PageRenderTime 7ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 233 lines | 232 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 8bdb41de67200d8e51d553934a3358db MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="buy land" title="ARAZ? SATIN AL">
  3	<floater.string name="can_resell">
  4		Tekrar sat?labilir.
  5	</floater.string>
  6	<floater.string name="can_not_resell">
  7		Tekrar sat?lamaz.
  8	</floater.string>
  9	<floater.string name="can_change">
 10		Eklenebilir veya bölünebilir.
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="can_not_change">
 13		Eklenemez veya bölünemez.
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="cant_buy_for_group">
 16		Etkin grubunuz ad?na arazi sat?n almak için gerekli izne sahip de?ilsiniz.
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="no_land_selected">
 19		Seçili arazi yok.
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="multiple_parcels_selected">
 22		Birden fazla farkl? parsel seçildi. 
 23Daha küçük bir alan seçmeyi deneyin.
 24	</floater.string>
 25	<floater.string name="no_permission">
 26		Etkin grubunuz ad?na arazi sat?n almak için gerekli izne sahip de?ilsiniz.
 27	</floater.string>
 28	<floater.string name="parcel_not_for_sale">
 29		Seçilen parsel sat?l?k de?il.
 30	</floater.string>
 31	<floater.string name="group_already_owns">
 32		Parsel zaten gruba ait.
 33	</floater.string>
 34	<floater.string name="you_already_own">
 35		Parsel zaten size ait.
 36	</floater.string>
 37	<floater.string name="set_to_sell_to_other">
 38		Seçilen parsel ba?ka birisine sat?lmak için ayr?lm??.
 39	</floater.string>
 40	<floater.string name="no_public_land">
 41		Seçilen alanda kamu arazisi yok.
 42	</floater.string>
 43	<floater.string name="not_owned_by_you">
 44		Ba?ka bir Sakine ait arazi seçildi. 
 45Daha küçük bir alan seçmeyi deneyin.
 46	</floater.string>
 47	<floater.string name="processing">
 48		Sat?n al?m?n?z i?leniyor...
 49 
 50(Bu i?lem bir iki dakika sürebilir.)
 51	</floater.string>
 52	<floater.string name="fetching_error">
 53		Arazi alma bilgileri çekilirken hata olu?tu.
 54	</floater.string>
 55	<floater.string name="buying_will">
 56		Arazinin sat?n al?nmas? sonucu:
 57	</floater.string>
 58	<floater.string name="buying_for_group">
 59		Bu arazinin grup için sat?n al?nmas? sonucu:
 60	</floater.string>
 61	<floater.string name="cannot_buy_now">
 62		?imdi sat?n alamaz:
 63	</floater.string>
 64	<floater.string name="not_for_sale">
 65		Sat?l?k de?il:
 66	</floater.string>
 67	<floater.string name="none_needed">
 68		hiç ihtiyaç yok
 69	</floater.string>
 70	<floater.string name="must_upgrade">
 71		Arazi sahibi olmak için hesab?n?z?n yükseltilmesi gerekir.
 72	</floater.string>
 73	<floater.string name="cant_own_land">
 74		Hesab?n?z arazi sahibi olabilir.
 75	</floater.string>
 76	<floater.string name="land_holdings">
 77		Elinizde [BUYER] m˛ arazi var.
 78	</floater.string>
 79	<floater.string name="pay_to_for_land">
 80		Bu arazi için [SELLER]&apos;e L$[AMOUNT] ödeyin
 81	</floater.string>
 82	<floater.string name="buy_for_US">
 83		Yakla??k [LOCAL_AMOUNT] için L$[AMOUNT] sat?n al,
 84	</floater.string>
 85	<floater.string name="parcel_meters">
 86		Bu parsel [AMOUNT] m˛
 87	</floater.string>
 88	<floater.string name="premium_land">
 89		Bu parsel primlidir ve [AMOUNT] m˛ olarak ücretlendirilecektir.
 90	</floater.string>
 91	<floater.string name="discounted_land">
 92		Bu parsel indirimlidir ve [AMOUNT] m˛ olarak ücretlendirilecektir.
 93	</floater.string>
 94	<floater.string name="meters_supports_object">
 95		[AMOUNT] m˛
 96[AMOUNT2] nesneyi destekler
 97	</floater.string>
 98	<floater.string name="sold_with_objects">
 99		nesnelerle sat?l?r
100	</floater.string>
101	<floater.string name="sold_without_objects">
102		nesneler dahil de?ildir
103	</floater.string>
104	<floater.string name="info_price_string">
105		L$[PRICE]
106(L$ [PRICE_PER_SQM]/m˛)
107[SOLD_WITH_OBJECTS]
108	</floater.string>
109	<floater.string name="insufficient_land_credits">
110		[GROUP] grubu, sat?n alman?n gerçekle?mesi için bu parselin fiyat?n? kar??lamak amac?yla yeterli miktarda arazi kullan?m kredisine ihtiyaç duyacakt?r.
