PageRenderTime 186ms CodeModel.GetById 23ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/role_actions.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 6cc39da4e9a4518dce5ef6bdbeebc099 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <role_actions>
 3. <action_set description="Bu Yetenekler aras?nda gruba Üye ekleme ve ç?karma ile davetiye olmadan yeni Üyelerin kat?lmas?na imkan tan?ma yer al?r." name="Membership">
 4. <action description="Ki?ileri Bu Gruba Davet Et" longdescription="Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesindeki &quot;Davet Et&quot; dü?mesini kullanarak Ki?ileri Bu Gruba davet et" name="member invite" value="1"/>
 5. <action description="Üyeleri Bu Gruptan Ç?kar" longdescription="Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesindeki &quot;Ç?kar&quot; dü?mesini kullanarak Üyeleri Bu Gruptan ç?kar. Bir Sahip, ba?ka bir Sahip d???nda herkesi ç?kartabilir. E?er bir Sahip de?ilseniz, bir Üyenin bir gruptan ç?kar?lmas?n?n tek yolu, Herkes Rolünde olmalar? ve ba?ka hiçbir Rolde OLMAMALARIDIR. Üyeleri Rollerden ç?karmak için, &quot;Üyeleri Rollerden Ç?kar&quot; Yetene?ine sahip olmal?s?n?z." name="member eject" value="2"/>
 6. <action description="&quot;Kat?l?ma Aç?k&quot; için Aç/Kapa yap?n ve &quot;Kay?t Ücretini&quot; de?i?tirin" longdescription="Yeni üyelerin davetiye olmadan kat?lmas?na imkan tan?mak amac?yla &quot;Kat?l?ma Aç?k&quot; için Aç/Kapa yap?n ve Genel bölümünde &quot;Kay?t Ücretini&quot; de?i?tirin" name="member options" value="3"/>
 7. </action_set>
 8. <action_set description="Bu Yetenekler aras?nda grup Rolleri ekleme, kald?rma ve de?i?tirme; Rollere Üye ekleme ve kald?rma ile Rollere Yetenek atama imkanlar? yer al?r." name="Roles">
 9. <action description="Yeni Roller Olu?tur" longdescription="Roller bölümü &gt; Roller sekmesinde yeni Roller olu?turun." name="role create" value="4"/>
 10. <action description="Rolleri Silin" longdescription="Roller bölümü &gt; Roller sekmesinde Rolleri silin." name="role delete" value="5"/>
 11. <action description="Rol adlar?n?, ba?l?klar?n?, aç?klamalar?n? ve Rol üyelerinin kamuyla payla??l?p payla??lmad???n? de?i?tirin" longdescription="Rol adlar?n?, ba?l?klar?n?, aç?klamalar?n? ve Rol üyelerinin kamuyla payla??l?p payla??lmad???n? de?i?tirin. Bu i?lem, bir Rol seçtikten sonra Roller bölümü &gt; Roller sekmesinin alt?nda yap?l?r." name="role properties" value="6"/>
 12. <action description="Üyeleri Atayan Rollerine Atama" longdescription="Üyeleri Atanm?? Roller listesindeki Rollere atay?n (Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesi). Bu Yetene?e sahip bir Üye, sadece atayan?n zaten oldu?u bir Role Üye ekleyebilir." name="role assign member limited" value="7"/>
 13. <action description="Üyelere Herhangi bir Role Atama" longdescription="Üyeleri Atanm?? Roller listesindeki Herhangi Bir Role atay?n (Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesi). *UYARI* Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki herhangi bir Üye kendisini -- ve ba?ka herhangi bir Sahip olmayan Üyeyi -- ?u anda sahip olduklar?ndan daha fazla güce sahip olan Rollere atayabilir, kendi güçlerini Grup Sahibininkine yak?n bir güce yükseltebilir. Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun." name="role assign member" value="8"/>
