PageRenderTime 28ms CodeModel.GetById 6ms app.highlight 14ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/notifications.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 1443 lines | 1371 code | 72 blank | 0 comment | 0 complexity | 3cf543340dde00e4ead46dd878a606d4 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2<notifications>
  3	<global name="skipnexttime">
  4		Bunu bir daha gösterme
  5	</global>
  6	<global name="alwayschoose">
  7		Her zaman bu seçene?i seç
  8	</global>
  9	<global name="implicitclosebutton">
 10		Kapat
 11	</global>
 12	<template name="okbutton">
 13		<form>
 14			<button name="OK_okbutton" text="$yestext"/>
 15		</form>
 16	</template>
 17	<template name="okignore">
 18		<form>
 19			<button name="OK_okignore" text="$yestext"/>
 20		</form>
 21	</template>
 22	<template name="okcancelbuttons">
 23		<form>
 24			<button name="OK_okcancelbuttons" text="$yestext"/>
 25			<button name="Cancel_okcancelbuttons" text="$notext"/>
 26		</form>
 27	</template>
 28	<template name="okcancelignore">
 29		<form>
 30			<button name="OK_okcancelignore" text="$yestext"/>
 31			<button name="Cancel_okcancelignore" text="$notext"/>
 32		</form>
 33	</template>
 34	<template name="okhelpbuttons">
 35		<form>
 36			<button name="OK_okhelpbuttons" text="$yestext"/>
 37			<button name="Help" text="$helptext"/>
 38		</form>
 39	</template>
 40	<template name="yesnocancelbuttons">
 41		<form>
 42			<button name="Yes" text="$yestext"/>
 43			<button name="No" text="$notext"/>
 44			<button name="Cancel_yesnocancelbuttons" text="$canceltext"/>
 45		</form>
 46	</template>
 47	<notification label="Bilinmeyen Bildirim ?letisi" name="MissingAlert">
 48		[APP_NAME] sürümünüz al?nan bildirimi nas?l görüntüleyece?ini bilmiyor. Lütfen Görüntüleyicinin en son sürümünü yüklemi? oldu?unuzdan emin olun.
 49
 50Hata ayr?nt?lar?: &apos;[_NAME]&apos; adl? bildirim notifications.xml içinde bulunamad?.
 51		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 52	</notification>
 53	<notification name="FloaterNotFound">
 54		Gezdirici hatas?: A?a??daki denetimler bulunamad?:
 55
 56[CONTROLS]
 57		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 58	</notification>
 59	<notification name="TutorialNotFound">
 60		?u an için kullan?labilir bir ö?retici mevcut de?il.
 61		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 62	</notification>
 63	<notification name="GenericAlert">
 64		[MESSAGE]
 65	</notification>
 66	<notification name="GenericAlertYesCancel">
 67		[MESSAGE]
 68		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Evet"/>
 69	</notification>
 70	<notification name="BadInstallation">
 71		[APP_NAME] güncellenirken bir hata olu?tu. Lütfen Görüntüleyici&apos;nin [http://get.secondlife.com son sürümünü kar??dan yükleyin].
 72		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 73	</notification>
 74	<notification name="LoginFailedNoNetwork">
 75		[SECOND_LIFE_GRID] ile ba?lant? kurulamad?.
 76  &apos;[DIAGNOSTIC]&apos;
 77?nternet ba?lant?n?z?n düzgün çal??t???ndan emin olun.
 78		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 79	</notification>
 80	<notification name="MessageTemplateNotFound">
 81		?leti ?ablonu [PATH] bulunamad?.
 82		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 83	</notification>
 84	<notification name="WearableSave">
 85		Geçerli giysi/vücut bölümünde yap?lan de?i?iklikler kaydedilsin mi?
 86		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Kaydetme" yestext="Kaydet"/>
 87	</notification>
 88	<notification name="ConfirmNoCopyToOutbox">
 89		Bu ö?eyi Pazaryeri Giden Kutunuza kopyalama izniniz yok. A?a??daki ö?eyi ta??mak istedi?inize emin misiniz?
 90    [ITEM_NAME]
 91		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 92	</notification>
 93	<notification name="OutboxUploadComplete">
 94		Pazaryerinin kar??ya yüklenmesi tamamland?.
 95		<usetemplate name="okbutton" yestext="Ya?as?n!"/>
 96	</notification>
 97	<notification name="OutboxUploadHadErrors">
 98		Pazaryerinin kar??ya yüklenmesi hatalarla tamamland?! Lütfen giden kutunuzdaki sorunlar? düzeltin ve tekrar deneyin. Te?ekkürler.
 99		<usetemplate name="okbutton" yestext="Yuh!"/>
 100	</notification>
 101	<notification name="CompileQueueSaveText">
 102		A?a??daki nedenden dolay?, bir komut dosyas? için metin kar??ya yüklenirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 103	</notification>
 104	<notification name="CompileQueueSaveBytecode">
 105		A?a??daki nedenden dolay?, derlenen komut dosyas? kar??ya yüklenirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 106	</notification>
 107	<notification name="WriteAnimationFail">
 108		Animasyon verileri yaz?l?rken bir sorun olu?tu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 109	</notification>
 110	<notification name="UploadAuctionSnapshotFail">
 111		A?a??daki nedenden dolay?, aç?k artt?rma anl?k görüntüsü kar??ya yüklenirken bir sorun olu?tu: [REASON]
 112	</notification>
 113	<notification name="UnableToViewContentsMoreThanOne">
 114		Ayn? anda birden fazla ö?enin içeri?i görüntülenemiyor.
 115Lütfen sadece bir nesne seçin ve tekrar deneyin.
 116	</notification>
 117	<notification name="SaveClothingBodyChanges">
 118		Giysi/vücut bölümlerinde yap?lan tüm de?i?iklikler kaydedilsin mi?
 119		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Kaydetme" yestext="Tümünü Kaydet"/>
 120	</notification>
 121	<notification name="FriendsAndGroupsOnly">
 122		Arkada??n?z olmayan ki?iler onlar?n ça?r?lar?n? ve anl?k iletilerini yok sayd???n?z? bilmeyecek.
 123		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 124	</notification>
 125	<notification name="FavoritesOnLogin">
 126		Not: Bu seçene?i etkinle?tirdi?inizde, bu bilgisayar? kullanan herkes en sevdi?iniz konumlar listenizi görebilecek.
 127		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 128	</notification>
 129	<notification name="GrantModifyRights">
 130		Ba?ka bir Sakine de?i?iklik yapma hakk? verdi?inizde, SL dünyas?nda sahip oldu?unuz HERHANG? B?R nesneyi de?i?tirebilme, silebilme veya alabilmelerine izin vermi? olursunuz. Bu izni verirken ÇOK dikkatli olun.
 131[NAME] adl? ki?iye de?i?iklik yapma hakk? vermek istiyor musunuz?
 132		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 133	</notification>
 134	<notification name="GrantModifyRightsMultiple">
 135		Ba?ka bir Sakine de?i?iklik yapma hakk? verdi?inizde, SL dünyas?nda sahip oldu?unuz HERHANG? B?R nesneyi de?i?tirebilmelerine izin vermi? olursunuz. Bu izni verirken ÇOK dikkatli olun.
 136Seçili Sakinlere de?i?iklik yapma hakk? vermek istiyor musunuz?
 137		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 138	</notification>
 139	<notification name="RevokeModifyRights">
 140		[NAME] adl? ki?inin de?i?iklik yapma hakk?n? iptal etmek istiyor musunuz?
