PageRenderTime 10ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/teleport_strings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 84 lines | 84 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | ca9b1202e7bc65b6a6e1b532395cbb7a MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<teleport_messages>
 3	<message_set name="errors">
 4		<message name="invalid_tport">
 5			I??nlama talebiniz i?lenirken bir sorunla kar??la??ld?. I??nlanabilmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
 6Bu mesaj? almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
 7		</message>
 8		<message name="invalid_region_handoff">
 9			Bölge de?i?tirme talebiniz i?lenirken sorunla kar??la??ld?. Bölge geçebilmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
10Bu mesaj? almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
11		</message>
12		<message name="blocked_tport">
13			Üzgünüz, ???nlama ?u anda engellenmi? durumda. Bir dakika sonra tekrar deneyin.
14Hala ???nlanam?yorsan?z, sorunu çözmek için lütfen ç?k?? yap?p oturumu tekrar aç?n.
15		</message>
16		<message name="nolandmark_tport">
17			Üzgünüz fakat sistem yer imi hedef konumunu bulamad?.
18		</message>
19		<message name="timeout_tport">
20			Üzgünüz fakat sistem ???nlama ba?lant?s?n? tamamlayamad?.
21Bir dakika sonra tekrar deneyin.
22		</message>
23		<message name="NoHelpIslandTP">
24			Kar??lama Ada&apos;s?na geri ???nlanamazs?n?z.
25Ö?reticiyi tekrarlamak için &apos;Kar??lama Ada&apos;s? Kamusal Alan?&apos;na gidin.
26		</message>
27		<message name="noaccess_tport">
28			Üzgünüz, bu ???nlanma hedef konumuna eri?im hakk?na sahip de?ilsiniz.
29		</message>
30		<message name="missing_attach_tport">
31			Aksesuarlar?n?z henüz ula?mad?. I??nlanmay? tekrar denemeden önce bir kaç saniye bekleyin veya ç?k?? yap?p oturumu tekrar aç?n.
32		</message>
33		<message name="too_many_uploads_tport">
34			Bu bölgedeki varl?k s?ras? ?u anda yo?unluktan dolay? t?kal? oldu?u için ???nlanma talebiniz zaman?nda gerçekle?tirilemeyecek. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin veya yo?unlu?u daha az olan bir bölge seçin.
35		</message>
36		<message name="expired_tport">
37			Üzgünüz fakat sistem ???nlanma talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
38		</message>
39		<message name="expired_region_handoff">
40			Üzgünüz fakat sistem bölge de?i?tirme talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
41		</message>
42		<message name="no_host">
43			I??nlanma hedef konumu bulunam?yor. Hedef konumu geçici bir süre için kullan?lam?yor ya da art?k mevcut de?il. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
44		</message>
45		<message name="no_inventory_host">
46			Envanter sistemi ?u anda kullan?lam?yor.
47		</message>
48	</message_set>
49	<message_set name="progress">
50		<message name="sending_dest">
51			Hedef konuma gönderiliyor.
52		</message>
53		<message name="redirecting">
54			Farkl? konuma tekrar yönlendiriliyor.
55		</message>
56		<message name="relaying">
57			Hedefe aktar?l?yor.
58		</message>
59		<message name="sending_home">
60			Ana konum talebi gönderiliyor.
61		</message>
62		<message name="sending_landmark">
63			Yer imi konumu talebi gönderiliyor.
64		</message>
65		<message name="completing">
66			I??nlanma tamamlan?yor.
67		</message>
68		<message name="completed_from">
69			[T_SLURL] konumundan ???nlanma tamamland?.
70		</message>
71		<message name="resolving">
72			Hedef konum çözümleniyor.
73		</message>
74		<message name="contacting">
75			Yeni bölgeye ba?lan?l?yor.
76		</message>
77		<message name="arriving">
78			Konuma var?l?yor...
79		</message>
80		<message name="requesting">
81			I??nlanma talep ediliyor...
82		</message>
83	</message_set>
84</teleport_messages>