 14. <action description="Üyeleri Rollerden Ç?karma" longdescription="Üyeleri Atanm?? Roller listesindeki Rollerden ç?kart?n (Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesi). Sahipler ç?kart?lamaz." name="role remove member" value="9"/>
 15. <action description="Rollere Yetenek Atama ve Kald?rma" longdescription="?zin Verilen Yetenekler listesindeki her bir Rol için Rollere Yetenek Atay?n ve Kald?r?n ((Roller bölümü &gt; Üyeler sekmesi). *UYARI* Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki herhangi bir Üye kendisine -- ve di?er tüm Sahip olmayan Üyelere -- tüm Yetenekleri atayabilir, kendi güçlerini Grup Sahibininkine yak?n bir güce yükseltebilir. Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun." name="role change actions" value="10"/>
 16. </action_set>
 17. <action_set description="Bu Yetenekler aras?nda grubun kimli?ini de?i?tirme imkanlar? bulunmaktad?r: Örne?in bilgilerin kamuya aç?kl???, grup bildirgesi ve i?aretleri." name="Group Identity">
 18. <action description="Grup Bildirgesini, ??aretlerini ve &quot;Aramada gösterilsin&quot; ayar?n? de?i?tirme" longdescription="Grup Bildirgesini, ??aretlerini ve &quot;Aramada gösterilsin&quot; ayar?n? de?i?tirin. Bu i?lem Genel bölümde yap?l?r." name="group change identity" value="11"/>
 19. </action_set>
 20. <action_set description="Bu Yetenekler aras?nda grubun sahip oldu?u arazileri devretme, de?i?tirme ve satma imkanlar? vard?r. Arazi Hakk?nda penceresine gitmek için, zemine sa? t?klay?n ve &quot;Arazi Hakk?nda&quot; seçimini yap?n ya da Gezinme Çubu?unda &quot;i&quot; simgesine t?klay?n." name="Parcel Management">
 21. <action description="Arazi devretme ve grup için arazi sat?n alma" longdescription="Arazi devredin ve grup için arazi sat?n al?n. Bu i?lem Arazi Hakk?nda &gt; Genel sekmesinde yap?l?r." name="land deed" value="12"/>
 22. <action description="Vali Linden&apos;e arazi terketme" longdescription="Vali Linden&apos;e arazi terkedin. *UYARI* Bu Yetene?e sahip bir Roldeki herhangi bir Üye, Arazi Hakk?nda &gt; Genel sekmesinde grubun sahip oldu?u araziyi terkedebilir ve bir sat?? olmaks?z?n bunu Linden mülkiyetine geçirebilir. Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun." name="land release" value="13"/>
 23. <action description="Araziyi sat??a ç?karma" longdescription="Araziyi sat??a ç?kar?n. *UYARI* Bu Yetene?e sahip bir Roldeki herhangi bir Üye, Arazi Hakk?nda &gt; Genel sekmesinde grubun sahip oldu?u arazileri istedikleri gibi satabilir! Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun." name="land set sale info" value="14"/>
 24. <action description="Parselleri bölme ve birle?tirme" longdescription="Parselleri bölün ve birle?tirin. Bunu yapmak için zemine sa? t?klay?n, &quot;Yüzeyi Düzenle&quot; seçimini yap?n ve farenizi arazi üzerinde sürükleyerek bir seçim yap?n. Araziyi bölmek için, bölmek istedi?iniz araziyi seçin ve &quot;Böl&quot; üzerine t?klay?n. Birle?tirmek için, birbirine kom?u iki veya daha fazla say?da parsel seçin ve &quot;Birle?tir&quot; üzerine t?klay?n." name="land divide join" value="15"/>
 25. </action_set>
 26. <action_set description="Bu yetenekler aras?nda parsel ad?n? ve yay?nlama ayarlar?n?, Bul dizinindeki görünürlük ile ini? noktas? ve TP yönlendirme seçeneklerini de?i?tirme imkanlar? yer al?r." name="Parcel Identity">
 27. <action description="&apos;Konumu Arama Sonuçlar?nda Göster&apos; seçene?ini Aç/Kapa ve kategoriyi ayarla" longdescription="Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinden &apos;Konumu Arama Sonuçlar?nda Göster&apos; seçene?ini Aç?n/Kapay?n ve parsel kategorisini ayarlay?n." name="land find places" value="17"/>
