PageRenderTime 28ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 9ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 1458 lines | 1390 code | 68 blank | 0 comment | 0 complexity | 241eeb229979116d0cc83f64a74ffde5 MD5 | raw file

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2<notifications>
  3	<global name="skipnexttime">
  4		Nie pokazuj tej opcji nast?pnym razem
  5	</global>
  6	<global name="alwayschoose">
  7		Pozwalaj na wybór tej opcji
  8	</global>
  9	<global name="implicitclosebutton">
 10		Zamknij
 11	</global>
 12	<template name="okbutton">
 13		<form>
 14			<button name="OK_okbutton" text="$yestext"/>
 15		</form>
 16	</template>
 17	<template name="okignore">
 18		<form>
 19			<button name="OK_okignore" text="$yestext"/>
 20		</form>
 21	</template>
 22	<template name="okcancelbuttons">
 23		<form>
 24			<button name="OK_okcancelbuttons" text="$yestext"/>
 25			<button name="Cancel_okcancelbuttons" text="$notext"/>
 26		</form>
 27	</template>
 28	<template name="okcancelignore">
 29		<form>
 30			<button name="OK_okcancelignore" text="$yestext"/>
 31			<button name="Cancel_okcancelignore" text="$canceltext"/>
 32		</form>
 33	</template>
 34	<template name="okhelpbuttons">
 35		<form>
 36			<button name="OK_okhelpbuttons" text="$yestext"/>
 37			<button name="Help" text="$helptext"/>
 38		</form>
 39	</template>
 40	<template name="yesnocancelbuttons">
 41		<form>
 42			<button name="Yes" text="$yestext"/>
 43			<button name="No" text="$notext"/>
 44			<button name="Cancel_yesnocancelbuttons" text="$canceltext"/>
 45		</form>
 46	</template>
 47	<notification functor="GenericAcknowledge" label="Nieznany rodzaj komunikatu" name="MissingAlert">
 48		Twoja wersja klienta [APP_NAME] nie mo?e wy?wietli? odebranej wiadomo?ci. Upewnij si?, ?e posiadasz najnowsz? wersj? klienta.
 49
 50Szczegó?y b??du: B??d o nazwie &apos;[_NAME]&apos; nie zosta? odnaleziony w pliku notifications.xml.
 51		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 52	</notification>
 53	<notification name="FloaterNotFound">
 54		B??d: nie mo?na znale?? nast?puj?cych elementów:
 55
 56[CONTROLS]
 57		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 58	</notification>
 59	<notification name="TutorialNotFound">
 60		Brak samouczka na ten temat
 61		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 62	</notification>
 63	<notification name="GenericAlert">
 64		[MESSAGE]
 65	</notification>
 66	<notification name="GenericAlertYesCancel">
 67		[MESSAGE]
 68		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
 69	</notification>
 70	<notification name="BadInstallation">
 71		Podczas aktualizacji [APP_NAME] wyst?pi? b??d. Prosz? odwiedzi? stron? [http://get.secondlife.com pobierz najnowsza wersj?] aby ?ci?gn?? ostatni? wersj? klienta.
 72		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 73	</notification>
 74	<notification name="LoginFailedNoNetwork">
 75		Nie mo?na po??czy? z [SECOND_LIFE_GRID].
 76  &apos;[DIAGNOSTIC]&apos;
 77Upewnij si?, ?e Twoje po??czenie z internetem dzia?a.
 78		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 79	</notification>
 80	<notification name="MessageTemplateNotFound">
 81		Wzór komunikatu dla [PATH] nie zosta? odnaleziony.
 82		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 83	</notification>
 84	<notification name="WearableSave">
 85		Zapisa? zmiany dotycz?ce ubrania/cz??ci cia?a?
 86		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie Zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 87	</notification>
