PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_about_land.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 462 lines | 462 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 25b6b4a4b270dd33a14b02ea5ce6e7be MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="floaterland" title="O POSIAD?O?CI">
 3. <floater.string name="maturity_icon_general">
 4. &quot;Parcel_PG_Dark&quot;
 5. </floater.string>
 6. <floater.string name="maturity_icon_moderate">
 7. &quot;Parcel_M_Dark&quot;
 8. </floater.string>
 9. <floater.string name="maturity_icon_adult">
 10. &quot;Parcel_R_Dark&quot;
 11. </floater.string>
 12. <floater.string name="Minutes">
 13. [MINUTES] minuty
 14. </floater.string>
 15. <floater.string name="Minute">
 16. minuta
 17. </floater.string>
 18. <floater.string name="Seconds">
 19. [SECONDS] sekundy
 20. </floater.string>
 21. <floater.string name="Remaining">
 22. pozosta?y
 23. </floater.string>
 24. <tab_container name="landtab">
 25. <panel label="OGÓLNE" name="land_general_panel">
 26. <panel.string name="new users only">
 27. Tylko nowi Rezydenci
 28. </panel.string>
 29. <panel.string name="anyone">
 30. Ka?dy
 31. </panel.string>
 32. <panel.string name="area_text">
 33. Obszar:
 34. </panel.string>
 35. <panel.string name="area_size_text">
 36. [AREA] m˛
 37. </panel.string>
 38. <panel.string name="auction_id_text">
 39. Numer aukcji: [ID]
 40. </panel.string>
 41. <panel.string name="need_tier_to_modify">
 42. Musisz zaakceptowa? zakup by móc modyfikowa? Posiad?o??.
 43. </panel.string>
 44. <panel.string name="group_owned_text">
 45. (W?asno?? Grupy)
 46. </panel.string>
 47. <panel.string name="profile_text">
 48. Profil...
 49. </panel.string>
 50. <panel.string name="info_text">
 51. Info...
 52. </panel.string>
 53. <panel.string name="public_text">
 54. (publiczne)
 55. </panel.string>
 56. <panel.string name="none_text">
 57. (brak)
 58. </panel.string>
 59. <panel.string name="sale_pending_text">
 60. (Sprzeda? w toku realizacji)
 61. </panel.string>
 62. <panel.string name="no_selection_text">
 63. Posiad?o?? nie wybrana.
 64. Id? do ?wiat &gt; O Posiad?o?ci albo wybierz inn? posiad?o?? ?eby pokaza? jej dane.
 65. </panel.string>
 66. <panel.string name="time_stamp_template">
 67. [wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 68. </panel.string>
 69. <text name="Name:">
 70. Nazwa:
 71. </text>
 72. <text name="Description:">
 73. Opis:
 74. </text>
 75. <text name="LandType">
 76. Typ:
 77. </text>
 78. <text name="LandTypeText">
 79. Region G?ówny / Ziemia
 80. </text>
 81. <text name="ContentRating">
 82. Rodzaj:
 83. </text>
 84. <text name="ContentRatingText">
 85. &apos;Adult&apos;
 86. </text>
 87. <text name="Owner:">
 88. W?a?ciciel:
 89. </text>
 90. <text name="Group:">
 91. Grupa:
 92. </text>
 93. <button label="Ustaw" name="Set..."/>
 94. <check_box label="Udost?pnij przypisywanie na Grup?" name="check deed" tool_tip="Oficer Grupy ma prawo przepisa? prawo w?asno?ci Posiad?o?ci na Grup?. Posiad?o?? wspierana jest przez przydzia?y pochodz?ce od cz?onków Grupy."/>
 95. <button label="Przypisz" name="Deed..." tool_tip="Prawo przypisania Posiad?o?ci na Grup? mo?e dokona? jedynie oficer Grupy."/>
 96. <check_box label="W?a?cicel dokonuje wp?at zwi?zanych z Posiad?o?ci?" name="check contrib" tool_tip="Kiedy Posiad?o?? zostaje przypisana na Grup?, poprzedni W?a?ciciel realizuje wp?aty z ni? zwi?zane w celu jej utrzymania."/>