 28. <action description="Parsel ad?n?, aç?klamas?n? ve &quot;Konumu Arama Sonuçlar?nda Göster&quot; ayarlar?n? de?i?tir" longdescription="Parsel ad?n?, aç?klamas?n? ve &quot;Konumu Arama Sonuçlar?nda Göster&quot; ayarlar?n? de?i?tirin. Bu i?lem Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde yap?l?r." name="land change identity" value="18"/>
 29. <action description="?ni? noktas?n? ve ???nlama yönlendirmesini ayarlay?n" longdescription="Bir grubun sahip oldu?u parsel üzerinde, bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler gelen ???nlanmalar?n varaca?? ini? noktas?n? ve daha fazla kontrol için ???nlama yönlendirmesini ayarlayabilirler. Bu i?lem Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde yap?l?r." name="land set landing point" value="19"/>
 30. </action_set>
 31. <action_set description="Bu Yeteneklere &apos;Nesneleri Olu?tur&apos;, &apos;Yüzeyi Düzenle&apos;, müzik ve ortam ayarlar? gibi parsel seçeneklerini etkileyen güçler de dahildir." name="Parcel Settings">
 32. <action description="Müzi?i &amp; ortam ayarlar?n? de?i?tir" longdescription="Ak?? müzi?ini ve film ayarlar?n? Arazi Hakk?nda &gt; Ortam sekmesinden de?i?tirin." name="land change media" value="20"/>
 33. <action description="&apos;Yüzeyi Düzenle&apos; seçene?ini Aç/Kapa" longdescription="&apos;Yüzeyi Düzenle&apos; seçene?ini aç?n/kapat?n. *UYARI* Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesi &gt; Yüzeyi Düzenle seçene?i, herhangi bir ki?inin arazinizin ?eklini de?i?tirmesine, Linden bitkileri yerle?tirmesine ve bu bitkilerin yerlerini de?i?tirmesine izin verir. Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun. Yüzey düzenleme seçene?i Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinden aç?l?p kapan?r." name="land edit" value="21"/>
 34. <action description="Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesindeki çe?itli ayarlar? Aç/Kapa" longdescription="&apos;Güvenli (hasar yok)&apos;, &apos;Uç&apos; ve di?er Second Life Sakinlerinin &apos;Yüzeyi Düzenle&apos;, &apos;?n?a Et&apos;, &apos;Yer ?mleri Olu?tur&apos; ve &apos;Komut Dosyalar?n? Çal??t?r&apos; yeteneklerini grubun sahip oldu?u arazi üzerinde kullanmalar?na izin verme tercihini Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinden aç?n/kapay?n." name="land options" value="22"/>
 35. </action_set>
 36. <action_set description="Bu Yeteneklere Üyelerin grubun sahip oldu?u parseller üzerindeki k?s?tlamalar? geçmesine izin veren güçler de dahildir." name="Parcel Powers">
 37. <action description="&apos;Yüzeyi Düzenle&apos; yetene?ine her zaman izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde kapal? olsa da grubun sahip oldu?u parsel üzerinde yüzey düzenleme yapabilir." name="land allow edit land" value="23"/>
 38. <action description="&apos;Uç&apos; yetene?ine her zaman izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde kapal? olsa da grubun sahip oldu?u parsel üzerinde uçabilir." name="land allow fly" value="24"/>
 39. <action description="&apos;Nesneleri Olu?tur&apos; yetene?ine her zaman izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde kapal? olsa da grubun sahip oldu?u parsel üzerinde nesne olu?turabilirler." name="land allow create" value="25"/>
