PageRenderTime 29ms CodeModel.GetById 25ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_buy_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 234 lines | 233 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | bb83de76cf07342fab2c69c269409cb8 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="buy land" title="KUP POSIAD?O??">
  3	<floater.string name="can_resell">
  4		Mo?e by? odsprzedana.
  5	</floater.string>
  6	<floater.string name="can_not_resell">
  7		Nie mo?e by? odsprzedana.
  8	</floater.string>
  9	<floater.string name="can_change">
 10		Mog? by? ??czone i dzielone.
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="can_not_change">
 13		Nie mog? by? ??czone ani dzielone.
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="cant_buy_for_group">
 16		Nie masz pozwolenia na zakup Posiad?o?ci dla Twojej aktywnej Grupy.
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="no_land_selected">
 19		Obszar nie jest wybrany.
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="multiple_parcels_selected">
 22		Wybra?e? wiele ró?nych Posiad?o?ci.
 23Spróbuj wybra? mniejszy obszar.
 24	</floater.string>
 25	<floater.string name="no_permission">
 26		Nie masz pozwolenia na zakup Posiad?o?ci dla Twojej aktywnej Grupy.
 27	</floater.string>
 28	<floater.string name="parcel_not_for_sale">
 29		Wybrana Posiad?o?? nie jest na sprzeda?.
 30	</floater.string>
 31	<floater.string name="group_already_owns">
 32		Ta Posiad?o?? ju? nale?y do Grupy.
 33	</floater.string>
 34	<floater.string name="you_already_own">
 35		Ta Posiad?o?? ju? nale?y do Ciebie.
 36	</floater.string>
 37	<floater.string name="set_to_sell_to_other">
 38		Wybrana Posiad?o?? b?dzie sprzedana komu? innemu.
 39	</floater.string>
 40	<floater.string name="no_public_land">
 41		Wybrany obszar nie ma publicznych Posiad?o?ci.
 42	</floater.string>
 43	<floater.string name="not_owned_by_you">
 44		Wybra?e? Posiad?o??, której W?a?cicielem jest inny Rezydent.
 45Spróbuj wybra? ponownie mniejsz? powierzchni? Posiad?o?ci.
 46	</floater.string>
 47	<floater.string name="processing">
 48		Przetwarzanie Twojego zakupu...
 49 
 50(Mo?e zaj?? kilka minut)
 51	</floater.string>
 52	<floater.string name="fetching_error">
 53		B??d podczas wczytywania informacji zakupu Posiad?o?ci.
 54	</floater.string>
 55	<floater.string name="buying_will">
 56		Zakup tej Posiad?o?ci spowoduje:
 57	</floater.string>
 58	<floater.string name="buying_for_group">
 59		Zakup ziemi dla Grupy:
 60	</floater.string>
 61	<floater.string name="cannot_buy_now">
 62		Nie mo?esz teraz kupi?:
 63	</floater.string>
 64	<floater.string name="not_for_sale">
 65		Nie jest na sprzeda?:
 66	</floater.string>
 67	<floater.string name="none_needed">
 68		Poprawno?? danych.
 69	</floater.string>
 70	<floater.string name="must_upgrade">
 71		Musisz mie? konto Premium ?eby? móg? mie? Posiad?o?ci.
 72	</floater.string>
 73	<floater.string name="cant_own_land">
 74		Twoje konto pozwala Ci mie? Posiad?o?ci.
 75	</floater.string>
 76	<floater.string name="land_holdings">
 77		Jeste? w?a?cicielem [BUYER] m˛ ziemi.
 78	</floater.string>
 79	<floater.string name="pay_to_for_land">
 80		Zap?a? [SELLER] [AMOUNT]L$ za Posiad?o??
 81	</floater.string>
 82	<floater.string name="buy_for_US">
 83		Kup L$ [AMOUNT] za [LOCAL_AMOUNT],
 84	</floater.string>
 85	<floater.string name="parcel_meters">
 86		Podana posiad?o?? to [AMOUNT] m˛ ziemi.
 87	</floater.string>
 88	<floater.string name="premium_land">
 89		Podana posiad?o?? jest w cenie premium adekwatnie jak za [AMOUNT] m˛.
 90	</floater.string>
 91	<floater.string name="discounted_land">
 92		Wybrana posiad?o?? jest w cenie zni?kowej adekwatnie jak za [AMOUNT] m˛.
 93	</floater.string>
 94	<floater.string name="meters_supports_object">
 95		[AMOUNT] m˛
 96wspiera [AMOUNT2] obiektów
 97	</floater.string>
 98	<floater.string name="sold_with_objects">
 99		sprzedane z obiektami
100	</floater.string>
101	<floater.string name="sold_without_objects">
102		obiekty nie s? zawarte w sprzeda?y
103	</floater.string>
104	<floater.string name="info_price_string">
105		L$ [PRICE]
106(L$ [PRICE_PER_SQM]/m˛)
107[SOLD_WITH_OBJECTS]
108	</floater.string>
109	<floater.string name="insufficient_land_credits">
110		Grupa [GROUP] musi mie? wystarczaj?cy kredyt na
111u?ywanie Posiad?o?ci ?eby sfinalizowa? ten zakup.
