PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_god_tools.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 100 lines | 100 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 7332abeb7d32bab7322aba75adef89e5 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="godtools floater" title="BOSKIE NARZ?DZIA">
  3	<tab_container name="GodTools Tabs">
  4		<panel label="Grid" name="grid">
  5			<button label="Wyrównaj widoczno?? buforu mapy Regionu" label_selected="Wyrównaj widoczno?? buforu mapy Regionu" name="Flush This Region&apos;s Map Visibility Caches" width="285"/>
  6		</panel>
  7		<panel label="Region" name="region">
  8			<text name="Region Name:">
  9				Nazwa Regionu:
 10			</text>
 11			<line_editor left="115" name="region name" width="178"/>
 12			<check_box label="Wst?p" name="check prelude" tool_tip="Set this to make the region a prelude"/>
 13			<check_box label="Korekta s?o?ca" name="check fixed sun" tool_tip="Skoryguj ustawienia pozycji s?o?ca."/>
 14			<check_box height="32" label="Zresetuj pozycj?  Miejsca Startowego" name="check reset home" tool_tip="Zresetuj miejsce startu Rezydentów po teleportacji"/>
 15			<check_box bottom_delta="-32" label="Widoczny" name="check visible" tool_tip="Wybierz t? opcj? by ustawi? region widocznym dla wszystkich."/>
 16			<check_box label="Zniszczenia" name="check damage" tool_tip="Wybierz t? opcj? by uruchomi? opcj? zniszcze? w regionie."/>
 17			<check_box label="Zablokuj monitorowanie trafficu" name="block dwell" tool_tip="Wybierz t? opcj? by zablokowa? monitorowanie trafficu w regionie."/>
 18			<check_box label="Zablokuj terraformowanie" name="block terraform" tool_tip="Wybierz t? opcj? by zablokowa? terraforming w regionie"/>
 19			<check_box label="Piaskownica" name="is sandbox" tool_tip="Toggle whether this is a sandbox region"/>
 20			<button label="Ustal teren" label_selected="Ustal teren" name="Bake Terrain" tool_tip="Zapami?taj obecny teren jako pocz?tkowy dla cofni?cia modyfikacji terenu." width="138"/>
 21			<button label="Cofni?cie modyfikacji" label_selected="Cofni?cie modyfikacji" name="Revert Terrain" tool_tip="Przywró? ustawienia domy?lne Regionu." width="138"/>
 22			<button label="Zamie? teren" label_selected="Zamie? teren" name="Swap Terrain" tool_tip="Zmie? bie??cy teren domy?lnie" width="138"/>
 23			<text name="estate id">
 24				ID Regionu:
 25			</text>
 26			<line_editor name="estate"/>
 27			<text name="parent id">
 28				Parent ID:
 29			</text>
 30			<line_editor name="parentestate" tool_tip="This is the parent estate for this region"/>
 31			<text name="Grid Pos: ">
 32				Pozycje Gridu:
 33			</text>
 34			<line_editor left_delta="110" name="gridposx" tool_tip="Pozycja x gridu dla regionu" width="35"/>
 35			<line_editor left_delta="45" name="gridposy" tool_tip="Pozycja y gridu dla regionu" width="35"/>
 36			<text name="Redirect to Grid: ">
 37				Prze??cz do gridu:
 38			</text>
 39			<line_editor left_delta="110" name="redirectx" width="35"/>
 40			<line_editor left_delta="45" name="redirecty" width="35"/>
 41			<text name="billable factor text">
 42				Czynnik p?atno?ci:
 43			</text>
 44			<spinner name="billable factor"/>
 45			<text name="land cost text">
 46				L$/m˛:
 47			</text>
 48			<spinner name="land cost"/>
 49			<button label="Od?wie?" label_selected="Od?wie?" name="Refresh" tool_tip="Kliknij tutaj aby odswie?y? powy?sze informacje"/>
 50			<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="Apply" tool_tip="Kliknij tutaj aby zastosowa? powy?sze zmiany"/>
 51			<button label="Wybierz Region" label_selected="Wybierz Region" left="156" name="Select Region" tool_tip="Wybierz ca?y Region za pomoc? narz?dzi edycji terenu" width="150"/>
