PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/sidepanel_item_info.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 76 lines | 76 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | bfedb0921a7f4cdc135f1d1b62ce8097 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel name="item properties" title="Profil obiektu">
 3	<panel.string name="unknown">
 4		(nieznany)
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="public">
 7		(publiczny)
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="you_can">
10		Ty mo?esz:
11	</panel.string>
12	<panel.string name="owner_can">
13		W?a?ciciel mo?e:
14	</panel.string>
15	<panel.string name="acquiredDate">
16		[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
17	</panel.string>
18	<panel.string name="origin_inventory">
19		(Szafa)
20	</panel.string>
21	<panel.string name="origin_inworld">
22		(W ?wiecie)
23	</panel.string>
24	<text name="title" value="Profil obiektu"/>
25	<text name="origin" value="(Szafa)"/>
26	<scroll_container name="item_profile_scroll">
27		<panel label="" name="item_profile">
28			<text name="LabelItemNameTitle">
29				Nazwa:
30			</text>
31			<text name="LabelItemDescTitle">
32				Opis:
33			</text>
34			<text name="LabelCreatorTitle">
35				Twórca:
36			</text>
37			<text name="LabelOwnerTitle">
38				W?a?ciciel:
39			</text>
40			<text name="LabelAcquiredTitle">
41				Nabyte:
42			</text>
43			<panel name="perms_inv">
44				<text name="perm_modify">
45					Mo?esz:
46				</text>
47				<check_box label="Modyfikuje" name="CheckOwnerModify"/>
48				<check_box label="Kopiuje" name="CheckOwnerCopy"/>
49				<check_box label="Oddaje/&#10;Sprzedaje" name="CheckOwnerTransfer"/>
50				<text name="AnyoneLabel">
51					Ka?dy:
52				</text>
53				<check_box label="Kopiuje" name="CheckEveryoneCopy"/>
54				<text name="GroupLabel">
55					Grupa:
56				</text>
57				<check_box label="Udost?pnij" name="CheckShareWithGroup" tool_tip="Pozwól wszystkim cz?onkom ustawionej grupy na dzielenie prawa do modyfikacji dla tego obiektu. Musisz przypisa? obiekt grupie aby aktywowa? ograniczenia wynikaj?ce z roli."/>
58				<text name="NextOwnerLabel">
59					Nast?pny w?a?ciciel:
60				</text>
61				<check_box label="Modyfikuje" name="CheckNextOwnerModify"/>
62				<check_box label="Kopiuje" name="CheckNextOwnerCopy"/>
63				<check_box label="Sprzedaje/&#10;Oddaje" name="CheckNextOwnerTransfer" tool_tip="Nast?pny w?a?ciciel mo?e oddawa? lub sprzedawa? ten obiekt"/>
64			</panel>
65			<check_box label="Na sprzeda?" name="CheckPurchase"/>
66			<combo_box name="combobox sale copy">
67				<combo_box.item label="Kopiuje" name="Copy"/>
68				<combo_box.item label="Oryginalny" name="Original"/>
69			</combo_box>
70			<spinner label="Cena: L$" name="Edit Cost"/>
71		</panel>
72	</scroll_container>
73	<panel name="button_panel">
74		<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
75	</panel>
76</panel>