 88	<notification name="CompileQueueSaveText">
 89		W trakcie ?adwania tekstu dla skryptu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 90	</notification>
 91	<notification name="CompileQueueSaveBytecode">
 92		W trakcie ?adowania skompilowanego skryptu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 93	</notification>
 94	<notification name="WriteAnimationFail">
 95		Problem w zapisywaniu danych animacji. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 96	</notification>
 97	<notification name="UploadAuctionSnapshotFail">
 98		W trakcie ?adwania obrazu aukcji pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON].
 99	</notification>
 100	<notification name="UnableToViewContentsMoreThanOne">
 101		Nie mo?na przegl?da? zawarto?ci wi?cej ni? jednego obiektu naraz.
 102Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
 103	</notification>
 104	<notification name="SaveClothingBodyChanges">
 105		Zapisa? wszystkie zmiany dotycz?ce ubrania/cze?ci cia?a?
 106		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 107	</notification>
 108	<notification name="FriendsAndGroupsOnly">
 109		Osoby spoza listy znajomych, których rozmowy g?osowe i IM s? ignorowane, nie wiedz? o tym.
 110		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 111	</notification>
 112	<notification name="FavoritesOnLogin">
 113		Pami?taj: kiedy wy??czysz t? opcj?, ka?dy kto u?ywa tego komputera, mo?e zobaczy? Twoj? list? ulubionych miejsc.
 114		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 115	</notification>
 116	<notification name="GrantModifyRights">
 117		Udzielenie praw modyfikacji innemu Rezydentowi umo?liwia modyfikacj?, usuwanie lub wzi?cie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. U?ywaj tej opcji z rozwag?!
 118Czy chcesz udzieli? prawa do modyfikacji [NAME]?
 119		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 120	</notification>
 121	<notification name="GrantModifyRightsMultiple">
 122		Udzielenie praw modyfikacji innym Rezydentom umo?liwia im modyfikacj?, usuwanie lub wzi?cie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. U?ywaj tej opcji z rozwag?!
 123Czy chcesz da? prawa modyfikacji wybranym osobom?
 124		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 125	</notification>
 126	<notification name="RevokeModifyRights">
 127		Czy chcesz odebra? prawa do modyfikacji [NAME]?
 128		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 129	</notification>
 130	<notification name="RevokeModifyRightsMultiple">
 131		Czy chcesz odebra? prawa modyfikacji wybranym Rezydentom?
 132		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 133	</notification>
 134	<notification name="UnableToCreateGroup">
 135		Za?o?enie grupy nie jest mo?liwe.
 136[MESSAGE]
 137		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 138	</notification>
 139	<notification name="PanelGroupApply">
 140		[NEEDS_APPLY_MESSAGE]
 141[WANT_APPLY_MESSAGE]
 142		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Ignoruj zmiany" yestext="Zastosuj zmiany"/>
 143	</notification>
 144	<notification name="MustSpecifyGroupNoticeSubject">
 145		Aby wys?a? og?oszenie do grupy musisz nada? mu tytu?.
 146		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 147	</notification>
 148	<notification name="AddGroupOwnerWarning">
 149		Dodajesz cz?onków do funkcji [ROLE_NAME].
 150Ta funkcja nie mo?e by? odebrana.
 151Cz?onkowie musz? sami zrezygnowa? z pe?nienia tej funkcji.
 152Chcesz kontynuowa??
 153		<usetemplate ignoretext="Przed dodaniem nowego w?a?ciciela do grupy, prosz? potwierdzi? swoj? decyzj?." name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 154	</notification>
 155	<notification name="AssignDangerousActionWarning">
 156		Dodajesz przywilej [ACTION_NAME] do fukcji [ROLE_NAME].
 157
 158*UWAGA*
 159Cz?onek w funkcji z tym przywilejem mo?e przypisa? siebie i innych cz?onków nie b?d?cych w?a?cicielami do funkcji daj?cych wi?cej przywilejów ni? posiadane obecnie potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci w?a?ciciela.
 160Udzielaj tego przywileju z rozwag?.&quot;
 161
 162Doda? ten przywilej do funkcji [ROLE_NAME]?
 163		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 164	</notification>
 165	<notification name="AssignDangerousAbilityWarning">
 166		Dodajesz przywilej [ACTION_NAME] do fukcji [ROLE_NAME]
 167
 168*UWAGA*
 169Cz?onek w funkcji z tym przywilejem mo?e przypisa? sobie i innychm cz?onkom nie b?d?cym w?a?cicielami wszystkie przywileje potencjalnie daj?ce mo?liwo?ci zbli?one do mo?liwo?ci w?a?ciciela.
