PageRenderTime 36ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 18ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 499 lines | 499 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | a45f642d8ab2d614d17d7495802957f4 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<floater name="toolbox floater" short_title="BUDUJ" title="">
 3	<floater.string name="status_rotate">
 4		Przeci?gaj kolorowe pier?cienie ?eby obraca? obiekt
 5	</floater.string>
 6	<floater.string name="status_scale">
 7		Kliknij i przeci?gaj ?eby rozci?gn?? wybran? stron?
 8	</floater.string>
 9	<floater.string name="status_move">
 10		Wybierz opcj?:
 11	</floater.string>
 12	<floater.string name="status_modifyland">
 13		Kliknij i przytrzymaj ?eby modyfikowa? teren
 14	</floater.string>
 15	<floater.string name="status_camera">
 16		Kliknij i przeci?gnij ?eby zmieni? widok
 17	</floater.string>
 18	<floater.string name="status_grab">
 19		Przeci?gnij by przesun??, wybierz Ctrl by podnie??, wybierz Ctrl-Shift by obróci?
 20	</floater.string>
 21	<floater.string name="status_place">
 22		Kliknij in-world by zacz?? budowa?
 23	</floater.string>
 24	<floater.string name="status_selectland">
 25		Edytowanie terenu:
 26	</floater.string>
 27	<floater.string name="grid_screen_text">
 28		Widok
 29	</floater.string>
 30	<floater.string name="grid_local_text">
 31		Lokalna
 32	</floater.string>
 33	<floater.string name="grid_world_text">
 34		?wiat
 35	</floater.string>
 36	<floater.string name="grid_reference_text">
 37		Wzgl?da
 38	</floater.string>
 39	<floater.string name="grid_attachment_text">
 40		Za??czniki
 41	</floater.string>
 42	<button label="" label_selected="" name="button focus" tool_tip="Zbli?enie"/>
 43	<button label="" label_selected="" name="button move" tool_tip="Przesuni?cie"/>
 44	<button label="" label_selected="" name="button edit" tool_tip="Edycja"/>
 45	<button label="" label_selected="" name="button create" tool_tip="Stwórz"/>
 46	<button label="" label_selected="" name="button land" tool_tip="Teren"/>
 47	<text name="text status">
 48		Przeci?gnij ?eby przenie??, shift-przeci?gnij ?eby skopiowa?
 49	</text>
 50	<radio_group name="focus_radio_group">
 51		<radio_item label="Zbli?enie" name="radio zoom"/>
 52		<radio_item label="Obracanie (Ctrl)" name="radio orbit"/>
 53		<radio_item label="Przesuni?cie (Ctrl+Shift)" name="radio pan"/>
 54	</radio_group>
 55	<radio_group name="move_radio_group">
 56		<radio_item label="Przesu?" name="radio move"/>
 57		<radio_item label="Podnie? (Ctrl)" name="radio lift"/>
 58		<radio_item label="Obracanie (Ctrl+Shift)" name="radio spin"/>
 59	</radio_group>
 60	<radio_group name="edit_radio_group">
 61		<radio_item label="Przesu?" name="radio position"/>
 62		<radio_item label="Obró? (Ctrl)" name="radio rotate"/>
 63		<radio_item label="Rozci?gnij (Ctrl+Shift)" name="radio stretch"/>
 64		<radio_item label="Wybierz tekstur?" name="radio select face"/>
 65	</radio_group>
 66	<check_box label="Edytuj po??czone cz??ci" name="checkbox edit linked parts"/>
 67	<button label="Linkuj" name="link_btn"/>
 68	<button label="Rozlinkuj" name="unlink_btn"/>
