PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 11ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 499 lines | 499 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | a45f642d8ab2d614d17d7495802957f4 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="toolbox floater" short_title="BUDUJ" title="">
 3. <floater.string name="status_rotate">
 4. Przeci?gaj kolorowe pier?cienie ?eby obraca? obiekt
 5. </floater.string>
 6. <floater.string name="status_scale">
 7. Kliknij i przeci?gaj ?eby rozci?gn?? wybran? stron?
 8. </floater.string>
 9. <floater.string name="status_move">
 10. Wybierz opcj?:
 11. </floater.string>
 12. <floater.string name="status_modifyland">
 13. Kliknij i przytrzymaj ?eby modyfikowa? teren
 14. </floater.string>
 15. <floater.string name="status_camera">
 16. Kliknij i przeci?gnij ?eby zmieni? widok
 17. </floater.string>
 18. <floater.string name="status_grab">
 19. Przeci?gnij by przesun??, wybierz Ctrl by podnie??, wybierz Ctrl-Shift by obróci?
 20. </floater.string>
 21. <floater.string name="status_place">
 22. Kliknij in-world by zacz?? budowa?
 23. </floater.string>
 24. <floater.string name="status_selectland">
 25. Edytowanie terenu:
 26. </floater.string>
 27. <floater.string name="grid_screen_text">
 28. Widok
 29. </floater.string>
 30. <floater.string name="grid_local_text">
 31. Lokalna
 32. </floater.string>
 33. <floater.string name="grid_world_text">
 34. ?wiat
 35. </floater.string>
 36. <floater.string name="grid_reference_text">
 37. Wzgl?da
 38. </floater.string>
 39. <floater.string name="grid_attachment_text">
 40. Za??czniki
 41. </floater.string>
 42. <button label="" label_selected="" name="button focus" tool_tip="Zbli?enie"/>
 43. <button label="" label_selected="" name="button move" tool_tip="Przesuni?cie"/>
 44. <button label="" label_selected="" name="button edit" tool_tip="Edycja"/>
 45. <button label="" label_selected="" name="button create" tool_tip="Stwórz"/>
 46. <button label="" label_selected="" name="button land" tool_tip="Teren"/>
 47. <text name="text status">
 48. Przeci?gnij ?eby przenie??, shift-przeci?gnij ?eby skopiowa?
 49. </text>
 50. <radio_group name="focus_radio_group">
 51. <radio_item label="Zbli?enie" name="radio zoom"/>
 52. <radio_item label="Obracanie (Ctrl)" name="radio orbit"/>
 53. <radio_item label="Przesuni?cie (Ctrl+Shift)" name="radio pan"/>
 54. </radio_group>
 55. <radio_group name="move_radio_group">
 56. <radio_item label="Przesu?" name="radio move"/>
 57. <radio_item label="Podnie? (Ctrl)" name="radio lift"/>
 58. <radio_item label="Obracanie (Ctrl+Shift)" name="radio spin"/>
 59. </radio_group>
 60. <radio_group name="edit_radio_group">
 61. <radio_item label="Przesu?" name="radio position"/>
 62. <radio_item label="Obró? (Ctrl)" name="radio rotate"/>
 63. <radio_item label="Rozci?gnij (Ctrl+Shift)" name="radio stretch"/>
 64. <radio_item label="Wybierz tekstur?" name="radio select face"/>
 65. </radio_group>
 66. <check_box label="Edytuj po??czone cz??ci" name="checkbox edit linked parts"/>
 67. <button label="Linkuj" name="link_btn"/>
 68. <button label="Rozlinkuj" name="unlink_btn"/>