 141		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 142	</notification>
 143	<notification name="RevokeModifyRightsMultiple">
 144		Seçili Sakinlerin de?i?iklik yapma hakk?n? iptal etmek istiyor musunuz?
 145		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 146	</notification>
 147	<notification name="UnableToCreateGroup">
 148		Grup olu?turulam?yor.
 149[MESSAGE]
 150		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 151	</notification>
 152	<notification name="PanelGroupApply">
 153		[NEEDS_APPLY_MESSAGE]
 154[WANT_APPLY_MESSAGE]
 155		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="De?i?iklikleri Yok Say" yestext="De?i?iklikleri Uygula"/>
 156	</notification>
 157	<notification name="MustSpecifyGroupNoticeSubject">
 158		Grup notu göndermek için bir konu belirtmelisiniz.
 159		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 160	</notification>
 161	<notification name="AddGroupOwnerWarning">
 162		Grup üyelerini [ROLE_NAME] rolüne eklemek üzeresiniz.
 163Üyeler bu rolden ç?kar?lamaz.
 164Üyeler rolden kendi istekleriyle ayr?labilir.
 165Devam etmek istedi?inize emin misiniz?
 166		<usetemplate ignoretext="Yeni bir grup Sahibi eklemeden önce do?rulama iste" name="okcancelignore" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 167	</notification>
 168	<notification name="AssignDangerousActionWarning">
 169		[ROLE_NAME] rolüne &apos;[ACTION_NAME]&apos; Yetene?ini eklemek üzeresiniz.
 170
 171 *UYARI*
 172 Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki herhangi bir Üye kendisini -- ve istedi?i di?er üyeleri -- ?u anda sahip olduklar?ndan daha fazla güce sahip olan Rollere atayabilir, kendi güçlerini Grup Sahibininkine yak?n bir güce yükseltebilir. Bu Yetene?i atamadan önce ne yapt???n?z? bildi?inizden emin olun.
 173
 174Bu Yetenek &apos;[ROLE_NAME]&apos; rolüne eklensin mi?
 175		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 176	</notification>
 177	<notification name="AssignDangerousAbilityWarning">
 178		[ROLE_NAME] rolüne &apos;[ACTION_NAME]&apos; Yetene?ini eklemek üzeresiniz.
 179
 180 *UYARI*
 181 Bu Yetene?e sahip olan bir Roldeki herhangi bir Üye kendisine -- ve istedi?i di?er üyelere -- tüm Yetenekleri atayabilir, kendi güçlerini Grup Sahibininkine yak?n bir güce yükseltebilir.
 182
 183Bu Yetenek &apos;[ROLE_NAME]&apos; rolüne eklensin mi?
 184		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 185	</notification>
 186	<notification name="AttachmentDrop">
 187		Aksesuar?n?z? ç?karmak üzeresiniz.
 188  Devam etmek istedi?inize emin misiniz?
 189		<usetemplate ignoretext="Aksesuarlar? ç?karmadan önce do?rulama iste" name="okcancelignore" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 190	</notification>
 191	<notification name="JoinGroupCanAfford">
 192		Bu gruba kat?lman?n maliyeti: L$ [COST].
 193Devam etmek istiyor musunuz?
 194		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal Et" yestext="Kat?l"/>
 195	</notification>
 196	<notification name="JoinGroupNoCost">
 197		[NAME] grubuna kat?l?yorsunuz.
 198Devam etmek istiyor musunuz?
 199		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal Et" yestext="Kat?l"/>
 200	</notification>
 201	<notification name="JoinGroupCannotAfford">
 202		Bu gruba kat?lman?n maliyeti: L$ [COST].
 203Bu gruba kat?lmak için yeterli L$&apos;na sahip de?ilsiniz.
 204	</notification>
 205	<notification name="CreateGroupCost">
 206		Bu grubu olu?turman?n maliyeti: L$ 100.
 207Gruplar?n birden fazla üyeye sahip olmas? gereklidir, aksi takdirde grup kal?c? olarak silinir.
 208Lütfen 48 saat içinde di?er üyeleri davet edin.
 209		<usetemplate canceltext="?ptal" name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="L$ 100 ödeyerek grubu olu?tur"/>
 210	</notification>
 211	<notification name="LandBuyPass">
 212		L$ [COST] ödeyerek (&apos;[PARCEL_NAME]&apos;) arazisine [TIME] saat süreyle girebilirsiniz. Giri? hakk? sat?n almak istiyor musunuz?
 213		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 214	</notification>
 215	<notification name="SalePriceRestriction">
 216		Herhangi birine sat?? yaparken sat?? fiyat? L$ 0&apos;dan daha yüksek bir de?ere ayarlanmal?d?r.
 217L$ 0 fiyatla sat?? yap?yorsan?z lütfen sat???n yap?laca?? ki?iyi seçin.
 218	</notification>
 219	<notification name="ConfirmLandSaleChange">
 220		Seçili [LAND_SIZE] m˛ arazi sat??a ç?kar?lmak üzere ayarlan?yor.
 221Sat?? fiyat?n?z L$ [SALE_PRICE] olacak ve [NAME] için sat??a aç?k olacakt?r.
 222		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 223	</notification>
 224	<notification name="ConfirmLandSaleToAnyoneChange">
 225		D?KKAT: &apos;Herkes için sat??a aç?k&apos; seçene?inin t?klanmas?, arazinizi tüm [SECOND_LIFE] toplulu?una aç?k hale getirir, bu bölgede bulunmayanlar da buna dahildir.
 226
 227Seçili [LAND_SIZE] m˛ arazi sat??a ç?kar?lmak üzere ayarlan?yor.
 228Sat?? fiyat?n?z L$ [SALE_PRICE] olacak ve [NAME] için sat??a aç?k olacakt?r.
 229		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 230	</notification>
 231	<notification name="ReturnObjectsDeededToGroup">
 232		&apos;[NAME]&apos; grubuyla bu arazi parseli üzerinde payla??lan tüm nesneleri önceki sahiplerinin envanterine iade etmek istedi?inize emin misiniz?
 233
 234*UYARI* Bu eylem, gruba devredilen nesnelerden aktar?lmas? mümkün olmayanlar? silecektir!
 235
 236Nesneler: [N]
 237		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 238	</notification>
 239	<notification name="ReturnObjectsOwnedByUser">
 240		&apos;[NAME]&apos; adl? Sakinin bu arazi parseli üzerinde sahip oldu?u tüm nesneleri envanterlerine iade etmek istedi?inize emin misiniz? 
 241
 242Nesneler: [N]
 243		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 244	</notification>
 245	<notification name="ReturnObjectsOwnedBySelf">
 246		Bu arazi parseli üzerinde sahip oldu?unuz tüm nesneleri envanterinize iade etmek istedi?inize emin misiniz?
 247
 248Nesneler: [N]
 249		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 250	</notification>
 251	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedBySelf">
 252		Bu arazi parseli üzerinde sizin sahip OLMADI?INIZ tüm nesneleri kendi sahiplerinin envanterlerine iade etmek istedi?inize emin misiniz?
 253Bir gruba devredilen nesnelerden aktar?lmas? mümkün olanlar önceki sahiplerine iade edilecektir.
 254
 255*UYARI* Bu eylem, gruba devredilen nesnelerden aktar?lmas? mümkün olmayanlar? silecektir!
 256
 257Nesneler: [N]
 258		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 259	</notification>
 260	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedByUser">
 261		Bu arazi parseli üzerinde [NAME] adl? ki?inin sahip OLMADI?I tüm nesneleri kendi sahiplerinin envanterlerine iade etmek istedi?inize emin misiniz?
 262Bir gruba devredilen nesnelerden aktar?lmas? mümkün olanlar önceki sahiplerine iade edilecektir.
