PageRenderTime 35ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 10ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 2946 lines | 2939 code | 3 blank | 4 comment | 0 complexity | 740757d6707f709c4881db14c0f973be MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<!-- This file contains strings that used to be hardcoded in the source.
  3   It is only for those strings which do not belong in a floater.
  4   For example, the strings used in avatar chat bubbles, and strings
  5   that are returned from one component and may appear in many places-->
  6<strings>
  7	<string name="CAPITALIZED_APP_NAME">
  8		SECOND LIFE
  9	</string>
 10	<string name="SUPPORT_SITE">
 11		Portal Pomocy Second Life
 12	</string>
 13	<string name="StartupDetectingHardware">
 14		Wykrywanie dysku twardego...
 15	</string>
 16	<string name="StartupLoading">
 17		?adowanie [APP_NAME]...
 18	</string>
 19	<string name="StartupClearingCache">
 20		Czyszczenie bufora danych...
 21	</string>
 22	<string name="StartupInitializingTextureCache">
 23		Inicjowanie bufora danych tekstur...
 24	</string>
 25	<string name="StartupInitializingVFS">
 26		Inicjowanie VFS...
 27	</string>
 28	<string name="ProgressRestoring">
 29		Przywracanie...
 30	</string>
 31	<string name="ProgressChangingResolution">
 32		Zmiana rozdzielczo?ci...
 33	</string>
 34	<string name="LoginInProgress">
 35		Trwa logowanie. [APP_NAME] Prosz? czeka?.
 36	</string>
 37	<string name="LoginInProgressNoFrozen">
 38		Logowanie...
 39	</string>
 40	<string name="LoginAuthenticating">
 41		Autoryzacja
 42	</string>
 43	<string name="LoginMaintenance">
 44		W trakcie obslugi konta...
 45	</string>
 46	<string name="LoginAttempt">
 47		Poprzednie logowanie nie udalo si?. Logowanie, próba numer [NUMBER]
 48	</string>
 49	<string name="LoginPrecaching">
 50		?adowanie ?wiata...
 51	</string>
 52	<string name="LoginInitializingBrowser">
 53		Inicjalizacja przegl?darki internetowej...
 54	</string>
 55	<string name="LoginInitializingMultimedia">
 56		Inicjalizacja multimediów...
 57	</string>
 58	<string name="LoginInitializingFonts">
 59		?adowanie czcionek...
 60	</string>
 61	<string name="LoginVerifyingCache">
 62		Weryfikacja bufora danych na dysku (mo?e trwa? od 60 do 90 sekund)...
 63	</string>
 64	<string name="LoginProcessingResponse">
 65		Przetwarzanie odpowiedzi...
 66	</string>
 67	<string name="LoginInitializingWorld">
 68		Inicjacja ?wiata...
 69	</string>
 70	<string name="LoginDecodingImages">
 71		Przetwarzanie obrazów...
 72	</string>
 73	<string name="LoginInitializingQuicktime">
 74		Inicjacja QuickTime...
 75	</string>
 76	<string name="LoginQuicktimeNotFound">
 77		QuickTime nie zosta? znaleziony - inicjacja przerwana.
 78	</string>
 79	<string name="LoginQuicktimeOK">
 80		QuickTime zainicjowany.
 81	</string>
 82	<string name="LoginWaitingForRegionHandshake">
 83		Oczekiwanie na po??czenie z regionem...
 84	</string>
 85	<string name="LoginConnectingToRegion">
 86		??czenie z regionem...
 87	</string>
 88	<string name="LoginDownloadingClothing">
 89		?adowanie ubrania...
 90	</string>
 91	<string name="InvalidCertificate">
 92		Serwer zwróci? niewa?ny lub zniekszta?cony certyfikat. Prosz? skontaktuj si? z administratorem Grida.
 93	</string>
 94	<string name="CertInvalidHostname">
 95		Nazwa hosta jest niewa?na, prosz? sprawd? SLURL lub nazw? hosta Grida.
 96	</string>
 97	<string name="CertExpired">
 98		Termin wa?no?ci certyfikatu zwróconego przez Grid min??. Prosz? sprawdzi? swój zegar systemowy lub skontaktowa? si? z administratorem Grida.
 99	</string>
 100	<string name="CertKeyUsage">
 101		Certyfikat zwrócony przez serwer nie mo?e by? u?yty dla SSL. Prosz? skontaktuj si? z administratorem Grida.
 102	</string>
 103	<string name="CertBasicConstraints">
 104		Zbyt wiele certyfikatów w ?a?cuchu certyfikatów serwera. Prosz? skontaktowa? si? z administratorem Grida.
 105	</string>
 106	<string name="CertInvalidSignature">
 107		Podpis certyfikatu zwrócony przez Grid nie móg? zosta? zweryfikowany. Prosz? skontaktowa? si? z administratorem Grida.
 108	</string>
 109	<string name="LoginFailedNoNetwork">
 110		B??d sieci: Brak po??czenia z sieci?, sprawd? status swojego po??czenia internetowego.
 111	</string>
 112	<string name="LoginFailed">
 113		Logowanie nie powiod?o si?.
 114	</string>
 115	<string name="Quit">
 116		Wy??cz program
 117	</string>
 118	<string name="AgentLostConnection">
 119		Ten region mo?e mie? problemy. Sprawd? pod??czenie do Internetu.
 120	</string>
 121	<string name="SavingSettings">
 122		Zachowanie ustawie?...
 123	</string>
 124	<string name="LoggingOut">
 125		Trwa wylogowanie...
 126	</string>
 127	<string name="ShuttingDown">
 128		Zamykanie...
 129	</string>
 130	<string name="YouHaveBeenDisconnected">
 131		Nast?pi?o roz??czenie z regionem.
 132	</string>
 133	<string name="SentToInvalidRegion">
 134		Region jest niedost?pny.
 135	</string>
 136	<string name="TestingDisconnect">
 137		Nast?pi?o roz??czenie testowania klienta
 138	</string>
 139	<string name="TooltipPerson">
 140		Osoba
 141	</string>
 142	<string name="TooltipNoName">
 143		(brak nazwy)
 144	</string>
 145	<string name="TooltipOwner">
 146		W?a?ciciel:
 147	</string>
 148	<string name="TooltipPublic">
 149		Publiczny
 150	</string>
 151	<string name="TooltipIsGroup">
 152		(Grupa)
