PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/role_actions.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 1d20a64aaecc516e2bcee5f48355e53f MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<role_actions>
 3	<action_set description="Przywileje pozwajaj?ce na dodawanie i usuwanie cz?onków oraz pozwalaj? nowym cz?onkom na dodawanie si? bez zaproszenia." name="Membership">
 4		<action description="Zapraszanie do grupy" longdescription="Zapraszanie nowych ludzi do grupy u?ywaj?c przycisku &apos;Zapro?&apos; w sekcji Ról  &gt; Cz?onkowie" name="member invite" value="1"/>
 5		<action description="Usuwanie z grupy" longdescription="Usuwanie cz?onków z grupy u?ywaj?c &apos;Usu? z Grupy&apos;; pod Cz?onkowie &gt; Cz?onkowie. W?a?ciciel mo?e usun?? ka?dego za wyj?tkiem innego W?a?ciciela. Je?eli nie jeste? W?a?cicielem mo?esz tylko usuwa? Cz?onków w Funkcji Ka?dy i tylko wtedy kiedy nie maj? ?adnej innej Funkcji. Aby odebra? Cz?onkowi Funkcj? musisz mie? Przywilej &apos;Odbieranie Funkcji&apos;." name="member eject" value="2"/>
 6		<action description="Selekcja opcji &apos;Wolne Zapisy&apos; i wybór &apos;Op?aty Wst?pnej&apos;" longdescription="Selekcja opcji &apos;Wolne Zapisy&apos; (pozwala nowym Cz?onkom na dodawanie si? bez zaproszenia) i wybór &apos;Op?aty Wst?pnej&apos; w Ustawieniach Grupy w sekcji Ogólne." name="member options" value="3"/>
 7	</action_set>
 8	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na dodawanie, usuwanie i edycj? funkcji w grupie, oraz na nadawanie i odbieranie funkcji, oraz na przypisywanie Przywilejów do Funkcji." name="Roles">
 9		<action description="Dodawanie funkcji" longdescription="Dodawanie nowych funkcji pod Cz?onkowie &gt; Funkcje." name="role create" value="4"/>
10		<action description="Usuwanie funkcji" longdescription="Usu? Funkcje w zak?adce Funkcje &gt; Funkcje" name="role delete" value="5"/>
11		<action description="Zmiany nazw funkcji, tytu?ów i opisów i widoczno?? cz?onków w informacjach o grupie" longdescription="Zmiany nazw Funkcji, Tytu?ów i Opisów i wybór czy Cz?onkowie z dan? Rol? s? widoczni Informacji o Grupie w dolnej cz??ci sekcji Funkcji &gt; Funkcje po wybraniu Funkcje." name="role properties" value="6"/>
12		<action description="Przypisywanie cz?onków do posiadanych funkcji" longdescription="Przypisywanie Cz?onków do Funkcji w sekcji Przypisane Funkcje pod Cz?onkowie &gt; Cz?onkowie. Cz?onek z tym Przywilejem mo?e dodawa? Cz?onków do Funkcji które sam ju? posiada." name="role assign member limited" value="7"/>
13		<action description="Przypisywanie cz?onków do wszystkich funkcji" longdescription="Przypisywanie Cz?onków do wszystkich Funkcji w sekcji Przypisane Funkcje pod Cz?onkowie &gt; Cz?onkowie. *UWAGA* Cz?onek w Funkcji z tym Przywilejem mo?e przypisa? siebie i innych Cz?onków nie b?d?cych W?a?cicielami do Funkcji daj?cych wi?cej Przywilejów ni? posiadane obecnie potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci W?a?ciciela. Udzielaj tego Przywileju z rozwag?." name="role assign member" value="8"/>
14		<action description="Odbieranie funkcji" longdescription="Odbieranie Funkcji w sekcji Przypisane Funkcje pod Cz?onkowie &gt; Cz?onkowie. Funkcja W?a?ciciela nie mo?e by? odebrana." name="role remove member" value="9"/>
15		<action description="Dodawanie i usuwanie przywilejów z funkcji" longdescription="Dodawanie i Usuwanie Przywilejów z Funkcji w sekcji Przwileje pod Cz?onkowie &gt; Funkcje. *UWAGA* Cz?onek w Funkcji z tym Przywilejem mo?e przypisa? sobie i innym Cz?onkom nie b?d?cym W?a?cicielami wszystkie Przywileje potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci W?a?ciciela. Udzielaj tego Przywileju z rozwag?." name="role change actions" value="10"/>
