PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_about_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 489 lines | 489 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | c73dcf88a7a03093b512abb179779471 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="floaterland" title="ARAZ? HAKKINDA">
 3	<floater.string name="maturity_icon_general">
 4		&quot;Parcel_PG_Dark&quot;
 5	</floater.string>
 6	<floater.string name="maturity_icon_moderate">
 7		&quot;Parcel_M_Dark&quot;
 8	</floater.string>
 9	<floater.string name="maturity_icon_adult">
 10		&quot;Parcel_R_Dark&quot;
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="Minutes">
 13		[MINUTES] dakika
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="Minute">
 16		dakika
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="Seconds">
 19		[SECONDS] saniye
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="Remaining">
 22		kald?
 23	</floater.string>
 24	<tab_container name="landtab">
 25		<panel label="GENEL" name="land_general_panel">
 26			<panel.string name="new users only">
 27				Sadece Yeni Sakinler
 28			</panel.string>
 29			<panel.string name="anyone">
 30				Herkes
 31			</panel.string>
 32			<panel.string name="area_text">
 33				Alan
 34			</panel.string>
 35			<panel.string name="area_size_text">
 36				[AREA] m˛
 37			</panel.string>
 38			<panel.string name="auction_id_text">
 39				?hale Kimlik: [ID]
 40			</panel.string>
 41			<panel.string name="need_tier_to_modify">
 42				Bu arazide de?i?iklik yapmak için sat?n al?m?n?z? onaylaman?z gerekir.
 43			</panel.string>
 44			<panel.string name="group_owned_text">
 45				(Sahibi Olunan Grup)
 46			</panel.string>
 47			<panel.string name="profile_text">
 48				Profil
 49			</panel.string>
 50			<panel.string name="info_text">
 51				Bilgi
 52			</panel.string>
 53			<panel.string name="public_text">
 54				(kamuya aç?k)
 55			</panel.string>
 56			<panel.string name="none_text">
 57				(hiçbiri)
 58			</panel.string>
 59			<panel.string name="sale_pending_text">
 60				(Sat?? Bekliyor)
 61			</panel.string>
 62			<panel.string name="no_selection_text">
 63				Seçili parsel yok.
 64			</panel.string>
 65			<panel.string name="time_stamp_template">
 66				[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 67			</panel.string>
 68			<text name="Name:">
 69				Ad:
 70			</text>
 71			<text name="Description:">
 72				Aç?klama:
 73			</text>
 74			<text name="LandType">
 75				Tür:
 76			</text>
 77			<text name="LandTypeText">
 78				Anakara / Banliyö
 79			</text>
 80			<text name="ContentRating">
 81				Seviye:
 82			</text>
 83			<text name="ContentRatingText">
 84				Yeti?kin
 85			</text>
 86			<text name="Owner:">
 87				Sahip:
 88			</text>
 89			<text name="Group:">
 90				Grup:
 91			</text>
 92			<button label="Ayarla" name="Set..."/>
 93			<check_box label="Gruba Devretmeye ?zin Ver" name="check deed" tool_tip="Bir gurup görevlisi bu araziyi gruba devredebilir, bu nedenle grubun arazi tahsisiyle desteklenecektir."/>
 94			<button label="Devret" name="Deed..." tool_tip="Sadece e?er seçilen grupta bir görevliyseniz arazi devredebilirsiniz."/>
 95			<check_box label="Sahip Devirle Katk?da Bulunur" name="check contrib" tool_tip="Arazi gruba devredildi?i zaman önceki sahip bunu desteklemek için yeterli miktarda arazi tahsisiyle katk?da bulunur."/>
 96			<text name="For Sale:">
 97				Sat?l?k:
 98			</text>
 99			<text name="Not for sale.">
100				Sat?l?k de?il
101			</text>
102			<text name="For Sale: Price L$[PRICE].">
103				Fiyat: L$[PRICE] (L$[PRICE_PER_SQM]/m˛)
104			</text>
105			<button label="Araziyi Sat" name="Sell Land..."/>
106			<text name="For sale to">
107				?u Al?c?ya Sat?l?k: [BUYER]
108			</text>
109			<text name="Sell with landowners objects in parcel.">
110				Nesneler sat??a dahildir
111			</text>
112			<text name="Selling with no objects in parcel.">
113				Nesneler sat??a dahil de?ildir
114			</text>
115			<button label="Arazi Sat???n? ?ptal Et" label_selected="Arazi Sat???n? ?ptal Et" name="Cancel Land Sale"/>
