PageRenderTime 28ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/sidepanel_task_info.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 123 lines | 123 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 229f0002002df06b84b8b5d5a9fcffa0 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<panel name="object properties" title="Profil Obiektu">
  3	<panel.string name="text deed continued">
  4		Przypisz
  5	</panel.string>
  6	<panel.string name="text deed">
  7		Przypisz
  8	</panel.string>
  9	<panel.string name="text modify info 1">
 10		Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
 11	</panel.string>
 12	<panel.string name="text modify info 2">
 13		Mo?esz modyfikowa? te obiekty
 14	</panel.string>
 15	<panel.string name="text modify info 3">
 16		Nie mo?esz modyfikowa? tego obiektu
 17	</panel.string>
 18	<panel.string name="text modify info 4">
 19		Nie mo?esz modyfikowa? tych obiektów
 20	</panel.string>
 21	<panel.string name="text modify warning">
 22		Ten obiekt ma cz??ci zgrupowane
 23	</panel.string>
 24	<panel.string name="Cost Default">
 25		Cena: L$
 26	</panel.string>
 27	<panel.string name="Cost Total">
 28		Cena ca?kowita: L$
 29	</panel.string>
 30	<panel.string name="Cost Per Unit">
 31		Cena za jednostk?: L$
 32	</panel.string>
 33	<panel.string name="Cost Mixed">
 34		Cena mieszana
 35	</panel.string>
 36	<panel.string name="Sale Mixed">
 37		Sprzeda? mieszana
 38	</panel.string>
 39	<text name="title" value="Profil Obiektu"/>
 40	<text name="where" value="(W ?wiecie)"/>
 41	<panel label="" name="properties_panel">
 42		<text name="Name:">
 43			Nazwa:
 44		</text>
 45		<text name="Description:">
 46			Opis:
 47		</text>
 48		<text name="CreatorNameLabel">
 49			Twórca:
 50		</text>
 51		<text name="Owner:">
 52			W?a?ciciel:
 53		</text>
 54		<text name="Group_label">
 55			Grupa:
 56		</text>
 57		<button name="button set group" tool_tip="Wybierz grup? by udost?pni? jej prawa do tego obiektu"/>
 58		<name_box initial_value="?adowanie..." name="Group Name Proxy"/>
 59		<button label="Przypisz" label_selected="Przypisz" name="button deed" tool_tip="Opcja przepisania udost?pnia obiektowi takie same prawa jak zosta?y zaznaczone dla nast?pnego w?a?ciciela. Obiekty udost?pnione grupie mog? zosta? przepisane dla grupy przez oficera grupy."/>
 60		<text name="label click action">
 61			Kliknij by:
 62		</text>
 63		<combo_box name="clickaction">
 64			<combo_box.item label="Dotknij  (domy?lne)" name="Touch/grab(default)"/>
 65			<combo_box.item label="Usi?d? na obiekcie" name="Sitonobject"/>
 66			<combo_box.item label="Kup obiekt" name="Buyobject"/>
 67			<combo_box.item label="Zap?a? obiektowi" name="Payobject"/>
 68			<combo_box.item label="Otwórz" name="Open"/>
 69		</combo_box>
 70		<panel name="perms_inv">
 71			<text name="perm_modify">
 72				Mo?esz modyfikowa? ten obiekt
 73			</text>
 74			<text name="Anyone can:">
 75				Ka?dy:
 76			</text>
 77			<check_box label="Kopiuj" name="checkbox allow everyone copy"/>
 78			<check_box label="Przesu?" name="checkbox allow everyone move"/>
 79			<text name="GroupLabel">
 80				Grupie:
 81			</text>
 82			<check_box label="Udost?pnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Udost?pnij prawa do modyfikacji tego obiektu wszystkim cz?onkom, którzy posiadaj? przywilej modyfikacji obiektów grupy. By ograniczy?, przypisz obiekt do grupy."/>
 83			<text name="NextOwnerLabel">
 84				Nast?pny W?a?ciciel:
 85			</text>
 86			<check_box label="Modyfikuj" name="checkbox next owner can modify"/>
 87			<check_box label="Kopiuj" name="checkbox next owner can copy"/>
 88			<check_box label="Oddaj" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Nast?pny w?a?ciciel mo?e sprzeda? lub odda? ten obiekt"/>
 89		</panel>
 90		<check_box label="Na Sprzeda?" name="checkbox for sale"/>
 91		<combo_box name="sale type">
 92			<combo_box.item label="Kopiuj" name="Copy"/>
 93			<combo_box.item label="Tre??" name="Contents"/>
 94			<combo_box.item label="Orygina?" name="Original"/>
 95		</combo_box>
 96		<spinner label="Cena: L$" name="Edit Cost"/>
 97		<check_box label="Poka? w wyszukiwarce" name="search_check" tool_tip="Udost?pnij widzialno?? tego obiektu w wyszukiwarce"/>
 98		<text name="B:">
 99			B:
100		</text>
101		<text name="O:">
102			O:
103		</text>
104		<text name="G:">
105			G:
106		</text>
107		<text name="E:">
108			E:
109		</text>
110		<text name="N:">
111			N:
112		</text>
113		<text name="F:">
114			F:
115		</text>
116	</panel>
117	<panel name="button_panel">
118		<button label="Otwórz" name="open_btn"/>
119		<button label="Zap?a?" name="pay_btn"/>
120		<button label="Kup" name="buy_btn"/>
121		<button label="Szczegó?y" name="details_btn"/>
122	</panel>
123</panel>