PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_model_wizard.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 208 lines | 208 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 1f6e929ce2a7f1c98edbd67170961712 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="Model Wizard" title="KAR?IYA MODEL YÜKLEME S?H?RBAZI">
 3. <button label="5. Kar??ya Yükle" name="upload_btn"/>
 4. <button label="4. ?ncele" name="review_btn"/>
 5. <button label="3. Fizik" name="physics_btn"/>
 6. <button label="2. Optimize et" name="optimize_btn"/>
 7. <button label="1. Dosya Seç" name="choose_file_btn"/>
 8. <panel name="choose_file_panel">
 9. <panel name="header_panel">
 10. <text name="header_text">
 11. Model dosyas?n? seçin
 12. </text>
 13. </panel>
 14. <panel name="content">
 15. <text name="advanced_users_text">
 16. Geli?mi? kullan?c?lar: E?er 3B içerik olu?turma araçlar?n? kullanmay? biliyorsan?z, Geli?mi? Kar??ya Yükleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz.
 17. </text>
 18. <button label="Geli?mi?e geç" name="switch_to_advanced"/>
 19. <text name="Cache location">
 20. Kar??ya yüklenecek model dosyas?n? seçin
 21. </text>
 22. <button label="Gözat..." label_selected="Gözat..." name="browse"/>
 23. <text name="Model types">
 24. Second Life, COLLADA (.dae) dosyalar?n? destekler
 25. </text>
 26. <text name="dimensions">
 27. X Y Z
 28. </text>
 29. <text name="warning_label">
 30. UYARI:
 31. </text>
 32. <text name="warning_text">
 33. Bu modelin Second Life sunucular?na nihai kar??ya yükleme ad?m?n? tamamlayamayacaks?n?z. Hesab?n?z? örgü modellerinin kar??ya yüklenmesi için ayarlaman?n [secondlife:///app/floater/learn_more nas?l yap?laca??n? ö?renin].
 34. </text>
 35. </panel>
 36. </panel>
 37. <panel name="optimize_panel">
 38. <panel name="header_panel">
 39. <text name="header_text">
 40. Modeli optimize et
 41. </text>
 42. </panel>
 43. <text name="description">
 44. Modeli performans için optimize ettik. ?stiyorsan?z daha da ayarlayabilirsiniz.
 45. </text>
 46. <panel name="content">
 47. <text name="high_detail_text">
 48. Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: Yüksek
 49. </text>
 50. <text name="medium_detail_text">
 51. Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: Orta
 52. </text>
 53. <text name="low_detail_text">
 54. Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: ?ük
 55. </text>
 56. <text name="lowest_detail_text">
 57. Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: En ?ük
 58. </text>
 59. </panel>
 60. <panel name="content2">
 61. <button label="Geometri hesaplar?n? tekrar yap" name="recalculate_geometry_btn"/>
 62. <text name="lod_label">
 63. Geometri önizleme
 64. </text>
 65. <combo_box name="preview_lod_combo" tool_tip="Önizleme i?lemesinde görülecek ayr?nt? seviyesi">
 66. <combo_item name="high">
 67. Çok ayr?nt?
 68. </combo_item>
 69. <combo_item name="medium">
 70. Orta düzey ayr?nt?
 71. </combo_item>
 72. <combo_item name="low">
 73. Az ayr?nt?
 74. </combo_item>
 75. <combo_item name="lowest">
 76. En az ayr?nt?
 77. </combo_item>
 78. </combo_box>
 79. </panel>
 80. </panel>
 81. <panel name="physics_panel">
 82. <panel name="header_panel">
 83. <text name="header_text">
 84. Fizik ayarlar?n? yap
 85. </text>
 86. </panel>
 87. <text name="description">
 88. Modelin d?? gövdesi için bir ?ekil olu?turaca??z. Modelinizin amac?na uygun olarak ?eklin ayr?nt? seviyesini belirleyin.
 89. </text>
 90. <panel name="content">
 91. <button label="Fizik hesaplar?n? tekrar yap" name="recalculate_physics_btn"/>
 92. <button label="Tekrar hesaplan?yor..." name="recalculating_physics_btn"/>
 93. <text name="lod_label">
 94. Fizik önizleme
 95. </text>
 96. <combo_box name="preview_lod_combo2" tool_tip="Önizleme i?lemesinde görülecek ayr?nt? seviyesi">
 97. <combo_item name="high">
 98. Çok ayr?nt?