 263
 264*UYARI* Bu eylem, gruba devredilen nesnelerden aktar?lmas? mümkün olmayanlar? silecektir!
 265
 266Nesneler: [N]
 267		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 268	</notification>
 269	<notification name="ReturnAllTopObjects">
 270		Listelenen tüm nesneleri kendi sahiplerinin envanterlerine iade etmek istedi?inize emin misiniz?
 271		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 272	</notification>
 273	<notification name="DisableAllTopObjects">
 274		Bu bölgedeki tüm nesneleri devre d??? b?rakmak istedi?inize emin misiniz?
 275		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 276	</notification>
 277	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedByGroup">
 278		Bu arazi parseli üzerinde [NAME] grubuyla PAYLA?ILMAYAN nesneler sahiplerinin envanterine iade edilsin mi?
 279
 280Nesneler: [N]
 281		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 282	</notification>
 283	<notification name="UnableToDisableOutsideScripts">
 284		Komut dosyalar? devre d??? b?rak?lam?yor.
 285Bu bölgenin tamam?nda hasar özelli?i etkin.
 286Silahlar?n i?lemesi için komut dosyalar?n?n çal??mas?na izin verilmelidir.
 287	</notification>
 288	<notification name="MultipleFacesSelected">
 289		?u anda birden fazla yüz seçili.
 290Bu eyleme devam ederseniz, nesnenin birden fazla yüzünde ayr? ortam örnekleri ayarlanacak.
 291Ortam? sadece bir yüze yerle?tirmek için, Yüz Seç&apos;i seçin ve ard?ndan nesnenin istenen yüzünü t?klay?p Ekle&apos;yi t?klat?n.
 292		<usetemplate ignoretext="Ortam, seçilen birden fazla yüz üzerinde ayarlanacak" name="okcancelignore" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 293	</notification>
 294	<notification name="MustBeInParcel">
 295		?ni? Noktas?n? ayarlamak için arazi parselinin içinde duruyor olmal?s?n?z.
 296	</notification>
 297	<notification name="PromptRecipientEmail">
 298		Lütfen al?c?(lar) için geçerli bir e-posta adresi girin.
 299	</notification>
 300	<notification name="PromptSelfEmail">
 301		Lütfen e-posta adresinizi girin.
 302	</notification>
 303	<notification name="PromptMissingSubjMsg">
 304		Anl?k görüntü varsay?lan konu ya da iletiyle gönderilsin mi?
 305		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 306	</notification>
 307	<notification name="ErrorProcessingSnapshot">
 308		Anl?k görüntü verileri i?lenirken hata olu?tu
 309	</notification>
 310	<notification name="ErrorEncodingSnapshot">
 311		Anl?k görüntü kodlan?rken hata olu?tu.
 312	</notification>
 313	<notification name="ErrorUploadingPostcard">
 314		A?a??daki nedenden dolay?, anl?k görüntü gönderilirken bir sorun olu?tu: [REASON]
 315	</notification>
 316	<notification name="ErrorUploadingReportScreenshot">
 317		A?a??daki nedenden dolay?, bir raporun ekran görüntüsü kar??ya yüklenirken bir sorun olu?tu: [REASON]
 318	</notification>
 319	<notification name="MustAgreeToLogIn">
 320		[SECOND_LIFE]&apos;ta oturum açmaya devam etmek için Hizmet Sözle?mesi&apos;ni kabul etmelisiniz.
 321	</notification>
 322	<notification name="CouldNotPutOnOutfit">
 323		D?? görünüm eklenemedi.
 324D?? görünüm klasöründe hiç giysi, vücut bölümü ya da aksesuar yok.
 325	</notification>
 326	<notification name="CannotWearTrash">
 327		Çöp kutusundaki giysileri veya vücut bölümlerini kullanamazs?n?z.
 328	</notification>
 329	<notification name="MaxAttachmentsOnOutfit">
 330		Nesne eklenemedi.
 331[MAX_ATTACHMENTS] nesnelik aksesuar s?n?r? a??ld?. Lütfen önce ba?ka bir nesneyi ç?kar?n.
 332	</notification>
 333	<notification name="CannotWearInfoNotComplete">
 334		Bu ö?e henüz yüklenmedi?i için kullanamazs?n?z. Lütfen bir dakika sonra tekrar deneyin.
 335	</notification>
 336	<notification name="MustHaveAccountToLogIn">
 337		Hata! Bo? b?rak?lan alan(lar) var.
 338Avatar?n?z?n Kullan?c? ad?n? girmeniz gerekmektedir.
 339
 340[SECOND_LIFE]&apos;a giri? yapmak için bir hesab?n?z olmas? gerekir. ?imdi bir hesap olu?turmak ister misiniz?
 341		<url name="url">
 342			http://join.secondlife.com/
 343		</url>
 344		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Tekrar dene" yestext="Yeni bir hesap olu?tur"/>
 345	</notification>
 346	<notification name="InvalidCredentialFormat">
 347		Kullan?c? ad? alan?na Avatar?n?z?n Kullan?c? ad?n? ya da Ad ve Soyad?n? girmeniz ve yeniden oturum açman?z gerekmektedir.
 348	</notification>
 349	<notification name="DeleteClassified">
 350		&apos;[NAME]&apos; ilan? silinsin mi?
 351Ödenen ücretler iade edilmeyecektir.
 352		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 353	</notification>
 354	<notification name="DeleteMedia">
 355		Bu yüzle ili?kili ortam? silmeyi seçtiniz.
 356Devam etmek istedi?inize emin misiniz?
 357		<usetemplate ignoretext="Bir nesneden ortam silmeden önce do?rulama iste" name="okcancelignore" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 358	</notification>
 359	<notification name="ClassifiedSave">
 360		[NAME] ilan?na yap?lan de?i?iklikler kaydedilsin mi?
 361		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Kaydetme" yestext="Kaydet"/>
 362	</notification>
 363	<notification name="ClassifiedInsufficientFunds">
 364		?lan olu?turmak için yeterli fon yok.
 365		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 366	</notification>
 367	<notification name="DeleteAvatarPick">
 368		Seçme &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt; silinsin mi?
 369		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 370	</notification>
 371	<notification name="DeleteOutfits">
 372		Seçili d?? görünüm silinsin mi?
 373		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 374	</notification>
 375	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 376		[SECOND_LIFE] etkinlikleri web sayfas?na gidilsin mi?
 377		<url name="url">
 378			http://secondlife.com/events/
 379		</url>
 380		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 381	</notification>
 382	<notification name="SelectProposalToView">
 383		Lütfen görüntülemek için bir teklif seçin.
 384	</notification>
 385	<notification name="SelectHistoryItemToView">
 386		Lütfen görüntülemek için bir geçmi? ö?esi seçin.
 387	</notification>
 388	<notification name="CacheWillClear">
 389		Önbellek, [APP_NAME] uygulamas?n? yeniden ba?latt?ktan sonra temizlenecek.
 390	</notification>
 391	<notification name="CacheWillBeMoved">
 392		Önbellek, [APP_NAME] uygulamas?n? yeniden ba?latt?ktan sonra ta??nacak.
 393Not: Bu i?lem önbelle?i temizleyecek.