 40. <action description="&apos;Yer ?mi Olu?tur&apos; yetene?ine her zaman izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, Arazi Hakk?nda &gt; Seçenekler sekmesinde kapal? olsa da grubun sahip oldu?u parsel üzerinde yer imi olu?turabilirler." name="land allow landmark" value="26"/>
 41. <action description="Grup arazisi üzerinde &apos;Ana Konumu Buras? Olarak Seç&apos; yetene?ine izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, bu gruba devrediilmi? bir parsel üzerinde Dünya menüsü &gt; Yer imleri &gt; Ana Konumu Buras? Olarak Seç seçene?ini kullanabilirler." name="land allow set home" value="28"/>
 42. <action description="Grup arazisi üzerinde &apos;Etkinli?e Ev Sahipli?i Yap&apos; yetene?ine izin ver" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler bir etkinli?e ev sahipli?i yapmak için grubun sahip oldu?u parselleri mekan olarak seçebilirler." name="land allow host event" value="41"/>
 43. </action_set>
 44. <action_set description="Bu Yeteneklere, grubun sahip oldu?u parsellere eri?ime izin verme veya buralara eri?imi yasaklama ve Second Life Sakinlerini dondurma veya parselden d??ar? ç?karma da dahildir." name="Parcel Access">
 45. <action description="Parselin Eri?im listelerini yönet" longdescription="Parselin Eri?im listelerini Arazi Hakk?nda &gt; Eri?im sekmesinden yönetin." name="land manage allowed" value="29"/>
 46. <action description="Parselin Yasaklama listelerini yönet" longdescription="Parselin Yasaklama listelerini Arazi Hakk?nda &gt; Eri?im sekmesinden yönetin." name="land manage banned" value="30"/>
 47. <action description="Parselin &apos;Geçi? haklr. ?una sat&apos; ayarlar?n? de?i?tir" longdescription="Parselin &apos;Geçi? haklr. ?una sat&apos; ayarlar?n? Arazi Hakk?nda &gt; Eri?im sekmesinden de?i?tirin." name="land manage passes" value="31"/>
 48. <action description="Parsel üzerindeki Second Life Sakinlerini d??ar? ç?kar veya dondur" longdescription="Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki Üyeler, grubun sahip oldu?u bir parsel üzerinde olmas?n? istemedikleri bir Second Life sakininin üzerini sa? t?klat?p &apos;D??ar? Ç?kar&apos; veya &apos;Dondur&apos;u seçebilirler." name="land admin" value="32"/>
 49. </action_set>
 50. <action_set description="Bu Yeteneklere üyelerin nesneleri iade etmelerine, Linden bitkilerini yerle?tirmelerine ve bu bitkilerin yerlerini de?i?tirmelerine izin veren güçler de dahildir. Bu özellik, Üyelerin çöpleri temizlemeleri ve bahçe düzenlemesi yapmalar? için kullan??l?d?r; fakat dikkatle kullan?lmal?d?r, çünkü nesneleri iade etmenin geri al?nma imkan? yoktur." name="Parcel Content">
 51. <action description="Grubun sahip oldu?u nesneleri iade et" longdescription="Grubun sahip oldu?u parseller üzerinde grubun sahip oldu?u nesneleri Arazi Hakk?nda &gt; Nesneler sekmesinden iade edin." name="land return group owned" value="48"/>
 52. <action description="Gruba ayr?lan nesneleri iade et" longdescription="Grubun sahip oldu?u parseller üzerinde gruba ayr?lan nesneleri Arazi Hakk?nda &gt; Nesneler sekmesinden iade edin." name="land return group set" value="33"/>
 53. <action description="Gruba ait olmayan nesneleri iade et" longdescription="Grubun sahip oldu?u parseller üzerinde gruba ait olmayan nesneleri Arazi Hakk?nda &gt; Nesneler sekmesinden iade edin." name="land return non group" value="34"/>