 69. <text name="RenderingCost" tool_tip="Pokazuje koszt renderowania tego obiektu">
 70. ţ: [COUNT]
 71. </text>
 72. <check_box label="" name="checkbox uniform"/>
 73. <text label="Rozci?gnij 2 strony" name="checkbox uniform label">
 74. Rozci?gnij 2 strony
 75. </text>
 76. <check_box initial_value="true" label="Rozci?gnij tekstur?" name="checkbox stretch textures"/>
 77. <check_box initial_value="true" label="U?yj siatki" name="checkbox snap to grid"/>
 78. <combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Wybierz rodzaj linijki siatki dla pozycjonowania obiektu">
 79. <combo_box.item label="?wiat" name="World"/>
 80. <combo_box.item label="Lokalna" name="Local"/>
 81. <combo_box.item label="Wzgl?dna" name="Reference"/>
 82. </combo_box>
 83. <button label="Opcje..." label_selected="Opcje..." name="Options..." tool_tip="Wi?cej opcji siatki"/>
 84. <button label="" label_selected="" name="ToolCube" tool_tip="Sze?cian"/>
 85. <button label="" label_selected="" name="ToolPrism" tool_tip="Graniastos?up"/>
 86. <button label="" label_selected="" name="ToolPyramid" tool_tip="Ostros?up"/>
 87. <button label="" label_selected="" name="ToolTetrahedron" tool_tip="Czworo?cian"/>
 88. <button label="" label_selected="" name="ToolCylinder" tool_tip="Walec"/>
 89. <button label="" label_selected="" name="ToolHemiCylinder" tool_tip="Pólwalec"/>
 90. <button label="" label_selected="" name="ToolCone" tool_tip="Sto?ek"/>
 91. <button label="" label_selected="" name="ToolHemiCone" tool_tip="Pó?sto?ek"/>
 92. <button label="" label_selected="" name="ToolSphere" tool_tip="Kula"/>
 93. <button label="" label_selected="" name="ToolHemiSphere" tool_tip="Pó?kula"/>
 94. <button label="" label_selected="" name="ToolTorus" tool_tip="Torus"/>
 95. <button label="" label_selected="" name="ToolTube" tool_tip="Rura"/>
 96. <button label="" label_selected="" name="ToolRing" tool_tip="Pier?cie?"/>
 97. <button label="" label_selected="" name="ToolTree" tool_tip="Drzewo"/>
 98. <button label="" label_selected="" name="ToolGrass" tool_tip="Trawa"/>
 99. <check_box label="Trzymaj zaznaczone" name="checkbox sticky"/>
 100. <check_box label="Kopiuj zaznaczone" name="checkbox copy selection"/>
 101. <check_box initial_value="true" label="?rodek" name="checkbox copy centers"/>
 102. <check_box label="Obró?" name="checkbox copy rotates"/>
 103. <radio_group name="land_radio_group">
 104. <radio_item label="Zaznaczanie" name="radio select land"/>
 105. <radio_item label="Prostowanie" name="radio flatten"/>
 106. <radio_item label="Podnoszenie" name="radio raise"/>
 107. <radio_item label="Obni?anie" name="radio lower"/>
 108. <radio_item label="Wyg?adzanie" name="radio smooth"/>
 109. <radio_item label="Fa?dowanie" name="radio noise"/>
 110. <radio_item label="Cofnij modyfikacj?" name="radio revert"/>
 111. </radio_group>
 112. <text name="Bulldozer:">
 113. Burzenie:
 114. </text>
 115. <text name="Dozer Size:">
 116. Rozmiar
 117. </text>
 118. <text name="Strength:">
 119. Si?a
 120. </text>
 121. <slider_bar initial_value="0.00" name="slider force"/>
 122. <button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply to selection" tool_tip="Modyfikuj zaznaczony teren"/>
