PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_roles.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 114 lines | 114 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 5bd355b16addae9f57b68c096602548d MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<panel label="Cz?onkowie" name="roles_tab">
  3	<panel.string name="default_needs_apply_text">
  4		Panel zawiera niezapisane zmiany.
  5	</panel.string>
  6	<panel.string name="want_apply_text">
  7		Czy chcesz zapisa? zmiany?
  8	</panel.string>
  9	<tab_container name="roles_tab_container">
 10		<panel label="CZ?ONKOWIE" name="members_sub_tab" tool_tip="Cz?onkowie">
 11			<panel.string name="help_text">
 12				Mo?esz dodawa? i usuwa? funkcje przypisane do cz?onków.
 13Mo?esz wybra? wielu cz?onków naciskaj?c Ctrl i klikaj?c na ich imionach.
 14			</panel.string>
 15			<panel.string name="donation_area">
 16				[AREA] m˛
 17			</panel.string>
 18			<filter_editor label="Filtruj cz?onków" name="filter_input"/>
 19			<name_list name="member_list">
 20				<name_list.columns label="Cz?onek" name="name"/>
 21				<name_list.columns label="Dotacje" name="donated"/>
 22				<name_list.columns label="Status" name="online"/>
 23			</name_list>
 24			<button label="Zapro? do grupy" name="member_invite"/>
 25			<button label="Usu? z grupy" name="member_eject"/>
 26		</panel>
 27		<panel label="FUNKCJE" name="roles_sub_tab">
 28			<panel.string name="help_text">
 29				Wszystkie funkcje maj? tytu? oraz przypisane do niego przywileje
 30które umo?liwiaj? wykonywanie danej funckji. Ka?dy cz?onek mo?e pe?ni?
 31jedn? lub wiele funkcji. Ka?da grupa mo?e posiada? maksymalnie 10 funkcji,
 32??cznie z funkcj? Ka?dy i W?a?ciciel.
 33			</panel.string>
 34			<panel.string name="cant_delete_role">
 35				Funkcje &quot;Wszyscy&quot; oraz &quot;W?a?ciciele&quot; s? domy?lnie oraz nie mog? zosta? usuni?te.
 36			</panel.string>
 37			<panel.string name="power_folder_icon">
 38				Inv_FolderClosed
 39			</panel.string>
 40			<filter_editor label="Filtruj funkcje" name="filter_input"/>
 41			<scroll_list name="role_list">
 42				<scroll_list.columns label="Funkcja" name="name"/>
 43				<scroll_list.columns label="Tytu?" name="title"/>
 44				<scroll_list.columns label="#" name="members"/>
 45			</scroll_list>
 46			<button label="Stwórz now? funkcj?" name="role_create"/>
 47			<button label="Usu? funkcj?" name="role_delete"/>
 48		</panel>
 49		<panel label="PRZYWILEJE" name="actions_sub_tab" tool_tip="Mo?esz sprawdzi? szczegó?y dotycz?ce dangego przywileju oraz jakie funkcje oraz jacy cz?onkowie posiadaj? prawo korzystania z niego.">
 50			<panel.string name="help_text">
 51				Przywileje pozwalaj? cz?onkom przypisanym do funkcji na wykonywanie ró?nych zada?.
 52Istnieje wiele przywilejów.
 53			</panel.string>
 54			<filter_editor label="Filtruj przywileje" name="filter_input"/>
 55			<scroll_list name="action_list" tool_tip="Wybierz przywilej aby zobaczy? szczegó?y">
 56				<scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 57				<scroll_list.columns label="" name="action"/>
 58			</scroll_list>
 59		</panel>
 60	</tab_container>
 61	<panel name="members_footer">
 62		<text name="static">
 63			Przywileje
 64		</text>
 65		<scroll_list name="member_assigned_roles">
 66			<scroll_list.columns label="" name="checkbox"/>
 67			<scroll_list.columns label="" name="role"/>
 68		</scroll_list>
 69		<text name="static2">
 70			Przywileje
 71		</text>
 72		<scroll_list name="member_allowed_actions" tool_tip="Aby zobaczy? szczegó?y, wybierz zak?adk? Przywileje">
 73			<scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 74			<scroll_list.columns label="" name="action"/>
 75		</scroll_list>
 76	</panel>
 77	<panel name="roles_footer">
 78		<text name="static">
 79			Nazwa funkcji
 80		</text>
 81		<line_editor name="role_name"/>
 82		<text name="static3">
 83			Nazwa funkcji
 84		</text>
 85		<line_editor name="role_title"/>
 86		<text name="static2">
 87			Opis
 88		</text>
 89		<text_editor name="role_description"/>
 90		<text name="static4">
 91			Przypisane funkcje
 92		</text>
 93		<check_box label="Opcja widoczno?ci jest aktywna" name="role_visible_in_list" tool_tip="Opcja ta pozwala okre?li? widoczno?? cz?onków pe?ni?cych t? funkcj? dla ludzi spoza grupy."/>
 94		<text name="static5" tool_tip="Przywileje przypisane do wybranej Funkcji.">
 95			Przypisane przywileje
 96		</text>
 97		<scroll_list name="role_allowed_actions" tool_tip="Aby zobaczy? szczegó?y dozwolonych przywilejów wybierz zak?adk? Przywileje">
 98			<scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 99			<scroll_list.columns label="" name="checkbox"/>
100			<scroll_list.columns label="" name="action"/>
101		</scroll_list>
102	</panel>
103	<panel name="actions_footer">
104		<text_editor name="action_description">
105			Przywilej &apos;Usu? cz?onka z grupy&apos;. Tylko w?a?ciciel mo?e usun?? innego w?a?ciciela.
106		</text_editor>
107		<text name="static2">
108			Funkcje z tym przywilejem
109		</text>
110		<text name="static3">
111			Cz?onkowie z tym przywilejem
112		</text>
113	</panel>
114</panel>