116			<text name="Claimed:">
117				Al?nd?:
118			</text>
119			<text name="DateClaimText">
120				15 A?ustos Sal? 13:47:25 2006
121			</text>
122			<text name="PriceLabel">
123				Alan:
124			</text>
125			<text name="PriceText">
126				4048 m˛
127			</text>
128			<text name="Traffic:">
129				Trafik:
130			</text>
131			<text name="DwellText">
132				Yükleniyor...
133			</text>
134			<button label="Arazi Sat?n Al" name="Buy Land..."/>
135			<button label="Linden Sat???" name="Linden Sale..." tool_tip="Arazinin sahip olunmas?, içeri?inin ayarlanmas? ve ihaleye ç?kmam?? olmas? gerekir"/>
136			<button label="Komut Dosyas? Bilgileri" name="Scripts..."/>
137			<button label="Grup ?çin Sat?n Al" name="Buy For Group..."/>
138			<button label="Geçi? Hakk? Sat?n Al" name="Buy Pass..." tool_tip="Geçi? hakk? bu araziye geçici eri?iminizi sa?lar."/>
139			<button label="Araziyi Terket" name="Abandon Land..."/>
140			<button label="Araziyi Geri Kazan" name="Reclaim Land..."/>
141		</panel>
142		<panel label="SÖZLE?ME" name="land_covenant_panel">
143			<panel.string name="can_resell">
144				Bu bölgede sat?n al?nan arazi tekrar sat?labilir.
145			</panel.string>
146			<panel.string name="can_not_resell">
147				Bu bölgede sat?n al?nan arazi tekrar sat?lamayabilir.
148			</panel.string>
149			<panel.string name="can_change">
150				Bu bölgede sat?n al?nan arazi birle?tirilebilir veya bölünebilir.
151			</panel.string>
152			<panel.string name="can_not_change">
153				Bu bölgede sat?n al?nan arazi birle?tirilemeyebilir veya bölünemeyebilir.
154			</panel.string>
155			<text name="estate_section_lbl">
156				Gayrimenkul:
157			</text>
158			<text name="estate_name_text">
159				anakara
160			</text>
161			<text name="estate_owner_lbl">
162				Sahip:
163			</text>
164			<text name="estate_owner_text">
165				(hiçbiri)
