PageRenderTime 7ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_model_wizard.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 208 lines | 208 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 1f6e929ce2a7f1c98edbd67170961712 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="Model Wizard" title="KAR?IYA MODEL YÜKLEME S?H?RBAZI">
 3	<button label="5. Kar??ya Yükle" name="upload_btn"/>
 4	<button label="4. ?ncele" name="review_btn"/>
 5	<button label="3. Fizik" name="physics_btn"/>
 6	<button label="2. Optimize et" name="optimize_btn"/>
 7	<button label="1. Dosya Seç" name="choose_file_btn"/>
 8	<panel name="choose_file_panel">
 9		<panel name="header_panel">
 10			<text name="header_text">
 11				Model dosyas?n? seçin
 12			</text>
 13		</panel>
 14		<panel name="content">
 15			<text name="advanced_users_text">
 16				Geli?mi? kullan?c?lar: E?er 3B içerik olu?turma araçlar?n? kullanmay? biliyorsan?z, Geli?mi? Kar??ya Yükleyiciyi kullanmak isteyebilirsiniz.
 17			</text>
 18			<button label="Geli?mi?e geç" name="switch_to_advanced"/>
 19			<text name="Cache location">
 20				Kar??ya yüklenecek model dosyas?n? seçin
 21			</text>
 22			<button label="Gözat..." label_selected="Gözat..." name="browse"/>
 23			<text name="Model types">
 24				Second Life, COLLADA (.dae) dosyalar?n? destekler
 25			</text>
 26			<text name="dimensions">
 27				X     Y     Z
 28			</text>
 29			<text name="warning_label">
 30				UYARI:
 31			</text>
 32			<text name="warning_text">
 33				Bu modelin Second Life sunucular?na nihai kar??ya yükleme ad?m?n? tamamlayamayacaks?n?z. Hesab?n?z? örgü modellerinin kar??ya yüklenmesi için ayarlaman?n [secondlife:///app/floater/learn_more nas?l yap?laca??n? ö?renin].
 34			</text>
 35		</panel>
 36	</panel>
 37	<panel name="optimize_panel">
 38		<panel name="header_panel">
 39			<text name="header_text">
 40				Modeli optimize et
 41			</text>
 42		</panel>
 43		<text name="description">
 44			Modeli performans için optimize ettik. ?stiyorsan?z daha da ayarlayabilirsiniz.
 45		</text>
 46		<panel name="content">
 47			<text name="high_detail_text">
 48				Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: Yüksek
 49			</text>
 50			<text name="medium_detail_text">
 51				Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: Orta
 52			</text>
 53			<text name="low_detail_text">
 54				Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: Dü?ük
 55			</text>
 56			<text name="lowest_detail_text">
 57				Ayr?nt? Seviyesi Olu?tur: En Dü?ük
 58			</text>
 59		</panel>
 60		<panel name="content2">
 61			<button label="Geometri hesaplar?n? tekrar yap" name="recalculate_geometry_btn"/>
 62			<text name="lod_label">
 63				Geometri önizleme
 64			</text>
 65			<combo_box name="preview_lod_combo" tool_tip="Önizleme i?lemesinde görülecek ayr?nt? seviyesi">
 66				<combo_item name="high">
 67					Çok ayr?nt?
 68				</combo_item>
 69				<combo_item name="medium">
 70					Orta düzey ayr?nt?
 71				</combo_item>
 72				<combo_item name="low">
 73					Az ayr?nt?
 74				</combo_item>
 75				<combo_item name="lowest">
 76					En az ayr?nt?
 77				</combo_item>
 78			</combo_box>
 79		</panel>
 80	</panel>
 81	<panel name="physics_panel">
 82		<panel name="header_panel">
 83			<text name="header_text">
 84				Fizik ayarlar?n? yap
 85			</text>
 86		</panel>
 87		<text name="description">
 88			Modelin d?? gövdesi için bir ?ekil olu?turaca??z. Modelinizin amac?na uygun olarak ?eklin ayr?nt? seviyesini belirleyin.