 394	</notification>
 395	<notification name="ChangeConnectionPort">
 396		Port ayarlar?, [APP_NAME] uygulamas?n? yeniden ba?latt?ktan sonra geçerli olur.
 397	</notification>
 398	<notification name="ChangeSkin">
 399		Yeni d?? katman [APP_NAME] uygulamas?n? yeniden ba?latt?ktan sonra görüntülenecek.
 400	</notification>
 401	<notification name="ChangeLanguage">
 402		Dil de?i?ikli?i, [APP_NAME] uygulamas?n? yeniden ba?latt?ktan sonra geçerli olacak.
 403	</notification>
 404	<notification name="GoToAuctionPage">
 405		Aç?k artt?rma detaylar?n? görmek veya teklif vermek için [SECOND_LIFE] web sayfas?na gidilsin mi?
 406		<url name="url">
 407			http://secondlife.com/auctions/auction-detail.php?id=[AUCTION_ID]
 408		</url>
 409		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 410	</notification>
 411	<notification name="SaveChanges">
 412		De?i?iklikler Kaydedilsin mi?
 413		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Kaydetme" yestext="Kaydet"/>
 414	</notification>
 415	<notification name="GestureSaveFailedTooManySteps">
 416		Mimik kaydedilemedi.
 417Bu mimikte çok fazla ad?m var.
 418Baz? ad?mlar? ç?kar?p yeniden kaydetmeyi deneyin.
 419	</notification>
 420	<notification name="GestureSaveFailedTryAgain">
 421		Mimik kaydedilemedi. Lütfen bir dakika sonra tekrar deneyin.
 422	</notification>
 423	<notification name="GestureSaveFailedObjectNotFound">
 424		Nesne veya ili?kili nesne envanteri bulunamad??? için mimik kaydedilemedi.
 425Nesne aral?k d???nda ya da silinmi? olabilir.
 426	</notification>
 427	<notification name="GestureSaveFailedReason">
 428		A?a??daki nedenden dolay?, mimik kaydedilirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen mimi?i kaydetmeyi daha sonra tekrar deneyin.
 429	</notification>
 430	<notification name="SaveNotecardFailObjectNotFound">
 431		Nesne veya ili?kili nesne envanteri bulunamad??? için not kart? kaydedilemedi.
 432Nesne aral?k d???nda ya da silinmi? olabilir.
 433	</notification>
 434	<notification name="SaveNotecardFailReason">
 435		A?a??daki nedenden dolay?, not kart? kaydedilirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen not kart?n? kaydetmeyi daha sonra tekrar deneyin.
 436	</notification>
 437	<notification name="ScriptCannotUndo">
 438		Komut dosyas? sürümünüzdeki tüm de?i?iklikler geri al?namad?.
 439Sunucunun son kaydedilmi? sürümünü yüklemek ister misiniz?
 440(**Uyar?** Bu i?lem geri al?namaz.)
 441		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 442	</notification>
 443	<notification name="SaveScriptFailReason">
 444		A?a??daki nedenden dolay?, komut dosyas? kaydedilirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen komut dosyas?n? kaydetmeyi daha sonra tekrar deneyin.
 445	</notification>
 446	<notification name="SaveScriptFailObjectNotFound">
 447		?çinde oldu?u nesne bulunamad???ndan komut dosyas? kaydedilemiyor.
 448Nesne aral?k d???nda ya da silinmi? olabilir.
 449	</notification>
 450	<notification name="SaveBytecodeFailReason">
 451		A?a??daki nedenden dolay?, derlenen komut dosyas? kaydedilirken bir sorun olu?tu: [REASON]. Lütfen komut dosyas?n? kaydetmeyi daha sonra tekrar deneyin.
 452	</notification>
 453	<notification name="StartRegionEmpty">
 454		Hata. Ba?lang?ç Bölgeniz tan?mlanmam??.
 455Lütfen Ba?lang?ç Konumu kutusuna Bölge ad?n? yaz?n ya da Son Konumum veya Ana Konumumu Ba?lang?ç Konumu olarak seçin.
 456		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 457	</notification>
 458	<notification name="CouldNotStartStopScript">
 459		Üzerinde bulundu?u nesne bulunamad???ndan komut dosyas? ba?lat?lamad? veya durdurulamad?.
 460Nesne aral?k d???nda ya da silinmi? olabilir.
 461	</notification>
 462	<notification name="CannotDownloadFile">
 463		Dosya kar??dan yüklenemiyor.
 464	</notification>
 465	<notification name="CannotWriteFile">
 466		[[FILE]] dosyas? yaz?lam?yor.
 467	</notification>
 468	<notification name="UnsupportedHardware">
 469		Bilgisayar?n?z?n [APP_NAME] uygulamas?n?n minimum sistem gereksinimlerini kar??lamad???n? bildirmek durumunday?z. Performans dü?üklü?ü ya?ayabilirsiniz. Ne yaz?k ki, [SUPPORT_SITE] desteklenmeyen sistem yap?land?rmalar? için teknik destek verememektedir.
 470
 471Daha fazla bilgi için [_URL] adresini ziyaret etmek ister misiniz?
 472		<url name="url">
 473			http://www.secondlife.com/corporate/sysreqs.php
 474		</url>
 475		<usetemplate ignoretext="Bilgisayar donan?m?m desteklenmiyor" name="okcancelignore" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 476	</notification>
 477	<notification name="UnknownGPU">
 478		Sisteminiz [APP_NAME] uygulamas?n?n tan?mad??? bir grafik kart? içeriyor.
 479Bu durum genellikle [APP_NAME] uygulamas? ile henüz denenmemi? yeni donan?mlar kullan?ld???nda ortaya ç?kar. Büyük olas?l?kla bir sorun ç?kmayacakt?r, fakat grafik ayarlar?n?z? de?i?tirmeniz gerekebilir.
 480(Ben &gt; Tercihler &gt; Grafikler).
 481		<form name="form">
 482			<ignore name="ignore" text="Grafik kart?m tan?mlanamad?."/>
 483		</form>
 484	</notification>
 485	<notification name="DisplaySettingsNoShaders">
 486		Grafik sürücüleri ba?lat?l?rken [APP_NAME] uygulamas? kilitlendi.
 487S?k görülen baz? sürücü hatalar?ndan kaç?nmak için Grafik Kalitesi Dü?ük olarak ayarlanacak. Bu i?lem baz? grafik özelliklerini devre d??? b?rakacak.
 488Grafik kart? sürücülerinizi güncellemenizi öneririz.
 489Grafik Kalitesi, Tercihler &gt; Grafikler sekmesinden yükseltilebilir.
 490	</notification>
 491	<notification name="RegionNoTerraforming">
 492		[REGION] bölgesi yer ?ekillendirmeye izin vermiyor.
 493	</notification>
 494	<notification name="CannotCopyWarning">
 495		A?a??daki ö?eleri kopyalamak için gerekli izne sahip de?ilsiniz:
 496[ITEMS]
 497Bu ö?eleri verdi?iniz takdirde envanterinizden ç?kacaklar. Bu ö?eleri teklif etmeyi gerçekten istiyor musunuz?
 498		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 499	</notification>
 500	<notification name="CannotGiveItem">
 501		Envanter ö?esi verilemiyor.
 502	</notification>
 503	<notification name="TransactionCancelled">
 504		??lem iptal edildi.
 505	</notification>
 506	<notification name="TooManyItems">
 507		Tek bir envanter aktar?m?nda 42 ö?eden fazlas? verilemez.
 508	</notification>
 509	<notification name="NoItems">
 510		Seçili ö?eleri aktarmak için gerekli izne sahip de?ilsiniz.
 511	</notification>
 512	<notification name="CannotCopyCountItems">
 513		Seçili ö?elerin [COUNT] tanesini kopyalamak için gerekli izne sahip de?ilsiniz. Bu ö?eler envanterinizden ç?kacak.
 514Bu ö?eleri vermeyi gerçekten istiyor musunuz?