166			</text>
167			<text_editor name="covenant_editor">
168				Bu Gayrimenkul için Sözle?mesi yok.
169			</text_editor>
170			<text name="covenant_timestamp_text">
171				Son De?i?tirme: 31 Ara, Çar 16:00:00 1969
172			</text>
173			<text name="region_section_lbl">
174				Bölge:
175			</text>
176			<text name="region_name_text">
177				EricaVille
178			</text>
179			<text name="region_landtype_lbl">
180				Tür:
181			</text>
182			<text name="region_landtype_text">
183				Anakara / Banliyö
184			</text>
185			<text name="region_maturity_lbl">
186				Seviye:
187			</text>
188			<text name="region_maturity_text">
189				Yeti?kin
190			</text>
191			<text name="resellable_lbl">
192				Tekrar Sat??:
193			</text>
194			<text name="resellable_clause">
195				Bu bölgedeki arazi tekrar sat?lamayabilir.
196			</text>
197			<text name="changeable_lbl">
198				Böl:
199			</text>
200			<text name="changeable_clause">
201				Bu bölgedeki arazi birle?tirilemeyebilir/bölünemeyebilir.
202			</text>
203		</panel>
204		<panel label="NESNELER" name="land_objects_panel">
205			<panel.string name="objects_available_text">
206				[COUNT] / [MAX] ([AVAILABLE]) uygun
207			</panel.string>
208			<panel.string name="objects_deleted_text">
209				[COUNT] / [MAX] ([S?L?ND?] silinecek)
210			</panel.string>
211			<text name="parcel_object_bonus">
212				Bölge Nesne Bonusu Faktörü: [BONUS]
213			</text>
214			<text name="Simulator primitive usage:">
215				Bölge kapasitesi:
216			</text>
217			<text name="objects_available">
218				[COUNT] / [MAX] ([AVAILABLE]) uygun
219			</text>
220			<text name="Primitives parcel supports:">
221				Parsel arazi kapasitesi:
222			</text>
223			<text name="object_contrib_text">
224				[COUNT]
225			</text>
226			<text name="Primitives on parcel:">
227				Parsel arazi etkisi:
228			</text>
229			<text name="total_objects_text">
230				[COUNT]
231			</text>
232			<text name="Owned by parcel owner:">
233				Parsel sahibinin mülkiyetinde
234			</text>
235			<text name="owner_objects_text">
236				[COUNT]
237			</text>
238			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowOwner"/>
239			<button label="?ade Et" name="ReturnOwner..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
240			<text name="Set to group:">
241				Gruba ayar?:
242			</text>
243			<text name="group_objects_text">
244				[COUNT]
245			</text>
246			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowGroup"/>
247			<button label="?ade Et" name="ReturnGroup..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
248			<text name="Owned by others:">
249				Ba?kalar?n?n mülkiyetinde:
250			</text>
251			<text name="other_objects_text">
252				[COUNT]
253			</text>
254			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowOther"/>
255			<button label="?ade Et" name="ReturnOther..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
256			<text name="Selected / sat upon:">
257				Seçilen / üzerine oturulan:
258			</text>
259			<text name="selected_objects_text">
260				[COUNT]
261			</text>
262			<text name="Autoreturn">
263				Di?er Sakinlerin nesnelerini otomatik iade (dakika, kapal? için 0):
264			</text>
265			<text name="Object Owners:">
266				Nesne Sahipleri:
267			</text>
268			<button name="Refresh List" tool_tip="Nesne Listesini Yenile"/>
269			<button label="Nesneleri ?ade Et" name="Return objects..."/>
270			<name_list name="owner list">
271				<name_list.columns label="Tür" name="type"/>
272				<name_list.columns label="Ad" name="name"/>
273				<name_list.columns label="Say?m" name="count"/>
274				<name_list.columns label="En son" name="mostrecent"/>
275			</name_list>
276		</panel>
277		<panel label="SEÇENEKLER" name="land_options_panel">
278			<panel.string name="search_enabled_tooltip">
279				Arama sonuçlar?nda bu parsel görünsün
280			</panel.string>
281			<panel.string name="search_disabled_small_tooltip">
282				Bu seçenek etkin de?il, çünkü bu parselin alan? 128 m˛ veya daha küçük.
283Sadece büyük parseller aramada görünür.