 54. <action description="Linden bitkilerini kullanarak bahçe düzenleme" longdescription="Linden a?açlar?n?, bitkilerini ve çimleri yerle?tirerek veya yerlerini de?i?tirerek bahçe düzenleme yetene?i. Bu ö?eler envanterinizin Kütüphane &gt; Nesneler klasörü içinde bulunabilir veya ?n?a Et menüsünden olu?turulabilir." name="land gardening" value="35"/>
 55. </action_set>
 56. <action_set description="Bu Yeteneklere grubun sahip oldu?u nesneleri devretme, de?i?tirme ve satma güçleri de dahildir. Bu de?i?iklikler ?n?a Et Araçlar? &gt; Genel sekmesinden yap?labilir. Bir nesneyi sa? t?klat?p Düzenle&apos;yi seçerek ayarlar?n? görebilirsiniz." name="Object Management">
 57. <action description="Nesneleri gruba devret" longdescription="Nesneleri ?n?a Et Araçlar? &gt; Genel sekmesinden gruba devredin." name="object deed" value="36"/>
 58. <action description="Grubun sahip oldu?u nesneleri kullan (ta??, kopyala, de?i?tir)" longdescription="Grubun sahip oldu?u nesneleri, ?n?a Et Araçlar? &gt; Genel sekmesi üzerinden kullan?n (ta??y?n, kopyalay?n, de?i?tirin)." name="object manipulate" value="38"/>
 59. <action description="Grubun sahip oldu?u nesneleri sat??a ç?kar" longdescription="Grubun sahip oldu?u nesneleri ?n?a Et Araçlar? &gt; Genel sekmesinden sat??a ç?kar?n." name="object set sale" value="39"/>
 60. </action_set>
 61. <action_set description="Bu Yeteneklere Üyelerin grup borçlar?n? ödemesini ve grup kâr paylar?n? almas?n? sa?layan ve grup hesab?n?n geçmi? bilgilerine eri?imi s?n?rland?ran güçler de dahildir." name="Accounting">
 62. <action description="Grup borçlar?n? öde ve grup kâr paylar?n? al" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler otomatik olarak grup borçlar?n? ödeyecek ve grup kâr paylar?n? alacakt?r. Bu da grubun sahip oldu?u arazi sat??lar?ndan kendilerine dü?en ve günlük olarak da??t?lan ks?m? alacaklar? gibi parsel için ilan verme ücreti gibi masraflara da katk?da bulunacaklar? anlam?na gelir." name="accounting accountable" value="40"/>
 63. </action_set>
 64. <action_set description="Bu Yeteneklere Üyelerin grup Bildirimlerini gönderme, alma ve görüntüleme imkan? tan?yan güçler de dahildir." name="Notices">
 65. <action description="Bildirimleri Gönder" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler Grup &gt; Bildirimler bölümünden Bildirimleri gönderebilir." name="notices send" value="42"/>
 66. <action description="Bildirimleri Al ve eski Bildirimleri görüntüle" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler Bildirim alabilir ve Grup &gt; Bildirimler bölümündeki eski Bildirimleri görüntüleyebilir." name="notices receive" value="43"/>
 67. </action_set>
 68. <action_set description="Bu Yetenekler aras?nda grup sohbet oturumlar?na ve grup sesli sohbetlerine izin verme veya bunlar? k?s?tlama yetkileri de dahildir." name="Chat">
 69. <action description="Grup Sohbetine Kat?l" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler yaz?l? ve sesli grup sohbet oturumlar?na kat?labilir." name="join group chat" value="16"/>
 70. <action description="Grup Sesli Sohbetine Kat?l" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler grup sesli sohbet oturumlar?na kat?labilir. NOT: Sesli sohbet oturumuna eri?im için Grup Sohbetine Kat?l yetene?i gereklidir." name="join voice chat" value="27"/>
 71. <action description="Grup Sohbetini Yönet" longdescription="Bu Yetene?e sahip bir Roldeki Üyeler grup sesli ve yaz?l? sohbet oturumlar?na erri?imi ve kat?l?m? kontrol edebilir." name="moderate group chat" value="37"/>
 72. </action_set>
 73. </role_actions>