 69	<text name="RenderingCost" tool_tip="Pokazuje koszt renderowania tego obiektu">
 70		ţ: [COUNT]
 71	</text>
 72	<check_box label="" name="checkbox uniform"/>
 73	<text label="Rozci?gnij 2 strony" name="checkbox uniform label">
 74		Rozci?gnij 2 strony
 75	</text>
 76	<check_box initial_value="true" label="Rozci?gnij tekstur?" name="checkbox stretch textures"/>
 77	<check_box initial_value="true" label="U?yj siatki" name="checkbox snap to grid"/>
 78	<combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Wybierz rodzaj linijki siatki dla pozycjonowania obiektu">
 79		<combo_box.item label="?wiat" name="World"/>
 80		<combo_box.item label="Lokalna" name="Local"/>
 81		<combo_box.item label="Wzgl?dna" name="Reference"/>
 82	</combo_box>
 83	<button label="Opcje..." label_selected="Opcje..." name="Options..." tool_tip="Wi?cej opcji siatki"/>
 84	<button label="" label_selected="" name="ToolCube" tool_tip="Sze?cian"/>
 85	<button label="" label_selected="" name="ToolPrism" tool_tip="Graniastos?up"/>
 86	<button label="" label_selected="" name="ToolPyramid" tool_tip="Ostros?up"/>
 87	<button label="" label_selected="" name="ToolTetrahedron" tool_tip="Czworo?cian"/>
 88	<button label="" label_selected="" name="ToolCylinder" tool_tip="Walec"/>
 89	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCylinder" tool_tip="Pólwalec"/>
 90	<button label="" label_selected="" name="ToolCone" tool_tip="Sto?ek"/>
 91	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCone" tool_tip="Pó?sto?ek"/>
 92	<button label="" label_selected="" name="ToolSphere" tool_tip="Kula"/>
 93	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiSphere" tool_tip="Pó?kula"/>
 94	<button label="" label_selected="" name="ToolTorus" tool_tip="Torus"/>
 95	<button label="" label_selected="" name="ToolTube" tool_tip="Rura"/>
 96	<button label="" label_selected="" name="ToolRing" tool_tip="Pier?cie?"/>
 97	<button label="" label_selected="" name="ToolTree" tool_tip="Drzewo"/>
 98	<button label="" label_selected="" name="ToolGrass" tool_tip="Trawa"/>
 99	<check_box label="Trzymaj zaznaczone" name="checkbox sticky"/>
100	<check_box label="Kopiuj zaznaczone" name="checkbox copy selection"/>
101	<check_box initial_value="true" label="?rodek" name="checkbox copy centers"/>
102	<check_box label="Obró?" name="checkbox copy rotates"/>
103	<radio_group name="land_radio_group">
104		<radio_item label="Zaznaczanie" name="radio select land"/>
105		<radio_item label="Prostowanie" name="radio flatten"/>
106		<radio_item label="Podnoszenie" name="radio raise"/>
107		<radio_item label="Obni?anie" name="radio lower"/>
108		<radio_item label="Wyg?adzanie" name="radio smooth"/>
109		<radio_item label="Fa?dowanie" name="radio noise"/>
110		<radio_item label="Cofnij modyfikacj?" name="radio revert"/>
111	</radio_group>
112	<text name="Bulldozer:">
113		Burzenie:
114	</text>
115	<text name="Dozer Size:">
116		Rozmiar
117	</text>
118	<text name="Strength:">
119		Si?a
120	</text>
121	<slider_bar initial_value="0.00" name="slider force"/>
122	<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply to selection" tool_tip="Modyfikuj zaznaczony teren"/>