 97. <text name="For Sale:">
 98. Na Sprzeda?:
 99. </text>
 100. <text name="Not for sale.">
 101. Nie
 102. </text>
 103. <text name="For Sale: Price L$[PRICE].">
 104. Cena: [PRICE]L$ ([PRICE_PER_SQM]L$/m˛).
 105. </text>
 106. <button label="Sprzedaj posiad?o??" name="Sell Land..."/>
 107. <text name="For sale to">
 108. Na sprzeda? dla: [BUYER]
 109. </text>
 110. <text name="Sell with landowners objects in parcel.">
 111. Obiekty s? zawarte w sprzeda?y.
 112. </text>
 113. <text name="Selling with no objects in parcel.">
 114. Obiekty nie s? zawarte w sprzeda?y.
 115. </text>
 116. <button label="Anuluj sprzeda?" label_selected="Anuluj sprzeda?" name="Cancel Land Sale"/>
 117. <text name="Claimed:">
 118. Data:
 119. </text>
 120. <text name="DateClaimText">
 121. Tue Aug 15 13:47:25 2006
 122. </text>
 123. <text name="PriceLabel">
 124. Obszar:
 125. </text>
 126. <text name="PriceText">
 127. 4048 m˛
 128. </text>
 129. <text name="Traffic:">
 130. Ruch:
 131. </text>
 132. <text name="DwellText">
 133. 0
 134. </text>
 135. <button label="Kup Posiad?o??..." label_selected="Kup Posiad?o??..." left="130" name="Buy Land..." width="125"/>
 136. <button label="Skrypt" name="Scripts..."/>
 137. <button label="Kup dla Grupy" name="Buy For Group..."/>
 138. <button label="Kup Przepustk?..." label_selected="Kup Przeputk?..." left="130" name="Buy Pass..." tool_tip="Przepustka udost?pnia tymczasowy wst?p na posiad?o??." width="125"/>
 139. <button label="Porzu? Posiad?o??" name="Abandon Land..."/>
 140. <button label="Odzyskaj Posiad?o??" name="Reclaim Land..."/>
 141. <button label="Sprzeda? przez Lindenów" name="Linden Sale..." tool_tip="Posiad?o?? musi mie? W?a?ciciela, zawarto?? oraz nie mo?e by? wystawiona na Aukcj?."/>
 142. </panel>
 143. <panel label="UMOWA" name="land_covenant_panel">
 144. <panel.string name="can_resell">
 145. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie mo?e by? odsprzedana.
 146. </panel.string>
 147. <panel.string name="can_not_resell">
 148. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by? odsprzedana.
 149. </panel.string>
 150. <panel.string name="can_change">
 151. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie mo?e by? ??czona/dzielona.
 152. </panel.string>
 153. <panel.string name="can_not_change">
 154. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by?
 155. ??czona/dzielona.
 156. </panel.string>
 157. <text name="estate_section_lbl">
 158. Maj?tek:
 159. </text>
 160. <text left="115" name="estate_name_text">
 161. G?ówne
 162. </text>
 163. <text name="estate_owner_lbl">
 164. W?a?ciciel:
 165. </text>
 166. <text left="115" name="estate_owner_text">
 167. (brak)
 168. </text>
 169. <text_editor left="115" name="covenant_editor">
 170. Ta posiad?o?? nie wymaga ?adej umowy.
 171. </text_editor>
 172. <text left="115" name="covenant_timestamp_text">
 173. Ostatnia Modyfikacja Wed Dec 31 16:00:00 1969
 174. </text>
 175. <text name="region_section_lbl">
 176. Region:
 177. </text>
 178. <text left="115" name="region_name_text">
 179. leyla
 180. </text>
 181. <text name="region_landtype_lbl">
 182. Typ:
 183. </text>
 184. <text left="115" name="region_landtype_text">
 185. Region G?ówny / Ziemia
 186. </text>
 187. <text name="region_maturity_lbl">
 188. Rodzaj:
 189. </text>
 190. <text left="115" name="region_maturity_text">
 191. &apos;Adult&apos;
 192. </text>
 193. <text name="resellable_lbl">
 194. Odsprzedaj:
 195. </text>
 196. <text left="115" name="resellable_clause">
 197. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by? odsprzedana.