 170Udzielaj tego przywileju z rozwag?.
 171
 172Doda? ten przywilej do funkcji [ROLE_NAME]?
 173		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 174	</notification>
 175	<notification name="AttachmentDrop">
 176		Wybra?e? opcj? opuszczenia swojego za??cznika.
 177  Czy chcesz kontynuowa??
 178		<usetemplate ignoretext="Potwierd? przed zdj?ciem za??cznika." name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 179	</notification>
 180	<notification name="JoinGroupCanAfford">
 181		Do??czenie do tej grupy kosztuje [COST]L$.
 182Chcesz kontynuowa??
 183		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Do??cz"/>
 184	</notification>
 185	<notification name="JoinGroupNoCost">
 186		Do??czasz do grupy [NAME].
 187Czy chcesz kontynuowa??
 188		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Akceptuj"/>
 189	</notification>
 190	<notification name="JoinGroupCannotAfford">
 191		Cz?onkostwo w tej grupie kosztuje [COST]L$
 192Masz za ma?o L$ ?eby zosta? cz?onkiem.
 193	</notification>
 194	<notification name="CreateGroupCost">
 195		Stworzenie tej grupy kosztuje 100L$.
 196W grupie powinien by? wi?cej ni? jeden cz?onek, albo zostanie na zawsze skasowana.
 197Zapro? prosz? cz?onków w ci?gu 48 godzin.
 198		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Stwórz grup? za 100L$"/>
 199	</notification>
 200	<notification name="LandBuyPass">
 201		Za [COST]L$ mo?esz odwiedzi? t? posiad?o?? (&apos;[PARCEL_NAME]&apos;) na [TIME] godzin. Chcesz kupi? przepustk??
 202		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 203	</notification>
 204	<notification name="SalePriceRestriction">
 205		Cena sprzeda?y musi by? wy?sza ni? 0L$ je?eli sprzedajesz komukolwiek.
 206Musisz wybra? kupca je?eli chcesz sprzeda? za 0L$.
 207	</notification>
 208	<notification name="ConfirmLandSaleChange">
 209		Posiad?o?? o powierzchni [LAND_SIZE] m zostaje wystawiona na sprzeda?.
 210Cena wynosi [SALE_PRICE]L$ i sprzeda? b?dzie autoryzowana dla [NAME].
 211		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 212	</notification>
 213	<notification name="ConfirmLandSaleToAnyoneChange">
 214		UWAGA: Wybieraj?c opcj? &quot;Sprzedaj Ka?demu&quot; udost?pniasz swoj? posiad?o?? do sprzeda?y dla jakiegokolwiek Rezydenta [SECOND_LIFE] , nawet osób nieobecnych w tym regionie.
 215
 216Posiad?o?? o powierzchni [LAND_SIZE] m˛ zostaje wystawiona na sprzeda?.
 217Cena wynosi [SALE_PRICE]L$ i sprzeda? b?dzie autoryzowana dla [NAME].
 218		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 219	</notification>
 220	<notification name="ReturnObjectsDeededToGroup">
 221		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty udost?pnione grupie [NAME] na tej posiad?o?ci do szafy ich poprzednich w?a?cicieli?
 222
 223*UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów
 224udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 225
 226Obiekty: [N]
 227		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 228	</notification>
 229	<notification name="ReturnObjectsOwnedByUser">
 230		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty nale??ce do Rezydenta [NAME] znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szafy w?a?ciciela?
 231
 232Obiekty: [N]
 233		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 234	</notification>
 235	<notification name="ReturnObjectsOwnedBySelf">
 236		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie Twoje obiekty znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do swojej szafy?
 237
 238Obiekty: [N]
 239		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 240	</notification>
 241	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedBySelf">
 242		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty, których nie jeste? w?a?cicielem znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf w?a?cicieli? Wszystkie obiekty udost?pnione grupie z prawem transferu, zostan? zwrócone poprzednim w?a?cicielom.