 153	</string>
 154	<string name="TooltipForSaleL$">
 155		Na sprzeda?: L$[AMOUNT]
 156	</string>
 157	<string name="TooltipFlagGroupBuild">
 158		Budowanie grupowe
 159	</string>
 160	<string name="TooltipFlagNoBuild">
 161		Budowanie zabronione
 162	</string>
 163	<string name="TooltipFlagNoEdit">
 164		Edycja zabroniona
 165	</string>
 166	<string name="TooltipFlagNotSafe">
 167		Niebezpieczny obszar
 168	</string>
 169	<string name="TooltipFlagNoFly">
 170		Latanie zabronione
 171	</string>
 172	<string name="TooltipFlagGroupScripts">
 173		Skrypty grupowe
 174	</string>
 175	<string name="TooltipFlagNoScripts">
 176		Skrypty zabronione
 177	</string>
 178	<string name="TooltipLand">
 179		Posiad?o??:
 180	</string>
 181	<string name="TooltipMustSingleDrop">
 182		Tylko pojedynczy obiekt mo?e by? tutaj przeci?gni?ty
 183	</string>
 184	<string name="TooltipPrice" value="L$[AMOUNT]:"/>
 185	<string name="TooltipHttpUrl">
 186		Kliknij aby zobaczy? zawarto?? tej strony internetowej
 187	</string>
 188	<string name="TooltipSLURL">
 189		Kliknij aby zobaczy? szczegó?y tego miejsca
 190	</string>
 191	<string name="TooltipAgentUrl">
 192		Kliknij aby zobaczyc profil Rezydenta
 193	</string>
 194	<string name="TooltipAgentInspect">
 195		Dowiedz si? wi?cej o tym Rezydencie
 196	</string>
 197	<string name="TooltipAgentMute">
 198		Kliknij aby wyciszyc tego Rezydenta
 199	</string>
 200	<string name="TooltipAgentUnmute">
 201		Kliknij aby cofn?? zablokowanie tego Rezydenta
 202	</string>
 203	<string name="TooltipAgentIM">
 204		Kliknij aby wys?a? wiadomo?? IM do tego Rezydenta
 205	</string>
 206	<string name="TooltipAgentPay">
 207		Kliknij aby zap?aci? temu Rezydentowi
 208	</string>
 209	<string name="TooltipAgentOfferTeleport">
 210		Kliknij aby oferowa? teleport temu Rezydentowi
 211	</string>
 212	<string name="TooltipAgentRequestFriend">
 213		Kliknij aby wys?a? temu Rezydentowi zaproszenie do Znajomych
 214	</string>
 215	<string name="TooltipGroupUrl">
 216		Kliknij aby zobaczy? opis tej grupy
 217	</string>
 218	<string name="TooltipEventUrl">
 219		Klinij aby zobaczy? szczegó?y tego wydarzenia
 220	</string>
 221	<string name="TooltipClassifiedUrl">
 222		Kliknij aby zobaczy? t? reklam?
 223	</string>
 224	<string name="TooltipParcelUrl">
 225		Kliknij aby zobaczy? opis tej posiad?o?ci
 226	</string>
 227	<string name="TooltipTeleportUrl">
 228		Kliknij aby teleportowa? si? do tego miejsca
 229	</string>
 230	<string name="TooltipObjectIMUrl">
 231		Kliknij aby zobaczy? opis tego obiektu
 232	</string>
 233	<string name="TooltipMapUrl">
 234		Kliknij aby zobaczy? to miejsce na mapie
 235	</string>
 236	<string name="TooltipSLAPP">
 237		Kliknij aby uruchomi? secondlife:// command
 238	</string>
 239	<string name="CurrentURL" value=" Obecny Adres: [CurrentURL]"/>
 240	<string name="SLurlLabelTeleport">
 241		Teleportuj do
 242	</string>
 243	<string name="SLurlLabelShowOnMap">
 244		Poka? na mapie
 245	</string>
 246	<string name="SLappAgentMute">
 247		Zablokuj
 248	</string>
 249	<string name="SLappAgentUnmute">
 250		Cofnij zablokowanie
 251	</string>
 252	<string name="SLappAgentIM">
 253		IM
 254	</string>
 255	<string name="SLappAgentPay">
 256		Zap?a?
 257	</string>
 258	<string name="SLappAgentOfferTeleport">
 259		Teleportuj do
 260	</string>
 261	<string name="SLappAgentRequestFriend">
 262		Oferta znajomo?ci
 263	</string>
 264	<string name="BUTTON_CLOSE_DARWIN">
 265		Zamknij (?W)
 266	</string>
 267	<string name="BUTTON_CLOSE_WIN">
 268		Zamknij (Ctrl+W)
 269	</string>
 270	<string name="BUTTON_CLOSE_CHROME">
 271		Zamknij
 272	</string>
 273	<string name="BUTTON_RESTORE">
 274		Odzyskaj
 275	</string>
 276	<string name="BUTTON_MINIMIZE">
 277		Minimalizuj
 278	</string>
 279	<string name="BUTTON_TEAR_OFF">
 280		Oderwij
 281	</string>
 282	<string name="BUTTON_DOCK">
 283		Przy??cz
 284	</string>
 285	<string name="BUTTON_HELP">
 286		Poka? Pomoc
 287	</string>
 288	<string name="Searching">
 289		Wyszukiwanie...
 290	</string>
 291	<string name="NoneFound">
 292		Nie odnaleziono.
 293	</string>
 294	<string name="RetrievingData">
 295		Odzyskiwanie danych...
 296	</string>
 297	<string name="ReleaseNotes">
 298		O tej wersji
 299	</string>
 300	<string name="RELEASE_NOTES_BASE_URL">
 301		http://wiki.secondlife.com/wiki/Release_Notes/
 302	</string>
 303	<string name="LoadingData">
 304		?adowanie danych...
 305	</string>
 306	<string name="AvatarNameNobody">
 307		(brak danych)
 308	</string>
 309	<string name="AvatarNameWaiting">
 310		(?adowanie)
 311	</string>
 312	<string name="GroupNameNone">
 313		(brak danych)
 314	</string>
 315	<string name="AvalineCaller">
 316		Avaline [ORDER]
 317	</string>
 318	<string name="AssetErrorNone">
 319		OK
 320	</string>
 321	<string name="AssetErrorRequestFailed">
 322		Pobieranie danych: b??d
 323	</string>
 324	<string name="AssetErrorNonexistentFile">
 325		Pobieranie danych: brak pliku
 326	</string>
 327	<string name="AssetErrorNotInDatabase">
 328		Pobieranie danych: dane nie zosta?y znalezione w bazie danych
 329	</string>
 330	<string name="AssetErrorEOF">
 331		Koniec pliku
 332	</string>
 333	<string name="AssetErrorCannotOpenFile">
 334		Nie mo?na otworzy? pliku
 335	</string>
 336	<string name="AssetErrorFileNotFound">
 337		Brak pliku
 338	</string>
 339	<string name="AssetErrorTCPTimeout">
 340		Transfer pliku - przekroczony limit czasu
 341	</string>
 342	<string name="AssetErrorCircuitGone">
 343		Po??czenie przerwane
 344	</string>
 345	<string name="AssetErrorPriceMismatch">
 346		Brak zgodno?ci pomi?dzy serwerem i klientem na realizacj? podanej ceny.
 347	</string>
 348	<string name="AssetErrorUnknownStatus">
 349		Status nieznany
 350	</string>
 351	<string name="texture">
 352		tekstury
 353	</string>
 354	<string name="sound">
 355		d?wi?ku
 356	</string>
 357	<string name="calling card">
 358		wizytówki
 359	</string>
 360	<string name="landmark">
 361		ulubionego miejsca
 362	</string>
 363	<string name="legacy script">
 364		skryptu
 365	</string>
 366	<string name="clothing">
 367		ubrania
 368	</string>
 369	<string name="object">
 370		obiek
 371	</string>
 372	<string name="note card">
 373		notatki
 374	</string>
 375	<string name="folder">
 376		folder
 377	</string>
 378	<string name="root">
 379		podstawy
 380	</string>
 381	<string name="lsl2 script">
 382		skrypt LSL2
 383	</string>
 384	<string name="lsl bytecode">
 385		kod LSL
 386	</string>
 387	<string name="tga texture">
 388		tekstury typu tga
 389	</string>
 390	<string name="body part">
 391		cz??ci cia?a
 392	</string>
 393	<string name="snapshot">
 394		zdj?cia
 395	</string>
 396	<string name="lost and found">
 397		Zgubione i odnalezione
 398	</string>
 399	<string name="targa image">
 400		obraz typu targa
 401	</string>
 402	<string name="trash">
 403		Kosz
 404	</string>
 405	<string name="jpeg image">
 406		obraz typu jpg
 407	</string>
 408	<string name="animation">
 409		animacja
 410	</string>
 411	<string name="gesture">
 412		gesturka
 413	</string>
 414	<string name="simstate">
 415		simstate
 416	</string>
 417	<string name="favorite">
 418		ulubione
 419	</string>
 420	<string name="symbolic link">
 421		link
 422	</string>
 423	<string name="symbolic folder link">
 424		link folderu
 425	</string>
 426	<string name="AvatarEditingAppearance">
 427		(Edycja Wygl?d)
