PageRenderTime 32ms CodeModel.GetById 30ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_general.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 58 lines | 57 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 534e972089b8cd313a5bac353d3bc7f0 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Ogólne" name="general_tab">
 3	<panel.string name="help_text">
 4		Zak?adka G?ówne zawiera ogólne informacje na temat tej grupy, ustawie? dla ca?ej grupy oraz danego cz?onka.
 5
 6By otrzyma? pomoc i dodatkowe wskazówki przesu? kursor na przyciski.
 7	</panel.string>
 8	<panel.string name="group_info_unchanged">
 9		Ogólne informacje na temat grupy uleg?y zmianie.
10	</panel.string>
11	<panel.string name="incomplete_member_data_str">
12		Wyszukiwanie informacji o cz?onku
13	</panel.string>
14	<panel name="group_info_top">
15		<texture_picker label="" name="insignia" tool_tip="Kliknij by wybra? obraz"/>
16		<text name="prepend_founded_by">
17			Za?o?yciel:
18		</text>
19		<name_box initial_value="(przetwarzanie)" name="founder_name"/>
20		<text name="join_cost_text">
21			Wst?p wolny
22		</text>
23		<button label="DO??CZ TERAZ!" name="btn_join"/>
24	</panel>
25	<text_editor name="charter">
26		Status grupy
27	</text_editor>
28	<name_list name="visible_members">
29		<name_list.columns label="Cz?onek" name="name"/>
30		<name_list.columns label="Tytu?" name="title"/>
31		<name_list.columns label="Status" name="status"/>
32	</name_list>
33	<text name="my_group_settngs_label">
34		ja
35	</text>
36	<text name="active_title_label">
37		Mój aktywny tytu?:
38	</text>
39	<combo_box name="active_title" tool_tip="Ustaw tytu? który wy?wietla si? kiedy grupa jest aktywna."/>
40	<check_box label="Otrzymuj grupowe og?oszenia" name="receive_notices" tool_tip="Zaznacz je?eli chcesz otrzymywa? og?oszenia z tej grupy.   Anuluj z zaznaczenia, je?eli nie chcesz otrzymywa? ?adnych og?osze? z tej grupy."/>
41	<check_box label="Wy?wietl grup? w profilu" name="list_groups_in_profile" tool_tip="Zaznacz je?eli chcesz by grupa wy?wietla?a si? w Twoim profilu"/>
42	<panel name="preferences_container">
43		<text name="group_settngs_label">
44			Grupa
45		</text>
46		<check_box label="Wolny wst?p" name="open_enrollement" tool_tip="Sprawd? czy grupa oferuje wolny wst?p i nie wymaga zaproszenia."/>
47		<check_box label="Op?ata wst?pu" name="check_enrollment_fee" tool_tip="Ustaw op?at? za przy??czenie si? do grupy."/>
48		<spinner label="L$" name="spin_enrollment_fee" tool_tip="Nowi cz?onkowie grupy musz? zap?aci? wymagan? op?at? by do??czy? do grupy."/>
49		<combo_box name="group_mature_check" tool_tip="Wybierz je?eli uwa?asz, i? Twoja grupa klasyfikowana jest jako &apos;Mature&apos;.">
50			<combo_item name="select_mature">
51				- Wybierz klasyfikacj? wieku -
52			</combo_item>
53			<combo_box.item label="Tre?? &apos;Moderate&apos;" name="mature"/>
54			<combo_box.item label="Tre?? &apos;General&apos;" name="pg"/>
55		</combo_box>
56		<check_box initial_value="true" label="Wy?wietlaj w wyszukiwarce" name="show_in_group_list" tool_tip="Udost?pnij info o grupie w wyszukiwarce"/>
57	</panel>
58</panel>