 198. </text>
 199. <text name="changeable_lbl">
 200. Podziel:
 201. </text>
 202. <text left="115" name="changeable_clause">
 203. Posiad?o?? zakupiona w tym Regionie nie mo?e by?
 204. ??czona/dzielona.
 205. </text>
 206. </panel>
 207. <panel label="OBIEKTY" name="land_objects_panel">
 208. <panel.string name="objects_available_text">
 209. [COUNT] z [MAX] ([AVAILABLE] jest dost?pne)
 210. </panel.string>
 211. <panel.string name="objects_deleted_text">
 212. [COUNT] z [MAX] ([DELETED] zostanie usuni?te)
 213. </panel.string>
 214. <text name="parcel_object_bonus">
 215. Ilo?? ekstra obiektów: [BONUS]
 216. </text>
 217. <text name="Simulator primitive usage:">
 218. Ilo?? u?ywanych primów:
 219. </text>
 220. <text name="objects_available">
 221. [COUNT] z [MAX] ([AVAILABLE] jest dost?pne)
 222. </text>
 223. <text name="Primitives parcel supports:">
 224. Maksymalna ilo?? primów:
 225. </text>
 226. <text name="object_contrib_text">
 227. [COUNT]
 228. </text>
 229. <text name="Primitives on parcel:">
 230. Primy na Posiad?o?ci:
 231. </text>
 232. <text name="total_objects_text">
 233. [COUNT]
 234. </text>
 235. <text name="Owned by parcel owner:">
 236. W?a?ciciela Posiad?o?ci:
 237. </text>
 238. <text name="owner_objects_text">
 239. [COUNT]
 240. </text>
 241. <button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowOwner"/>
 242. <button label="Zwró?" name="ReturnOwner..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli."/>
 243. <text name="Set to group:">
 244. Grupy:
 245. </text>
 246. <text name="group_objects_text">
 247. [COUNT]
 248. </text>
 249. <button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowGroup"/>
 250. <button label="Zwró?" name="ReturnGroup..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli.."/>
 251. <text name="Owned by others:">
 252. Innych Rezydentów:
 253. </text>
 254. <text name="other_objects_text">
 255. [COUNT]
 256. </text>
 257. <button label="Poka?" label_selected="Poka?" name="ShowOther"/>
 258. <button label="Zwró?" name="ReturnOther..." tool_tip="Zwró? obiekty do ich W?a?cicieli."/>
 259. <text name="Selected / sat upon:">
 260. Wybranych:
 261. </text>
 262. <text name="selected_objects_text">
 263. [COUNT]
 264. </text>
 265. <text name="Autoreturn">
 266. Zwracaj obiekty innych Rezydentów (minut, 0 = wy??cz):
 267. </text>
 268. <text name="Object Owners:">
 269. W?a?ciciel obiektów:
 270. </text>
 271. <button label="Od?wie? list?" label_selected="Od?wie? list?" name="Refresh List" tool_tip="Refresh Object List"/>
 272. <button label="Zwró? obiekty..." label_selected="Zwró? obiekty..." name="Return objects..."/>
