PageRenderTime 56ms CodeModel.GetById 12ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/teleport_strings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 84 lines | 84 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | ca9b1202e7bc65b6a6e1b532395cbb7a MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <teleport_messages>
 3. <message_set name="errors">
 4. <message name="invalid_tport">
 5. I??nlama talebiniz i?lenirken bir sorunla kar??la??ld?. I??nlanabilmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
 6. Bu mesaj? almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
 7. </message>
 8. <message name="invalid_region_handoff">
 9. Bölge de?i?tirme talebiniz i?lenirken sorunla kar??la??ld?. Bölge geçebilmek için yeniden oturum açman?z gerekebilir.
 10. Bu mesaj? almaya devam ederseniz, lütfen [SUPPORT_SITE] bölümüne ba?vurun.
 11. </message>
 12. <message name="blocked_tport">
 13. Üzgünüz, ???nlama ?u anda engellenmi? durumda. Bir dakika sonra tekrar deneyin.
 14. Hala ???nlanam?yorsan?z, sorunu çözmek için lütfen ç?k?? yap?p oturumu tekrar ?n.
 15. </message>
 16. <message name="nolandmark_tport">
 17. Üzgünüz fakat sistem yer imi hedef konumunu bulamad?.
 18. </message>
 19. <message name="timeout_tport">
 20. Üzgünüz fakat sistem ???nlama ba?lant?s?n? tamamlayamad?.
 21. Bir dakika sonra tekrar deneyin.
 22. </message>
 23. <message name="NoHelpIslandTP">
 24. Kar??lama Ada&apos;s?na geri ???nlanamazs?n?z.
 25. Ö?reticiyi tekrarlamak için &apos;Kar??lama Ada&apos;s? Kamusal Alan?&apos;na gidin.
 26. </message>
 27. <message name="noaccess_tport">
 28. Üzgünüz, bu ???nlanma hedef konumuna eri?im hakk?na sahip de?ilsiniz.
 29. </message>
 30. <message name="missing_attach_tport">
 31. Aksesuarlar?n?z henüz ula?mad?. I??nlanmay? tekrar denemeden önce bir kaç saniye bekleyin veya ç?k?? yap?p oturumu tekrar ?n.
 32. </message>
 33. <message name="too_many_uploads_tport">
 34. Bu bölgedeki varl?k s?ras? ?u anda yo?unluktan dolay? t?kal? oldu?u için ???nlanma talebiniz zaman?nda gerçekle?tirilemeyecek. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin veya yo?unlu?u daha az olan bir bölge seçin.
 35. </message>
 36. <message name="expired_tport">
 37. Üzgünüz fakat sistem ???nlanma talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 38. </message>
 39. <message name="expired_region_handoff">
 40. Üzgünüz fakat sistem bölge de?i?tirme talebinizi zaman?nda tamamlayamad?. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 41. </message>
 42. <message name="no_host">
 43. I??nlanma hedef konumu bulunam?yor. Hedef konumu geçici bir süre için kullan?lam?yor ya da art?k mevcut de?il. Lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin.
 44. </message>
 45. <message name="no_inventory_host">
 46. Envanter sistemi ?u anda kullan?lam?yor.
 47. </message>
 48. </message_set>
 49. <message_set name="progress">
 50. <message name="sending_dest">
 51. Hedef konuma gönderiliyor.
 52. </message>
 53. <message name="redirecting">
 54. Farkl? konuma tekrar yönlendiriliyor.
 55. </message>
 56. <message name="relaying">
 57. Hedefe aktar?l?yor.
 58. </message>
 59. <message name="sending_home">
 60. Ana konum talebi gönderiliyor.
 61. </message>
 62. <message name="sending_landmark">
 63. Yer imi konumu talebi gönderiliyor.
 64. </message>
 65. <message name="completing">
 66. I??nlanma tamamlan?yor.
 67. </message>
 68. <message name="completed_from">
 69. [T_SLURL] konumundan ???nlanma tamamland?.
 70. </message>
 71. <message name="resolving">
 72. Hedef konum çözümleniyor.
 73. </message>
 74. <message name="contacting">
 75. Yeni bölgeye ba?lan?l?yor.
 76. </message>
 77. <message name="arriving">
 78. Konuma var?l?yor...
 79. </message>
 80. <message name="requesting">
 81. I??nlanma talep ediliyor...
 82. </message>
 83. </message_set>
 84. </teleport_messages>