123	<text name="obj_count">
124		Obiekty: [COUNT]
125	</text>
126	<text name="prim_count">
127		Primy: [COUNT]
128	</text>
129	<tab_container name="Object Info Tabs">
130		<panel label="Ogólne" name="General">
131			<panel.string name="text deed continued">
132				Przypisz
133			</panel.string>
134			<panel.string name="text deed">
135				Przypisz
136			</panel.string>
137			<panel.string name="text modify info 1">
138				Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
139			</panel.string>
140			<panel.string name="text modify info 2">
141				Mo?esz modyfikowa? te obiekty
142			</panel.string>
143			<panel.string name="text modify info 3">
144				Nie mo?esz modyfikowa? tego obiektu
145			</panel.string>
146			<panel.string name="text modify info 4">
147				Nie mo?esz modyfikowa? tych obiektów
148			</panel.string>
149			<panel.string name="text modify warning">
150				Musisz zaznaczy? ca?y obiekt by ustawi? prawa.
151			</panel.string>
152			<panel.string name="Cost Default">
153				Cena: L$
154			</panel.string>
155			<panel.string name="Cost Total">
156				Cena ca?kowita: L$
157			</panel.string>
158			<panel.string name="Cost Per Unit">
159				Cena za: L$
160			</panel.string>
161			<panel.string name="Cost Mixed">
162				Cena mieszana
163			</panel.string>
164			<panel.string name="Sale Mixed">
165				Sprzeda? mieszana
166			</panel.string>
167			<text name="Name:">
168				Nazwa:
169			</text>
170			<line_editor name="Object Name"/>
171			<text name="Description:">
172				Opis:
173			</text>
174			<line_editor name="Object Description"/>
175			<text name="Creator:">
176				Twórca:
177			</text>
178			<text name="Owner:">
179				W?a?ciciel:
180			</text>
181			<text name="Group:">
182				Grupa:
183			</text>
184			<name_box initial_value="?adowanie..." name="Group Name Proxy"/>
185			<button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="button set group" tool_tip="Wybierz grup?, która uzyska dost?p do praw obiektu"/>
186			<check_box label="Udost?pnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól cz?onkom grupy na dzielenie praw do modyfikacji tego obiektu. Musisz przypisa? obiekt aby uaktywni? ograniczenia dla ról."/>
187			<button label="Przypisz" label_selected="Przypisz" name="button deed" tool_tip="Przypisanie oddaje prawa nast?pnemu w?a?cicielowi. Obiekty posiadane przez grup? mog? zosta? przypisane przez oficera grupy."/>
188			<text name="label click action">
189				Kliknij:
190			</text>
191			<combo_box name="clickaction">
192				<combo_box.item label="Dotknij (domy?lne)" name="Touch/grab(default)"/>
193				<combo_box.item label="Usi?d? na obiekcie" name="Sitonobject"/>
194				<combo_box.item label="Kup obiekt" name="Buyobject"/>
195				<combo_box.item label="Zap?a? obiektowi" name="Payobject"/>
196				<combo_box.item label="Otwórz" name="Open"/>
197				<combo_box.item label="Przybli?" name="Zoom"/>
198			</combo_box>
199			<check_box label="Na sprzeda?:" name="checkbox for sale"/>
200			<combo_box name="sale type">
201				<combo_box.item label="Kopia" name="Copy"/>
202				<combo_box.item label="Zawarto??" name="Contents"/>
203				<combo_box.item label="Orgina?" name="Original"/>
204			</combo_box>
205			<spinner label="Cena: L$" name="Edit Cost"/>
206			<check_box label="Poka? w wyszukiwarce" name="search_check" tool_tip="Udost?pnij wy?wietlanie si? tego przedmiotu w wynikach wyszukiwania"/>
207			<panel name="perms_build">
208				<text name="perm_modify">
209					Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
210				</text>
211				<text name="Anyone can:">
212					Ka?dy:
213				</text>
214				<check_box label="Przesu?" name="checkbox allow everyone move"/>
215				<check_box label="Kopiuj" name="checkbox allow everyone copy"/>
216				<text name="Next owner can:">
217					Nast?pny w?a?ciciel:
218				</text>
219				<check_box label="Zmienia" name="checkbox next owner can modify"/>
220				<check_box label="Kopiuje" name="checkbox next owner can copy"/>
221				<check_box label="Oddaje/Sprzedaje" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Nast?pny w?a?ciciel mo?e oddawa? lub sprzedawa? ten obiekt"/>
222				<text name="B:">
223					B:
224				</text>
225				<text name="O:">
226					O:
227				</text>
228				<text name="G:">
229					G:
230				</text>
231				<text name="E:">
232					E:
233				</text>
234				<text name="N:">
235					N:
236				</text>
237				<text name="F:">
238					F:
239				</text>
240			</panel>
241		</panel>
242		<panel label="Obiekt" name="Object">
243			<check_box label="Zablokowany" name="checkbox locked" tool_tip="Chroni obiekty przed ich przesuni?ciem lub usuni?ciem. Pomocne tak?e w czasie budowania by unikn?c niepotrzebnych edycji."/>
244			<check_box label="Fizyczny" name="Physical Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia obcno?? si? grawitacyjnych i oddzia?ywania pomi?dzy obiektami."/>
245			<check_box label="Tymczasowy" name="Temporary Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia usuni?cie obiektu po 1 minucie od jego stworzenia."/>
246			<check_box label="Fantom" name="Phantom Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia zanik kolizji pomi?dzy obiektami a awatarami."/>