 428	</string>
 429	<string name="AvatarAway">
 430		?pi
 431	</string>
 432	<string name="AvatarBusy">
 433		Pracuje
 434	</string>
 435	<string name="AvatarMuted">
 436		Wyciszony
 437	</string>
 438	<string name="anim_express_afraid">
 439		Strach
 440	</string>
 441	<string name="anim_express_anger">
 442		Z?o??
 443	</string>
 444	<string name="anim_away">
 445		Sen
 446	</string>
 447	<string name="anim_backflip">
 448		Salto
 449	</string>
 450	<string name="anim_express_laugh">
 451		?miech do rozpuku
 452	</string>
 453	<string name="anim_express_toothsmile">
 454		Wielki u?miech
 455	</string>
 456	<string name="anim_blowkiss">
 457		Ca?usek
 458	</string>
 459	<string name="anim_express_bored">
 460		Ale nudy!
 461	</string>
 462	<string name="anim_bow">
 463		Uk?on
 464	</string>
 465	<string name="anim_clap">
 466		Oklaski
 467	</string>
 468	<string name="anim_courtbow">
 469		Dworski uk?on
 470	</string>
 471	<string name="anim_express_cry">
 472		P?acz
 473	</string>
 474	<string name="anim_dance1">
 475		Taniec 1
 476	</string>
 477	<string name="anim_dance2">
 478		Taniec 2
 479	</string>
 480	<string name="anim_dance3">
 481		Taniec 3
 482	</string>
 483	<string name="anim_dance4">
 484		Taniec 4
 485	</string>
 486	<string name="anim_dance5">
 487		Taniec 5
 488	</string>
 489	<string name="anim_dance6">
 490		Taniec 6
 491	</string>
 492	<string name="anim_dance7">
 493		Taniec 7
 494	</string>
 495	<string name="anim_dance8">
 496		Taniec 8
 497	</string>
 498	<string name="anim_express_disdain">
 499		Pogarda
 500	</string>
 501	<string name="anim_drink">
 502		Picie
 503	</string>
 504	<string name="anim_express_embarrased">
 505		Zak?opotanie
 506	</string>
 507	<string name="anim_angry_fingerwag">
 508		Gro?enie paluszkiem
 509	</string>
 510	<string name="anim_fist_pump">
 511		Uda?o si?!
 512	</string>
 513	<string name="anim_yoga_float">
 514		Yoga
 515	</string>
 516	<string name="anim_express_frown">
 517		Grymas
 518	</string>
 519	<string name="anim_impatient">
 520		Niecierpliwo??
 521	</string>
 522	<string name="anim_jumpforjoy">
 523		Radocha
 524	</string>
 525	<string name="anim_kissmybutt">
 526		Poca?uj mnie gdzie?
 527	</string>
 528	<string name="anim_express_kiss">
 529		Poca?unek
 530	</string>
 531	<string name="anim_laugh_short">
 532		?miech
 533	</string>
 534	<string name="anim_musclebeach">
 535		Szpan
 536	</string>
 537	<string name="anim_no_unhappy">
 538		Nie (Smutno)
 539	</string>
 540	<string name="anim_no_head">
 541		Nie
 542	</string>
 543	<string name="anim_nyanya">
 544		Nie-nie-nie
 545	</string>
 546	<string name="anim_punch_onetwo">
 547		Za ciosem cios
 548	</string>
 549	<string name="anim_express_open_mouth">
 550		Szcz?ka opada
 551	</string>
 552	<string name="anim_peace">
 553		Pokój
 554	</string>
 555	<string name="anim_point_you">
 556		Wskazuj na innych
 557	</string>
 558	<string name="anim_point_me">
 559		Wskazuj na siebie
 560	</string>
 561	<string name="anim_punch_l">
 562		Uderz z lewej
 563	</string>
 564	<string name="anim_punch_r">
 565		Uderz z prawej
 566	</string>
 567	<string name="anim_rps_countdown">
 568		KPN licz
 569	</string>
 570	<string name="anim_rps_paper">
 571		KPN papier
 572	</string>
 573	<string name="anim_rps_rock">
 574		KPN kamie?
 575	</string>
 576	<string name="anim_rps_scissors">
 577		KPN no?yce
 578	</string>
 579	<string name="anim_express_repulsed">
 580		Odrzuca mnie
 581	</string>
 582	<string name="anim_kick_roundhouse_r">
 583		Kopniak
 584	</string>
 585	<string name="anim_express_sad">
 586		Smutek
 587	</string>
 588	<string name="anim_salute">
 589		Pozdrów
 590	</string>
 591	<string name="anim_shout">
 592		Krzycz
 593	</string>
 594	<string name="anim_express_shrug">
 595		Wzrusz ramionami
 596	</string>
 597	<string name="anim_express_smile">
 598		U?miechaj si?
 599	</string>
 600	<string name="anim_smoke_idle">
 601		Pal
 602	</string>
 603	<string name="anim_smoke_inhale">
 604		Pal i zaci?gaj si?
 605	</string>
 606	<string name="anim_smoke_throw_down">
 607		Rzu? papierosa
 608	</string>
 609	<string name="anim_express_surprise">
 610		Zaskoczenie
 611	</string>
 612	<string name="anim_sword_strike_r">
 613		Uderz mieczem
 614	</string>
 615	<string name="anim_angry_tantrum">
 616		W?ciek?o??
 617	</string>
 618	<string name="anim_express_tongue_out">
 619		Poka? j?zyk
 620	</string>
 621	<string name="anim_hello">
 622		Pomachaj
 623	</string>
 624	<string name="anim_whisper">
 625		Zaszeptaj
 626	</string>
 627	<string name="anim_whistle">
 628		Zagwi?d?
 629	</string>
 630	<string name="anim_express_wink">
 631		Pu?? oko
 632	</string>
 633	<string name="anim_wink_hollywood">
 634		Pu?? oko (Hollywood)
 635	</string>
 636	<string name="anim_express_worry">
 637		Zmartwienie
 638	</string>
 639	<string name="anim_yes_happy">
 640		Tak (Szcz??cie)
 641	</string>
 642	<string name="anim_yes_head">
 643		Tak
 644	</string>
 645	<string name="texture_loading">
 646		?adowanie...
 647	</string>
 648	<string name="worldmap_offline">
 649		Mapa ?wiata jest niedost?pna
 650	</string>
 651	<string name="worldmap_item_tooltip_format">
 652		[AREA] m˛ L$[PRICE]
 653	</string>
 654	<string name="worldmap_results_none_found">
 655		Miejsce nieodnalezione.
 656	</string>
 657	<string name="Ok">
 658		OK
 659	</string>
 660	<string name="Premature end of file">
 661		Przedwczesna ko?cówka pliku
 662	</string>
 663	<string name="ST_NO_JOINT">
 664		PODSTAWA lub ??CZNIK nieodnaleziona/y
 665	</string>
 666	<string name="whisper">
 667		szepcze:
 668	</string>
 669	<string name="shout">
 670		krzyczy:
 671	</string>
 672	<string name="ringing">
 673		??czenie z rozmowami g?osem w ?wiecie...
 674	</string>
 675	<string name="connected">
 676		Po??czenie uzyskane.
 677	</string>
 678	<string name="unavailable">
 679		Niestety, rozmowy g?osem s? niedozwolone w tym miejscu.
 680	</string>
 681	<string name="hang_up">
 682		Po??czenie rozmowy utracone.
 683	</string>
 684	<string name="reconnect_nearby">
 685		Prze??czanie do pobliskich rozmów g?osowych
 686	</string>
 687	<string name="ScriptQuestionCautionChatGranted">
 688		&apos;[OBJECTNAME]&apos;, w?a?ciciel: &apos;[OWNERNAME]&apos;, po?o?enie: [REGIONNAME] [REGIONPOS], pozwala Ci na: [PERMISSIONS].
 689	</string>
 690	<string name="ScriptQuestionCautionChatDenied">
 691		&apos;[OBJECTNAME]&apos;, w?a?ciciel: &apos;[OWNERNAME]&apos;, po?o?enie: [REGIONNAME] [REGIONPOS], nie pozwala Ci na: [PERMISSIONS].
 692	</string>
 693	<string name="ScriptTakeMoney">
 694		Zabiera Lindeny (L$) od Ciebie
 695	</string>
 696	<string name="ActOnControlInputs">
 697		U?ywaj klawiszy sterowania
 698	</string>
 699	<string name="RemapControlInputs">
 700		Zmie? klawisze sterowania
 701	</string>
 702	<string name="AnimateYourAvatar">
 703		Animuj Awatara
 704	</string>
 705	<string name="AttachToYourAvatar">
 706		Do??cz do Awatara
 707	</string>
 708	<string name="ReleaseOwnership">
 709		Usu? prawo w?asno?ci (zmie? na publiczne)
 710	</string>
 711	<string name="LinkAndDelink">
 712		??cz / roz??cz z innymi obiektami
 713	</string>
 714	<string name="AddAndRemoveJoints">
 715		Dodaj / usu? po??czenia z innymi obiektami
 716	</string>
 717	<string name="ChangePermissions">
 718		Ustaw zezwolenia
 719	</string>
 720	<string name="TrackYourCamera">
 721		Chod? za kamer?
 722	</string>
 723	<string name="ControlYourCamera">
 724		Kontroluj kamer?
 725	</string>
 726	<string name="SIM_ACCESS_PG">
 727		&apos;General&apos;
 728	</string>
 729	<string name="SIM_ACCESS_MATURE">
 730		&apos;Moderate&apos;
 731	</string>
 732	<string name="SIM_ACCESS_ADULT">
 733		&apos;Adult&apos;
 734	</string>
 735	<string name="SIM_ACCESS_DOWN">
 736		Niedost?pny
 737	</string>
 738	<string name="SIM_ACCESS_MIN">
 739		Nieznany
 740	</string>
 741	<string name="land_type_unknown">
 742		(nieznane)