111	</floater.string>
112	<floater.string name="have_enough_lindens">
113		L$ [AMOUNT] sahibisiniz, bu da bu araziyi almaya yeter.
114	</floater.string>
115	<floater.string name="not_enough_lindens">
116		Sadece L$ [AMOUNT] sahibisiniz, L$ [AMOUNT2]  kadar daha ihtiyac?n?z var.
117	</floater.string>
118	<floater.string name="balance_left">
119		Sat?n al?mdan sonra elinizde L$ [AMOUNT] kalacak.
120	</floater.string>
121	<floater.string name="balance_needed">
122		Bu araziyi alabilmek için en az L$ [AMOUNT] alman?z gerekir.
123	</floater.string>
124	<floater.string name="no_parcel_selected">
125		(seçili parsel yok)
126	</floater.string>
127	<text name="region_name_label">
128		Bölge:
129	</text>
130	<text name="region_name_text">
131		(bilinmiyor)
132	</text>
133	<text name="region_type_label">
134		Tür:
135	</text>
136	<text name="region_type_text">
137		(bilinmiyor)
138	</text>
139	<text name="estate_name_label">
140		Gayrimenkul:
141	</text>
142	<text name="estate_name_text">
143		(bilinmiyor)
144	</text>
145	<text name="estate_owner_label">
146		Gayrimenkul Sahibi:
147	</text>
148	<text name="estate_owner_text">
149		(bilinmiyor)
150	</text>
151	<text name="resellable_changeable_label">
152		Bu bölgede sat?n al?nan arazi:
153	</text>
154	<text name="resellable_clause">
155		Tekrar sat?labilir veya sat?lamaz.
156	</text>
157	<text name="changeable_clause">
158		Eklenebilir/bölünebilir veya eklenemez/bölünemez.
159	</text>
160	<text name="covenant_text">
161		Gayrimenkul Sözle?mesini kabul etmelisiniz:
162	</text>
163	<text_editor name="covenant_editor">
164		Yükleniyor...
165	</text_editor>
166	<check_box label="Yukar?da Tan?mlanan Sözle?meyi Kabul Ediyorum." name="agree_covenant"/>
167	<text name="info_parcel_label">
168		Parsel:
169	</text>
170	<text name="info_parcel">
171		Scotopteryx 138,204
172	</text>
173	<text name="info_size_label">
174		Büyüklük:
175	</text>
176	<text name="info_size">
177		1.024 m˛
178	</text>
179	<text name="info_price_label">
180		Fiyat:
181	</text>
182	<text name="info_price">
183		L$ 1500
184(L$ 1,1/m˛)
185nesnelerle sat?l?r
186	</text>
187	<text name="info_action">
188		Arazinin sat?n al?nmas? sonucu:
189	</text>
190	<text name="error_message">
191		Bir ?eyler yolunda de?il.
192	</text>
193	<button label="Web sitesine git" name="error_web"/>
194	<text name="account_action">
195		Ücretli üyeli?ini yükselt.
196	</text>
197	<text name="account_reason">
198		Sadece ücretli üyeler arazi sahibi olabilir.
199	</text>
200	<combo_box name="account_level">
201		<combo_box.item label="US$9,95/ay, ayl?k fatura edilir" name="US$9.95/month,billedmonthly"/>
202		<combo_box.item label="US$7,50/ay, üç ayl?k fatura edilir" name="US$7.50/month,billedquarterly"/>
203		<combo_box.item label="US$6,00/ay, y?ll?k fatura edilir" name="US$6.00/month,billedannually"/>
204	</combo_box>
205	<text name="land_use_action">
206		Ayl?k arazi kullan?m ücretlerinizi US$40/aya ç?kar?n.
207	</text>
208	<text name="land_use_reason">
209		Elinizde 1309 m˛ arazi var.
210Bu parsel 512 m˛ arazidir.
211	</text>
212	<text name="purchase_action">
213		Arazi için Joe Sakine L$ 4000 ödeme yap
214	</text>
215	<text name="currency_reason">
216		L$ 2.100&apos;ünüz var.
217	</text>
218	<text name="currency_action">
219		?lave L$ sat?n al
220	</text>
221	<line_editor name="currency_amt">
222		1000
223	</line_editor>
224	<text name="currency_est">
225		yakla??k [LOCAL_AMOUNT] için
226	</text>
227	<text name="currency_balance">
228		L$ 2.100&apos;ünüz var.
229	</text>
230	<check_box label="[AMOUNT] m˛ katk?y? gruptan kald?r." name="remove_contribution"/>
231	<button label="Sat?n Al" name="buy_btn"/>
232	<button label="?ptal" name="cancel_btn"/>
233</floater>