PageRenderTime 50ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 19ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_about_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 462 lines | 462 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 25b6b4a4b270dd33a14b02ea5ce6e7be MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="floaterland" title="O POSIAD?O?CI">
  3	<floater.string name="maturity_icon_general">
  4		&quot;Parcel_PG_Dark&quot;
  5	</floater.string>
  6	<floater.string name="maturity_icon_moderate">
  7		&quot;Parcel_M_Dark&quot;
  8	</floater.string>
  9	<floater.string name="maturity_icon_adult">
 10		&quot;Parcel_R_Dark&quot;
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="Minutes">
 13		[MINUTES] minuty
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="Minute">
 16		minuta
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="Seconds">
 19		[SECONDS] sekundy
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="Remaining">
 22		pozosta?y
 23	</floater.string>
 24	<tab_container name="landtab">
 25		<panel label="OGÓLNE" name="land_general_panel">
 26			<panel.string name="new users only">
 27				Tylko nowi Rezydenci
 28			</panel.string>
 29			<panel.string name="anyone">
 30				Ka?dy
 31			</panel.string>
 32			<panel.string name="area_text">
 33				Obszar:
 34			</panel.string>
 35			<panel.string name="area_size_text">
 36				[AREA] m˛
 37			</panel.string>
 38			<panel.string name="auction_id_text">
 39				Numer aukcji: [ID]
 40			</panel.string>
 41			<panel.string name="need_tier_to_modify">
 42				Musisz zaakceptowa? zakup by móc modyfikowa? Posiad?o??.
 43			</panel.string>
 44			<panel.string name="group_owned_text">
 45				(W?asno?? Grupy)
 46			</panel.string>
 47			<panel.string name="profile_text">
 48				Profil...
 49			</panel.string>
 50			<panel.string name="info_text">
 51				Info...
 52			</panel.string>
 53			<panel.string name="public_text">
 54				(publiczne)
 55			</panel.string>
 56			<panel.string name="none_text">
 57				(brak)
 58			</panel.string>
 59			<panel.string name="sale_pending_text">
 60				(Sprzeda? w toku realizacji)
 61			</panel.string>
 62			<panel.string name="no_selection_text">
 63				Posiad?o?? nie wybrana.
 64Id? do ?wiat &gt; O Posiad?o?ci albo wybierz inn? posiad?o?? ?eby pokaza? jej dane.
 65			</panel.string>
 66			<panel.string name="time_stamp_template">
 67				[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 68			</panel.string>
 69			<text name="Name:">
 70				Nazwa:
 71			</text>
 72			<text name="Description:">
 73				Opis:
 74			</text>
 75			<text name="LandType">
 76				Typ:
 77			</text>
 78			<text name="LandTypeText">
 79				Region G?ówny / Ziemia
 80			</text>
 81			<text name="ContentRating">
 82				Rodzaj:
 83			</text>
 84			<text name="ContentRatingText">
 85				&apos;Adult&apos;
 86			</text>
 87			<text name="Owner:">
 88				W?a?ciciel:
 89			</text>
 90			<text name="Group:">
 91				Grupa:
 92			</text>
 93			<button label="Ustaw" name="Set..."/>
 94			<check_box label="Udost?pnij przypisywanie na Grup?" name="check deed" tool_tip="Oficer Grupy ma prawo przepisa? prawo w?asno?ci Posiad?o?ci na Grup?. Posiad?o?? wspierana jest przez przydzia?y pochodz?ce od cz?onków Grupy."/>
 95			<button label="Przypisz" name="Deed..." tool_tip="Prawo przypisania Posiad?o?ci na Grup? mo?e dokona? jedynie oficer Grupy."/>
 96			<check_box label="W?a?cicel dokonuje wp?at zwi?zanych z Posiad?o?ci?" name="check contrib" tool_tip="Kiedy Posiad?o?? zostaje przypisana na Grup?, poprzedni W?a?ciciel realizuje wp?aty z ni? zwi?zane w celu jej utrzymania."/>
