PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 15ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/sidepanel_task_info.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 123 lines | 123 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | b65a9be9a91c2aaf73fea1412da4f402 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <panel name="object properties" title="Nesne Profili">
 3. <panel.string name="text deed continued">
 4. Devret
 5. </panel.string>
 6. <panel.string name="text deed">
 7. Devret
 8. </panel.string>
 9. <panel.string name="text modify info 1">
 10. Bu nesneyi de?i?tirebilirsiniz
 11. </panel.string>
 12. <panel.string name="text modify info 2">
 13. Bu nesneleri de?i?tirebilirsiniz
 14. </panel.string>
 15. <panel.string name="text modify info 3">
 16. Bu nesneyi de?i?tiremezsiniz
 17. </panel.string>
 18. <panel.string name="text modify info 4">
 19. Bu nesneleri de?i?tiremezsiniz
 20. </panel.string>
 21. <panel.string name="text modify warning">
 22. Bu nesne ba?lant?l? parçalara sahip
 23. </panel.string>
 24. <panel.string name="Cost Default">
 25. Fiyat: L$
 26. </panel.string>
 27. <panel.string name="Cost Total">
 28. Toplam Fiyat: L$
 29. </panel.string>
 30. <panel.string name="Cost Per Unit">
 31. Birim Fiyat?: L$
 32. </panel.string>
 33. <panel.string name="Cost Mixed">
 34. Karma Fiyat
 35. </panel.string>
 36. <panel.string name="Sale Mixed">
 37. Karma Sat??
 38. </panel.string>
 39. <text name="title" value="Nesne Profili"/>
 40. <text name="where" value="(SL Dünyas?)"/>
 41. <panel label="" name="properties_panel">
 42. <text name="Name:">
 43. Ad:
 44. </text>
 45. <text name="Description:">
 46. ?klama:
 47. </text>
 48. <text name="CreatorNameLabel">
 49. Olu?turan:
 50. </text>
 51. <text name="Owner:">
 52. Sahip:
 53. </text>
 54. <text name="Group_label">
 55. Grup:
 56. </text>
 57. <button name="button set group" tool_tip="Bu nesnenin izinlerini payla?mak için bir grup seçin"/>
 58. <name_box initial_value="Yükleniyor..." name="Group Name Proxy"/>
 59. <button label="Devret" label_selected="Devret" name="button deed" tool_tip="Bu nesne devredilerek verildi?inde, nesnenin sonraki sahibi için izinler geçerli olur. Grup içerisinde payla??lan nesneler bir grup yetkilisi taraf?ndan devredilebilir."/>
 60. <text name="label click action">
 61. ?u eylem için t?klay?n:
 62. </text>
 63. <combo_box name="clickaction">
 64. <combo_box.item label="Dokun (varsay?lan)" name="Touch/grab(default)"/>
 65. <combo_box.item label="Nesnenin üzerine otur" name="Sitonobject"/>
 66. <combo_box.item label="Nesneyi sat?n al" name="Buyobject"/>
 67. <combo_box.item label="Nesneye ödeme yap" name="Payobject"/>
 68. <combo_box.item label="Aç" name="Open"/>
 69. </combo_box>
 70. <panel name="perms_inv">
 71. <text name="perm_modify">
 72. Bu nesneyi de?i?tirebilirsiniz
 73. </text>
 74. <text name="Anyone can:">
 75. Herkes:
 76. </text>
 77. <check_box label="Kopyala" name="checkbox allow everyone copy"/>
 78. <check_box label="Hareket Et" name="checkbox allow everyone move"/>
 79. <text name="GroupLabel">
 80. Grup:
 81. </text>
 82. <check_box label="Payla?" name="checkbox share with group" tool_tip="Ayarlanan grubun tüm üyelerinin, bu nesne için de?i?tirme izinlerinizi payla?mas?na izin verir. Rol k?s?tlamalar?n? etkinle?tirmek için Devretme yapmal?s?n?z."/>
 83. <text name="NextOwnerLabel">
 84. Sonraki sahip:
 85. </text>
 86. <check_box label="De?i?tir" name="checkbox next owner can modify"/>
 87. <check_box label="Kopyala" name="checkbox next owner can copy"/>
 88. <check_box label="Aktar" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Sonraki sahibi bu nesneyi verebilir veya tekrar satabilir"/>
 89. </panel>
 90. <check_box label="Sat?l?k" name="checkbox for sale"/>
 91. <combo_box name="sale type">
 92. <combo_box.item label="Kopyala" name="Copy"/>
 93. <combo_box.item label="?çerik" name="Contents"/>
 94. <combo_box.item label="Orijinal" name="Original"/>
 95. </combo_box>
 96. <spinner label="Fiyat: L$" name="Edit Cost"/>
 97. <check_box label="Aramada göster" name="search_check" tool_tip="Ki?iler arama sonuçlar?nda bu nesneyi görebilsin"/>
 98. <text name="B:">
 99. B:
 100. </text>
 101. <text name="O:">
 102. O:
 103. </text>
 104. <text name="G:">
 105. G:
 106. </text>
 107. <text name="E:">
 108. E:
 109. </text>
 110. <text name="N:">
 111. N:
 112. </text>
 113. <text name="F:">
 114. F:
 115. </text>
 116. </panel>
 117. <panel name="button_panel">
 118. <button label="Aç" name="open_btn"/>
 119. <button label="Öde" name="pay_btn"/>
 120. <button label="Sat?n Al" name="buy_btn"/>
 121. <button label="Ayr?ntl" name="details_btn"/>
 122. </panel>
 123. </panel>