247			<text name="label position">
248				Pozycja (metry)
249			</text>
250			<spinner label="X" name="Pos X"/>
251			<spinner label="Y" name="Pos Y"/>
252			<spinner label="Z" name="Pos Z"/>
253			<text name="label size">
254				Rozmiar (metry)
255			</text>
256			<spinner label="X" name="Scale X"/>
257			<spinner label="Y" name="Scale Y"/>
258			<spinner label="Z" name="Scale Z"/>
259			<text name="label rotation">
260				Obrót (stopnie)
261			</text>
262			<spinner label="X" name="Rot X"/>
263			<spinner label="Y" name="Rot Y"/>
264			<spinner label="Z" name="Rot Z"/>
265			<combo_box name="comboBaseType">
266				<combo_box.item label="Klocek" name="Box"/>
267				<combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
268				<combo_box.item label="Graniastos?up" name="Prism"/>
269				<combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
270				<combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
271				<combo_box.item label="Rura" name="Tube"/>
272				<combo_box.item label="Pier?cie?" name="Ring"/>
273				<combo_box.item label="Skulpty" name="Sculpted"/>
274			</combo_box>
275			<combo_box name="material">
276				<combo_box.item label="Kamie?" name="Stone"/>
277				<combo_box.item label="Metal" name="Metal"/>
278				<combo_box.item label="Szk?o" name="Glass"/>
279				<combo_box.item label="Drewno" name="Wood"/>
280				<combo_box.item label="Cia?o" name="Flesh"/>
281				<combo_box.item label="Plastik" name="Plastic"/>
282				<combo_box.item label="Guma" name="Rubber"/>
283			</combo_box>
284			<text name="text cut">
285				Wykrój (pocz?tek/koniec)
286			</text>
287			<spinner label="P" name="cut begin"/>
288			<spinner label="K" name="cut end"/>
289			<text name="text hollow">
290				Wydr??enie
291			</text>
292			<text name="text skew">
293				Ukos/Skos
294			</text>
295			<spinner name="Scale 1"/>
296			<spinner name="Skew"/>
297			<text name="Hollow Shape">
298				Kszta?t wydr??enia
299			</text>
300			<combo_box name="hole">
301				<combo_box.item label="Domy?lny" name="Default"/>
302				<combo_box.item label="Ko?o" name="Circle"/>
303				<combo_box.item label="Kwadrat" name="Square"/>
304				<combo_box.item label="Trójk?t" name="Triangle"/>
305			</combo_box>
306			<text left_delta="-5" name="text twist" width="160">
307				Skr?cenie (pocz?tek/koniec)
308			</text>
309			<spinner label="P" name="Twist Begin"/>
310			<spinner label="K" name="Twist End"/>
311			<text name="scale_taper">
312				Zw??enie
313			</text>
314			<text name="scale_hole">
315				Rozmiar wg??bienia
316			</text>
317			<spinner label="X" name="Taper Scale X"/>
318			<spinner label="Y" name="Taper Scale Y"/>
319			<text name="text topshear">
320				Przesuni?cie górne
321			</text>
322			<spinner label="X" name="Shear X"/>
323			<spinner label="Y" name="Shear Y"/>
324			<text name="advanced_cut">
325				Wykrojenie przekroju (pocz?tek/koniec)
326			</text>
327			<text name="advanced_dimple">
328				Przesuni?cie promienia (pocz?tek/koniec)
329			</text>
330			<text name="advanced_slice">
331				Przetnij(pocz?tek/koniec)
332			</text>
333			<spinner label="P" name="Path Limit Begin"/>
334			<spinner label="K" name="Path Limit End"/>
335			<text name="text taper2">
336				Zw??enie
337			</text>
338			<spinner label="X" name="Taper X"/>
339			<spinner label="Y" name="Taper Y"/>
340			<text name="text radius delta">
341				Promie?
342			</text>
343			<text name="text revolutions">
344				Obroty
345			</text>
346			<spinner name="Radius Offset"/>
347			<spinner name="Revolutions"/>
348			<texture_picker label="Tekstura skulptowa" name="sculpt texture control" tool_tip="Click to choose a picture"/>
349			<check_box label="Odbicie" name="sculpt mirror control" tool_tip="Odwraca skulpt wzd?u? osi X."/>