 123. <text name="obj_count">
 124. Obiekty: [COUNT]
 125. </text>
 126. <text name="prim_count">
 127. Primy: [COUNT]
 128. </text>
 129. <tab_container name="Object Info Tabs">
 130. <panel label="Ogólne" name="General">
 131. <panel.string name="text deed continued">
 132. Przypisz
 133. </panel.string>
 134. <panel.string name="text deed">
 135. Przypisz
 136. </panel.string>
 137. <panel.string name="text modify info 1">
 138. Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
 139. </panel.string>
 140. <panel.string name="text modify info 2">
 141. Mo?esz modyfikowa? te obiekty
 142. </panel.string>
 143. <panel.string name="text modify info 3">
 144. Nie mo?esz modyfikowa? tego obiektu
 145. </panel.string>
 146. <panel.string name="text modify info 4">
 147. Nie mo?esz modyfikowa? tych obiektów
 148. </panel.string>
 149. <panel.string name="text modify warning">
 150. Musisz zaznaczy? ca?y obiekt by ustawi? prawa.
 151. </panel.string>
 152. <panel.string name="Cost Default">
 153. Cena: L$
 154. </panel.string>
 155. <panel.string name="Cost Total">
 156. Cena ca?kowita: L$
 157. </panel.string>
 158. <panel.string name="Cost Per Unit">
 159. Cena za: L$
 160. </panel.string>
 161. <panel.string name="Cost Mixed">
 162. Cena mieszana
 163. </panel.string>
 164. <panel.string name="Sale Mixed">
 165. Sprzeda? mieszana
 166. </panel.string>
 167. <text name="Name:">
 168. Nazwa:
 169. </text>
 170. <line_editor name="Object Name"/>
 171. <text name="Description:">
 172. Opis:
 173. </text>
 174. <line_editor name="Object Description"/>
 175. <text name="Creator:">
 176. Twórca:
 177. </text>
 178. <text name="Owner:">
 179. W?a?ciciel:
 180. </text>
 181. <text name="Group:">
 182. Grupa:
 183. </text>
 184. <name_box initial_value="?adowanie..." name="Group Name Proxy"/>
 185. <button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="button set group" tool_tip="Wybierz grup?, która uzyska dost?p do praw obiektu"/>
 186. <check_box label="Udost?pnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól cz?onkom grupy na dzielenie praw do modyfikacji tego obiektu. Musisz przypisa? obiekt aby uaktywni? ograniczenia dla ról."/>
 187. <button label="Przypisz" label_selected="Przypisz" name="button deed" tool_tip="Przypisanie oddaje prawa nast?pnemu w?a?cicielowi. Obiekty posiadane przez grup? mog? zosta? przypisane przez oficera grupy."/>
 188. <text name="label click action">
 189. Kliknij:
 190. </text>
 191. <combo_box name="clickaction">
 192. <combo_box.item label="Dotknij (domy?lne)" name="Touch/grab(default)"/>
 193. <combo_box.item label="Usi?d? na obiekcie" name="Sitonobject"/>
 194. <combo_box.item label="Kup obiekt" name="Buyobject"/>
 195. <combo_box.item label="Zap?a? obiektowi" name="Payobject"/>
 196. <combo_box.item label="Otwórz" name="Open"/>
 197. <combo_box.item label="Przybli?" name="Zoom"/>
 198. </combo_box>
 199. <check_box label="Na sprzeda?:" name="checkbox for sale"/>
 200. <combo_box name="sale type">
 201. <combo_box.item label="Kopia" name="Copy"/>
 202. <combo_box.item label="Zawarto??" name="Contents"/>
 203. <combo_box.item label="Orgina?" name="Original"/>
 204. </combo_box>
 205. <spinner label="Cena: L$" name="Edit Cost"/>
 206. <check_box label="Poka? w wyszukiwarce" name="search_check" tool_tip="Udost?pnij wy?wietlanie si? tego przedmiotu w wynikach wyszukiwania"/>
 207. <panel name="perms_build">
 208. <text name="perm_modify">
 209. Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
 210. </text>
 211. <text name="Anyone can:">
 212. Ka?dy:
 213. </text>
 214. <check_box label="Przesu?" name="checkbox allow everyone move"/>
 215. <check_box label="Kopiuj" name="checkbox allow everyone copy"/>
 216. <text name="Next owner can:">
 217. Nast?pny w?a?ciciel:
 218. </text>
 219. <check_box label="Zmienia" name="checkbox next owner can modify"/>
 220. <check_box label="Kopiuje" name="checkbox next owner can copy"/>
 221. <check_box label="Oddaje/Sprzedaje" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Nast?pny w?a?ciciel mo?e oddawa? lub sprzedawa? ten obiekt"/>
 222. <text name="B:">
 223. B:
 224. </text>
 225. <text name="O:">
 226. O:
 227. </text>
 228. <text name="G:">
 229. G:
 230. </text>
 231. <text name="E:">
 232. E:
 233. </text>
 234. <text name="N:">
 235. N:
 236. </text>
 237. <text name="F:">
 238. F:
 239. </text>
 240. </panel>
 241. </panel>
 242. <panel label="Obiekt" name="Object">
 243. <check_box label="Zablokowany" name="checkbox locked" tool_tip="Chroni obiekty przed ich przesuni?ciem lub usuni?ciem. Pomocne tak?e w czasie budowania by unikn?c niepotrzebnych edycji."/>
 244. <check_box label="Fizyczny" name="Physical Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia obcno?? si? grawitacyjnych i oddzia?ywania pomi?dzy obiektami."/>
 245. <check_box label="Tymczasowy" name="Temporary Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia usuni?cie obiektu po 1 minucie od jego stworzenia."/>
 246. <check_box label="Fantom" name="Phantom Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia zanik kolizji pomi?dzy obiektami a awatarami."/>