 97			<text name="For Sale:">
 98				Na Sprzeda?:
 99			</text>
100			<text name="Not for sale.">
101				Nie
102			</text>
103			<text name="For Sale: Price L$[PRICE].">
104				Cena: [PRICE]L$ ([PRICE_PER_SQM]L$/m˛).
105			</text>
106			<button label="Sprzedaj posiad?o??" name="Sell Land..."/>
107			<text name="For sale to">
108				Na sprzeda? dla: [BUYER]
109			</text>
110			<text name="Sell with landowners objects in parcel.">
111				Obiekty s? zawarte w sprzeda?y.
112			</text>
113			<text name="Selling with no objects in parcel.">
114				Obiekty nie s? zawarte w sprzeda?y.
115			</text>
116			<button label="Anuluj sprzeda?" label_selected="Anuluj sprzeda?" name="Cancel Land Sale"/>
117			<text name="Claimed:">
118				Data:
119			</text>
120			<text name="DateClaimText">
121				Tue Aug 15 13:47:25 2006
122			</text>
123			<text name="PriceLabel">
124				Obszar:
125			</text>
126			<text name="PriceText">
127				4048 m˛
128			</text>
129			<text name="Traffic:">
130				Ruch:
131			</text>
132			<text name="DwellText">
133				0
134			</text>
135			<button label="Kup Posiad?o??..." label_selected="Kup Posiad?o??..." left="130" name="Buy Land..." width="125"/>
136			<button label="Skrypt" name="Scripts..."/>
137			<button label="Kup dla Grupy" name="Buy For Group..."/>
138			<button label="Kup Przepustk?..." label_selected="Kup Przeputk?..." left="130" name="Buy Pass..." tool_tip="Przepustka udost?pnia tymczasowy wst?p na posiad?o??." width="125"/>
139			<button label="Porzu? Posiad?o??" name="Abandon Land..."/>
140			<button label="Odzyskaj Posiad?o??" name="Reclaim Land..."/>
141			<button label="Sprzeda? przez Lindenów" name="Linden Sale..." tool_tip="Posiad?o?? musi mie? W?a?ciciela, zawarto?? oraz nie mo?e by? wystawiona na Aukcj?."/>
142		</panel>
143		<panel label="UMOWA" name="land_covenant_panel">
144			<panel.string name="can_resell">
145				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie mo?e by? odsprzedana.
146			</panel.string>
147			<panel.string name="can_not_resell">
148				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by? odsprzedana.
149			</panel.string>
150			<panel.string name="can_change">
151				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie mo?e by? ??czona/dzielona.
152			</panel.string>
153			<panel.string name="can_not_change">
154				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by?
155??czona/dzielona.
156			</panel.string>
157			<text name="estate_section_lbl">
158				Maj?tek:
159			</text>
160			<text left="115" name="estate_name_text">
161				G?ówne
162			</text>
163			<text name="estate_owner_lbl">
164				W?a?ciciel:
165			</text>
166			<text left="115" name="estate_owner_text">
167				(brak)
168			</text>
169			<text_editor left="115" name="covenant_editor">
170				Ta posiad?o?? nie wymaga ?adej umowy.
171			</text_editor>
172			<text left="115" name="covenant_timestamp_text">
173				Ostatnia Modyfikacja Wed Dec 31 16:00:00 1969
174			</text>
175			<text name="region_section_lbl">
176				Region:
177			</text>
178			<text left="115" name="region_name_text">
179				leyla
180			</text>
181			<text name="region_landtype_lbl">
182				Typ:
183			</text>
184			<text left="115" name="region_landtype_text">
185				Region G?ówny / Ziemia
186			</text>
187			<text name="region_maturity_lbl">
188				Rodzaj:
189			</text>
190			<text left="115" name="region_maturity_text">
191				&apos;Adult&apos;
192			</text>
193			<text name="resellable_lbl">
194				Odsprzedaj:
195			</text>
196			<text left="115" name="resellable_clause">
197				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by? odsprzedana.
198			</text>
199			<text name="changeable_lbl">
200				Podziel:
201			</text>
202			<text left="115" name="changeable_clause">
203				Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by?
204??czona/dzielona.