 89		</text>
 90		<panel name="content">
 91			<button label="Fizik hesaplar?n? tekrar yap" name="recalculate_physics_btn"/>
 92			<button label="Tekrar hesaplan?yor..." name="recalculating_physics_btn"/>
 93			<text name="lod_label">
 94				Fizik önizleme
 95			</text>
 96			<combo_box name="preview_lod_combo2" tool_tip="Önizleme i?lemesinde görülecek ayr?nt? seviyesi">
 97				<combo_item name="high">
 98					Çok ayr?nt?
 99				</combo_item>
100				<combo_item name="medium">
101					Orta düzey ayr?nt?
102				</combo_item>
103				<combo_item name="low">
104					Az ayr?nt?
105				</combo_item>
106				<combo_item name="lowest">
107					En az ayr?nt?
108				</combo_item>
109			</combo_box>
110		</panel>
111	</panel>
112	<panel name="review_panel">
113		<panel name="header_panel">
114			<text name="header_text">
115				?ncele
116			</text>
117		</panel>
118		<panel name="content">
119			<text name="review_prim_equiv">
120				Parsele/bölgeye etkisi: [EQUIV] prim e?de?erleri
121			</text>
122			<text name="review_fee">
123				Hesab?n?zdan L$ [FEE] kar??ya yükleme ücreti dü?ülecektir.
124			</text>
125			<text name="review_confirmation">
126				Kar??ya yükleme dü?mesine t?klad???n?zda, modelde yer alan malzeme için ilgili haklara sahip oldu?unuzu teyid edersiniz.
127			</text>
128		</panel>
129	</panel>
130	<panel name="upload_panel">
131		<panel name="header_panel">
132			<text name="header_text">
133				Kar??ya yükleme bitti
134			</text>
135		</panel>
136		<text name="model_uploaded_text">
137			Modeliniz kar??ya yüklendi.
138		</text>
139		<text name="inventory_text">
140			Bunu, envanterinizdeki Nesneler klasöründe bulacaks?n?z.
141		</text>
142		<text name="charged_fee">
143			Hesab?n?zdan L$ [FEE] dü?üldü.
144		</text>
145	</panel>
146	<button label="&lt;&lt; Geri" name="back"/>
147	<button label="Sonraki &gt;&gt;" name="next"/>
148	<button label="A??rl?klar? ve ücreti hesapla &gt;&gt;" name="calculate"/>
149	<button label="Hesaplan?yor..." name="calculating"/>
150	<button label="Kar??ya Yükle" name="upload" tool_tip="Simülatöre kar??ya yükle"/>
151	<button label="?ptal" name="cancel"/>
152	<button label="Kapat" name="close"/>
153	<spinner name="import_scale" value="1.0"/>
154	<string name="status_idle">
155		Bo?ta
156	</string>
157	<string name="status_parse_error">
158		Dae ayr??t?rma sorunu - ayr?nt?lar için günlü?e bak?n.
159	</string>
160	<string name="status_reading_file">
161		Yükleniyor...
162	</string>
163	<string name="status_generating_meshes">
164		Örgüler Olu?turuluyor...
165	</string>
166	<string name="status_vertex_number_overflow">
167		Hata: Kö?e numaras? 65534&apos;ten fazla, i?lem durduruldu!
168	</string>
169	<string name="bad_element">
170		Hata: Ö?e geçersiz
171	</string>
172	<string name="high">
173		Yüksek
174	</string>
175	<string name="medium">
176		Orta
177	</string>
178	<string name="low">
179		Dü?ük
180	</string>
181	<string name="lowest">
182		En Dü?ük
183	</string>
184	<string name="mesh_status_good">
185		Uygula!
186	</string>
187	<string name="mesh_status_na">
188		G/D
189	</string>
190	<string name="mesh_status_none">
191		Hiçbiri
192	</string>
193	<string name="mesh_status_submesh_mismatch">
194		Ayr?nt? seviyelerinde farkl? say?da dokulanabilir yüz var.
195	</string>
196	<string name="mesh_status_mesh_mismatch">
197		Ayr?nt? seviyelerinde farkl? say?da örgü örne?i var.
198	</string>
199	<string name="mesh_status_too_many_vertices">
200		Ayr?nt? seviyesinde fazla say?da kö?e var.
201	</string>
202	<string name="mesh_status_missing_lod">
203		Gereken ayr?nt? seviyesi eksik.
204	</string>
205	<string name="layer_all">
206		Tümü
207	</string>
208</floater>