16	</action_set>
17	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na edycj? atrybutów Grupy takich jak widoczno?? w wyszukiwarce, status i insygnia." name="Group Identity">
18		<action description="Zmiany statusu grupy, insygniów, &apos;Widoczno?? w Wyszukiwarce&apos; i widoczno?? Cz?onków w Informacjach o Grupie." longdescription="Zmiany Statusu Grupy, Insygniów, i Widoczno?? w Wyszukiwarce. Dost?p poprzez ustawienia Ogólne." name="group change identity" value="11"/>
19	</action_set>
20	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na przypisywanie, modyfikacje i sprzeda? posiad?o?ci grupy. Aby zobaczy? okno O Posiad?o?ci wybierz grunt prawym klawiszem myszki i wybierz &apos;O Posiad?o?ci&apos; albo wybierz ikon? &apos;i&apos; w g?ównym menu." name="Parcel Management">
21		<action description="Przypisywanie i kupowanie posiad?o?ci dla grupy" longdescription="Przypisywanie i kupowanie Posiad?o?ci dla Grupy. Dost?p poprzez O Posiadlo?ci &gt; ustawienia Ogólne." name="land deed" value="12"/>
22		<action description="Oddawanie posiad?o?ci do Linden Lab" longdescription="Oddawanie Posiad?o?ci do Linden Lab. *UWAGA* Cz?onek w Funkcji z tym Przywilejem mo?e porzuca? Posiadlo?ci Grupy poprzez O Posiadlo?ci &gt; ustawienia Ogólne oddaj?c Posiad?o?ci za darmo do Linden Labs! Udzielaj tego Przywileju z rozwag?." name="land release" value="13"/>
23		<action description="Sprzeda? posiad?o?ci" longdescription="Sprzeda? Posiad?o?ci. *UWAGA* Cz?onek w Funkcji z tym Przywilejem mo?e sprzedawa? Posiadlo?ci Grupy poprzez O Posiadlo?ci &gt; ustawienia Ogólne! Udzielaj tego Przywileju z rozwag?." name="land set sale info" value="14"/>
24		<action description="Podzia? i ??czenie posiad?o?ci" longdescription="Podzia? i ??czenie Posiad?o?ci. Dost?p poprzez wybranie gruntu prawym klawiszem myszki, &apos;Edycja Terenu&apos;, i przesuwanie myszk? po gruncie wybieraj?c obszar. Aby podzieli? wybierz obszar i naci?nij &apos;Podziel&apos;. Aby po??czy? wybierz dwie albo wi?cej s?siaduj?ce Posiad?o?ci i naci?nij &apos;Po??cz&apos;." name="land divide join" value="15"/>
25	</action_set>
26	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na zmian? nazwy Posiad?o?ci, widoczno?? w wyszukiwarce, widoczno?? w wyszukiwarce, wybór miejsce l?dowania i zmian? ustawie? teleportacji (TP)." name="Parcel Identity">
27		<action description="Selekcja opcji &apos;Pokazuj w szukaniu miejsc&apos; i wybór kategorii" longdescription="Selekcja opcji &apos;Pokazuj w szukaniu miejsc&apos; i wybór kategorii Posiad?o?ci pod O Posiad?o?ci &gt; Opcje." name="land find places" value="17"/>
28		<action description="Zmiany nazwy Posiad?o?ci, opisu i selekcja &apos;Widoczno?? w Wyszukiwarce&apos;" longdescription="Zmiany nazwy Posiad?o?ci, opisu i selekcja &apos;Widoczno?? w Wyszukiwarce&apos;. Dost?p poprzez O Posiad?o?ci &gt; Opcje." name="land change identity" value="18"/>
29		<action description="Wybór miejsca l?dowania i ustawienia teleportacji (TP)" longdescription="Na Posiad?o?ci Grupy Cz?onek w Funkcji z tym Przywilejem mo?e wybra? miejsce gdzie teleportuj?ce si? osoby b?d? ladowa? oraz mo?e ustali? dodatkowe parametry teleportacji (TP).  Dost?p poprzez O Posiad?o?ci &gt; Opcje." name="land set landing point" value="19"/>
30	</action_set>
31	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na zmian? opcji Posiad?o?ci takich jak &apos;Tworzenie Obiektów&apos;, &apos;Edycja Terenu&apos; i zmian? ustawie? muzyki &amp; mediów." name="Parcel Settings">
32		<action description="Zmiany ustawie? muzyki &amp; mediów" longdescription="Zmiany ustawie? muzyki &amp; mediów pod O Posiad?o?ci &gt; Media." name="land change media" value="20"/>
