PageRenderTime 46ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_roles.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 114 lines | 114 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 5bd355b16addae9f57b68c096602548d MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <panel label="Cz?onkowie" name="roles_tab">
 3. <panel.string name="default_needs_apply_text">
 4. Panel zawiera niezapisane zmiany.
 5. </panel.string>
 6. <panel.string name="want_apply_text">
 7. Czy chcesz zapisa? zmiany?
 8. </panel.string>
 9. <tab_container name="roles_tab_container">
 10. <panel label="CZ?ONKOWIE" name="members_sub_tab" tool_tip="Cz?onkowie">
 11. <panel.string name="help_text">
 12. Mo?esz dodawa? i usuwa? funkcje przypisane do cz?onków.
 13. Mo?esz wybra? wielu cz?onków naciskaj?c Ctrl i klikaj?c na ich imionach.
 14. </panel.string>
 15. <panel.string name="donation_area">
 16. [AREA] m˛
 17. </panel.string>
 18. <filter_editor label="Filtruj cz?onków" name="filter_input"/>
 19. <name_list name="member_list">
 20. <name_list.columns label="Cz?onek" name="name"/>
 21. <name_list.columns label="Dotacje" name="donated"/>
 22. <name_list.columns label="Status" name="online"/>
 23. </name_list>
 24. <button label="Zapro? do grupy" name="member_invite"/>
 25. <button label="Usu? z grupy" name="member_eject"/>
 26. </panel>
 27. <panel label="FUNKCJE" name="roles_sub_tab">
 28. <panel.string name="help_text">
 29. Wszystkie funkcje maj? tytu? oraz przypisane do niego przywileje
 30. które umo?liwiaj? wykonywanie danej funckji. Ka?dy cz?onek mo?e pe?ni?
 31. jedn? lub wiele funkcji. Ka?da grupa mo?e posiada? maksymalnie 10 funkcji,
 32. ??cznie z funkcj? Ka?dy i W?a?ciciel.
 33. </panel.string>
 34. <panel.string name="cant_delete_role">
 35. Funkcje &quot;Wszyscy&quot; oraz &quot;W?a?ciciele&quot; s? domy?lnie oraz nie mog? zosta? usuni?te.
 36. </panel.string>
 37. <panel.string name="power_folder_icon">
 38. Inv_FolderClosed
 39. </panel.string>
 40. <filter_editor label="Filtruj funkcje" name="filter_input"/>
 41. <scroll_list name="role_list">
 42. <scroll_list.columns label="Funkcja" name="name"/>
 43. <scroll_list.columns label="Tytu?" name="title"/>
 44. <scroll_list.columns label="#" name="members"/>
 45. </scroll_list>
 46. <button label="Stwórz now? funkcj?" name="role_create"/>
 47. <button label="Usu? funkcj?" name="role_delete"/>
 48. </panel>
 49. <panel label="PRZYWILEJE" name="actions_sub_tab" tool_tip="Mo?esz sprawdzi? szczegó?y dotycz?ce dangego przywileju oraz jakie funkcje oraz jacy cz?onkowie posiadaj? prawo korzystania z niego.">
 50. <panel.string name="help_text">
 51. Przywileje pozwalaj? cz?onkom przypisanym do funkcji na wykonywanie ?nych zada?.
 52. Istnieje wiele przywilejów.
 53. </panel.string>
 54. <filter_editor label="Filtruj przywileje" name="filter_input"/>
 55. <scroll_list name="action_list" tool_tip="Wybierz przywilej aby zobaczy? szczegó?y">
 56. <scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 57. <scroll_list.columns label="" name="action"/>
 58. </scroll_list>
 59. </panel>
 60. </tab_container>
 61. <panel name="members_footer">
 62. <text name="static">
 63. Przywileje
 64. </text>
 65. <scroll_list name="member_assigned_roles">
 66. <scroll_list.columns label="" name="checkbox"/>
 67. <scroll_list.columns label="" name="role"/>
 68. </scroll_list>
 69. <text name="static2">
 70. Przywileje
 71. </text>
 72. <scroll_list name="member_allowed_actions" tool_tip="Aby zobaczy? szczegó?y, wybierz zak?adk? Przywileje">
 73. <scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 74. <scroll_list.columns label="" name="action"/>
 75. </scroll_list>
 76. </panel>
 77. <panel name="roles_footer">
 78. <text name="static">
 79. Nazwa funkcji
 80. </text>
 81. <line_editor name="role_name"/>
 82. <text name="static3">
 83. Nazwa funkcji
 84. </text>
 85. <line_editor name="role_title"/>
 86. <text name="static2">
 87. Opis
 88. </text>
 89. <text_editor name="role_description"/>
 90. <text name="static4">
 91. Przypisane funkcje
 92. </text>
 93. <check_box label="Opcja widoczno?ci jest aktywna" name="role_visible_in_list" tool_tip="Opcja ta pozwala okre?li? widoczno?? cz?onków pe?ni?cych t? funkcj? dla ludzi spoza grupy."/>
 94. <text name="static5" tool_tip="Przywileje przypisane do wybranej Funkcji.">
 95. Przypisane przywileje
 96. </text>
 97. <scroll_list name="role_allowed_actions" tool_tip="Aby zobaczy? szczegó?y dozwolonych przywilejów wybierz zak?adk? Przywileje">
 98. <scroll_list.columns label="" name="icon"/>
 99. <scroll_list.columns label="" name="checkbox"/>
 100. <scroll_list.columns label="" name="action"/>
 101. </scroll_list>
 102. </panel>
 103. <panel name="actions_footer">
 104. <text_editor name="action_description">
 105. Przywilej &apos;Usu? cz?onka z grupy&apos;. Tylko w?a?ciciel mo?e usun?? innego w?a?ciciela.
 106. </text_editor>
 107. <text name="static2">
 108. Funkcje z tym przywilejem
 109. </text>
 110. <text name="static3">
 111. Cz?onkowie z tym przywilejem
 112. </text>
 113. </panel>
 114. </panel>