 99. </combo_item>
 100. <combo_item name="medium">
 101. Orta düzey ayr?nt?
 102. </combo_item>
 103. <combo_item name="low">
 104. Az ayr?nt?
 105. </combo_item>
 106. <combo_item name="lowest">
 107. En az ayr?nt?
 108. </combo_item>
 109. </combo_box>
 110. </panel>
 111. </panel>
 112. <panel name="review_panel">
 113. <panel name="header_panel">
 114. <text name="header_text">
 115. ?ncele
 116. </text>
 117. </panel>
 118. <panel name="content">
 119. <text name="review_prim_equiv">
 120. Parsele/bölgeye etkisi: [EQUIV] prim e?de?erleri
 121. </text>
 122. <text name="review_fee">
 123. Hesab?n?zdan L$ [FEE] kar??ya yükleme ücreti ?ülecektir.
 124. </text>
 125. <text name="review_confirmation">
 126. Kar??ya yükleme ?mesine t?klad???n?zda, modelde yer alan malzeme için ilgili haklara sahip oldu?unuzu teyid edersiniz.
 127. </text>
 128. </panel>
 129. </panel>
 130. <panel name="upload_panel">
 131. <panel name="header_panel">
 132. <text name="header_text">
 133. Kar??ya yükleme bitti
 134. </text>
 135. </panel>
 136. <text name="model_uploaded_text">
 137. Modeliniz kar??ya yüklendi.
 138. </text>
 139. <text name="inventory_text">
 140. Bunu, envanterinizdeki Nesneler klasöründe bulacaks?n?z.
 141. </text>
 142. <text name="charged_fee">
 143. Hesab?n?zdan L$ [FEE] ?üldü.
 144. </text>
 145. </panel>
 146. <button label="&lt;&lt; Geri" name="back"/>
 147. <button label="Sonraki &gt;&gt;" name="next"/>
 148. <button label="A??rl?klar? ve ücreti hesapla &gt;&gt;" name="calculate"/>
 149. <button label="Hesaplan?yor..." name="calculating"/>
 150. <button label="Kar??ya Yükle" name="upload" tool_tip="Simülatöre kar??ya yükle"/>
 151. <button label="?ptal" name="cancel"/>
 152. <button label="Kapat" name="close"/>
 153. <spinner name="import_scale" value="1.0"/>
 154. <string name="status_idle">
 155. Bo?ta
 156. </string>
 157. <string name="status_parse_error">
 158. Dae ayr??t?rma sorunu - ayr?nt?lar için günlü?e bak?n.
 159. </string>
 160. <string name="status_reading_file">
 161. Yükleniyor...
 162. </string>
 163. <string name="status_generating_meshes">
 164. Örgüler Olu?turuluyor...
 165. </string>
 166. <string name="status_vertex_number_overflow">
 167. Hata: ?e numaras? 65534&apos;ten fazla, i?lem durduruldu!
 168. </string>
 169. <string name="bad_element">
 170. Hata: Ö?e geçersiz
 171. </string>
 172. <string name="high">
 173. Yüksek
 174. </string>
 175. <string name="medium">
 176. Orta
 177. </string>
 178. <string name="low">
 179. ?ük
 180. </string>
 181. <string name="lowest">
 182. En ?ük
 183. </string>
 184. <string name="mesh_status_good">
 185. Uygula!
 186. </string>
 187. <string name="mesh_status_na">
 188. G/D
 189. </string>
 190. <string name="mesh_status_none">
 191. Hiçbiri
 192. </string>
 193. <string name="mesh_status_submesh_mismatch">
 194. Ayr?nt? seviyelerinde farkl? say?da dokulanabilir yüz var.
 195. </string>
 196. <string name="mesh_status_mesh_mismatch">
 197. Ayr?nt? seviyelerinde farkl? say?da örgü örne?i var.
 198. </string>
 199. <string name="mesh_status_too_many_vertices">
 200. Ayr?nt? seviyesinde fazla say?da ?e var.
 201. </string>
 202. <string name="mesh_status_missing_lod">
 203. Gereken ayr?nt? seviyesi eksik.
 204. </string>
 205. <string name="layer_all">
 206. Tümü
 207. </string>
 208. </floater>