284			</panel.string>
285			<panel.string name="search_disabled_permissions_tooltip">
286				Bu seçenek etkin de?il, çünkü bu parselin seçeneklerinde de?i?iklik yapamazs?n?z.
287			</panel.string>
288			<panel.string name="mature_check_mature">
289				Orta Seviyede ?çerik
290			</panel.string>
291			<panel.string name="mature_check_adult">
292				Yeti?kin ?çeri?i
293			</panel.string>
294			<panel.string name="mature_check_mature_tooltip">
295				Parsel bilgileriniz veya içeri?iniz orta olarak de?erlendiriliyor.
296			</panel.string>
297			<panel.string name="mature_check_adult_tooltip">
298				Parsel bilgileriniz veya içeri?iniz yeti?kin olarak de?erlendiriliyor.
299			</panel.string>
300			<panel.string name="landing_point_none">
301				(hiçbiri)
302			</panel.string>
303			<panel.string name="push_restrict_text">
304				?tme Yok
305			</panel.string>
306			<panel.string name="push_restrict_region_text">
307				?tme Yok (Bölge Geçersiz K?lma)
308			</panel.string>
309			<panel.string name="see_avs_text">
310				Di?er parsellerdeki avatarlar bu
311			</panel.string>
312			<text name="allow_label">
313				Sakinlere ?unun için izin ver:
314			</text>
315			<text name="allow_label0">
316				Uçma:
317			</text>
318			<check_box label="Herkes" name="check fly" tool_tip="??aretliyse Sakinler arazinizden uçabilir. ??aretli de?ilse, sadece arazinize ve arazinizin üzerinde uçabilir."/>
319			<text name="allow_label2">
320				?n?a Et:
321			</text>
322			<check_box label="Herkes" name="edit objects check"/>
323			<check_box label="Grup" name="edit group objects check"/>
324			<text name="allow_label3">
325				Nesne Giri?i:
326			</text>
327			<check_box label="Herkes" name="all object entry check"/>
328			<check_box label="Grup" name="group object entry check"/>
329			<text name="allow_label4">
330				Komut Dosyalar?n? Çal??t?r:
331			</text>
332			<check_box label="Herkes" name="check other scripts"/>
333			<check_box label="Grup" name="check group scripts"/>
334			<check_box label="Güvenli (hasar yok)" name="check safe" tool_tip="??aretliyse, araziyi Güvenli moda getirerek hasar çarp??mas?n? etkinsizle?tirir ??aretli de?ilse hasar çarp??mas? etkinle?ir."/>
335			<check_box label="?tme Yok" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Komut dosyalar?n?n itmesini önler Bu seçene?in i?aretlenmesi arazinizdeki bozucu davran??lar? önlemeye yard?mc? olabilir."/>
336			<check_box label="Konumu Arama sonuçlar?nda göster (L$30/hafta)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Arama sonuçlar?nda bu parsel görünsün"/>
337			<combo_box name="land category with adult">
338				<combo_box.item label="Herh. Bir Kategori" name="item0"/>
339				<combo_box.item label="Linden Konumu" name="item1"/>
340				<combo_box.item label="Yeti?kin" name="item2"/>
341				<combo_box.item label="Sanat ve Kültür" name="item3"/>
342				<combo_box.item label="??" name="item4"/>
343				<combo_box.item label="E?itim" name="item5"/>
344				<combo_box.item label="Oyun" name="item6"/>
345				<combo_box.item label="U?rak Mekan" name="item7"/>
346				<combo_box.item label="Yeni Gelenlere Yard?m Sunan" name="item8"/>
347				<combo_box.item label="Park ve Do?a" name="item9"/>
348				<combo_box.item label="Yerle?im" name="item10"/>
