PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 3ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_god_tools.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 100 lines | 100 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 7332abeb7d32bab7322aba75adef89e5 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="godtools floater" title="BOSKIE NARZ?DZIA">
 3. <tab_container name="GodTools Tabs">
 4. <panel label="Grid" name="grid">
 5. <button label="Wyrównaj widoczno?? buforu mapy Regionu" label_selected="Wyrównaj widoczno?? buforu mapy Regionu" name="Flush This Region&apos;s Map Visibility Caches" width="285"/>
 6. </panel>
 7. <panel label="Region" name="region">
 8. <text name="Region Name:">
 9. Nazwa Regionu:
 10. </text>
 11. <line_editor left="115" name="region name" width="178"/>
 12. <check_box label="Wst?p" name="check prelude" tool_tip="Set this to make the region a prelude"/>
 13. <check_box label="Korekta s?o?ca" name="check fixed sun" tool_tip="Skoryguj ustawienia pozycji s?o?ca."/>
 14. <check_box height="32" label="Zresetuj pozycj? Miejsca Startowego" name="check reset home" tool_tip="Zresetuj miejsce startu Rezydentów po teleportacji"/>
 15. <check_box bottom_delta="-32" label="Widoczny" name="check visible" tool_tip="Wybierz t? opcj? by ustawi? region widocznym dla wszystkich."/>
 16. <check_box label="Zniszczenia" name="check damage" tool_tip="Wybierz t? opcj? by uruchomi? opcj? zniszcze? w regionie."/>
 17. <check_box label="Zablokuj monitorowanie trafficu" name="block dwell" tool_tip="Wybierz t? opcj? by zablokowa? monitorowanie trafficu w regionie."/>
 18. <check_box label="Zablokuj terraformowanie" name="block terraform" tool_tip="Wybierz t? opcj? by zablokowa? terraforming w regionie"/>
 19. <check_box label="Piaskownica" name="is sandbox" tool_tip="Toggle whether this is a sandbox region"/>
 20. <button label="Ustal teren" label_selected="Ustal teren" name="Bake Terrain" tool_tip="Zapami?taj obecny teren jako pocz?tkowy dla cofni?cia modyfikacji terenu." width="138"/>
 21. <button label="Cofni?cie modyfikacji" label_selected="Cofni?cie modyfikacji" name="Revert Terrain" tool_tip="Przywró? ustawienia domy?lne Regionu." width="138"/>
 22. <button label="Zamie? teren" label_selected="Zamie? teren" name="Swap Terrain" tool_tip="Zmie? bie??cy teren domy?lnie" width="138"/>
 23. <text name="estate id">
 24. ID Regionu:
 25. </text>
 26. <line_editor name="estate"/>
 27. <text name="parent id">
 28. Parent ID:
 29. </text>
 30. <line_editor name="parentestate" tool_tip="This is the parent estate for this region"/>
 31. <text name="Grid Pos: ">
 32. Pozycje Gridu:
 33. </text>
 34. <line_editor left_delta="110" name="gridposx" tool_tip="Pozycja x gridu dla regionu" width="35"/>
 35. <line_editor left_delta="45" name="gridposy" tool_tip="Pozycja y gridu dla regionu" width="35"/>
 36. <text name="Redirect to Grid: ">
 37. Prze??cz do gridu:
 38. </text>
 39. <line_editor left_delta="110" name="redirectx" width="35"/>
 40. <line_editor left_delta="45" name="redirecty" width="35"/>
 41. <text name="billable factor text">
 42. Czynnik p?atno?ci:
 43. </text>
 44. <spinner name="billable factor"/>
 45. <text name="land cost text">
 46. L$/m˛:
 47. </text>
 48. <spinner name="land cost"/>
 49. <button label="Od?wie?" label_selected="Od?wie?" name="Refresh" tool_tip="Kliknij tutaj aby odswie?y? powy?sze informacje"/>
 50. <button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="Apply" tool_tip="Kliknij tutaj aby zastosowa? powy?sze zmiany"/>