33		<action description="Selekcja opcji &apos;Edycja Terenu&apos;" longdescription="Selekcja opcji &apos;Edycja Terenu&apos;. *UWAGA* O Posiad?o?ci &gt; Opcje &gt; Edycja Terenu pozwala ka?demu na formowanie gruntów Twojej Posiad?o?ci oraz na przemieszczanie ro?lin z Linden Labs. Udzielaj tego Przywileju z rozwag?. Selekcja opcji Edycji Terenu jest dost?pna poprzez O Posiad?o?ci &gt; Opcje." name="land edit" value="21"/>
34		<action description="Dodatkowe ustawienia O Posiad?o?ci &gt; Opcje" longdescription="Selekcja opcji &apos;Bezpiecze?stwo (brak uszkodze?)&apos; &apos;Latanie&apos;, opcje dla innych Rezydentów: &apos;Tworzenie Obiektów&apos;; &apos;Edycja Terenu&apos;, &apos;Zapami?tywanie Miejsca (LM)&apos;, i &apos;Skrypty&apos; na Posiad?o?ciach Grupy pod O Posiad?o?ci &gt; Opcje." name="land options" value="22"/>
35	</action_set>
36	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce cz?onkom na omijanie ogranicze? na Posiad?o?ciach Grupy." name="Parcel Powers">
37		<action description="Pozwól na edycj? terenu" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? zawsze edytowa? teren na Posiad?o?ciach Grupy." name="land allow edit land" value="23"/>
38		<action description="Pozwól na latanie" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? zawsze lata? na Posiad?o?ciach Grupy." name="land allow fly" value="24"/>
39		<action description="Pozwól na tworzenie obiektów" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? zawsze tworzy? obiekty na Posiad?o?ciach Grupy." name="land allow create" value="25"/>
40		<action description="Pozwól na zapami?tywanie miejsc (LM)" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? zawsze zapami?tywa? miejsca (LM) na Posiad?o?ciach Grupy." name="land allow landmark" value="26"/>
41		<action description="Pozwól na wybór Miejsca Startu na posiad?o?ciach grupy" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? u?ywa? menu ?wiat &gt; Zapami?taj Miejsce &gt; Miejsce Startu na Posiad?o?ci przypisanej Grupie." name="land allow set home" value="28"/>
42		<action description="Pozwól na &quot;Imprez?&quot; na posiad?o?ci grupy." longdescription="Cz?onkowie w funkcji z tym przywilejem mog? wskaza? posiad?o?? grupy jako miejsce imprezy." name="land allow host event" value="41"/>
43	</action_set>
44	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na dawanie i odbieranie dost?pu do Posiad?o?ci Grupy zawieraj?ce mo?liwo?ci unieruchomiania i wyrzucania Rezydentów." name="Parcel Access">
45		<action description="Zarz?dzanie list? dost?pu do posiad?o?ci" longdescription="Zarz?dzanie List? Dost?pu do Posiad?o?ci pod O Posiad?o?ci &gt; Dost?p." name="land manage allowed" value="29"/>
46		<action description="Zarz?dzanie list? usuni?tych z posiad?o?ci (Bany)" longdescription="Zarz?dzanie List? Dost?pu do Posiad?o?ci pod O Posiad?o?ci &gt; Dost?p." name="land manage banned" value="30"/>
47		<action description="Selekcja opcji &apos;Wst?p P?atny&apos;" longdescription="Selekcja opcji &apos;Wst?p P?atny&apos;; pod O Posiad?o?ci &gt; Dost?p." name="land manage passes" value="31"/>
48		<action description="Wyrzucanie i unieruchamianie Rezydentów na posiad?o?ciach" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? wp?ywa? na niepo??danych na Posiad?o?ciach Grupy Rezydentów wybieraj?c ich prawym klawiszem myszki i wybieraj?c &apos;;Wyrzu?&apos; albo &apos;Unieruchom&apos;." name="land admin" value="32"/>
49	</action_set>
50	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na odsy?anie obiektów i przemieszczanie ro?lin z Linden Lab. U?yteczne przy porz?dkowaniu i przemieszczaniu ro?linno?ci. *UWAGA* Odsy?anie obiektów jest nieodwracalne." name="Parcel Content">