349				<combo_box.item label="Al??veri?" name="item11"/>
350				<combo_box.item label="Kiral?k" name="item13"/>
351				<combo_box.item label="Di?er" name="item12"/>
352			</combo_box>
353			<combo_box name="land category">
354				<combo_box.item label="Herh. Bir Kategori" name="item0"/>
355				<combo_box.item label="Linden Konumu" name="item1"/>
356				<combo_box.item label="Sanat ve Kültür" name="item3"/>
357				<combo_box.item label="??" name="item4"/>
358				<combo_box.item label="E?itim" name="item5"/>
359				<combo_box.item label="Oyun" name="item6"/>
360				<combo_box.item label="U?rak Mekan" name="item7"/>
361				<combo_box.item label="Yeni Gelenlere Yard?m Sunan" name="item8"/>
362				<combo_box.item label="Park ve Do?a" name="item9"/>
363				<combo_box.item label="Yerle?im" name="item10"/>
364				<combo_box.item label="Al??veri?" name="item11"/>
365				<combo_box.item label="Kiral?k" name="item13"/>
366				<combo_box.item label="Di?er" name="item12"/>
367			</combo_box>
368			<check_box label="Orta Seviyede ?çerik" name="MatureCheck" tool_tip=" "/>
369			<text name="Snapshot:">
370				Anl?k Görüntü:
371			</text>
372			<texture_picker name="snapshot_ctrl" tool_tip="Bir resim seçmek için t?klay?n"/>
373			<text name="allow_label5">
374				bu parseldeki avatarlar? görebilir ve onlarla sohbet edebilir
375			</text>
376			<check_box label="Avatarlar? Gör" name="SeeAvatarsCheck" tool_tip="Di?er parsellerdeki avatarlar?n bu parseldeki avatarlar? görmesine ve onlarla sohbet etmesine, sizin de onlar? görüp, onlarla sohbet etmenize imkan tan?r."/>
377			<text name="landing_point">
378				?ni? Noktas?: [LANDING]
379			</text>
380			<button label="Ayarla" label_selected="Ayarla" name="Set" tool_tip="?ni? noktas?n? konuklar?n geldi?i yere ayarla. avatar?n?z?n konumunu bu parselin içine ayarlar."/>
381			<button label="Temizle" label_selected="Temizle" name="Clear" tool_tip="?ni? noktas?n? temizle"/>
382			<text name="Teleport Routing: ">
383				I??nlama Rotas?:
384			</text>
385			<combo_box name="landing type" tool_tip="I??nlama Rotas? -- arazinize ???nlamalar? nas?l kullanaca??n?z? seçin">
386				<combo_box.item label="Engellenmi?" name="Blocked"/>
387				<combo_box.item label="?ni? Noktas?" name="LandingPoint"/>
388				<combo_box.item label="Herhangi bir yere" name="Anywhere"/>
389			</combo_box>
390		</panel>
391		<panel label="ORTAM" name="land_media_panel">
392			<text name="with media:">
393				Tür:
394			</text>
395			<combo_box name="media type" tool_tip="URL&apos;nin bir film, web sayfas?, ya da ba?ka bir ortam olup olmad???n? belirtin"/>
396			<text name="at URL:">
397				Ana Sayfa:
398			</text>
399			<button label="Ayarla" name="set_media_url"/>
400			<text name="Description:">
401				Aç?klama:
402			</text>
403			<line_editor name="url_description" tool_tip="Yaz?lar oyna/yükle dü?mesinin yan?nda gösterilir"/>
404			<text name="Media texture:">
405				Doku De?i?tir:
406			</text>
407			<texture_picker name="media texture" tool_tip="Bir resim seçmek için t?klay?n"/>
408			<text name="replace_texture_help">
409				Bu dokuyu kullanan nesneler, oynat okuna bast?ktan sonra filmi veya web sayfas?n? gösterecektir. Farkl? bir doku seçmek için pul resmi seçin.