 51. <button label="Wybierz Region" label_selected="Wybierz Region" left="156" name="Select Region" tool_tip="Wybierz ca?y Region za pomoc? narz?dzi edycji terenu" width="150"/>
 52. <button label="Automatyczne zapisanie" label_selected="Automatyczne zapisanie" left="156" name="Autosave now" tool_tip="Save gzipped state to autosave directory" width="150"/>
 53. </panel>
 54. <panel label="Obiekty" name="objects">
 55. <text name="Region Name:">
 56. Nazwa Regionu:
 57. </text>
 58. <text left_delta="110" name="region name">
 59. Welsh
 60. </text>
 61. <check_box label="Wy??cz skrypty" name="disable scripts" tool_tip="Wybierz aby wy??czy? skrypty w tym Regionie"/>
 62. <check_box label="Deaktywuj kolizje" name="disable collisions" tool_tip="Set this to disable non-agent collisions in this region"/>
 63. <check_box label="Wyl?cz fizyk?" name="disable physics" tool_tip="Wybierz aby wy??czy? fizyk? w tym Regionie"/>
 64. <button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="Apply" tool_tip="Kliknij tu aby zastosowa? powy?sze zmiany"/>
 65. <button label="Ustaw cel" label_selected="Ustaw cel" name="Set Target" tool_tip="Ustaw docelowego awatara w celu skasowania obiektów"/>
 66. <text name="target_avatar_name">
 67. (brak)
 68. </text>
 69. <button label="Usu? cel z oskryptowanych obiektów na innych posiad?o?ciach" label_selected="Usu? cel &apos;s skryptowane obiekty na innych posiad?o?ciach" name="Delete Target&apos;s Scripted Objects On Others Land" tool_tip="Skasuj wszystkie oskryptowane obiekty posiadane przez cel na Posiad?o?ci, której nie jest w?a?cicielem. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 70. <button label="Usu? cel z oskryptowanych obiektów na jakichkolwiek posiad?o?ciach" label_selected="Usu? cel &apos;s skryptowane obiekty na jakichkolwiek posiad?o?ciach" name="Delete Target&apos;s Scripted Objects On *Any* Land" tool_tip="Skasuj wszystkie oksryptowane obiekty posiadane przez cel w tym Regionie. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 71. <button label="Usu? wszystkie cele i obiekty" label_selected="Usu? wszystkie cele i obiekty" name="Delete *ALL* Of Target&apos;s Objects" tool_tip="Skasuj wszystkie obiekty posiadane przez cel w tym Regionie. (obiekty bez praw kopiowania zostan? zwrócone)"/>
 72. <button label="G?ówne kolizje" label_selected="G?ówne kolizje" name="Get Top Colliders" tool_tip="Gets list of objects experiencing the most narrowphase callbacks"/>
 73. <button label="G?ówne skrypty" label_selected="G?ówne skrypty" name="Get Top Scripts" tool_tip="Gets list of objects spending the most time running scripts"/>
 74. <button label="Tre?? skryptów" label_selected="Tre?? skryptów" name="Scripts digest" tool_tip="Wy?wietla list? wszystkich skryptów i liczb? ich zastosowa?."/>
 75. </panel>
 76. <panel label="Za??daj" name="request">
 77. <text name="Destination:">
 78. Cel:
 79. </text>
 80. <combo_box name="destination">
 81. <combo_box.item label="Selekcja" name="item1"/>
 82. <combo_box.item label="Agent Regionu" name="item2"/>
 83. </combo_box>
 84. <text name="Request:">
 85. ??danie:
 86. </text>
 87. <combo_box name="request">
 88. <combo_box.item label="kolidery &lt;kroki&gt;" name="item1"/>
 89. <combo_box.item label="skrypty &lt;policz&gt;,&lt;opcjonalnie powtórzenie&gt;" name="item2"/>
 90. <combo_box.item label="obiekty &lt;powtórzenia&gt;" name="item3"/>
 91. <combo_box.item label="rez &lt;asset_id&gt;" name="item4"/>
 92. </combo_box>
 93. <text name="Parameter:">
 94. Parameter:
 95. </text>
 96. <line_editor name="parameter"/>
 97. <button label="Za??daj" label_selected="Za??daj" name="Make Request"/>
 98. </panel>
 99. </tab_container>
 100. </floater>