51		<action description="Odsy?anie obiektów nale??cych do grupy" longdescription="Odsy?anie obiektów nale??cych do Grupy pod O Posiad?o?ci &gt; Obiekty." name="land return group owned" value="48"/>
52		<action description="Odsy?anie obiektów przypisanych do grupy" longdescription="Odsy?anie obiektów przypisanych do Grupy pod O Posiad?o?ci &gt; Obiekty." name="land return group set" value="33"/>
53		<action description="Odsy?anie obiektów nie przypisanych do grupy" longdescription="Odsy?anie obiektów nie przypisanych do Grupy pod O Posiad?o?ci &gt; Obiekty." name="land return non group" value="34"/>
54		<action description="Ogrodnictwo u?ywaj?c ro?lin z Linden Lab" longdescription="Mo?liwo?? przemieszczenia ro?lin z Linden Lab. Obiekty te mog? zosta? odnalezione w Twojej Szafie, w folderze Biblioteka &gt; Folderze Obiektów lub mog? zosta? stworzone dzi?ki aktywacji Narz?dzi Edycji." name="land gardening" value="35"/>
55	</action_set>
56	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na odsy?anie obiektów i przemieszczenia ro?lin z Linden Lab. U?yteczne przy porz?dkowaniu i przemieszczenia ro?linno?ci. *UWAGA* Odsy?anie obiektów jest nieodwracalne." name="Object Management">
57		<action description="Przypisywanie obiektów do grupy" longdescription="Przypisywanie obiektów do Grupy w Narz?dziach Edycji &gt; Ogólne" name="object deed" value="36"/>
58		<action description="Manipulowanie (wklejanie, kopiowanie, modyfikacja) obiektami nale??cymi do Grupy" longdescription="Manipulowanie (wklejanie, kopiowanie, modyfikacja) obiektami nale??cymi do Grupy w Narz?dziach Edycji &gt; Ogólne" name="object manipulate" value="38"/>
59		<action description="Sprzeda? obiektów nale??cych do grupy" longdescription="Sprzeda? obiektów nale??cych do Grupy pod Narz?dzia Edycji &gt; Ogólne." name="object set sale" value="39"/>
60	</action_set>
61	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na wybór op?at grupowych, otrzymywanie dochodu i ograniczanie dost?pu do historii konta grupy." name="Accounting">
62		<action description="Op?aty grupowe i dochód grupowy" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem b?d? automatycznie wnosi? op?aty grupowe i b?d? otrzymywa? dochód grupowy. Tzn. b?d? codziennie otrzymywa? cz??? dochodu ze sprzeda?y Posiad?o?ci Grupy oraz b?d? partycypowa? w kosztach og?osze? itp." name="accounting accountable" value="40"/>
63	</action_set>
64	<action_set description="Przywileje pozwalaj?ce na wysy?anie, odbieranie i czytanie Notek Grupy." name="Notices">
65		<action description="Wysy?anie notek" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? wysy?a? Notki wybieraj?c O Grupie &gt; Notek." name="notices send" value="42"/>
66		<action description="Odbieranie notek i dost?p do dawniejszych notek" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? odbiera? nowe i czyta? dawniejsze Notki wybieraj?c O Grupie &gt; Notki." name="notices receive" value="43"/>
67	</action_set>
68	<action_set description="Przywileje kontroluj?ce czat i rozmowy grupowe." name="Chat">
69		<action description="Dost?p do czatu grupowego" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? uczestniczy? w czacie i rozmowach grupowych." name="join group chat" value="16"/>
70		<action description="Dost?p do rozmów grupowych" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? uczestniczy? w rozmowach grupowych. UWAGA: Dost?p do Czatu Grupowego jest wymagany dla rozmów grupowych." name="join voice chat" value="27"/>
71		<action description="Moderator czatu grupowego" longdescription="Cz?onkowie w Funkcji z tym Przywilejem mog? kontrolowa? dost?p do czatu i rozmów grupowych." name="moderate group chat" value="37"/>
72	</action_set>
73</role_actions>