 515		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Hay?r" yestext="Evet"/>
 516	</notification>
 517	<notification name="CannotGiveCategory">
 518		Seçili klasörü aktarmak için gerekli izne sahip de?ilsiniz.
 519	</notification>
 520	<notification name="FreezeAvatar">
 521		Bu avatar dondurulsun mu?
 522Avatar geçici bir süre için hareket etme, sohbet etme veya dünya ile etkile?im kurma yetene?ini kullanamayacak.
 523		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Çöz" yestext="Dondur"/>
 524	</notification>
 525	<notification name="FreezeAvatarFullname">
 526		[AVATAR_NAME] dondurulsun mu?
 527Avatar geçici bir süre için hareket etme, sohbet etme veya dünya ile etkile?im kurma yetene?ini kullanamayacak.
 528		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Çöz" yestext="Dondur"/>
 529	</notification>
 530	<notification name="EjectAvatarFullname">
 531		[AVATAR_NAME] arazinizden ç?kar?ls?n m??
 532		<usetemplate canceltext="?ptal" name="yesnocancelbuttons" notext="Ç?kar ve Yasakla" yestext="Ç?kar"/>
 533	</notification>
 534	<notification name="EjectAvatarNoBan">
 535		Bu avatar arazinizden ç?kar?ls?n m??
 536		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Ç?kar"/>
 537	</notification>
 538	<notification name="EjectAvatarFullnameNoBan">
 539		[AVATAR_NAME] arazinizden ç?kar?ls?n m??
 540		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Ç?kar"/>
 541	</notification>
 542	<notification name="EjectAvatarFromGroup">
 543		[AVATAR_NAME] adl? ki?iyi [GROUP_NAME] grubundan ç?kard?n?z
 544	</notification>
 545	<notification name="AcquireErrorTooManyObjects">
 546		ALMA HATASI: Çok fazla nesne seçilmi?.
 547	</notification>
 548	<notification name="AcquireErrorObjectSpan">
 549		ALMA HATASI: Nesneler bir bölgenin kapsam? d???na yay?l?yor.
 550Lütfen al?nacak tüm nesneleri ayn? bölgeye ta??y?n.
 551	</notification>
 552	<notification name="PromptGoToCurrencyPage">
 553		[EXTRA]
 554
 555L$ sat?n alma ile ilgili bilgi edinmek için [_URL] adresine gidilsin mi?
 556		<url name="url">
 557			http://secondlife.com/app/currency/
 558		</url>
 559		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 560	</notification>
 561	<notification name="UnableToLinkObjects">
 562		Bu [COUNT] nesne birbirine ba?lanam?yor.
 563En fazla [MAX] nesneyi birbirine ba?layabilirsiniz.
 564	</notification>
 565	<notification name="CannotLinkIncompleteSet">
 566		Sadece tamamlanm?? nesne kümelerini birbirine ba?layabilirsiniz ve birden fazla nesne seçmelisiniz.
 567	</notification>
 568	<notification name="CannotLinkModify">
 569		Tüm nesneler üzerinde de?i?iklik yapma izniniz olmad??? için nesneler birbirine ba?lanam?yor.
 570
 571Lütfen hiçbirinin kilitli olmad???ndan ve hepsine sahip oldu?unuzdan emin olun.
 572	</notification>
 573	<notification name="CannotLinkDifferentOwners">
 574		Nesnelerin hepsinin sahibi ayn? olmad??? için nesneler birbirine ba?lanam?yor.
 575
 576Lütfen seçili nesnelerin hepsine sahip oldu?unuzdan emin olun.
 577	</notification>
 578	<notification name="NoFileExtension">
 579		A?a??daki dosyan?n dosya uzant?s? yok: &apos;[FILE]&apos;
 580
 581Lütfen dosyan?n do?ru bir dosya uzant?s?na sahip oldu?undan emin olun..
 582	</notification>
 583	<notification name="InvalidFileExtension">
 584		Geçersiz dosya uzant?s? [EXTENSION]
 585Beklenen [VALIDS]
 586		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 587	</notification>
 588	<notification name="CannotUploadSoundFile">
 589		Kar??ya yüklenen ses dosyas? okuma için aç?lamad?:
 590[FILE]
 591	</notification>
 592	<notification name="SoundFileNotRIFF">
 593		Dosya bir RIFF WAVE dosyas? gibi görünmüyor:
 594[FILE]
 595	</notification>
 596	<notification name="SoundFileNotPCM">
 597		Dosya bir PCM WAVE ses dosyas? gibi görünmüyor:
 598[FILE]
 599	</notification>
 600	<notification name="SoundFileInvalidChannelCount">
 601		Dosyada geçersiz say?da kanal mevcut (mono ya da stereo olmal?):
 602[FILE]
 603	</notification>
 604	<notification name="SoundFileInvalidSampleRate">
 605		Dosya desteklenen bir örnek h?z?na sahip görünmüyor (44.1k olmal?):
 606[FILE]
 607	</notification>
 608	<notification name="SoundFileInvalidWordSize">
 609		Dosya desteklenen bir sözcük boyutuna sahip görünmüyor (8 veya 16 bit olmal?):
 610[FILE]
 611	</notification>
 612	<notification name="SoundFileInvalidHeader">
 613		WAV ba?l???nda &apos;veri&apos; öbe?i bulunamad?:
 614[FILE]
 615	</notification>
 616	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
 617		WAV dosyas?nda yanl?? öbek boyutu:
 618[FILE]
 619	</notification>
 620	<notification name="SoundFileInvalidTooLong">
 621		Ses dosyas? çok uzun (En fazla 10 saniye olmal?):
 622[FILE]
 623	</notification>
 624	<notification name="ProblemWithFile">
 625		[FILE] dosyas?nda sorun olu?tu:
 626
 627[ERROR]
 628	</notification>
 629	<notification name="CannotOpenTemporarySoundFile">
 630		Geçici s?k??t?r?lm?? ses dosyas? yazma için aç?lamad?: [FILE]
 631	</notification>
 632	<notification name="UnknownVorbisEncodeFailure">
 633		?u dosyada bilinmeyen Vorbis kodlama ar?zas?: [FILE]
 634	</notification>
 635	<notification name="CannotEncodeFile">
 636		?u dosya kodlanam?yor: [FILE]
 637	</notification>
 638	<notification name="CorruptedProtectedDataStore">
 639		Kullan?c? ad? ve ?ifre alanlar?n?z? dolduram?yoruz. Bu durum a? ayarlar?n?z? de?i?tirdi?inizde ortaya ç?kabilir.
 640		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 641	</notification>
 642	<notification name="CorruptResourceFile">
 643		Bozuk kaynak dosyas?: [FILE]
 644	</notification>
 645	<notification name="UnknownResourceFileVersion">
 646		?u dosyada bilinmeyen Linden kaynak dosyas? sürümü mevcut: [FILE]
 647	</notification>
 648	<notification name="UnableToCreateOutputFile">
 649		Ç?k?? dosyas? olu?turulam?yor: [FILE]
 650	</notification>
 651	<notification name="DoNotSupportBulkAnimationUpload">
 652		[APP_NAME] ?u an için animasyon dosyalar?n?n toplu olarak kar??ya yüklenmesini desteklemiyor.
 653	</notification>
 654	<notification name="CannotUploadReason">
 655		A?a??daki nedenden dolay? [FILE] dosyas? kar??ya yüklenemedi: [REASON]
 656Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 657	</notification>
 658	<notification name="LandmarkCreated">
 659		&quot;[LANDMARK_NAME]&quot; yer imini [FOLDER_NAME] klasörünüze eklediniz.