205			</text>
206		</panel>
207		<panel label="OBIEKTY" name="land_objects_panel">
208			<panel.string name="objects_available_text">
209				[COUNT] z [MAX] ([AVAILABLE] jest dost?pne)
210			</panel.string>
211			<panel.string name="objects_deleted_text">
212				[COUNT] z [MAX] ([DELETED] zostanie usuni?te)
213			</panel.string>
214			<text name="parcel_object_bonus">
215				Ilo?? ekstra obiektów: [BONUS]
216			</text>
217			<text name="Simulator primitive usage:">
218				Ilo?? u?ywanych primów:
219			</text>
220			<text name="objects_available">
221				[COUNT] z [MAX] ([AVAILABLE] jest dost?pne)
222			</text>
223			<text name="Primitives parcel supports:">
224				Maksymalna ilo?? primów:
225			</text>
226			<text name="object_contrib_text">
227				[COUNT]
228			</text>
229			<text name="Primitives on parcel:">
230				Primy na Posiad?o?ci:
231			</text>
232			<text name="total_objects_text">
233				[COUNT]
234			</text>
235			<text name="Owned by parcel owner:">
236				W?a?ciciela Posiad?o?ci:
237			</text>
238			<text name="owner_objects_text">
239				[COUNT]
240			</text>
241			<button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowOwner"/>
242			<button label="Zwró?" name="ReturnOwner..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli."/>
243			<text name="Set to group:">
244				Grupy:
245			</text>
246			<text name="group_objects_text">
247				[COUNT]
248			</text>
249			<button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowGroup"/>
250			<button label="Zwró?" name="ReturnGroup..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli.."/>
251			<text name="Owned by others:">
252				Innych Rezydentów:
253			</text>
254			<text name="other_objects_text">
255				[COUNT]
256			</text>
257			<button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowOther"/>
258			<button label="Zwró?" name="ReturnOther..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli."/>
259			<text name="Selected / sat upon:">
260				Wybranych:
261			</text>
262			<text name="selected_objects_text">
263				[COUNT]
264			</text>
265			<text name="Autoreturn">
266				Zwracaj obiekty innych Rezydentów (minut, 0 = wy??cz):
267			</text>
268			<text name="Object Owners:">
269				W?a?ciciel obiektów:
270			</text>
271			<button label="Od?wie? list?" label_selected="Od?wie? list?" name="Refresh List" tool_tip="Refresh Object List"/>
272			<button label="Zwró? obiekty..." label_selected="Zwró? obiekty..." name="Return objects..."/>
273			<name_list name="owner list">
274				<name_list.columns label="Typ" name="type"/>
275				<name_list.columns name="online_status"/>
276				<name_list.columns label="Nazwa" name="name"/>
277				<name_list.columns label="Liczba" name="count"/>
278				<name_list.columns label="Najbardziej aktualne" name="mostrecent"/>
279			</name_list>
280		</panel>
281		<panel label="OPCJE" name="land_options_panel">
282			<panel.string name="search_enabled_tooltip">
283				Udost?pnij wy?wietlanie tej Posiad?o?ci w wyszukiwarce
284			</panel.string>
285			<panel.string name="search_disabled_small_tooltip">
286				Wybrana opcja jest wy??czona, poniewa? wielko?? Posiad?o?ci wynosi 128 m˛ b?d? mniej.
287Jedynie wi?ksze posiad?o?ci mog? by? umieszczone w bazie wyszukiwarki.