112	</floater.string>
113	<floater.string name="have_enough_lindens">
114		Masz [AMOUNT]L$ co wystarcza na zakup tej Posiad?o?ci.
115	</floater.string>
116	<floater.string name="not_enough_lindens">
117		Masz tylko [AMOUNT]L$ i potrzebujesz [AMOUNT2]L$ dodatkowo.
118	</floater.string>
119	<floater.string name="balance_left">
120		Po zakupie zostanie Ci [AMOUNT]L$.
121	</floater.string>
122	<floater.string name="balance_needed">
123		Musisz dokupi? [AMOUNT]L$ ?eby kupi? t? Posiad?o??.
124	</floater.string>
125	<floater.string name="no_parcel_selected">
126		(Posiad?o?? nie zosta?a wybrana)
127	</floater.string>
128	<text name="region_name_label">
129		Region:
130	</text>
131	<text name="region_name_text">
132		(brak danych)
133	</text>
134	<text name="region_type_label">
135		Typ:
136	</text>
137	<text name="region_type_text">
138		(nieznany)
139	</text>
140	<text name="estate_name_label">
141		Maj?tek:
142	</text>
143	<text name="estate_name_text">
144		(brak danych)
145	</text>
146	<text name="estate_owner_label">
147		W?a?ciciel Maj?tku:
148	</text>
149	<text name="estate_owner_text">
150		(brak danych)
151	</text>
152	<text name="resellable_changeable_label">
153		Posiad?o?ci zakupione w tym Regionie:
154	</text>
155	<text name="resellable_clause">
156		Posiad?o?? mo?e lub nie mo?e by? odsprzedana.
157	</text>
158	<text name="changeable_clause">
159		Posiad?o?? mo?e lub nie mo?e by? dzielona i ??czona.
160	</text>
161	<text name="covenant_text">
162		Musisz zaakceptowa? Umow? z Maj?tku:
163	</text>
164	<text_editor name="covenant_editor">
165		?adowanie...
166	</text_editor>
167	<check_box label="Zgadzam si? na Powy?sz? Umow?." name="agree_covenant"/>
168	<text name="info_parcel_label" width="60">
169		Posiad?o??:
170	</text>
171	<text left_delta="62" name="info_parcel">
172		Scotopteryx 138,204
173	</text>
174	<text name="info_size_label">
175		Obszar:
176	</text>
177	<text left_delta="62" name="info_size">
178		1024 m˛
179	</text>
180	<text name="info_price_label">
181		Cena:
182	</text>
183	<text left_delta="62" name="info_price">
184		L$ 1500
185(L$ 1.1/m˛)
186sprzeda? z obiektami
187	</text>
188	<text name="info_action">
189		Zakup tej Posiad?o?ci spowoduje:
190	</text>
191	<text name="error_message">
192		Wyst?pi? b??d.
193	</text>
194	<button label="Id? na stron? www" name="error_web"/>
195	<text name="account_action">
196		Zmian? Twojego konta na Premium.
197	</text>
198	<text name="account_reason">
199		Tylko cz?onkowie z kontem Premium mog? mie? Posiad?osci.
200	</text>
201	<combo_box name="account_level">
202		<combo_box.item label="US$9.95/miesi?cznie, naliczane miesi?cznie" name="US$9.95/month,billedmonthly"/>
203		<combo_box.item label="US$7.50/miesi?cznie, naliczane kwartalnie" name="US$7.50/month,billedquarterly"/>
204		<combo_box.item label="US$6.00/miesi?cznie, naliczane rocznie" name="US$6.00/month,billedannually"/>
205	</combo_box>
206	<text name="land_use_action">
207		Zwi?ksz op?at? za u?ywanie Posiad?o?ci do 40US$/miesi?c.
208	</text>
209	<text name="land_use_reason">
210		Jeste? w?a?cicielem  1309 m˛ ziemi. 
211Posiad?o?? ta zawiera 512 m˛ ziemi.
212	</text>
213	<text name="purchase_action">
214		Pay Joe Resident L$ 4000 for the land
215	</text>
216	<text name="currency_reason">
217		You have L$ 2,100.
218	</text>
219	<text name="currency_action">
220		Kup wi?cej L$
221	</text>
222	<line_editor name="currency_amt">
223		1000
224	</line_editor>
225	<text name="currency_est">
226		za [LOCAL_AMOUNT]
227	</text>
228	<text name="currency_balance">
229		Masz 2,100L$.
230	</text>
231	<check_box label="Usu? [AMOUNT] m˛ z kontrybucji w grupie." name="remove_contribution"/>
232	<button label="Zakup" name="buy_btn"/>
233	<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
234</floater>