 743	</string>
 744	<string name="Estate / Full Region">
 745		Maj?tek / Region
 746	</string>
 747	<string name="Estate / Homestead">
 748		Estate / Homestead
 749	</string>
 750	<string name="Mainland / Homestead">
 751		Mainland / Homestead
 752	</string>
 753	<string name="Mainland / Full Region">
 754		Mainland / Region
 755	</string>
 756	<string name="all_files">
 757		Wszystkie pliki
 758	</string>
 759	<string name="sound_files">
 760		D?wi?ki
 761	</string>
 762	<string name="animation_files">
 763		Animacje
 764	</string>
 765	<string name="image_files">
 766		Obrazy
 767	</string>
 768	<string name="save_file_verb">
 769		Zapisz
 770	</string>
 771	<string name="load_file_verb">
 772		Za?aduj
 773	</string>
 774	<string name="targa_image_files">
 775		Obrazy targa
 776	</string>
 777	<string name="bitmap_image_files">
 778		Obrazy bitmap
 779	</string>
 780	<string name="avi_movie_file">
 781		Pliki filmowe AVI
 782	</string>
 783	<string name="xaf_animation_file">
 784		Plik animacji XAF
 785	</string>
 786	<string name="xml_file">
 787		Plik XML
 788	</string>
 789	<string name="raw_file">
 790		Plik RAW
 791	</string>
 792	<string name="compressed_image_files">
 793		Obrazy skomprensowane
 794	</string>
 795	<string name="load_files">
 796		Za?aduj pliki
 797	</string>
 798	<string name="choose_the_directory">
 799		Wybierz katalog
 800	</string>
 801	<string name="AvatarSetNotAway">
 802		Ustaw Nie ?pij
 803	</string>
 804	<string name="AvatarSetAway">
 805		?pij
 806	</string>
 807	<string name="AvatarSetNotBusy">
 808		Ustawiaj Nie Pracuj
 809	</string>
 810	<string name="AvatarSetBusy">
 811		Pracuj
 812	</string>
 813	<string name="shape">
 814		Kszta?t
 815	</string>
 816	<string name="skin">
 817		Skórka
 818	</string>
 819	<string name="hair">
 820		W?osy
 821	</string>
 822	<string name="eyes">
 823		Oczy
 824	</string>
 825	<string name="shirt">
 826		Koszulka
 827	</string>
 828	<string name="pants">
 829		Spodnie
 830	</string>
 831	<string name="shoes">
 832		Buty
 833	</string>
 834	<string name="socks">
 835		Skarpetki
 836	</string>
 837	<string name="jacket">
 838		Kurtka
 839	</string>
 840	<string name="gloves">
 841		R?kawiczki
 842	</string>
 843	<string name="undershirt">
 844		Podkoszulka
 845	</string>
 846	<string name="underpants">
 847		Bielizna
 848	</string>
 849	<string name="skirt">
 850		Spódnica
 851	</string>
 852	<string name="alpha">
 853		Ubranie Alpha
 854	</string>
 855	<string name="tattoo">
 856		Tatua?
 857	</string>
 858	<string name="physics">
 859		Fizyka
 860	</string>
 861	<string name="invalid">
 862		niew?a?ciwa funkcja
 863	</string>
 864	<string name="none">
 865		?adne
 866	</string>
 867	<string name="shirt_not_worn">
 868		Koszula nie jest za?o?ona
 869	</string>
 870	<string name="pants_not_worn">
 871		Spodnie nie s? za?o?one
 872	</string>
 873	<string name="shoes_not_worn">
 874		Buty nie s? za?o?one
 875	</string>
 876	<string name="socks_not_worn">
 877		Skarpetki nie s? za?o?one
 878	</string>
 879	<string name="jacket_not_worn">
 880		Kurtka nie jest za?o?ona
 881	</string>
 882	<string name="gloves_not_worn">
 883		R?kawiczki nie s? za?o?one
 884	</string>
 885	<string name="undershirt_not_worn">
 886		Podkoszulek nie jest za?o?ony
 887	</string>
 888	<string name="underpants_not_worn">
 889		Bielizna nie jest za?o?ona
 890	</string>
 891	<string name="skirt_not_worn">
 892		Spódnica nie jest za?o?ona
 893	</string>
 894	<string name="alpha_not_worn">
 895		Alpha nie jest za?o?one
 896	</string>
 897	<string name="tattoo_not_worn">
 898		Tatua? nie jest za?o?ony
 899	</string>
 900	<string name="physics_not_worn">
 901		Fizyka nieza?o?ona
 902	</string>
 903	<string name="invalid_not_worn">
 904		niewa?ny
 905	</string>
 906	<string name="create_new_shape">
 907		Nowy kszta?t
 908	</string>
 909	<string name="create_new_skin">
 910		Nowa skórka
 911	</string>
 912	<string name="create_new_hair">
 913		Nowe w?osy
 914	</string>
 915	<string name="create_new_eyes">
 916		Nowe oczy
 917	</string>
 918	<string name="create_new_shirt">
 919		Nowa koszula
 920	</string>
 921	<string name="create_new_pants">
 922		Nowe spodnie
 923	</string>
 924	<string name="create_new_shoes">
 925		Nowe buty
 926	</string>
 927	<string name="create_new_socks">
 928		Nowe skarpetki
 929	</string>
 930	<string name="create_new_jacket">
 931		Nowa kurtka
 932	</string>
 933	<string name="create_new_gloves">
 934		Nowe r?kawiczki
 935	</string>
 936	<string name="create_new_undershirt">
 937		Nowy podkoszulek
 938	</string>
 939	<string name="create_new_underpants">
 940		Nowa bielizna
 941	</string>
 942	<string name="create_new_skirt">
 943		Nowa spódnica
 944	</string>
 945	<string name="create_new_alpha">
 946		Nowe alpha
 947	</string>
 948	<string name="create_new_tattoo">
 949		Nowy tatua?
 950	</string>
 951	<string name="create_new_physics">
 952		Stwórz now? fizyk?
 953	</string>
 954	<string name="create_new_invalid">
 955		niewa?ny
 956	</string>
 957	<string name="NewWearable">
 958		Nowa [WEARABLE_ITEM]
 959	</string>
 960	<string name="next">
 961		Nast?pne
 962	</string>
 963	<string name="ok">
 964		OK
 965	</string>
 966	<string name="GroupNotifyGroupNotice">
 967		Og?oszenie grupowe
 968	</string>
 969	<string name="GroupNotifyGroupNotices">
 970		Og?oszenia grupowe
 971	</string>
 972	<string name="GroupNotifySentBy">
 973		Wys?ane przez
 974	</string>
 975	<string name="GroupNotifyAttached">
 976		Za??czone:
 977	</string>
 978	<string name="GroupNotifyViewPastNotices">
 979		Zobacz poprzednie zawiadomienia lub otrzymane wiadomo?ci tutaj.
 980	</string>
 981	<string name="GroupNotifyOpenAttachment">
 982		Otwórz za??cznik
 983	</string>
 984	<string name="GroupNotifySaveAttachment">
 985		Zapisz za??cznik
 986	</string>
 987	<string name="TeleportOffer">
 988		Oferta teleportacji
 989	</string>
 990	<string name="StartUpNotifications">
 991		Nowe zawiadomienia zosta?y wys?ane kiedy by?e?/by?a? w trybie oddalenia...
 992	</string>
 993	<string name="OverflowInfoChannelString">
 994		Masz jeszcze [%d] powiadomie?
 995	</string>
 996	<string name="BodyPartsRightArm">
 997		Prawe rami?
 998	</string>
 999	<string name="BodyPartsHead">
1000		G?owa
1001	</string>
1002	<string name="BodyPartsLeftArm">
1003		Lewe rami?
1004	</string>
1005	<string name="BodyPartsLeftLeg">
1006		Lewa noga
1007	</string>
1008	<string name="BodyPartsTorso">
1009		Tu?ów
1010	</string>
1011	<string name="BodyPartsRightLeg">
1012		Prawa noga
1013	</string>
1014	<string name="GraphicsQualityLow">
1015		Niska
1016	</string>
1017	<string name="GraphicsQualityMid">
1018		?rednia
1019	</string>
1020	<string name="GraphicsQualityHigh">
1021		Wysoka
1022	</string>
1023	<string name="LeaveMouselook">
1024		Wybierz ESC aby powróci? do trybu widoku normalnego
1025	</string>
1026	<string name="InventoryNoMatchingItems">
1027		Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Szukaj].
1028	</string>
1029	<string name="PlacesNoMatchingItems">
1030		Nie znaleziono tego czego szukasz? Spróbuj [secondlife:///app/search/places/[SEARCH_TERM] Szukaj].
1031	</string>
1032	<string name="FavoritesNoMatchingItems">
1033		Przeci?gnij landmark tutaj aby doda? go do swoich ulubionych.
1034	</string>
1035	<string name="InventoryNoTexture">
1036		Nie posiadasz kopii tej tekstury w Twojej Szafie.
1037	</string>
1038	<string name="no_transfer" value=" (brak oddawania)"/>
1039	<string name="no_modify" value=" (brak modyfikowania)"/>
1040	<string name="no_copy" value=" (brak kopiowania)"/>
1041	<string name="worn" value=" (za?ó?)"/>
1042	<string name="link" value=" (link)"/>
1043	<string name="broken_link" value=" (broken_link)"/>
1044	<string name="LoadingContents">
1045		?adowanie zawarto?ci...