 247. <text name="label position">
 248. Pozycja (metry)
 249. </text>
 250. <spinner label="X" name="Pos X"/>
 251. <spinner label="Y" name="Pos Y"/>
 252. <spinner label="Z" name="Pos Z"/>
 253. <text name="label size">
 254. Rozmiar (metry)
 255. </text>
 256. <spinner label="X" name="Scale X"/>
 257. <spinner label="Y" name="Scale Y"/>
 258. <spinner label="Z" name="Scale Z"/>
 259. <text name="label rotation">
 260. Obrót (stopnie)
 261. </text>
 262. <spinner label="X" name="Rot X"/>
 263. <spinner label="Y" name="Rot Y"/>
 264. <spinner label="Z" name="Rot Z"/>
 265. <combo_box name="comboBaseType">
 266. <combo_box.item label="Klocek" name="Box"/>
 267. <combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
 268. <combo_box.item label="Graniastos?up" name="Prism"/>
 269. <combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
 270. <combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
 271. <combo_box.item label="Rura" name="Tube"/>
 272. <combo_box.item label="Pier?cie?" name="Ring"/>
 273. <combo_box.item label="Skulpty" name="Sculpted"/>
 274. </combo_box>
 275. <combo_box name="material">
 276. <combo_box.item label="Kamie?" name="Stone"/>
 277. <combo_box.item label="Metal" name="Metal"/>
 278. <combo_box.item label="Szk?o" name="Glass"/>
 279. <combo_box.item label="Drewno" name="Wood"/>
 280. <combo_box.item label="Cia?o" name="Flesh"/>
 281. <combo_box.item label="Plastik" name="Plastic"/>
 282. <combo_box.item label="Guma" name="Rubber"/>
 283. </combo_box>
 284. <text name="text cut">
 285. Wykrój (pocz?tek/koniec)
 286. </text>
 287. <spinner label="P" name="cut begin"/>
 288. <spinner label="K" name="cut end"/>
 289. <text name="text hollow">
 290. Wydr??enie
 291. </text>
 292. <text name="text skew">
 293. Ukos/Skos
 294. </text>
 295. <spinner name="Scale 1"/>
 296. <spinner name="Skew"/>
 297. <text name="Hollow Shape">
 298. Kszta?t wydr??enia
 299. </text>
 300. <combo_box name="hole">
 301. <combo_box.item label="Domy?lny" name="Default"/>
 302. <combo_box.item label="Ko?o" name="Circle"/>
 303. <combo_box.item label="Kwadrat" name="Square"/>
 304. <combo_box.item label="Trójk?t" name="Triangle"/>
 305. </combo_box>
 306. <text left_delta="-5" name="text twist" width="160">
 307. Skr?cenie (pocz?tek/koniec)
 308. </text>
 309. <spinner label="P" name="Twist Begin"/>
 310. <spinner label="K" name="Twist End"/>
 311. <text name="scale_taper">
 312. Zw??enie
 313. </text>
 314. <text name="scale_hole">
 315. Rozmiar wg??bienia
 316. </text>
 317. <spinner label="X" name="Taper Scale X"/>
 318. <spinner label="Y" name="Taper Scale Y"/>
 319. <text name="text topshear">
 320. Przesuni?cie górne
 321. </text>
 322. <spinner label="X" name="Shear X"/>
 323. <spinner label="Y" name="Shear Y"/>
 324. <text name="advanced_cut">
 325. Wykrojenie przekroju (pocz?tek/koniec)
 326. </text>
 327. <text name="advanced_dimple">
 328. Przesuni?cie promienia (pocz?tek/koniec)
 329. </text>
 330. <text name="advanced_slice">
 331. Przetnij(pocz?tek/koniec)
 332. </text>
 333. <spinner label="P" name="Path Limit Begin"/>
 334. <spinner label="K" name="Path Limit End"/>
 335. <text name="text taper2">
 336. Zw??enie
 337. </text>
 338. <spinner label="X" name="Taper X"/>
 339. <spinner label="Y" name="Taper Y"/>
 340. <text name="text radius delta">
 341. Promie?
 342. </text>
 343. <text name="text revolutions">
 344. Obroty
 345. </text>
 346. <spinner name="Radius Offset"/>
 347. <spinner name="Revolutions"/>
 348. <texture_picker label="Tekstura skulptowa" name="sculpt texture control" tool_tip="Click to choose a picture"/>
 349. <check_box label="Odbicie" name="sculpt mirror control" tool_tip="Odwraca skulpt wzd?u? osi X."/>
