PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_sound.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 62 lines | 62 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | e7df3813a48722ea7d40f9ccb0d2839c MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="D?wi?ki" name="Preference Media panel">
 3	<panel.string name="middle_mouse">
 4		?rodkowy przycisk myszy
 5	</panel.string>
 6	<slider label="G?ówny" name="System Volume"/>
 7	<check_box initial_value="true" name="mute_when_minimized"/>
 8	<text name="mute_chb_label">
 9		Wycisz podczas minimalizacji
10	</text>
11	<slider label="Interfejs" name="UI Volume"/>
12	<slider label="Otoczenie" name="Wind Volume"/>
13	<slider label="Efekty d?wi?kowe" name="SFX Volume"/>
14	<slider label="Muzyka strumieniowa" name="Music Volume"/>
15	<check_box label="Aktywny" name="enable_music"/>
16	<slider label="Media" name="Media Volume"/>
17	<check_box label="Odtwarzaj media" name="enable_media"/>
18	<slider label="Komunikacja g?osowa" name="Voice Volume"/>
19	<check_box label="Pozwól na rozmowy g?osowe" name="enable_voice_check"/>
20	<check_box label="Automatycznie odtwarzaj media" name="media_auto_play_btn" tool_tip="Zaznacz t? funkcj? aby uruchomi? automatyczne uruchamianie mediów" value="true"/>
21	<check_box label="Uruchom media za??czone do innych awatarów" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Odznacz t? funkcj? by ukry? media za??czone to awatarów w publi?u" value="true"/>
22	<text name="voice_chat_settings">
23		Ustawienia komunikacji g?osowej
24	</text>
25	<text name="Listen from">
26		Odtwarzaj z:
27	</text>
28	<radio_group name="ear_location">
29		<radio_item label="pozycji kamery" name="0"/>
30		<radio_item label="pozycji awatara" name="1"/>
31	</radio_group>
32	<check_box label="Poruszaj ustami awatara podczas mówienia" name="enable_lip_sync"/>
33	<check_box label="W??cz/wy??cz mikrofon kiedy naciskam:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Kiedy aktywny jest tryb prze??czania wci?nij i zwolnij prze??cznik RAZ aby w??czy? lub wy??czy? mikrofon. Kiedy tryb prze??czania nie jest aktywny mikrofon nadaje g?os tylko kiedy prze??cznik jest wci?ni?ty."/>
34	<line_editor label="Prze??cznik kliknij-aby-mówi?" name="modifier_combo"/>
35	<button label="Ustaw klawisz" name="set_voice_hotkey_button"/>
36	<button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Zresetuj do ?rodkowego przycisku myszy"/>
37	<button label="Wej?ciowe/Wyj?ciowe urz?dzenia" name="device_settings_btn"/>
38	<panel label="Ustawienia sprz?towe" name="device_settings_panel">
39		<panel.string name="default_text">
40			Domy?lne
41		</panel.string>
42		<panel.string name="default system device">
43			Domy?lne ustawienia sprz?towe
44		</panel.string>
45		<panel.string name="no device">
46			Brak sprz?tu
47		</panel.string>
48		<text name="Input">
49			Wej?ciowe
50		</text>
51		<text name="My volume label">
52			Moja g?o?no??:
53		</text>
54		<slider_bar initial_value="1.0" name="mic_volume_slider" tool_tip="Zmie? próg g?o?no?ci korzystaj?c z tego suwaka"/>
55		<text name="wait_text">
56			Prosz? czeka?
57		</text>
58		<text name="Output">
59			Wyj?ciowe
60		</text>
61	</panel>
62</panel>