 273. <name_list name="owner list">
 274. <name_list.columns label="Typ" name="type"/>
 275. <name_list.columns name="online_status"/>
 276. <name_list.columns label="Nazwa" name="name"/>
 277. <name_list.columns label="Liczba" name="count"/>
 278. <name_list.columns label="Najbardziej aktualne" name="mostrecent"/>
 279. </name_list>
 280. </panel>
 281. <panel label="OPCJE" name="land_options_panel">
 282. <panel.string name="search_enabled_tooltip">
 283. Udost?pnij wy?wietlanie tej Posiad?o?ci w wyszukiwarce
 284. </panel.string>
 285. <panel.string name="search_disabled_small_tooltip">
 286. Wybrana opcja jest wy??czona, poniewa? wielko?? Posiad?o?ci wynosi 128 m˛ b?d? mniej.
 287. Jedynie wi?ksze posiad?o?ci mog? by? umieszczone w bazie wyszukiwarki.
 288. </panel.string>
 289. <panel.string name="search_disabled_permissions_tooltip">
 290. Wybrana opcja jest wy??czona poniewa? nie posiadasz prawa do modyfikacji Posiad?o?ci.
 291. </panel.string>
 292. <panel.string name="mature_check_mature">
 293. Tre?? &apos;Mature&apos;
 294. </panel.string>
 295. <panel.string name="mature_check_adult">
 296. Tre?? &apos;Adult&apos;
 297. </panel.string>
 298. <panel.string name="mature_check_mature_tooltip">
 299. Twoja Posiad?o?? b?d? tre?? jak? zawiera klasyfikowana jest jako &apos;Mature&apos;.
 300. </panel.string>
 301. <panel.string name="mature_check_adult_tooltip">
 302. Informacje o Twojej Posiad?o?ci i tre?ci jak? zawiera klasyfikowane s? jako &apos;Adult&apos;.
 303. </panel.string>
 304. <panel.string name="landing_point_none">
 305. (brak)
 306. </panel.string>
 307. <panel.string name="push_restrict_text">
 308. Popychanie niedozwolone
 309. </panel.string>
 310. <panel.string name="push_restrict_region_text">
 311. Popychanie niedozwolone (Ustawienie Regionu)
 312. </panel.string>
 313. <text name="allow_label">
 314. Udost?pnij innym Rezydentom:
 315. </text>
 316. <check_box label="Edytowanie Terenu" name="edit land check" tool_tip="Wybrana - ka?dy mo?e kszta?towa? Twój teren. Najlepiej jest zostawi? t? opcj? nie wybran?, Ty zawsze mo?esz kszta?towa? Twój teren."/>
 317. <check_box label="Latanie" name="check fly" tool_tip="Wybrana - Rezydenci mog? lata? na Twojej Posiad?o?ci. Nie jest wybrana - mog? tylko wlatywa? do lub lata? ponad Twoj? Posiad?o?ci?."/>
 318. <text name="allow_label2">
 319. Budowanie:
 320. </text>
 321. <check_box label="Wszyscy" name="edit objects check"/>
 322. <check_box label="Grupa" name="edit group objects check"/>
 323. <text name="allow_label3">
 324. Nowe obiekty:
 325. </text>
 326. <check_box label="Wszyscy" name="all object entry check"/>
 327. <check_box label="Grupa" name="group object entry check"/>
 328. <text name="allow_label4">
 329. Skrypty:
 330. </text>
 331. <check_box label="Wszyscy" name="check other scripts"/>
 332. <check_box label="Grupa" name="check group scripts"/>
 333. <text name="land_options_label">
 334. Opcje Posiad?o?ci:
 335. </text>
 336. <check_box label="Bezpieczna (brak zniszcze?)" name="check safe" tool_tip="Wybrana - Posiad?o?? jest bezpieczna - zniszczenia w walce s? zablokowane. Nie jest wybrana - zniszczenia w walce s? w??czone."/>
 337. <check_box label="Popychanie niedozwolone" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Nie pozwalaj skryptom na popychanie. Wybranie tej opcji mo?e by? przydatne do ograniczenia zak?óce? spokoju w Twojej Posiad?o?ci."/>
 338. <check_box label="Wy?wietlaj w wyszukiwarce (30L$/tyg.)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Udost?pnij ukazywanie si? nazwy Posiad?o?ci w wyszukiwarce"/>