 350. <check_box label="?rodek na zewn?trz" name="sculpt invert control" tool_tip="Odwraca normalne skulptu."/>
 351. <text name="label sculpt type">
 352. Typ ?ci?gna
 353. </text>
 354. <combo_box name="sculpt type control">
 355. <combo_box.item label="(?adne)" name="None"/>
 356. <combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
 357. <combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
 358. <combo_box.item label="P?aszczyzna" name="Plane"/>
 359. <combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
 360. </combo_box>
 361. </panel>
 362. <panel label="Atrybuty" name="Features">
 363. <text name="select_single">
 364. Wybierz tylko jeden element by edytowa? jego cech?.
 365. </text>
 366. <text name="edit_object">
 367. Edytuj cechy obiektu:
 368. </text>
 369. <check_box label="Elastyczno??" name="Flexible1D Checkbox Ctrl" tool_tip="Elastyczno?? wzd?u? osi Z (tylko po stronie klienta)"/>
 370. <spinner label="G?adko??" name="FlexNumSections"/>
 371. <spinner label="Ci??ar" name="FlexGravity"/>
 372. <spinner label="Dr?enie" name="FlexFriction"/>
 373. <spinner label="Wiatr" name="FlexWind"/>
 374. <spinner label="Napi?cie" name="FlexTension"/>
 375. <spinner label="Si?a X" name="FlexForceX"/>
 376. <spinner label="Si?a Y" name="FlexForceY"/>
 377. <spinner label="Si?a Z" name="FlexForceZ"/>
 378. <check_box label="?wiat?o" name="Light Checkbox Ctrl" tool_tip="Umo?liwia emitajc? ?wiat?a"/>
 379. <color_swatch label="" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybra? kolor"/>
 380. <texture_picker label="" name="light texture control" tool_tip="Kliknij aby wybra? obraz (efekt wyst?puje tylko z aktywowanym opó?nionym renderowaniem)"/>
 381. <spinner label="Si?a" name="Light Intensity"/>
 382. <spinner label="FOV" name="Light FOV"/>
 383. <spinner label="Promie?" name="Light Radius"/>
 384. <spinner label="Przybli?enie" name="Light Focus"/>
 385. <spinner label="Spadek" name="Light Falloff"/>
 386. <spinner label="Otoczenie/Nastrój" name="Light Ambiance"/>
 387. </panel>
 388. <panel label="Tekstura" name="Texture">
 389. <panel.string name="string repeats per meter">
 390. Powtórzenia / m
 391. </panel.string>
 392. <panel.string name="string repeats per face">
 393. Powtórzenia
 394. </panel.string>
 395. <texture_picker label="Tekstura" name="texture control" tool_tip="Kliknij by wybra? obraz"/>
 396. <color_swatch label="Kolor" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybra? kolor"/>
 397. <text left="170" name="color trans" width="99">
 398. Przezroczysto?? %
 399. </text>
 400. <spinner left="170" name="ColorTrans"/>
 401. <text left="170" name="glow label">
 402. Blask
 403. </text>
 404. <spinner left="170" name="glow"/>
 405. <check_box label="Jaskrawo??" left="170" name="checkbox fullbright"/>
 406. <text name="tex gen">
 407. Mapowanie
 408. </text>
 409. <combo_box name="combobox texgen">
 410. <combo_box.item label="Domy?lne" name="Default"/>
 411. <combo_box.item label="Planarne" name="Planar"/>
 412. </combo_box>
 413. <text name="label shininess">
 414. Po?ysk
 415. </text>
 416. <combo_box name="combobox shininess">
 417. <combo_box.item label="?adny" name="None"/>
 418. <combo_box.item label="Niski" name="Low"/>
 419. <combo_box.item label="?redni" name="Medium"/>
 420. <combo_box.item label="Wysoki" name="High"/>
 421. </combo_box>
 422. <text name="label bumpiness">
 423. Powierzchnia
 424. </text>
 425. <combo_box name="combobox bumpiness">
 426. <combo_box.item label="?adna" name="None"/>
 427. <combo_box.item label="Najja?niejsza" name="Brightness"/>
 428. <combo_box.item label="Najciemniejsza" name="Darkness"/>