1046	</string>
1047	<string name="NoContents">
1048		Brak zawarto?ci
1049	</string>
1050	<string name="WornOnAttachmentPoint" value=" (za?o?ony na [ATTACHMENT_POINT])"/>
1051	<string name="ActiveGesture" value="[GESLABEL] (aktywne)"/>
1052	<string name="Chat Message" value="Czat:"/>
1053	<string name="Sound" value=" D?wi?k :"/>
1054	<string name="Wait" value=" --- Zaczekaj :"/>
1055	<string name="AnimFlagStop" value=" Zatrzymaj animacj? :"/>
1056	<string name="AnimFlagStart" value=" Rozpocznij animacj? :"/>
1057	<string name="Wave" value=" Wave"/>
1058	<string name="GestureActionNone" value="?adne"/>
1059	<string name="HelloAvatar" value=" Witaj, Awatarze!"/>
1060	<string name="ViewAllGestures" value=" Zobacz wszystkie &gt;&gt;"/>
1061	<string name="GetMoreGestures" value="Wi?cej gesturek &gt;&gt;"/>
1062	<string name="Animations" value=" Animacje,"/>
1063	<string name="Calling Cards" value=" Wizytówki,"/>
1064	<string name="Clothing" value=" Ubrania,"/>
1065	<string name="Gestures" value=" Gesturki,"/>
1066	<string name="Landmarks" value=" Ulubione miejsca,"/>
1067	<string name="Notecards" value=" Notki,"/>
1068	<string name="Objects" value=" Obiekty,"/>
1069	<string name="Scripts" value=" Skrypty,"/>
1070	<string name="Sounds" value=" D?wi?ki,"/>
1071	<string name="Textures" value=" Tekstury,"/>
1072	<string name="Snapshots" value=" Zdj?cia,"/>
1073	<string name="No Filters" value="Nie "/>
1074	<string name="Since Logoff" value=" - od wylogowania si?"/>
1075	<string name="InvFolder My Inventory">
1076		Moja Szafa
1077	</string>
1078	<string name="InvFolder Library">
1079		Biblioteka
1080	</string>
1081	<string name="InvFolder Textures">
1082		Tekstury
1083	</string>
1084	<string name="InvFolder Sounds">
1085		D?wi?ki
1086	</string>
1087	<string name="InvFolder Calling Cards">
1088		Wizytówki
1089	</string>
1090	<string name="InvFolder Landmarks">
1091		Landmarki
1092	</string>
1093	<string name="InvFolder Scripts">
1094		Skrypty
1095	</string>
1096	<string name="InvFolder Clothing">
1097		Ubrania
1098	</string>
1099	<string name="InvFolder Objects">
1100		Obiekty
1101	</string>
1102	<string name="InvFolder Notecards">
1103		Noty
1104	</string>
1105	<string name="InvFolder New Folder">
1106		Nowy folder
1107	</string>
1108	<string name="InvFolder Inventory">
1109		Szafa
1110	</string>
1111	<string name="InvFolder Uncompressed Images">
1112		Nieskompresowane obrazy
1113	</string>
1114	<string name="InvFolder Body Parts">
1115		Cz??ci cia?a
1116	</string>
1117	<string name="InvFolder Trash">
1118		Kosz
1119	</string>
1120	<string name="InvFolder Photo Album">
1121		Album ze zdj?ciami
1122	</string>
1123	<string name="InvFolder Lost And Found">
1124		Zagubione i odnalezione
1125	</string>
1126	<string name="InvFolder Uncompressed Sounds">
1127		Nieskompresowane d?wi?ki
1128	</string>
1129	<string name="InvFolder Animations">
1130		Animacje
1131	</string>
1132	<string name="InvFolder Gestures">
1133		Gesturki
1134	</string>
1135	<string name="InvFolder Favorite">
1136		Moje ulubione
1137	</string>
1138	<string name="InvFolder favorite">
1139		Moje ulubione
1140	</string>
1141	<string name="InvFolder Current Outfit">
1142		Obecny strój
1143	</string>
1144	<string name="InvFolder Initial Outfits">
1145		Pocz?tkowe stroje
1146	</string>
1147	<string name="InvFolder My Outfits">
1148		Moje stroje
1149	</string>
1150	<string name="InvFolder Accessories">
1151		Akcesoria
1152	</string>
1153	<string name="InvFolder Friends">
1154		Znajomi
1155	</string>
1156	<string name="InvFolder All">
1157		Wszystkie
1158	</string>
1159	<string name="Buy">
1160		Kup
1161	</string>
1162	<string name="BuyforL$">
1163		Kup za L$
1164	</string>
1165	<string name="Stone">
1166		Kamie?
1167	</string>
1168	<string name="Metal">
1169		Metal
1170	</string>
1171	<string name="Glass">
1172		Szk?o
1173	</string>
1174	<string name="Wood">
1175		Drewno
1176	</string>
1177	<string name="Flesh">
1178		Tkanka
1179	</string>
1180	<string name="Plastic">
1181		Plastik
1182	</string>
1183	<string name="Rubber">
1184		Guma
1185	</string>
1186	<string name="Light">
1187		Lekkie
1188	</string>
1189	<string name="KBShift">
1190		Shift
1191	</string>
1192	<string name="KBCtrl">
1193		Ctrl
1194	</string>
1195	<string name="Chest">
1196		Klatka piersiowa
1197	</string>
1198	<string name="Skull">
1199		Czaszka
1200	</string>
1201	<string name="Left Shoulder">
1202		Lewe rami?
1203	</string>
1204	<string name="Right Shoulder">
1205		Prawe rami?
1206	</string>
1207	<string name="Left Hand">
1208		Lewa d?o?
1209	</string>
1210	<string name="Right Hand">
1211		Prawa d?o?
1212	</string>
1213	<string name="Left Foot">
1214		Lewa stopa
1215	</string>
1216	<string name="Right Foot">
1217		Prawa stopa
1218	</string>
1219	<string name="Spine">
1220		Kr?gos?up
1221	</string>
1222	<string name="Pelvis">
1223		Miednica
1224	</string>
1225	<string name="Mouth">
1226		Usta
1227	</string>
1228	<string name="Chin">
1229		Szcz?ka
1230	</string>
1231	<string name="Left Ear">
1232		Lewe ucho
1233	</string>
1234	<string name="Right Ear">
1235		Prawe ucho
1236	</string>
1237	<string name="Left Eyeball">
1238		Lewe oko
1239	</string>
1240	<string name="Right Eyeball">
1241		Prawe oko
1242	</string>
1243	<string name="Nose">
1244		Nos
1245	</string>
1246	<string name="R Upper Arm">
1247		P Rami?
1248	</string>
1249	<string name="R Forearm">
1250		P przedrami?
1251	</string>
1252	<string name="L Upper Arm">
1253		L rami?
1254	</string>
1255	<string name="L Forearm">
1256		L przedrami?
1257	</string>
1258	<string name="Right Hip">
1259		Prawe biodro
1260	</string>
1261	<string name="R Upper Leg">
1262		P udo
1263	</string>
1264	<string name="R Lower Leg">
1265		P dolna noga
1266	</string>
1267	<string name="Left Hip">
1268		Lewe biodro
1269	</string>
1270	<string name="L Upper Leg">
1271		L udo
1272	</string>
1273	<string name="L Lower Leg">
1274		L dolna noga
1275	</string>
1276	<string name="Stomach">
1277		Brzuch
1278	</string>
1279	<string name="Left Pec">
1280		Lewy Pec
1281	</string>
1282	<string name="Right Pec">
1283		Prawy Pec
1284	</string>
1285	<string name="Invalid Attachment">
1286		Niewa?ny punkt za??cznika
1287	</string>
1288	<string name="YearsMonthsOld">
1289		[AGEYEARS] [AGEMONTHS]
1290	</string>
1291	<string name="YearsOld">
1292		[AGEYEARS]
1293	</string>
1294	<string name="MonthsOld">
1295		[AGEMONTHS]
1296	</string>
1297	<string name="WeeksOld">
1298		[AGEWEEKS]
1299	</string>
1300	<string name="DaysOld">
1301		[AGEDAYS]
1302	</string>
1303	<string name="TodayOld">
1304		Do??czy? dzisiaj
1305	</string>
1306	<string name="AgeYearsA">
1307		[COUNT] rok
1308	</string>
1309	<string name="AgeYearsB">
1310		[COUNT] lat
1311	</string>
1312	<string name="AgeYearsC">
1313		[COUNT] lat
1314	</string>
1315	<string name="AgeMonthsA">
1316		[COUNT] miesi?c
1317	</string>
1318	<string name="AgeMonthsB">
1319		[COUNT] miesi?cy
1320	</string>
1321	<string name="AgeMonthsC">
1322		[COUNT] miesi?cy
1323	</string>
1324	<string name="AgeWeeksA">
1325		[COUNT] tydzie?
1326	</string>
1327	<string name="AgeWeeksB">
1328		[COUNT] tygodni
1329	</string>
1330	<string name="AgeWeeksC">
1331		[COUNT] tygodni
1332	</string>
1333	<string name="AgeDaysA">
1334		[COUNT] dzie?