350			<check_box label="?rodek na zewn?trz" name="sculpt invert control" tool_tip="Odwraca normalne skulptu."/>
351			<text name="label sculpt type">
352				Typ ?ci?gna
353			</text>
354			<combo_box name="sculpt type control">
355				<combo_box.item label="(?adne)" name="None"/>
356				<combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
357				<combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
358				<combo_box.item label="P?aszczyzna" name="Plane"/>
359				<combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
360			</combo_box>
361		</panel>
362		<panel label="Atrybuty" name="Features">
363			<text name="select_single">
364				Wybierz tylko jeden element by edytowa? jego cech?.
365			</text>
366			<text name="edit_object">
367				Edytuj cechy obiektu:
368			</text>
369			<check_box label="Elastyczno??" name="Flexible1D Checkbox Ctrl" tool_tip="Elastyczno?? wzd?u? osi Z (tylko po stronie klienta)"/>
370			<spinner label="G?adko??" name="FlexNumSections"/>
371			<spinner label="Ci??ar" name="FlexGravity"/>
372			<spinner label="Dr?enie" name="FlexFriction"/>
373			<spinner label="Wiatr" name="FlexWind"/>
374			<spinner label="Napi?cie" name="FlexTension"/>
375			<spinner label="Si?a X" name="FlexForceX"/>
376			<spinner label="Si?a Y" name="FlexForceY"/>
377			<spinner label="Si?a Z" name="FlexForceZ"/>
378			<check_box label="?wiat?o" name="Light Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia emitajc? ?wiat?a"/>
379			<color_swatch label="" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybra? kolor"/>
380			<texture_picker label="" name="light texture control" tool_tip="Kliknij aby wybra? obraz (efekt wyst?puje tylko z aktywowanym opó?nionym renderowaniem)"/>
381			<spinner label="Si?a" name="Light Intensity"/>
382			<spinner label="FOV" name="Light FOV"/>
383			<spinner label="Promie?" name="Light Radius"/>
384			<spinner label="Przybli?enie" name="Light Focus"/>
385			<spinner label="Spadek" name="Light Falloff"/>
386			<spinner label="Otoczenie/Nastrój" name="Light Ambiance"/>
387		</panel>
388		<panel label="Tekstura" name="Texture">
389			<panel.string name="string repeats per meter">
390				Powtórzenia / m
391			</panel.string>
392			<panel.string name="string repeats per face">
393				Powtórzenia
394			</panel.string>
395			<texture_picker label="Tekstura" name="texture control" tool_tip="Kliknij by wybra? obraz"/>
396			<color_swatch label="Kolor" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybra? kolor"/>
397			<text left="170" name="color trans" width="99">
398				Przezroczysto?? %
399			</text>
400			<spinner left="170" name="ColorTrans"/>
401			<text left="170" name="glow label">
402				Blask
403			</text>
404			<spinner left="170" name="glow"/>
405			<check_box label="Jaskrawo??" left="170" name="checkbox fullbright"/>
406			<text name="tex gen">
407				Mapowanie
408			</text>
409			<combo_box name="combobox texgen">
410				<combo_box.item label="Domy?lne" name="Default"/>
411				<combo_box.item label="Planarne" name="Planar"/>
412			</combo_box>
413			<text name="label shininess">
414				Po?ysk
415			</text>
416			<combo_box name="combobox shininess">
417				<combo_box.item label="?adny" name="None"/>
418				<combo_box.item label="Niski" name="Low"/>
419				<combo_box.item label="?redni" name="Medium"/>
420				<combo_box.item label="Wysoki" name="High"/>
421			</combo_box>
422			<text name="label bumpiness">
423				Powierzchnia
424			</text>
425			<combo_box name="combobox bumpiness">
426				<combo_box.item label="?adna" name="None"/>
427				<combo_box.item label="Najja?niejsza" name="Brightness"/>
428				<combo_box.item label="Najciemniejsza" name="Darkness"/>