 429. <combo_box.item label="Drewniano-ziarnista" name="woodgrain"/>
 430. <combo_box.item label="Kory drzewa" name="bark"/>
 431. <combo_box.item label="Cegie?" name="bricks"/>
 432. <combo_box.item label="Planszy szachowej" name="checker"/>
 433. <combo_box.item label="Betonu" name="concrete"/>
 434. <combo_box.item label="P?ytki/Kafelki" name="crustytile"/>
 435. <combo_box.item label="Kamienia" name="cutstone"/>
 436. <combo_box.item label="Dysku CD" name="discs"/>
 437. <combo_box.item label="?wiru" name="gravel"/>
 438. <combo_box.item label="Skamieliny" name="petridish"/>
 439. <combo_box.item label="Brzegu" name="siding"/>
 440. <combo_box.item label="P?ytki kamiennej" name="stonetile"/>
 441. <combo_box.item label="Stucco" name="stucco"/>
 442. <combo_box.item label="Suction" name="suction"/>
 443. <combo_box.item label="Fali" name="weave"/>
 444. </combo_box>
 445. <check_box initial_value="nieprawda" label="Po??cz powierzchnie planarne" name="checkbox planar align" tool_tip="Po??cz tekstury na wszystkich wybranych powierzchniach z powierzchni? wybran? jako ostatnia. Wymaga planarnego mapowania tekstury."/>
 446. <text name="rpt">
 447. Powtórzenia / Powierzchnia
 448. </text>
 449. <spinner label="Poziomo (U)" name="TexScaleU"/>
 450. <check_box label="Odwró?" name="checkbox flip s"/>
 451. <spinner label="Pionowo (V)" name="TexScaleV"/>
 452. <check_box label="Odwró?" name="checkbox flip t"/>
 453. <spinner label="Powtórzenia?" name="TexRot"/>
 454. <spinner label="Powtórzenia / metr" name="rptctrl"/>
 455. <button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply"/>
 456. <text name="tex offset">
 457. Wyrównanie tekstury
 458. </text>
 459. <spinner label="Poziome (U)" name="TexOffsetU"/>
 460. <spinner label="Pionowe (V)" name="TexOffsetV"/>
 461. <panel name="Add_Media">
 462. <text name="media_tex">
 463. Media
 464. </text>
 465. <button name="add_media" tool_tip="Dodaj media"/>
 466. <button name="delete_media" tool_tip="Usu? t? tekstur? mediów"/>
 467. <button name="edit_media" tool_tip="Edytuj media"/>
 468. <button label="Dodaj" label_selected="Dopasuj tekstur? mediów" name="button align" tool_tip="Dodaj tekstur? mediów (musi si? najpierw za?adowa?)"/>
 469. </panel>
 470. </panel>
 471. <panel label="Tre??" name="Contents">
 472. <button label="Nowy skrypt" label_selected="Nowy skrypt" name="button new script"/>
 473. <button label="Prawa" name="button permissions"/>
 474. </panel>
 475. </tab_container>
 476. <panel name="land info panel">
 477. <text name="label_parcel_info">
 478. Informacje o posiad?o?ci
 479. </text>
 480. <text name="label_area_price">
 481. Cena: L$[PRICE] za [AREA] m˛
 482. </text>
 483. <text name="label_area">
 484. Obszar: [AREA] m˛
 485. </text>
 486. <button label="O Posiad?o?ci" label_selected="O Posiad?o?ci" name="button about land"/>
 487. <check_box label="Poka? w?a?cicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj posiad?o?ci zgodnie z przynale?no?ci? do w?a?ciciela: Zielony = Twoja posiad?o?? Morski = posiad?o?? Twojej grupy Czerwony = posiad?o?ci innych ?ó?ty = Na sprzeda? Fioletowy = Na aukcj? Szary = Publiczna"/>
 488. <text name="label_parcel_modify">
 489. Modyfikuj posiad?o??
 490. </text>
 491. <button label="Podziel" label_selected="Podziel" name="button subdivide land"/>
 492. <button label="Z??cz" label_selected="Z??cz" name="button join land"/>
 493. <text name="label_parcel_trans">
 494. Transakcje na posiad?o?ci
 495. </text>
 496. <button label="Kup posiad?o??" label_selected="Kup posiad?o??" name="button buy land"/>
 497. <button label="Porzu? posiad?o??" label_selected="Porzu? posiad?o??" name="button abandon land"/>
 498. </panel>
 499. </floater>