PageRenderTime 28ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/panel_group_roles.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 93 lines | 93 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 4d93a3b2c793227c5e7921c5d1039f30 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Üyeler ve Roller" name="roles_tab">
 3	<panel.string name="default_needs_apply_text">
 4		Kaydedilmemi? de?i?iklikler var
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="want_apply_text">
 7		De?i?ikliklerinizi kaydetmek istiyor musunuz?
 8	</panel.string>
 9	<tab_container name="roles_tab_container">
10		<panel label="ÜYELER" name="members_sub_tab" tool_tip="Üyeler">
11			<panel.string name="help_text">
12				Üyelere atanm?? Rolleri ekleyebilir veya kald?rabilirsiniz.
13Ctrl tu?una bas?p adlar?na t?klayarak birden fazla Üye seçebilirsiniz.
14			</panel.string>
15			<panel.string name="donation_area">
16				[AREA] m˛
17			</panel.string>
18			<filter_editor label="Üyeleri Filtrele" name="filter_input"/>
19			<name_list name="member_list">
20				<name_list.columns label="Üye" name="name"/>
21				<name_list.columns label="Ba???" name="donated"/>
22				<name_list.columns label="Durum" name="online"/>
23			</name_list>
24			<button label="Davet Et" name="member_invite"/>
25			<button label="Ç?kar" name="member_eject"/>
26		</panel>
27		<panel label="ROLLER" name="roles_sub_tab">
28			<panel.string name="help_text">
29				Roller, birer ba?l??a ve Üyelerin gerçekle?tirmesine izin verilen Yetenekler listesine sahiptir.
30 Bir Üye bir veya daha fazla say?da Role ait olabilir.
31 Bir grupta 10&apos;a kadar Rol olabilir, buna Herkes ve Sahip Rolü de dahildir.
32			</panel.string>
33			<panel.string name="cant_delete_role">
34				&apos;Herkes&apos; ve &apos;Sahipler&apos; Rolleri özeldir, silinemez.
35			</panel.string>
36			<filter_editor label="Rolleri Filtrele" name="filter_input"/>
37			<scroll_list name="role_list">
38				<scroll_list.columns label="Rol" name="name"/>
39				<scroll_list.columns label="Ba?l?k" name="title"/>
40				<scroll_list.columns label="#" name="members"/>
41			</scroll_list>
42			<button label="Yeni Rol" name="role_create"/>
43			<button label="Rolü Sil" name="role_delete"/>
44		</panel>
45		<panel label="YETENEKLER" name="actions_sub_tab" tool_tip="Bir Yetene?in Aç?klamas?n? ve bu Yetene?e hangi Rollerin ve Üyelerin sahip olabilece?ini görebilirsiniz.">
46			<panel.string name="help_text">
47				Yetenekler sayesinde Rollerle ili?kili Üyeler bu grup içerisinde belirli ?eyler yapabilir.
48 Yeteneklerin kapsam? oldukça geni?tir.
49			</panel.string>
50			<filter_editor label="Yetenekleri Filtrele" name="filter_input"/>
51			<scroll_list name="action_list" tool_tip="Bir Yetene?i seçerek daha çok ayr?nt? görebilirsiniz"/>
52		</panel>
53	</tab_container>
54	<panel name="members_footer">
55		<text name="static">
56			Atanm?? Roller
57		</text>
58		<text name="static2">
59			?zin Verilen Yetenekler
60		</text>
61		<scroll_list name="member_allowed_actions" tool_tip="?zin verilen her bir yetene?in ayr?nt?lar? için yetenekler sekmesine bak?n"/>
62	</panel>
63	<panel name="roles_footer">
64		<text name="static">
65			Rol Ad?
66		</text>
67		<text name="static3">
68			Rol Ba?l???
69		</text>
70		<text name="static2">
71			Aç?klama
72		</text>
73		<text name="static4">
74			Atanm?? Üyeler
75		</text>
76		<check_box label="Üyeleri göster" name="role_visible_in_list" tool_tip="Bu rolün üyelerinin, Genel sekmesinde grup d???ndaki ki?ilere görünüp görünmeyece?ini ayarlar."/>
77		<text name="static5">
78			?zin Verilen Yetenekler
79		</text>
80		<scroll_list name="role_allowed_actions" tool_tip="?zin verilen her bir yetene?in ayr?nt?lar? için yetenekler sekmesine bak?n"/>
81	</panel>
82	<panel name="actions_footer">
83		<text_editor name="action_description">
84			Bu Yetenek &apos;Bu Gruptan Üye Ç?karma&apos;d?r. Bir Sahibi sadece ba?ka bir Sahip ç?kartabilir.
85		</text_editor>
86		<text name="static2">
87			Bu yetene?e sahip Roller
88		</text>
89		<text name="static3">
90			Bu yetene?e sahip Üyeler
91		</text>
92	</panel>
93</panel>