1335	</string>
1336	<string name="AgeDaysB">
1337		[COUNT] dni
1338	</string>
1339	<string name="AgeDaysC">
1340		[COUNT] dni
1341	</string>
1342	<string name="GroupMembersA">
1343		[COUNT] cz?onek
1344	</string>
1345	<string name="GroupMembersB">
1346		[COUNT] cz?onków
1347	</string>
1348	<string name="GroupMembersC">
1349		[COUNT] cz?onków
1350	</string>
1351	<string name="AcctTypeResident">
1352		Rezydent
1353	</string>
1354	<string name="AcctTypeTrial">
1355		Proces
1356	</string>
1357	<string name="AcctTypeCharterMember">
1358		Wyró?niony cz?onek
1359	</string>
1360	<string name="AcctTypeEmployee">
1361		Pracownik Linden Lab
1362	</string>
1363	<string name="PaymentInfoUsed">
1364		Dane konta u?ywane
1365	</string>
1366	<string name="PaymentInfoOnFile">
1367		Dane p?atnicze na koncie
1368	</string>
1369	<string name="NoPaymentInfoOnFile">
1370		Brak danych na koncie
1371	</string>
1372	<string name="AgeVerified">
1373		Weryfikacja wieku przeprowadzona
1374	</string>
1375	<string name="NotAgeVerified">
1376		Brak weryfikacji wieku
1377	</string>
1378	<string name="Center 2">
1379		?rodek 2
1380	</string>
1381	<string name="Top Right">
1382		Prawa góra
1383	</string>
1384	<string name="Top">
1385		Góra
1386	</string>
1387	<string name="Top Left">
1388		Lewa góra
1389	</string>
1390	<string name="Center">
1391		?rodek
1392	</string>
1393	<string name="Bottom Left">
1394		Lewy dó?
1395	</string>
1396	<string name="Bottom">
1397		Dó?
1398	</string>
1399	<string name="Bottom Right">
1400		Prawy dó?
1401	</string>
1402	<string name="CompileQueueDownloadedCompiling">
1403		Pobieranie zako?czone, rozpocz?cie kompilacji
1404	</string>
1405	<string name="CompileQueueScriptNotFound">
1406		Skrypt nie zosta? odnaleziony na serwerze.
1407	</string>
1408	<string name="CompileQueueProblemDownloading">
1409		Problem z pobieraniem
1410	</string>
1411	<string name="CompileQueueInsufficientPermDownload">
1412		Brak odpowiedniej zgody do pobrania skryptu.
1413	</string>
1414	<string name="CompileQueueInsufficientPermFor">
1415		Brak odpowiedniej zgody dla
1416	</string>
1417	<string name="CompileQueueUnknownFailure">
1418		Nieznany b??d podczas próby pobierania
1419	</string>
1420	<string name="CompileQueueTitle">
1421		Post?p rekompilacji
1422	</string>
1423	<string name="CompileQueueStart">
1424		rekompiluj
1425	</string>
1426	<string name="ResetQueueTitle">
1427		Zresetuj
1428	</string>
1429	<string name="ResetQueueStart">
1430		zresetuj
1431	</string>
1432	<string name="RunQueueTitle">
1433		Ustaw uruchomiaj progres
1434	</string>
1435	<string name="RunQueueStart">
1436		ustaw uruchom
1437	</string>
1438	<string name="NotRunQueueTitle">
1439		Ustaw nie uruchamiaj progres
1440	</string>
1441	<string name="NotRunQueueStart">
1442		ustaw nie uruchamiaj
1443	</string>
1444	<string name="CompileSuccessful">
1445		Kompliacja zako?czona pomy?lnie!
1446	</string>
1447	<string name="CompileSuccessfulSaving">
1448		Komplilacja zako?czona pomy?lnie, zapisywanie...
1449	</string>
1450	<string name="SaveComplete">
1451		Zapisywanie zako?czone.
1452	</string>
1453	<string name="ObjectOutOfRange">
1454		Skrypt (obiekt poza zasi?giem)
1455	</string>
1456	<string name="GodToolsObjectOwnedBy">
1457		Obiekt [OBJECT] nale??cy do [OWNER]
1458	</string>
1459	<string name="GroupsNone">
1460		?adne
1461	</string>
1462	<string name="Group" value=" (groupa)"/>
1463	<string name="Unknown">
1464		(nieznane)
1465	</string>
1466	<string name="SummaryForTheWeek" value="Podsumowanie dla tego tygodnia, pocz?wszy od "/>
1467	<string name="NextStipendDay" value=". Nast?pna wyp?ata b?dzie w "/>
1468	<string name="GroupIndividualShare" value="           Groupa    Udzia?y Indywidualne"/>
1469	<string name="GroupColumn" value="Grupa"/>
1470	<string name="Balance">
1471		Stan
1472	</string>
1473	<string name="Credits">
1474		Kredyty
1475	</string>
1476	<string name="Debits">
1477		Debet
1478	</string>
1479	<string name="Total">
1480		Suma
1481	</string>
1482	<string name="NoGroupDataFound">
1483		Brak informacji na temat podanej grupy
1484	</string>
1485	<string name="IMParentEstate">
1486		parent estate
1487	</string>
1488	<string name="IMMainland">
1489		g?ówny
1490	</string>
1491	<string name="IMTeen">
1492		dla niepe?noletnich
1493	</string>
1494	<string name="RegionInfoError">
1495		b??d
1496	</string>
1497	<string name="RegionInfoAllEstatesOwnedBy">
1498		wszystkie maj?tki, które s? w?asno?ci? [OWNER]
1499	</string>
1500	<string name="RegionInfoAllEstatesYouOwn">
1501		wszystkie maj?tki, które posiadasz
1502	</string>
1503	<string name="RegionInfoAllEstatesYouManage">
1504		wszystkie maj?tki, które nadzorujesz dla [OWNER]
1505	</string>
1506	<string name="RegionInfoAllowedResidents">
1507		Dozwoleni Rezydenci: ([ALLOWEDAGENTS], maks. [MAXACCESS])
1508	</string>
1509	<string name="RegionInfoAllowedGroups">
1510		Grupy maj?ce dost?p: ([ALLOWEDGROUPS], max [MAXACCESS])
1511	</string>
1512	<string name="ScriptLimitsParcelScriptMemory">
1513		Pami?? skryptów Posiad?o?ci
1514	</string>
1515	<string name="ScriptLimitsParcelsOwned">
1516		Posiad?o?ci: [PARCELS]
1517	</string>
1518	<string name="ScriptLimitsMemoryUsed">
1519		Pami?? wykorzystana: [COUNT] kb z [MAX] kb; [AVAILABLE] kb pozosta?o
1520	</string>
1521	<string name="ScriptLimitsMemoryUsedSimple">
1522		Pami?? wykorzystana: [COUNT] kb
1523	</string>
1524	<string name="ScriptLimitsParcelScriptURLs">
1525		Skrypty URL Posiad?o?ci
1526	</string>
1527	<string name="ScriptLimitsURLsUsed">
1528		URL: [COUNT] z [MAX]; [AVAILABLE] dost?pne
1529	</string>
1530	<string name="ScriptLimitsURLsUsedSimple">
1531		URL: [COUNT]
1532	</string>
1533	<string name="ScriptLimitsRequestError">
1534		B??d wyszukiwania informacji
1535	</string>
1536	<string name="ScriptLimitsRequestNoParcelSelected">
1537		Posiad?o?? nie zosta?a wybrana
1538	</string>
1539	<string name="ScriptLimitsRequestWrongRegion">
1540		B??d: informacja o skrypcie jest dost?pna tylko w obecnym regionie.
1541	</string>
1542	<string name="ScriptLimitsRequestWaiting">
1543		Wyszukiwanie informacji...
1544	</string>
1545	<string name="ScriptLimitsRequestDontOwnParcel">
1546		Nie masz pozwolenia na sprawdzenie pasiad?o?ci.
1547	</string>
1548	<string name="SITTING_ON">
1549		Usi?d? na
1550	</string>
1551	<string name="ATTACH_CHEST">
1552		Klatka piersiowa
1553	</string>
1554	<string name="ATTACH_HEAD">
1555		G?owa
1556	</string>
1557	<string name="ATTACH_LSHOULDER">
1558		Lewe rami?
1559	</string>
1560	<string name="ATTACH_RSHOULDER">
1561		Prawe rami?
1562	</string>
1563	<string name="ATTACH_LHAND">
1564		Lewa r?ka
1565	</string>
1566	<string name="ATTACH_RHAND">
1567		Prawa r?ka
1568	</string>
1569	<string name="ATTACH_LFOOT">
1570		Lewa stopa
1571	</string>
1572	<string name="ATTACH_RFOOT">
1573		Prawa stopa
1574	</string>
1575	<string name="ATTACH_BACK">
1576		Plecy
1577	</string>
1578	<string name="ATTACH_PELVIS">
1579		Miednica
1580	</string>
1581	<string name="ATTACH_MOUTH">
1582		Usta
1583	</string>
1584	<string name="ATTACH_CHIN">
1585		Podbródek
1586	</string>
1587	<string name="ATTACH_LEAR">
1588		Ucho lewe
1589	</string>
1590	<string name="ATTACH_REAR">
1591		Prawe ucho
1592	</string>
1593	<string name="ATTACH_LEYE">
1594		Lewe oko
1595	</string>
1596	<string name="ATTACH_REYE">
1597		Prawe oko
1598	</string>
1599	<string name="ATTACH_NOSE">
1600		Nos
1601	</string>
1602	<string name="ATTACH_RUARM">
1603		Prawe górne rami?
1604	</string>
1605	<string name="ATTACH_RLARM">
1606		Prawe dolne rami?
1607	</string>
1608	<string name="ATTACH_LUARM">
1609		Rami? L Górne
1610	</string>
1611	<string name="ATTACH_LLARM">
1612		Lewe dolne rami?
1613	</string>
1614	<string name="ATTACH_RHIP">
1615		Biodro prawe
1616	</string>
1617	<string name="ATTACH_RULEG">
1618		Prawa górna noga
1619	</string>
1620	<string name="ATTACH_RLLEG">
1621		Prawa dolna noga
1622	</string>
1623	<string name="ATTACH_LHIP">
1624		Biodro lewe
1625	</string>
1626	<string name="ATTACH_LULEG">
1627		Lewa gorna noga
1628	</string>
1629	<string name="ATTACH_LLLEG">
1630		Lewa dolna noga
1631	</string>
1632	<string name="ATTACH_BELLY">
1633		Brzuch
1634	</string>
1635	<string name="ATTACH_RPEC">
1636		Prawa klatka
1637	</string>
1638	<string name="ATTACH_LPEC">
1639		Lewa klatka
1640	</string>
1641	<string name="ATTACH_HUD_CENTER_2">
1642		HUD ?rodek 2
1643	</string>
1644	<string name="ATTACH_HUD_TOP_RIGHT">
1645		HUD prawy górny
1646	</string>
1647	<string name="ATTACH_HUD_TOP_CENTER">
1648		HUD ?rodek górny
1649	</string>
1650	<string name="ATTACH_HUD_TOP_LEFT">
1651		HUD lewa gora
1652	</string>
1653	<string name="ATTACH_HUD_CENTER_1">
1654		HUD ?rodek 1
1655	</string>
1656	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_LEFT">
1657		HUD lewa dolna strona
1658	</string>
1659	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM">
1660		HUD dolny
1661	</string>
1662	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
1663		HUD prawa dolna strona
1664	</string>
1665	<string name="CursorPos">
1666		Linia [LINE], Kolumna [COLUMN]
1667	</string>
1668	<string name="PanelDirCountFound">
1669		[COUNT] odnalezionych
1670	</string>
1671	<string name="PanelContentsTooltip">
1672		Zawarto?? obiektu
1673	</string>
1674	<string name="PanelContentsNewScript">
1675		Nowy skrypt
1676	</string>
1677	<string name="BusyModeResponseDefault">
1678		Rezydent, do którego wys?a?e? wiadomo?? prywatn? znajduje si? w trybie pracy. Oznacza to, i? Twoja wiadomo?? zostanie zapisana do przejrzenia po?niej.