288			</panel.string>
289			<panel.string name="search_disabled_permissions_tooltip">
290				Wybrana opcja jest wy??czona poniewa? nie posiadasz prawa do modyfikacji Posiad?o?ci.
291			</panel.string>
292			<panel.string name="mature_check_mature">
293				Tre?? &apos;Mature&apos;
294			</panel.string>
295			<panel.string name="mature_check_adult">
296				Tre?? &apos;Adult&apos;
297			</panel.string>
298			<panel.string name="mature_check_mature_tooltip">
299				Twoja Posiad?o?? b?d? tre?? jak? zawiera klasyfikowana jest jako &apos;Mature&apos;.
300			</panel.string>
301			<panel.string name="mature_check_adult_tooltip">
302				Informacje o Twojej Posiad?o?ci i tre?ci jak? zawiera klasyfikowane s? jako &apos;Adult&apos;.
303			</panel.string>
304			<panel.string name="landing_point_none">
305				(brak)
306			</panel.string>
307			<panel.string name="push_restrict_text">
308				Popychanie niedozwolone
309			</panel.string>
310			<panel.string name="push_restrict_region_text">
311				Popychanie niedozwolone (Ustawienie Regionu)
312			</panel.string>
313			<text name="allow_label">
314				Udost?pnij innym Rezydentom:
315			</text>
316			<check_box label="Edytowanie Terenu" name="edit land check" tool_tip="Wybrana - ka?dy mo?e kszta?towa? Twój teren. Najlepiej jest zostawi? t? opcj? nie wybran?, Ty zawsze mo?esz kszta?towa? Twój teren."/>
317			<check_box label="Latanie" name="check fly" tool_tip="Wybrana - Rezydenci mog? lata? na Twojej Posiad?o?ci. Nie jest wybrana - mog? tylko wlatywa? do lub lata? ponad Twoj? Posiad?o?ci?."/>
318			<text name="allow_label2">
319				Budowanie:
320			</text>
321			<check_box label="Wszyscy" name="edit objects check"/>
322			<check_box label="Grupa" name="edit group objects check"/>
323			<text name="allow_label3">
324				Nowe obiekty:
325			</text>
326			<check_box label="Wszyscy" name="all object entry check"/>
327			<check_box label="Grupa" name="group object entry check"/>
328			<text name="allow_label4">
329				Skrypty:
330			</text>
331			<check_box label="Wszyscy" name="check other scripts"/>
332			<check_box label="Grupa" name="check group scripts"/>
333			<text name="land_options_label">
334				Opcje Posiad?o?ci:
335			</text>
336			<check_box label="Bezpieczna (brak zniszcze?)" name="check safe" tool_tip="Wybrana - Posiad?o?? jest bezpieczna - zniszczenia w walce s? zablokowane. Nie jest wybrana - zniszczenia w walce s? w??czone."/>
337			<check_box label="Popychanie niedozwolone" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Nie pozwalaj skryptom na popychanie. Wybranie tej opcji mo?e by? przydatne do ograniczenia zak?óce? spokoju w Twojej Posiad?o?ci."/>
338			<check_box label="Wy?wietlaj w wyszukiwarce (30L$/tyg.)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Udost?pnij ukazywanie si? nazwy Posiad?o?ci w wyszukiwarce"/>
339			<combo_box name="land category with adult">
340				<combo_box.item label="Ka?da kategoria" name="item0"/>
341				<combo_box.item label="Linden Lokalizacja" name="item1"/>
342				<combo_box.item label="&apos;Adult&apos;" name="item2"/>
343				<combo_box.item label="Sztuka i kultura" name="item3"/>
344				<combo_box.item label="Biznes" name="item4"/>
345				<combo_box.item label="Edukacyjna" name="item5"/>
346				<combo_box.item label="Gra" name="item6"/>
347				<combo_box.item label="Poznawanie ludzi" name="item7"/>
348				<combo_box.item label="Przyjazne dla nowych" name="item8"/>
349				<combo_box.item label="Park i natura" name="item9"/>
350				<combo_box.item label="Mieszkalna" name="item10"/>
351				<combo_box.item label="Zakupy" name="item11"/>
352				<combo_box.item label="Op?ata za wynaj?cie" name="item13"/>
353				<combo_box.item label="Inna" name="item12"/>
354			</combo_box>
355			<combo_box name="land category">
356				<combo_box.item label="Ka?da kategoria" name="item0"/>
357				<combo_box.item label="Linden Lokalizacja" name="item1"/>
358				<combo_box.item label="Sztuka i kultura" name="item3"/>
359				<combo_box.item label="Biznes" name="item4"/>
360				<combo_box.item label="Edukacyjna" name="item5"/>
361				<combo_box.item label="Gra" name="item6"/>
362				<combo_box.item label="Poznawanie ludzi" name="item7"/>
363				<combo_box.item label="Przyjazna dla nowych" name="item8"/>
364				<combo_box.item label="Parki i natura" name="item9"/>
365				<combo_box.item label="Mieszkalna" name="item10"/>
366				<combo_box.item label="Zakupy" name="item11"/>
367				<combo_box.item label="Op?ata za wynaj?cie" name="item13"/>
368				<combo_box.item label="Inna" name="item12"/>
369			</combo_box>
370			<check_box label="Tre?? &apos;Mature&apos;" name="MatureCheck" tool_tip=""/>
371			<text name="Snapshot:">
372				Zdj?cie:
373			</text>
374			<texture_picker label="" name="snapshot_ctrl" tool_tip="Kliknij by wybra? zdj?ce"/>
375			<text name="landing_point">
376				Punkt L?dowania: [LANDING]
377			</text>
378			<button label="Ustaw" label_selected="Ustaw" name="Set" tool_tip="Ustal miejsce l?dowania dla przybywaj?cych go?ci. U?ywa po?o?enia Twojego awatara na tej posiad?o?ci."/>
379			<button label="Nowy" label_selected="Nowy" name="Clear" tool_tip="Usu? dotychczasowe miejsce l?dowania."/>
380			<text name="Teleport Routing: ">
381				Trasa teleportacji:
382			</text>
383			<combo_box name="landing type" tool_tip="Trasa teleportacj-ustaw w jaki sposób b?dzie s? odbywa? proces telportacji w Posiad?o?ci.">
384				<combo_box.item label="Zablokowana" name="Blocked"/>
385				<combo_box.item label="Punkt L?dowania" name="LandingPoint"/>
386				<combo_box.item label="Gdziekolwiek" name="Anywhere"/>
387			</combo_box>
388		</panel>
389		<panel label="MEDIA" name="land_media_panel">
390			<text name="with media:">
391				Typ mediów:
392			</text>
393			<combo_box name="media type" tool_tip=""/>
394			<text name="at URL:">
395				URL mediów:
396			</text>
397			<button label="Ustaw" name="set_media_url"/>
398			<text name="Description:">
399				Opis:
400			</text>
401			<line_editor name="url_description" tool_tip="Text displayed next to play/load button"/>