410			</text>
411			<check_box label="Otomatik ölçekle" name="media_auto_scale" tool_tip="Bu seçene?in i?aretlenmesi bu parselin içeri?ini otomatik olarak ölçeklendirecektir. Biraz yava? ve görsel aç?dan kalitesi biraz dü?ük olabilir, ancak ba?ka doku ölçekleme veya ayarlama gerekmeyecektir."/>
412			<text name="media_size" tool_tip="Web ortam?n? olu?turmak için boyutland?r, varsay?lan için 0 b?rak.">
413				Büyüklük:
414			</text>
415			<spinner name="media_size_width" tool_tip="Web ortam?n? olu?turmak için boyutland?r, varsay?lan için 0 b?rak."/>
416			<spinner name="media_size_height" tool_tip="Web ortam?n? olu?turmak için boyutland?r, varsay?lan için 0 b?rak."/>
417			<text name="pixels">
418				piksel
419			</text>
420			<text name="Options:">
421				Seçenklr.:
422			</text>
423			<check_box label="Döngü" name="media_loop" tool_tip="Ortam? döngüsel olarak oynat. Ortam?n oynat?lmas? bitti?inde ba?tan tekrar ba?layacakt?r."/>
424		</panel>
425		<panel label="SES" name="land_audio_panel">
426			<text name="MusicURL:">
427				Müzik URL&apos;si:
428			</text>
429			<text name="Sound:">
430				Ses:
431			</text>
432			<check_box label="Mimik ve nesne seslerini bu parselle s?n?rla" name="check sound local"/>
433			<text name="Avatar Sounds:">
434				Avatar Sesleri:
435			</text>
436			<check_box label="Herkes" name="all av sound check"/>
437			<check_box label="Grup" name="group av sound check"/>
438			<text name="Voice settings:">
439				Sesli:
440			</text>
441			<check_box label="Sesi Etkinle?tir" name="parcel_enable_voice_channel"/>
442			<check_box label="Sesi Etkinle?tir (Gayrimenkul taraf?ndan belirlenir)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
443			<check_box label="Sesi bu parselle s?n?rla" name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
444		</panel>
445		<panel label="ER???M" name="land_access_panel">
446			<panel.string name="access_estate_defined">
447				(Gayrimenkul taraf?ndan tan?mlan?r)
448			</panel.string>
449			<panel.string name="allow_public_access">
450				Kamusal Eri?ime ?zin Ver ([MATURITY]) (Not: ??aret kald?r?l?rsa yasaklama çizgileri olu?ur)
451			</panel.string>
452			<panel.string name="estate_override">
453				Bu seçeneklerden biri veya daha fazlas? gayrimenkul düzeyinde ayarlan?r
454			</panel.string>
455			<text name="Limit access to this parcel to:">
456				Bu Parsele Eri?im
457			</text>
458			<text name="Only Allow">
459				Eri?imi ?ununla do?rulanan Sakinlerle S?n?rla:
460			</text>
461			<check_box label="Dosyadaki ödeme bilgileri [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Tan?nmayan Sakinleri Yasakla."/>
462			<check_box label="Ya? do?rulama [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Ya??n? do?rulamayan Sakinleri yasakla Daha fazla bilgi için [SUPPORT_SITE] adresini ziyaret edin."/>
463			<check_box label="Grup Eri?imine ?zin Ver: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Genel sekmesinde grup ayarla."/>
464			<check_box label="Geçi? haklr. ?una sat:" name="PassCheck" tool_tip="Bu parsele geçici eri?im verir"/>
465			<combo_box name="pass_combo">
466				<combo_box.item label="Herkes" name="Anyone"/>
467				<combo_box.item label="Grup" name="Group"/>
468			</combo_box>
469			<spinner label="L$ olarak Fiyat:" name="PriceSpin"/>
470			<spinner label="Eri?im saatleri:" name="HoursSpin"/>
471			<panel name="Allowed_layout_panel">
472				<text label="Her Zaman ?zin Ver" name="AllowedText">
473					?zin Verilen Sakinler
474				</text>
475				<name_list name="AccessList" tool_tip="([LISTED] listeli, [MAX] maksimum)"/>
476				<button label="Ekle" name="add_allowed"/>
477				<button label="Kald?r" label_selected="Kald?r" name="remove_allowed"/>
478			</panel>
479			<panel name="Banned_layout_panel">
480				<text label="Yasakla" name="BanCheck">
481					Yasakl? Sakinler
482				</text>
483				<name_list name="BannedList" tool_tip="([LISTED] listeli, [MAX] maksimum)"/>
484				<button label="Ekle" name="add_banned"/>
485				<button label="Kald?r" label_selected="Kald?r" name="remove_banned"/>
486			</panel>
487		</panel>
488	</tab_container>
489</floater>