1679	</string>
1680	<string name="MuteByName">
1681		(Nazwa)
1682	</string>
1683	<string name="MuteAgent">
1684		(Rezydent)
1685	</string>
1686	<string name="MuteObject">
1687		(Obiekt)
1688	</string>
1689	<string name="MuteGroup">
1690		(Grup?)
1691	</string>
1692	<string name="MuteExternal">
1693		(Zewn?trzne)
1694	</string>
1695	<string name="RegionNoCovenant">
1696		Brak umowy dla tego maj?tku.
1697	</string>
1698	<string name="RegionNoCovenantOtherOwner">
1699		Brak umowy dla tego maj?tku. Ka?da posiad?o?? w tym maj?tku zosta?a sprzedana przez w?a?ciciela maj?tku nie Linden Lab. Skontaktuj si? z w?a?cicielem maj?tku w celu uzuskania szczegó?ów sprzeda?y.
1700	</string>
1701	<string name="covenant_last_modified" value="Ostatnio modyfikowano: "/>
1702	<string name="none_text" value=" (?adne) "/>
1703	<string name="never_text" value=" (nigdy) "/>
1704	<string name="GroupOwned">
1705		W?asno?? grupy
1706	</string>
1707	<string name="Public">
1708		Publiczny
1709	</string>
1710	<string name="ClassifiedClicksTxt">
1711		Kliknij: [TELEPORT] teleportuj, [MAP] mapa, [PROFILE] profil
1712	</string>
1713	<string name="ClassifiedUpdateAfterPublish">
1714		(zostanie zaktualizowane po publikacji)
1715	</string>
1716	<string name="NoPicksClassifiedsText">
1717		Nie doda?e? nic do Ulubionych i Reklam. Kliknij na poni?szy przycisk Dodaj aby doda? miejsce do Ulubionych lub Reklamy.
1718	</string>
1719	<string name="NoAvatarPicksClassifiedsText">
1720		Brak ulubionych miejsc/reklam
1721	</string>
1722	<string name="PicksClassifiedsLoadingText">
1723		?adowanie...
1724	</string>
1725	<string name="MultiPreviewTitle">
1726		Podgl?d
1727	</string>
1728	<string name="MultiPropertiesTitle">
1729		W?a?ciwo?ci
1730	</string>
1731	<string name="InvOfferAnObjectNamed">
1732		Obiekt o nazwie
1733	</string>
1734	<string name="InvOfferOwnedByGroup">
1735		nale?acy do grupy
1736	</string>
1737	<string name="InvOfferOwnedByUnknownGroup">
1738		nale??cy do nieznanej grupy
1739	</string>
1740	<string name="InvOfferOwnedBy">
1741		nale?y do
1742	</string>
1743	<string name="InvOfferOwnedByUnknownUser">
1744		nale??cy do nieznanego w?a?ciciela
1745	</string>
1746	<string name="InvOfferGaveYou">
1747		oddany Tobie
1748	</string>
1749	<string name="InvOfferDecline">
1750		Odrzucono [DESC] od &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;.
1751	</string>
1752	<string name="GroupMoneyTotal">
1753		Suma
1754	</string>
1755	<string name="GroupMoneyBought">
1756		zakupione
1757	</string>
1758	<string name="GroupMoneyPaidYou">
1759		zap?a? sobie
1760	</string>
1761	<string name="GroupMoneyPaidInto">
1762		zap?a? do
1763	</string>
1764	<string name="GroupMoneyBoughtPassTo">
1765		kup dost?p do
1766	</string>
1767	<string name="GroupMoneyPaidFeeForEvent">
1768		zap?a? op?at? za wydarzenie
1769	</string>
1770	<string name="GroupMoneyPaidPrizeForEvent">
1771		zap?a? za wydarzenia
1772	</string>
1773	<string name="GroupMoneyBalance">
1774		Stan
1775	</string>
1776	<string name="GroupMoneyCredits">
1777		Kredyty
1778	</string>
1779	<string name="GroupMoneyDebits">
1780		Debet
1781	</string>
1782	<string name="ViewerObjectContents">
1783		Zawarto??
1784	</string>
1785	<string name="AcquiredItems">
1786		Zdobyte obiekty
1787	</string>
1788	<string name="Cancel">
1789		Anuluj
1790	</string>
1791	<string name="UploadingCosts">
1792		Za?adowanie [NAME] kosztuje [AMOUNT]L$
1793	</string>
1794	<string name="BuyingCosts">
1795		Cena zakupu tego wynosi L$ [AMOUNT]
1796	</string>
1797	<string name="UnknownFileExtension">
1798		Nieznane rozszerzenie dla pliku [.%s]
1799Expected .wav, .tga, .bmp, .jpg, .jpeg, or .bvh
1800	</string>
1801	<string name="MuteObject2">
1802		Zablokuj
1803	</string>
1804	<string name="AddLandmarkNavBarMenu">
1805		Dodaj Ulubione Miejsce...
1806	</string>
1807	<string name="EditLandmarkNavBarMenu">
1808		Edytuj Ulubione Miejce...
1809	</string>
1810	<string name="accel-mac-control">
1811		?
1812	</string>
1813	<string name="accel-mac-command">
1814		?
1815	</string>
1816	<string name="accel-mac-option">
1817		?
1818	</string>
1819	<string name="accel-mac-shift">
1820		?
1821	</string>
1822	<string name="accel-win-control">
1823		Ctrl+
1824	</string>
1825	<string name="accel-win-alt">
1826		Alt+
1827	</string>
1828	<string name="accel-win-shift">
1829		Shift+
1830	</string>
1831	<string name="FileSaved">
1832		Zapisane pliki
1833	</string>
1834	<string name="Receiving">
1835		Otrzymane
1836	</string>
1837	<string name="AM">
1838		AM
1839	</string>
1840	<string name="PM">
1841		PM
1842	</string>
1843	<string name="PST">
1844		PST
1845	</string>
1846	<string name="PDT">
1847		PDT
1848	</string>
1849	<string name="Direction_Forward">
1850		Do przodu
1851	</string>
1852	<string name="Direction_Left">
1853		Lewo
1854	</string>
1855	<string name="Direction_Right">
1856		Prawo
1857	</string>
1858	<string name="Direction_Back">
1859		Wstecz
1860	</string>
1861	<string name="Direction_North">
1862		Pó?noc
1863	</string>
1864	<string name="Direction_South">
1865		Po?udnie
1866	</string>
1867	<string name="Direction_West">
1868		Zachód
1869	</string>
1870	<string name="Direction_East">
1871		Wschód
1872	</string>
1873	<string name="Direction_Up">
1874		W gór?
1875	</string>
1876	<string name="Direction_Down">
1877		W dó?
1878	</string>
1879	<string name="Any Category">
1880		Ka?da Kategoria
1881	</string>
1882	<string name="Shopping">
1883		Zakupy
1884	</string>
1885	<string name="Land Rental">
1886		Wynajem ziemi
1887	</string>
1888	<string name="Property Rental">
1889		Wynajem Posiad?o?ci
1890	</string>
1891	<string name="Special Attraction">
1892		Specjalne Oferty
1893	</string>
1894	<string name="New Products">
1895		Nowe produkty
1896	</string>
1897	<string name="Employment">
1898		Praca
1899	</string>
1900	<string name="Wanted">
1901		Poszukiwane
1902	</string>
1903	<string name="Service">
1904		Serwis
1905	</string>
1906	<string name="Personal">
1907		Personalne
1908	</string>
1909	<string name="None">
1910		?adne
1911	</string>
1912	<string name="Linden Location">
1913		Linden Lokalizacja
1914	</string>
1915	<string name="Adult">
1916		&apos;Adult&apos;