402			<text name="Media texture:">
403				Zmie?
404Tekstur?:
405			</text>
406			<texture_picker label="" name="media texture" tool_tip="Kliknij by wybra? zdj?cie"/>
407			<text name="replace_texture_help">
408				Obiekty u?ywaj?ce tej tekstury b?d? wy?wietla?y film lub stron? internetow? po naci?ni?ciu przycisku odtwarzania. Wybierz miniatur?, je?li chcesz zmieni? tekstur?.
409			</text>
410			<check_box label="Automatyczna Skala" name="media_auto_scale" tool_tip="Wybranie tej opcji dobierze odpowiedni rozmiar zawarto?ci mediów dla tej posiad?o?ci automatycznie. Mo?e to mie? znacz?cy wp?yw na jako?? odtwarzanego materialu - mo?e zwolni? i zmniejszy? jako?? materia?u."/>
411			<text name="media_size" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych.">
412				Rozmiar:
413			</text>
414			<spinner name="media_size_width" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych."/>
415			<spinner name="media_size_height" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych."/>
416			<text name="pixels">
417				pixeli
418			</text>
419			<text name="Options:">
420				Opcje
421Mediów:
422			</text>
423			<check_box label="Powtórka Odtwarzania" name="media_loop" tool_tip="Odtwarzaj media z powtórk?. Po wy?wietleniu materialu, rozpocznie si? odtwarzanie od pocz?tku."/>
424		</panel>
425		<panel label="D?WI?K" name="land_audio_panel">
426			<check_box label="Rozmowy dozwolone" name="parcel_enable_voice_channel"/>
427			<check_box label="Rozmowy dozwolone (ustawione przez Maj?tek)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
428			<check_box label="Ogranicz komunikacj? g?osow? w tej Posiad?o?ci." name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
429		</panel>
430		<panel label="DOST?P" name="land_access_panel">
431			<panel.string name="access_estate_defined">
432				(Zdefiniowane przez Maj?tek)
433			</panel.string>
434			<panel.string name="allow_public_access">
435				Udost?pniaj publicznie ([MATURITY]) (Pami?taj: w przypadku braku zaznaczenia tej opcji widoczne b?d? linie bana.)
436			</panel.string>
437			<panel.string name="estate_override">
438				Jedna lub wi?cej z tych opcji ustawiona jest z poziomu Posiad?o?ci
439			</panel.string>
440			<text name="Limit access to this parcel to:">
441				Dost?p do tej Posiad?o?ci:
442			</text>
443			<check_box label="Publiczny [MATURITY]" name="public_access"/>
444			<text name="Only Allow">
445				Zablokuj dost?p dla:
446			</text>
447			<check_box label="Rezydentów zarejestrowanych w systemie p?atniczym Linden Lab [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Zbanuj Rezydentów niezarejestrowanych w systemie p?atniczym z Linden Lab."/>
448			<check_box label="Weryfikacja Wieku: [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Zbanuj Rezydetów bez Weryfikacji Wieku. Odwied? support.secondlife.com po wi?cej informacji."/>
449			<check_box label="Udost?pnij wej?cie Grupie: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Ustaw Grup? w g?ównej zak?adce"/>
450			<check_box label="Sprzedaj przepustki:" name="PassCheck" tool_tip="Otwórz tymczasowy dost?p do tej Posiad?o?ci"/>
451			<combo_box name="pass_combo">
452				<combo_box.item label="Ka?demu" name="Anyone"/>
453				<combo_box.item label="Grupie" name="Group"/>
454			</combo_box>
455			<spinner label="Cena w L$:" name="PriceSpin"/>
456			<spinner label="Ilo?? godzin dost?pu:" name="HoursSpin"/>
457			<panel name="Allowed_layout_panel">
458				<name_list name="AccessList" tool_tip="([LISTED] na li?cie, [MAX] maksimum)"/>
459			</panel>
460		</panel>
461	</tab_container>
462</floater>