 52			<button label="Automatyczne zapisanie" label_selected="Automatyczne zapisanie" left="156" name="Autosave now" tool_tip="Save gzipped state to autosave directory" width="150"/>
 53		</panel>
 54		<panel label="Obiekty" name="objects">
 55			<text name="Region Name:">
 56				Nazwa Regionu:
 57			</text>
 58			<text left_delta="110" name="region name">
 59				Welsh
 60			</text>
 61			<check_box label="Wy??cz skrypty" name="disable scripts" tool_tip="Wybierz aby wy??czy? skrypty w tym Regionie"/>
 62			<check_box label="Deaktywuj kolizje" name="disable collisions" tool_tip="Set this to disable non-agent collisions in this region"/>
 63			<check_box label="Wyl?cz fizyk?" name="disable physics" tool_tip="Wybierz aby wy??czy? fizyk? w tym Regionie"/>
 64			<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="Apply" tool_tip="Kliknij tu aby zastosowa? powy?sze zmiany"/>
 65			<button label="Ustaw cel" label_selected="Ustaw cel" name="Set Target" tool_tip="Ustaw docelowego awatara w celu skasowania obiektów"/>
 66			<text name="target_avatar_name">
 67				(brak)
 68			</text>
 69			<button label="Usu? cel z oskryptowanych obiektów na innych posiad?o?ciach" label_selected="Usu? cel &apos;s skryptowane obiekty na innych posiad?o?ciach" name="Delete Target&apos;s Scripted Objects On Others Land" tool_tip="Skasuj wszystkie oskryptowane obiekty posiadane przez cel na Posiad?o?ci, której nie jest w?a?cicielem. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 70			<button label="Usu? cel z oskryptowanych obiektów na jakichkolwiek posiad?o?ciach" label_selected="Usu? cel &apos;s skryptowane obiekty na jakichkolwiek posiad?o?ciach" name="Delete Target&apos;s Scripted Objects On *Any* Land" tool_tip="Skasuj wszystkie oksryptowane obiekty posiadane przez cel w tym Regionie. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 71			<button label="Usu? wszystkie cele i obiekty" label_selected="Usu? wszystkie cele i obiekty" name="Delete *ALL* Of Target&apos;s Objects" tool_tip="Skasuj wszystkie obiekty posiadane przez cel w tym Regionie. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 72			<button label="G?ówne kolizje" label_selected="G?ówne kolizje" name="Get Top Colliders" tool_tip="Gets list of objects experiencing the most narrowphase callbacks"/>
 73			<button label="G?ówne skrypty" label_selected="G?ówne skrypty" name="Get Top Scripts" tool_tip="Gets list of objects spending the most time running scripts"/>
 74			<button label="Tre?? skryptów" label_selected="Tre?? skryptów" name="Scripts digest" tool_tip="Wy?wietla list? wszystkich skryptów i liczb? ich zastosowa?."/>
 75		</panel>
 76		<panel label="Za??daj" name="request">
 77			<text name="Destination:">
 78				Cel:
 79			</text>
 80			<combo_box name="destination">
 81				<combo_box.item label="Selekcja" name="item1"/>
 82				<combo_box.item label="Agent Regionu" name="item2"/>
 83			</combo_box>
 84			<text name="Request:">
 85				??danie:
 86			</text>
 87			<combo_box name="request">
 88				<combo_box.item label="kolidery &lt;kroki&gt;" name="item1"/>
 89				<combo_box.item label="skrypty &lt;policz&gt;,&lt;opcjonalnie powtórzenie&gt;" name="item2"/>
 90				<combo_box.item label="obiekty &lt;powtórzenia&gt;" name="item3"/>
 91				<combo_box.item label="rez &lt;asset_id&gt;" name="item4"/>
 92			</combo_box>
 93			<text name="Parameter:">
 94				Parameter:
 95			</text>
 96			<line_editor name="parameter"/>
 97			<button label="Za??daj" label_selected="Za??daj" name="Make Request"/>
 98		</panel>
 99	</tab_container>
100</floater>