 660	</notification>
 661	<notification name="LandmarkAlreadyExists">
 662		Bu konum için zaten bir yer iminiz var.
 663		<usetemplate name="okbutton" yestext="Tamam"/>
 664	</notification>
 665	<notification name="CannotCreateLandmarkNotOwner">
 666		Burada bir yer imi olu?turmazs?n?z, çünkü arazinin sahibi buna izin vermiyor.
 667	</notification>
 668	<notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoScripts">
 669		&apos;Yeniden derleme&apos; gerçekle?tirilemiyor.
 670Komut dosyas? içeren bir nesne seçin.
 671	</notification>
 672	<notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoPermission">
 673		&apos;Yeniden derleme&apos; gerçekle?tirilemiyor.
 674
 675De?i?iklik yapma izniniz olan komut dosyalar? içeren nesneler seçin.
 676	</notification>
 677	<notification name="CannotResetSelectObjectsNoScripts">
 678		&apos;S?f?rlama&apos; gerçekle?tirilemiyor.
 679
 680Komut dosyas? içeren nesneler seçin.
 681	</notification>
 682	<notification name="CannotResetSelectObjectsNoPermission">
 683		&apos;S?f?rlama&apos; gerçekle?tirilemiyor.
 684
 685De?i?iklik yapma izniniz olan komut dosyalar? içeren nesneler seçin.
 686	</notification>
 687	<notification name="CannotOpenScriptObjectNoMod">
 688		De?i?iklik yapma izniniz olmad???ndan nesne içindeki komut dosyas? aç?lam?yor.
 689	</notification>
 690	<notification name="CannotSetRunningSelectObjectsNoScripts">
 691		Hiçbir komut dosyas? &apos;çal???r&apos; durumuna ayarlanam?yor.
 692
 693Komut dosyas? içeren nesneler seçin.
 694	</notification>
 695	<notification name="CannotSetRunningNotSelectObjectsNoScripts">
 696		Hiçbir komut dosyas? &apos;çal??maz&apos; durumuna ayarlanam?yor.
 697
 698Komut dosyas? içeren nesneler seçin.
 699	</notification>
 700	<notification name="NoFrontmostFloater">
 701		Kaydedilecek en öndeki gezdirici yok.
 702	</notification>
 703	<notification name="SeachFilteredOnShortWords">
 704		Arama sorgunuz de?i?tirildi ve çok k?sa olan sözcükler kald?r?ld?.
 705
 706Arama yap?lan sorgu: [FINALQUERY]
 707	</notification>
 708	<notification name="SeachFilteredOnShortWordsEmpty">
 709		Arama terimleriniz çok k?sa oldu?u için arama yap?lmad?.
 710	</notification>
 711	<notification name="CouldNotTeleportReason">
 712		I??nlama ba?ar?s?z.
 713[REASON]
 714	</notification>
 715	<notification name="invalid_tport">
 716		I??nlama talebiniz i?lenirken bir sorunla kar??la??ld?. I??nlanabilmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
 717Bu iletiyi almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
 718	</notification>
 719	<notification name="invalid_region_handoff">
 720		Bölge de?i?tirme talebiniz i?lenirken sorunla kar??la??ld?. Bölge de?i?tirmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
 721Bu iletiyi almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
 722	</notification>
 723	<notification name="blocked_tport">
 724		Üzgünüz, ???nlama ?u anda engellenmi? durumda. Bir dakika sonra tekrar deneyin. Hala ???nlanam?yorsan?z, sorunu çözmek için lütfen ç?k?? yap?p oturumu tekrar aç?n.
 725	</notification>
 726	<notification name="nolandmark_tport">
 727		Üzgünüz fakat sistem yer imi hedef konumunu bulamad?.
 728	</notification>
 729	<notification name="timeout_tport">
 730		Üzgünüz fakat sistem ???nlama ba?lant?s?n? tamamlayamad?. Bir dakika sonra tekrar deneyin.
 731	</notification>
 732	<notification name="noaccess_tport">
 733		Üzgünüz, bu ???nlanma hedef konumuna eri?im hakk?na sahip de?ilsiniz.
 734	</notification>
 735	<notification name="missing_attach_tport">
 736		Aksesuarlar?n?z henüz ula?mad?. I??nlanmay? tekrar denemeden önce bir kaç saniye bekleyin veya ç?k?? yap?p oturumu tekrar aç?n.
 737	</notification>
 738	<notification name="too_many_uploads_tport">
 739		Bu bölgedeki varl?k s?ras? ?u anda yo?unluktan dolay? t?kal? oldu?u için ???nlanma talebiniz zaman?nda gerçekle?tirilemeyecek. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin veya yo?unlu?u daha az olan bir bölge seçin.
 740	</notification>
 741	<notification name="expired_tport">
 742		Üzgünüz fakat sistem ???nlanma talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 743	</notification>
 744	<notification name="expired_region_handoff">
 745		Üzgünüz fakat sistem bölge de?i?tirme talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 746	</notification>
 747	<notification name="no_host">
 748		I??nlanma hedef konumu bulunam?yor. Hedef konumu geçici bir süre için kullan?lam?yor ya da art?k mevcut de?il. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 749	</notification>
 750	<notification name="no_inventory_host">
 751		Envanter sistemi ?u anda kullan?lam?yor.
 752	</notification>
 753	<notification name="CannotSetLandOwnerNothingSelected">
 754		Arazi sahibi ayarlanam?yor:
 755Seçili parsel yok.
 756	</notification>
 757	<notification name="CannotSetLandOwnerMultipleRegions">
 758		Seçim aral??? birden fazla bölgeyi kapsad???ndan arazi mülkiyeti al?nmaya zorlanam?yor. Lütfen daha küçük bir alan seçin ve tekrar deneyin.
 759	</notification>
 760	<notification name="ForceOwnerAuctionWarning">
 761		Bu parsel aç?k artt?rmada. Mülkiyeti almaya zorlama aç?k artt?rmay? iptal edecek ve aç?k artt?rma için teklif verme ba?lam??sa büyük olas?l?kla baz? Sakinleri mutsuz edecek.
 762Mülkiyeti almaya zorlan?ls?n m??
 763		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 764	</notification>
 765	<notification name="CannotContentifyNothingSelected">
 766		?çerik eklenemedi:
 767Seçili parsel yok.
 768	</notification>
 769	<notification name="CannotContentifyNoRegion">
 770		?çerik eklenemedi:
 771Seçili bölge yok.
 772	</notification>
 773	<notification name="CannotReleaseLandNothingSelected">
 774		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 775Seçili parsel yok.
 776	</notification>
 777	<notification name="CannotReleaseLandNoRegion">
 778		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 779Bölge bulunam?yor.
 780	</notification>
 781	<notification name="CannotBuyLandNothingSelected">
 782		Arazi sat?n al?nam?yor:
 783Seçili parsel yok.
 784	</notification>
 785	<notification name="CannotBuyLandNoRegion">
 786		Arazi sat?n al?nam?yor:
 787Arazinin içinde oldu?u bölge bulunam?yor.
 788	</notification>
 789	<notification name="CannotCloseFloaterBuyLand">
 790		[APP_NAME] bu i?lemin tutar?n? hesaplamay? bitirmeden Arazi Sat?n Al penceresini kapatamazs?n?z.
 791	</notification>
 792	<notification name="CannotDeedLandNothingSelected">
 793		Arazi devredilemiyor:
 794Seçili parsel yok.
 795	</notification>
 796	<notification name="CannotDeedLandNoGroup">
 797		Arazi devredilemiyor:
 798Seçili Grup yok.
 799	</notification>
 800	<notification name="CannotDeedLandNoRegion">
 801		Arazi devredilemiyor:
 802Arazinin içinde oldu?u bölge bulunam?yor.
 803	</notification>
 804	<notification name="CannotDeedLandMultipleSelected">
 805		Arazi devredilemiyor:
 806Birden fazla parsel seçili.