1917	</string>
1918	<string name="Arts&amp;Culture">
1919		Sztuka i Kultura
1920	</string>
1921	<string name="Business">
1922		Biznes
1923	</string>
1924	<string name="Educational">
1925		Edukacyjna
1926	</string>
1927	<string name="Gaming">
1928		Gra
1929	</string>
1930	<string name="Hangout">
1931		Poznawanie ludzi
1932	</string>
1933	<string name="Newcomer Friendly">
1934		Przyjazne dla nowych
1935	</string>
1936	<string name="Parks&amp;Nature">
1937		Parki i Natura
1938	</string>
1939	<string name="Residential">
1940		Mieszkalna
1941	</string>
1942	<string name="Stage">
1943		Scena
1944	</string>
1945	<string name="Other">
1946		Inna
1947	</string>
1948	<string name="Rental">
1949		Wynajem
1950	</string>
1951	<string name="Any">
1952		Jakiekolwiek
1953	</string>
1954	<string name="You">
1955		Ty
1956	</string>
1957	<string name="Multiple Media">
1958		Multimedia
1959	</string>
1960	<string name="Play Media">
1961		Uruchom/Zatrzymaj media
1962	</string>
1963	<string name="MBCmdLineError">
1964		Podczas realizacji podanej komendy, wyst?pi? b??d.
1965Prosimy odwiedzi? stron? internetow?: http://wiki.secondlife.com/wiki/Client_parameters
1966B??d:
1967	</string>
1968	<string name="MBCmdLineUsg">
1969		[APP_NAME] zastosowana komenda:
1970	</string>
1971	<string name="MBUnableToAccessFile">
1972		Aplikacja [APP_NAME] nie odnalaz?a poszukiwanego pliku.
1973
1974Mo?e by? to spowodowane aktywno?ci? kilku kopii oprogramowania w tej samej chwili lub Twój system b??dnie odczytuje proces zako?czenia dla uruchomionuch aplikacji.
1975Je?eli nadal otrzymujesz ten komunikat, uruchom swój komputer ponownie.
1976Je?eli problem nadal wyst?puje, proponujemy ca?kowite odinstalowanie aplikacji [APP_NAME] oraz ponown? jej instalacj?.
1977	</string>
1978	<string name="MBFatalError">
1979		B??d krytyczny
1980	</string>
1981	<string name="MBRequiresAltiVec">
1982		Aplikacja [APP_NAME] wymaga procesora z AltiVec (wersja G4 lub starsza).
1983	</string>
1984	<string name="MBAlreadyRunning">
1985		Aplikacja [APP_NAME] zosta?a ju? uruchomiona.
1986Sprawd? czy Twój pasek aplikacji nie ma zminimalizowanych okien programu.
1987Je?eli nadal otrzymujesz ten komunikat, uruchom swój komputer ponownie.
1988	</string>
1989	<string name="MBFrozenCrashed">
1990		Aplikacja [APP_NAME] znajduje si? w trybie zatrzymania lub zawieszenia po poprzedniej próbie uruchomienia.
1991Czy chcesz wys?a? raport na temat zawieszenia?
1992	</string>
1993	<string name="MBAlert">
1994		Powiadomienie
1995	</string>
1996	<string name="MBNoDirectX">
1997		Aplikacja [APP_NAME] nie wykry?a oprogramowania DirectX 9.0b lub wersji nowszej.
1998[APP_NAME] u?ywa oprogramowaniau DirectX w celu wykrycia dysku twardego i/lub nieaktualizowanych dysków twardych, które mog? przyczyni? si? do obni?enia stabilno?ci, wydajno?ci systemowej oraz zawiesze?. Je?eli chcesz uruchomi? aplikacj? [APP_NAME] bez problemów, doradzamy korzystanie z uruchomionym oprogramowaniem min. DirectX 9.0b.
1999
2000Czy chcesz kontynuowa??
2001	</string>
2002	<string name="MBWarning">
2003		Ostrze?enie
2004	</string>
2005	<string name="MBNoAutoUpdate">
2006		Automatyczna aktualizacja nie zosta?a jeszcze zaimplementowana dla platformy Linux.
2007Prosimy o pobranie najnowszej wersji ze strony internetowej: www.secondlife.com.
2008	</string>
2009	<string name="MBRegClassFailed">
2010		b??d rejestru
2011	</string>
2012	<string name="MBError">
2013		B??d
2014	</string>
2015	<string name="MBFullScreenErr">
2016		Nie mo?na uruchomi? trybu pe?noekranowego w proporcji [WIDTH] x [HEIGHT].
2017Uruchomione w oknie.
2018	</string>
2019	<string name="MBDestroyWinFailed">
2020		B??d w próbie wy??czenia podczas zamykania okna (DestroyWindow() failed)
2021	</string>
2022	<string name="MBShutdownErr">
2023		B??d w próbie wy??czenia
2024	</string>
2025	<string name="MBDevContextErr">
2026		Brak mo?liwo?ci stworzenia zawarto?ci GL dla sterownika
2027	</string>
2028	<string name="MBPixelFmtErr">
2029		Brak odnalezienia w?a?ciwego formatu pikselowego
2030	</string>
2031	<string name="MBPixelFmtDescErr">
2032		Brak otrzymania formatu pikselowego opisu
2033	</string>
2034	<string name="MBTrueColorWindow">
2035		Aplikacja [APP_NAME] wymaga ustawienia koloru na (32-bit) do uruchomienia.
2036Sprawd? swoje ustawienia dla wy?wietlacza i ustaw tryb koloru na 32-bity.
2037	</string>
2038	<string name="MBAlpha">
2039		Aplikacja [APP_NAME] nie mo?e zosta? uruchomiona, poniewa? nie jest mo?liwe dostanie si? na kana? 8 bitowy alpha. Najcze?ciej jest to spowodowane b??dami sterowników karty video.
2040Upewnij si?, ?e posiadasz najnowsze aktualizacje sterowników karty video.
2041Dodatkowo, sprawd? czy Twój monitor posiada poprawn? konfiguracj? koloru (32-bity) w Panelu Kontroli &gt; Display &gt; Ustawienia.
2042Je?eli nadal otrzymujesz ten komunikat, skontaktuj si? z [SUPPORT_SITE].
2043	</string>
2044	<string name="MBPixelFmtSetErr">
2045		Brak ustawienie formatu pikselowego
2046	</string>
2047	<string name="MBGLContextErr">
2048		Brak mo?liwo?ci stworzenia renderowania zawarto?ci GL
2049	</string>
2050	<string name="MBGLContextActErr">
2051		Brak aktywacji renderowania zawarto?ci GL
2052	</string>
2053	<string name="MBVideoDrvErr">
2054		Aplikacja [APP_NAME] nie mo?e zosta? uruchomiona, poniewa? Twoja karta video jest niepoprawnie zainstalowana, nieaktualizowana lub przeznaczona jest dla innego rodzaju dysków twardych. Upewnij si?, ?e Twoja karta video zosta?a zaktualizowana poprawnie lub spróbuj zainstalowa? ponownie.
2055
2056Je?eli nadal otrzymujesz ten komunikat, skontaktuj si? z [SUPPORT_SITE].
2057	</string>
2058	<string name="5 O&apos;Clock Shadow">
2059		Cie? o godzinie 5
2060	</string>
2061	<string name="All White">
2062		Wszystko bia?e
2063	</string>
2064	<string name="Anime Eyes">
2065		Animuj oczy
2066	</string>
2067	<string name="Arced">
2068		Obrócony
2069	</string>
2070	<string name="Arm Length">
2071		D?ugo?? ramienia
2072	</string>
2073	<string name="Attached">
2074		Do??czone
2075	</string>
2076	<string name="Attached Earlobes">
2077		P?atki uszu do??czone
2078	</string>
2079	<string name="Back Fringe">
2080		Tylnia grzywka
2081	</string>
2082	<string name="Baggy">
2083		Wypchane
2084	</string>
2085	<string name="Bangs">
2086		Pasemka
2087	</string>
2088	<string name="Beady Eyes">
2089		Oczy za?zawione
2090	</string>
2091	<string name="Belly Size">
2092		Rozmiar brzucha
2093	</string>
2094	<string name="Big">
2095		Du?y
2096	</string>
2097	<string name="Big Butt">
2098		Du?y po?ladek
2099	</string>
2100	<string name="Big Hair Back">
2101		Du?e w?osy: z ty?u
2102	</string>
2103	<string name="Big Hair Front">
2104		Du?e w?osy: z przodu
2105	</string>
2106	<string name="Big Hair Top">
2107		Du?e w?osy: z góry
2108	</string>
2109	<string name="Big Head">
2110		Du?a g?owa
2111	</string>
2112	<string name="Big Pectorals">
2113		Du?e mi??nie piersiowe
2114	</string>
2115	<string name="Big Spikes">
2116		Du?e kolce
2117	</string>
2118	<string name="Black">
2119		Czarne
2120	</string>
2121	<string name="Blonde">
2122		Blond
2123	</string>
2124	<string name="Blonde Hair">
2125		W?osy blond
2126	</string>
2127	<string name="Blush">
2128		Rumieniec
2129	</string>
2130	<string name="Blush Color">
2131		Kolor rumie?ca
2132	</string>
2133	<string name="Blush Opacity">
2134		Intensywno?? rumie?ca
2135	</string>
2136	<string name="Body Definition">
2137		Detale cia?a
2138	</string>
2139	<string nam

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file