 339. <combo_box name="land category with adult">
 340. <combo_box.item label="Ka?da kategoria" name="item0"/>
 341. <combo_box.item label="Linden Lokalizacja" name="item1"/>
 342. <combo_box.item label="&apos;Adult&apos;" name="item2"/>
 343. <combo_box.item label="Sztuka i kultura" name="item3"/>
 344. <combo_box.item label="Biznes" name="item4"/>
 345. <combo_box.item label="Edukacyjna" name="item5"/>
 346. <combo_box.item label="Gra" name="item6"/>
 347. <combo_box.item label="Poznawanie ludzi" name="item7"/>
 348. <combo_box.item label="Przyjazne dla nowych" name="item8"/>
 349. <combo_box.item label="Park i natura" name="item9"/>
 350. <combo_box.item label="Mieszkalna" name="item10"/>
 351. <combo_box.item label="Zakupy" name="item11"/>
 352. <combo_box.item label="Op?ata za wynaj?cie" name="item13"/>
 353. <combo_box.item label="Inna" name="item12"/>
 354. </combo_box>
 355. <combo_box name="land category">
 356. <combo_box.item label="Ka?da kategoria" name="item0"/>
 357. <combo_box.item label="Linden Lokalizacja" name="item1"/>
 358. <combo_box.item label="Sztuka i kultura" name="item3"/>
 359. <combo_box.item label="Biznes" name="item4"/>
 360. <combo_box.item label="Edukacyjna" name="item5"/>
 361. <combo_box.item label="Gra" name="item6"/>
 362. <combo_box.item label="Poznawanie ludzi" name="item7"/>
 363. <combo_box.item label="Przyjazna dla nowych" name="item8"/>
 364. <combo_box.item label="Parki i natura" name="item9"/>
 365. <combo_box.item label="Mieszkalna" name="item10"/>
 366. <combo_box.item label="Zakupy" name="item11"/>
 367. <combo_box.item label="Op?ata za wynaj?cie" name="item13"/>
 368. <combo_box.item label="Inna" name="item12"/>
 369. </combo_box>
 370. <check_box label="Tre?? &apos;Mature&apos;" name="MatureCheck" tool_tip=""/>
 371. <text name="Snapshot:">
 372. Zdj?cie:
 373. </text>
 374. <texture_picker label="" name="snapshot_ctrl" tool_tip="Kliknij by wybra? zdj?ce"/>
 375. <text name="landing_point">
 376. Punkt L?dowania: [LANDING]
 377. </text>
 378. <button label="Ustaw" label_selected="Ustaw" name="Set" tool_tip="Ustal miejsce l?dowania dla przybywaj?cych go?ci. U?ywa po?o?enia Twojego awatara na tej posiad?o?ci."/>
 379. <button label="Nowy" label_selected="Nowy" name="Clear" tool_tip="Usu? dotychczasowe miejsce l?dowania."/>
 380. <text name="Teleport Routing: ">
 381. Trasa teleportacji:
 382. </text>
 383. <combo_box name="landing type" tool_tip="Trasa teleportacj-ustaw w jaki sposób b?dzie s? odbywa? proces telportacji w Posiad?o?ci.">
 384. <combo_box.item label="Zablokowana" name="Blocked"/>
 385. <combo_box.item label="Punkt L?dowania" name="LandingPoint"/>
 386. <combo_box.item label="Gdziekolwiek" name="Anywhere"/>
 387. </combo_box>
 388. </panel>
 389. <panel label="MEDIA" name="land_media_panel">
 390. <text name="with media:">
 391. Typ mediów:
 392. </text>
 393. <combo_box name="media type" tool_tip=""/>
 394. <text name="at URL:">
 395. URL mediów:
 396. </text>
 397. <button label="Ustaw" name="set_media_url"/>
 398. <text name="Description:">
 399. Opis:
 400. </text>
 401. <line_editor name="url_description" tool_tip="Text displayed next to play/load button"/>
 402. <text name="Media texture:">
 403. Zmie?
 404. Tekstur?:
 405. </text>
 406. <texture_picker label="" name="media texture" tool_tip="Kliknij by wybra? zdj?cie"/>
 407. <text name="replace_texture_help">
 408. Obiekty u?ywaj?ce tej tekstury b?d? wy?wietla?y film lub stron? internetow? po naci?ni?ciu przycisku odtwarzania. Wybierz miniatur?, je?li chcesz zmieni? tekstur?.