 807
 808Tek bir parsel seçmeyi deneyin.
 809	</notification>
 810	<notification name="CannotDeedLandWaitingForServer">
 811		Arazi devredilemiyor:
 812Sunucunun mülkiyet bilgisini bildirmesi bekleniyor.
 813
 814Lütfen tekrar deneyin.
 815	</notification>
 816	<notification name="CannotDeedLandNoTransfer">
 817		Arazi devredilemiyor:
 818[REGION] bölgesi arazi aktar?m?na izin vermiyor.
 819	</notification>
 820	<notification name="CannotReleaseLandWatingForServer">
 821		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 822Sunucunun parsel bilgilerini güncellemesi bekleniyor.
 823
 824Bir kaç saniye sonra tekrar deneyin.
 825	</notification>
 826	<notification name="CannotReleaseLandSelected">
 827		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 828Seçilen tüm parsellere sahip de?ilsiniz.
 829
 830Lütfen tek bir parsel seçin.
 831	</notification>
 832	<notification name="CannotReleaseLandDontOwn">
 833		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 834Bu parseli b?rakma izniniz yok.
 835Sahip oldu?unuz parseller ye?ille gösterilmi?tir.
 836	</notification>
 837	<notification name="CannotReleaseLandRegionNotFound">
 838		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 839Arazinin içinde oldu?u bölge bulunam?yor.
 840	</notification>
 841	<notification name="CannotReleaseLandNoTransfer">
 842		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 843[REGION] bölgesi arazi aktar?m?na izin vermiyor.
 844	</notification>
 845	<notification name="CannotReleaseLandPartialSelection">
 846		Arazi mülkiyeti b?rak?lam?yor:
 847B?rakmak için bir parselin tamam?n? seçmelisiniz.
 848
 849Parselin tamam?n? seçin veya önce parselinizi bölün.
 850	</notification>
 851	<notification name="ReleaseLandWarning">
 852		[AREA] m˛ araziyi b?rakmak üzeresiniz.
 853Bu parseli b?rakmak onu sahip oldu?unuz arazi parçalar?ndan ç?karacak fakat L$ kazand?rmayacak.
 854
 855Arazi b?rak?ls?n m??
 856		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 857	</notification>
 858	<notification name="CannotDivideLandNothingSelected">
 859		Arazi bölünemiyor:
 860
 861Seçili parsel yok.
 862	</notification>
 863	<notification name="CannotDivideLandPartialSelection">
 864		Arazi bölünemiyor:
 865
 866Parselin tamam?n? seçtiniz.
 867Parselin bir bölümünü seçmeyi deneyin.
 868	</notification>
 869	<notification name="LandDivideWarning">
 870		Bu parseli bölmek parseli iki parçaya ay?racak ve her bir parselin kendi ayarlar? olacak. ??lemden sonra baz? ayarlar varsay?lan durumlar?na s?f?rlanacak.
 871
 872Arazi bölünsün mü?
 873		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 874	</notification>
 875	<notification name="CannotDivideLandNoRegion">
 876		Arazi bölünemiyor:
 877Arazinin içinde oldu?u bölge bulunam?yor.
 878	</notification>
 879	<notification name="CannotJoinLandNoRegion">
 880		Arazi birle?tirilemiyor:
 881Arazinin içinde oldu?u bölge bulunam?yor.
 882	</notification>
 883	<notification name="CannotJoinLandNothingSelected">
 884		Arazi birle?tirilemiyor:
 885Seçili parsel yok.
 886	</notification>
 887	<notification name="CannotJoinLandEntireParcelSelected">
 888		Arazi birle?tirilemiyor:
 889Sadece bir parsel seçtiniz.
 890
 891Lütfen iki parseldeki araziyi de seçin.
 892	</notification>
 893	<notification name="CannotJoinLandSelection">
 894		Arazi birle?tirilemiyor:
 895Birden fazla parseli seçmelisiniz.
 896
 897Lütfen iki parseldeki araziyi de seçin.
 898	</notification>
 899	<notification name="JoinLandWarning">
 900		Bu araziyi birle?tirmek, seçili dikdörtgenle kesi?en tüm parsellerden bir büyük parsel olu?turacak.
 901Yeni parselin ad?n? ve seçeneklerini yeniden ayarlaman?z gerekecektir.
 902
 903Arazi birle?tirilsin mi?
 904		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 905	</notification>
 906	<notification name="ConfirmNotecardSave">
 907		Ö?e kopyalanmadan veya görüntülenmeden önce bu not kart?n?n kaydedilmesi gerekiyor. Not kart? kaydedilsin mi?
 908		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 909	</notification>
 910	<notification name="ConfirmItemCopy">
 911		Bu ö?e envanterinize kopyalans?n m??
 912		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal Et" yestext="Kopyala"/>
 913	</notification>
 914	<notification name="ResolutionSwitchFail">
 915		Çözünürlük [RESX] x [RESY] de?erine de?i?tirilemedi.
 916	</notification>
 917	<notification name="ErrorUndefinedGrasses">
 918		Hata: Tan?mlanmam?? çimler: [SPECIES]
 919	</notification>
 920	<notification name="ErrorUndefinedTrees">
 921		Hata: Tan?mlanmam?? a?açlar: [SPECIES]
 922	</notification>
 923	<notification name="CannotSaveWearableOutOfSpace">
 924		&apos;[NAME]&apos;, giyilebilir ö?e dosyas?na kaydedilemiyor. Bilgisayar?n?zda yer açmal? ve giyilebilir ö?eyi yeniden kaydetmelisiniz.
 925	</notification>
 926	<notification name="CannotSaveToAssetStore">
 927		[NAME] ana varl?k ma?azas?na kaydedilemedi.
 928Bu genellikle geçici bir ar?zad?r. Lütfen giyilebilir ö?eyi birkaç dakika sonra yeniden özelle?tirip kaydedin.
 929	</notification>
 930	<notification name="YouHaveBeenLoggedOut">
 931		Üzgünüz. [SECOND_LIFE] oturumunuz kapand?.
 932      [MESSAGE]
 933		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Ç?k" yestext="Anl?k ?leti ve Sohbeti Görüntüle"/>
 934	</notification>
 935	<notification name="OnlyOfficerCanBuyLand">
 936		Grup ad?na arazi sat?n al?nam?yor:
 937Etkin grubunuz ad?na arazi sat?n almak için gerekli izne sahip de?ilsiniz.
 938	</notification>
 939	<notification label="Arkada? Ekle" name="AddFriendWithMessage">
 940		Arkada?lar birbirini harita üzerinde izleme ve çevrimiçi durumlar? hakk?nda güncellemeler almak için birbirine izin verebilir.
 941
 942[NAME] adl? ki?iye arkada?l?k teklif edilsin mi?
 943		<form name="form">
 944			<input name="message">
 945				Arkada??m olur musun?
 946			</input>
 947			<button name="Offer" text="Tamam"/>
 948			<button name="Cancel" text="?ptal"/>
 949		</form>
 950	</notification>
 951	<notification label="D?? Görünümü Kaydet" name="SaveOutfitAs">
 952		Üzerimdekileri yeni bir D?? Görünüm olarak kaydet:
 953		<form name="form">
 954			<input name="message">
 955				[DESC] (yeni)
 956			</input>
 957			<button name="OK" text="Tamam"/>
 958			<button name="Cancel" text="?ptal"/>
 959		</form>
 960	</notification>
 961	<notification label="Giyilebilir Ö?eyi Kaydet" name="SaveWearableAs">
 962		Ö?eyi envanterime farkl? kaydet:
 963		<form name="form">
 964			<input name="message">
 965				[DESC] (yeni)
 966			</input>
 967			<button name="OK" text="Tamam"/>
 968			<button name="Cancel" text="?ptal"/>
 969		</form>
 970	</notification>
 971	<notification label="D?? Görünümü Yeniden Adland?r" name="RenameOutfit">
 972		Yeni d?? görünüm ad?:
 973		<form name="form">
 974			<input name="new_name">
 975				[NAME]
 976			</input>
 977			<button name="OK" text="Tamam"/>
 978			<button name="Cancel" text="?ptal"/>
 979		</form>
 980	</notification>
 981	<notification name="RemoveFromFriends">
 982		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; adl? ki?iyi Arkada? Listenizden ç?karmak istiyor musunuz?