429				<combo_box.item label="Drewniano-ziarnista" name="woodgrain"/>
430				<combo_box.item label="Kory drzewa" name="bark"/>
431				<combo_box.item label="Cegie?" name="bricks"/>
432				<combo_box.item label="Planszy szachowej" name="checker"/>
433				<combo_box.item label="Betonu" name="concrete"/>
434				<combo_box.item label="P?ytki/Kafelki" name="crustytile"/>
435				<combo_box.item label="Kamienia" name="cutstone"/>
436				<combo_box.item label="Dysku CD" name="discs"/>
437				<combo_box.item label="?wiru" name="gravel"/>
438				<combo_box.item label="Skamieliny" name="petridish"/>
439				<combo_box.item label="Brzegu" name="siding"/>
440				<combo_box.item label="P?ytki kamiennej" name="stonetile"/>
441				<combo_box.item label="Stucco" name="stucco"/>
442				<combo_box.item label="Suction" name="suction"/>
443				<combo_box.item label="Fali" name="weave"/>
444			</combo_box>
445			<check_box initial_value="nieprawda" label="Po??cz powierzchnie planarne" name="checkbox planar align" tool_tip="Po??cz tekstury na wszystkich wybranych powierzchniach z powierzchni? wybran? jako ostatnia. Wymaga planarnego mapowania tekstury."/>
446			<text name="rpt">
447				Powtórzenia / Powierzchnia
448			</text>
449			<spinner label="Poziomo (U)" name="TexScaleU"/>
450			<check_box label="Odwró?" name="checkbox flip s"/>
451			<spinner label="Pionowo (V)" name="TexScaleV"/>
452			<check_box label="Odwró?" name="checkbox flip t"/>
453			<spinner label="Powtórzenia?" name="TexRot"/>
454			<spinner label="Powtórzenia / metr" name="rptctrl"/>
455			<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply"/>
456			<text name="tex offset">
457				Wyrównanie tekstury
458			</text>
459			<spinner label="Poziome (U)" name="TexOffsetU"/>
460			<spinner label="Pionowe (V)" name="TexOffsetV"/>
461			<panel name="Add_Media">
462				<text name="media_tex">
463					Media
464				</text>
465				<button name="add_media" tool_tip="Dodaj media"/>
466				<button name="delete_media" tool_tip="Usu? t? tekstur? mediów"/>
467				<button name="edit_media" tool_tip="Edytuj media"/>
468				<button label="Dodaj" label_selected="Dopasuj tekstur? mediów" name="button align" tool_tip="Dodaj tekstur? mediów (musi si? najpierw za?adowa?)"/>
469			</panel>
470		</panel>
471		<panel label="Tre??" name="Contents">
472			<button label="Nowy skrypt" label_selected="Nowy skrypt" name="button new script"/>
473			<button label="Prawa" name="button permissions"/>
474		</panel>
475	</tab_container>
476	<panel name="land info panel">
477		<text name="label_parcel_info">
478			Informacje o posiad?o?ci
479		</text>
480		<text name="label_area_price">
481			Cena: L$[PRICE] za [AREA] m˛
482		</text>
483		<text name="label_area">
484			Obszar: [AREA] m˛
485		</text>
486		<button label="O Posiad?o?ci" label_selected="O Posiad?o?ci" name="button about land"/>
487		<check_box label="Poka? w?a?cicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj posiad?o?ci zgodnie z przynale?no?ci? do w?a?ciciela:  Zielony = Twoja posiad?o?? Morski = posiad?o?? Twojej grupy Czerwony = posiad?o?ci innych ?ó?ty = Na sprzeda? Fioletowy = Na aukcj? Szary = Publiczna"/>
488		<text name="label_parcel_modify">
489			Modyfikuj posiad?o??
490		</text>
491		<button label="Podziel" label_selected="Podziel" name="button subdivide land"/>
492		<button label="Z??cz" label_selected="Z??cz" name="button join land"/>
493		<text name="label_parcel_trans">
494			Transakcje na posiad?o?ci
495		</text>
496		<button label="Kup posiad?o??" label_selected="Kup posiad?o??" name="button buy land"/>
497		<button label="Porzu? posiad?o??" label_selected="Porzu? posiad?o??" name="button abandon land"/>
498	</panel>
499</floater>