 409. </text>
 410. <check_box label="Automatyczna Skala" name="media_auto_scale" tool_tip="Wybranie tej opcji dobierze odpowiedni rozmiar zawarto?ci mediów dla tej posiad?o?ci automatycznie. Mo?e to mie? znacz?cy wp?yw na jako?? odtwarzanego materialu - mo?e zwolni? i zmniejszy? jako?? materia?u."/>
 411. <text name="media_size" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych.">
 412. Rozmiar:
 413. </text>
 414. <spinner name="media_size_width" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych."/>
 415. <spinner name="media_size_height" tool_tip="Rozmiar dla ?adowania mediów internetowych. Zostaw 0 dla ustawie? domy?lnych."/>
 416. <text name="pixels">
 417. pixeli
 418. </text>
 419. <text name="Options:">
 420. Opcje
 421. Mediów:
 422. </text>
 423. <check_box label="Powtórka Odtwarzania" name="media_loop" tool_tip="Odtwarzaj media z powtórk?. Po wy?wietleniu materialu, rozpocznie si? odtwarzanie od pocz?tku."/>
 424. </panel>
 425. <panel label="D?WI?K" name="land_audio_panel">
 426. <check_box label="Rozmowy dozwolone" name="parcel_enable_voice_channel"/>
 427. <check_box label="Rozmowy dozwolone (ustawione przez Maj?tek)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
 428. <check_box label="Ogranicz komunikacj? g?osow? w tej Posiad?o?ci." name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
 429. </panel>
 430. <panel label="DOST?P" name="land_access_panel">
 431. <panel.string name="access_estate_defined">
 432. (Zdefiniowane przez Maj?tek)
 433. </panel.string>
 434. <panel.string name="allow_public_access">
 435. Udost?pniaj publicznie ([MATURITY]) (Pami?taj: w przypadku braku zaznaczenia tej opcji widoczne b?d? linie bana.)
 436. </panel.string>
 437. <panel.string name="estate_override">
 438. Jedna lub wi?cej z tych opcji ustawiona jest z poziomu Posiad?o?ci
 439. </panel.string>
 440. <text name="Limit access to this parcel to:">
 441. Dost?p do tej Posiad?o?ci:
 442. </text>
 443. <check_box label="Publiczny [MATURITY]" name="public_access"/>
 444. <text name="Only Allow">
 445. Zablokuj dost?p dla:
 446. </text>
 447. <check_box label="Rezydentów zarejestrowanych w systemie p?atniczym Linden Lab [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Zbanuj Rezydentów niezarejestrowanych w systemie p?atniczym z Linden Lab."/>
 448. <check_box label="Weryfikacja Wieku: [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Zbanuj Rezydetów bez Weryfikacji Wieku. Odwied? support.secondlife.com po wi?cej informacji."/>
 449. <check_box label="Udost?pnij wej?cie Grupie: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Ustaw Grup? w g?ównej zak?adce"/>
 450. <check_box label="Sprzedaj przepustki:" name="PassCheck" tool_tip="Otwórz tymczasowy dost?p do tej Posiad?o?ci"/>
 451. <combo_box name="pass_combo">
 452. <combo_box.item label="Ka?demu" name="Anyone"/>
 453. <combo_box.item label="Grupie" name="Group"/>
 454. </combo_box>
 455. <spinner label="Cena w L$:" name="PriceSpin"/>
 456. <spinner label="Ilo?? godzin dost?pu:" name="HoursSpin"/>
 457. <panel name="Allowed_layout_panel">
 458. <name_list name="AccessList" tool_tip="([LISTED] na li?cie, [MAX] maksimum)"/>
 459. </panel>
 460. </panel>
 461. </tab_container>
 462. </floater>