 983		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 984	</notification>
 985	<notification name="RemoveMultipleFromFriends">
 986		Birden çok arkada??n?z? Arkada? Listenizden ç?karmak istiyor musunuz?
 987		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 988	</notification>
 989	<notification name="GodDeleteAllScriptedPublicObjectsByUser">
 990		Komut dosyas? içeren,
 991** [AVATAR_NAME] ** adl? ki?iye ait tüm nesneleri
 992bu simdeki di?er tüm ki?ilerin arazisinden silmek istedi?inize emin misiniz?
 993		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
 994	</notification>
 995	<notification name="GodDeleteAllScriptedObjectsByUser">
 996		Komut dosyas? içeren,
 997** [AVATAR_NAME] ** adl? ki?iye ait TÜM nesneleri
 998bu simdeki TÜM ARAZ?LERDEN S?LMEK istedi?inize emin misiniz?
 999		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1000	</notification>
1001	<notification name="GodDeleteAllObjectsByUser">
1002		Komut dosyas? içeren veya içermeyen,
1003** [AVATAR_NAME] ** adl? ki?iye ait TÜM nesneleri
1004bu simdeki TÜM ARAZ?LERDEN S?LMEK istedi?inize emin misiniz?
1005		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1006	</notification>
1007	<notification name="BlankClassifiedName">
1008		?lan?n?z için bir ad belirtmelisiniz.
1009	</notification>
1010	<notification name="MinClassifiedPrice">
1011		Listeleme için ödenmesi gereken tutar en az L$ [MIN_PRICE] olmal?d?r.
1012
1013Lütfen daha yüksek bir tutar girin.
1014	</notification>
1015	<notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
1016		Seçti?iniz ö?elerden en az birinin kendisine i?aret eden ba?lant?l? ö?eler var. Bu ö?eyi silerseniz, ba?lant?lar? kal?c? olarak çal??maz hale gelecek. Önce ba?lant?lar? silmeniz önemle tavsiye edilir.
1017
1018Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1019		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1020	</notification>
1021	<notification name="ConfirmObjectDeleteLock">
1022		Seçti?iniz ö?elerin en az birisi kilitli.
1023
1024Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1025		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1026	</notification>
1027	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopy">
1028		Seçti?iniz ö?elerin en az birisi kopyalanam?yor.
1029
1030Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1031		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1032	</notification>
1033	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoOwn">
1034		Seçti?iniz ö?elerin en az birisine sahip de?ilsiniz.
1035
1036Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1037		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1038	</notification>
1039	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopy">
1040		Nesnelerden en az biri kilitli.
1041Nesnelerden en az biri kopyalanam?yor.
1042
1043Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1044		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1045	</notification>
1046	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoOwn">
1047		Nesnelerden en az biri kilitli.
1048Nesnelerden en az birine sahip de?ilsiniz.
1049
1050Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1051		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1052	</notification>
1053	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopyNoOwn">
1054		Nesnelerden en az biri kopyalanam?yor.
1055Nesnelerden en az birine sahip de?ilsiniz.
1056
1057Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1058		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1059	</notification>
1060	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopyNoOwn">
1061		Nesnelerden en az biri kilitli.
1062Nesnelerden en az biri kopyalanam?yor.
1063Nesnelerden en az birine sahip de?ilsiniz.
1064
1065Bu ö?eleri silmek istedi?inize emin misiniz?
1066		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1067	</notification>
1068	<notification name="ConfirmObjectTakeLock">
1069		Nesnelerden en az biri kilitli.
1070
1071Bu ö?eleri almak istedi?inize emin misiniz?
1072		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1073	</notification>
1074	<notification name="ConfirmObjectTakeNoOwn">
1075		Ald???n?z nesnelerin hepsine sahip de?ilsiniz.
1076Devam ederseniz, nesnelerin sonraki sahibi için geçerli olan izinler uygulanacak ve büyük olas?l?kla bu nesneler üzerinde de?i?iklik yapma ve onlar? kopyalama yetene?iniz k?s?tlanacak.
1077
1078Bu ö?eleri almak istedi?inize emin misiniz?
1079		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1080	</notification>
1081	<notification name="ConfirmObjectTakeLockNoOwn">
1082		Nesnelerden en az biri kilitli.
1083Ald???n?z nesnelerin hepsine sahip de?ilsiniz.
1084Devam ederseniz, nesnelerin sonraki sahibi için geçerli olan izinler uygulanacak ve büyük olas?l?kla bu nesneler üzerinde de?i?iklik yapma ve onlar? kopyalama yetene?iniz k?s?tlanacak.
1085Ancak, mevcut seçimi yine de alabilirsiniz.
1086
1087Bu ö?eleri almak istedi?inize emin misiniz?
1088		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1089	</notification>
1090	<notification name="CantBuyLandAcrossMultipleRegions">
1091		Seçim aral??? birden fazla bölgeyi kapsad???ndan arazi sat?n al?nam?yor.
1092
1093Lütfen daha küçük bir alan seçin ve tekrar deneyin.
1094	</notification>
1095	<notification name="DeedLandToGroup">
1096		Bu parseli devretti?inizde grubun yeterli arazi kulan?m kredisine sahip olmas? ve elinde tutmas? gerekmektedir.
1097Arazinin sat?? bedeli sahibine geri ödenmez. Devredilen bir parsel sat?l?rsa, sat?? bedeli grup üyeleri aras?nda e?it olarak bölünür.
1098
1099[AREA] m˛&apos;lik bu arazi &apos;[GROUP_NAME]&apos; grubuna devredilsin mi?
1100		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1101	</notification>
1102	<notification name="DeedLandToGroupWithContribution">
1103		Bu parseli devretti?inizde grubun yeterli arazi kulan?m kredisine sahip olmas? ve elinde tutmas? gerekmektedir.
1104Bu devir e? zamanl? olarak &apos;[NAME]&apos; adl? ki?iden gruba arazi katk?s? sa?layacakt?r.
1105Arazinin sat?? bedeli sahibine geri ödenmez. Devredilen bir parsel sat?l?rsa, sat?? bedeli grup üyeleri aras?nda e?it olarak bölünür.
1106
1107[AREA] m˛&apos;lik bu arazi &apos;[GROUP_NAME]&apos; grubuna devredilsin mi?
1108		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="?ptal" yestext="Tamam"/>
1109	</notification>
1110	<notification name="DisplaySetToSafe">
1111		Güvenli seçene?i seçti?iniz için görüntüleme ayarlar? güvenli düzeye ayarland?.
1112	</notification>
1113	<notification name="DisplaySetToRecommendedGPUChange">
1114		Grafik kart?n?z de?i?ti?i için görüntü ayarlar? tavsiye edilen seviyelere ayarland?
1115önceki: &apos;[LAST_GPU]&apos;
1116sonraki: &apos;[THIS_GPU]&apos;
1117	</notification>
1118	<notification name="DisplaySetToRecomm…

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file