 243
 244*UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 245
 246Obiekty: [N]
 247		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 248	</notification>
 249	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedByUser">
 250		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie obiekty, które nie nale?? do [NAME] znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf w?a?cicieli? Wszystkie obiekty udost?pnione grupie z prawem transferu, zostan? zwrócone poprzednim w?a?cicielom.
 251
 252*UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usuni?cie wszystkich obiektów udost?pnionych grupie, które nie maj? praw transferu!
 253
 254Obiekty: [N]
 255		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 256	</notification>
 257	<notification name="ReturnAllTopObjects">
 258		Czy na pewno chcesz zwróci? wszystkie wymienione obiekty znajduj?ce si? na tej posiad?o?ci do szaf ich w?a?cicieli?
 259		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 260	</notification>
 261	<notification name="DisableAllTopObjects">
 262		Czy na pewno chcesz deaktywowa? wszystkie obiekty w tym Regionie?
 263		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 264	</notification>
 265	<notification name="ReturnObjectsNotOwnedByGroup">
 266		Zwróci? obiekty z tej posiad?o?ci, które nie s? udos?pnione grupie [NAME] do ich w?a?cicieli?
 267
 268Obiekty: [N]
 269		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 270	</notification>
 271	<notification name="UnableToDisableOutsideScripts">
 272		Nie mo?na deaktywowa? skryptów.
 273Ten region pozwala na uszkodzenia.
 274Skrypty musz? pozosta? aktywne dla prawid?owego dzia?ania broni.
 275	</notification>
 276	<notification name="MultipleFacesSelected">
 277		Obecnie zaznaczono wiele powierzchni.
 278Je?li dzia?anie b?dzie kontynuowane, oddzielne media b?d? ustawione na wielu powierzchniach obiektu. 
 279W celu umieszczenia mediów tylko na jednej powierzchni skorzystaj z Wybierz powierzchni? i kliknij na wybranej powierzchni obiektu oraz kliknij Dodaj.
 280		<usetemplate ignoretext="Media zostan? ustawione na wielu zaznaczonych powierzchniach" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 281	</notification>
 282	<notification name="MustBeInParcel">
 283		Musisz znajdowa? si? wewn?trz posiad?o?ci ?eby wybra? punkt l?dowania.
 284	</notification>
 285	<notification name="PromptRecipientEmail">
 286		Prosz? wpisa? adres emailowy odbiorcy.
 287	</notification>
 288	<notification name="PromptSelfEmail">
 289		Prosz? wpisa? swój adres emailowy.
 290	</notification>
 291	<notification name="PromptMissingSubjMsg">
 292		Wys?a? widokówk? z domy?lnym tematem i wiadomo?ci??
 293		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 294	</notification>
 295	<notification name="ErrorProcessingSnapshot">
 296		B??d w trakcie przetwarzania danych zdj?cia.
 297	</notification>
 298	<notification name="ErrorEncodingSnapshot">
 299		B??d w kodowaniu zdj?cia.
 300	</notification>
 301	<notification name="ErrorUploadingPostcard">
 302		W trakcie ?adowania zdj?cia pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]
 303	</notification>
 304	<notification name="ErrorUploadingReportScreenshot">
 305		W trakcie ?adowania zdj?cia ekranu do raportu pojawi? si? problem z nast?puj?cego powodu: [REASON]
 306	</notification>
 307	<notification name="MustAgreeToLogIn">
 308		Musisz zaakceptowa? Warunki Umowy (Terms of Service) by kontynuowa? logowanie si? do [SECOND_LIFE].
 309	</notification>
 310	<notification name="CouldNotPutOnOutfit">
 311		Za?o?enie stroju nie powiod?o si?.
 312Folder stroju nie zawiera ?adnego ubrania, cz??ci cia?a ani za??czników.
 313	</notification>
 314	<notification name="CannotWearTrash">
 315		Nie mo?esz za?o?y? ubrania, które znajduje si? w koszu.
 316	</notification>
 317	<notification name="MaxAttachmentsOnOutfit">
 318		Nie mo?na do??czy? obiektu.
 319Limit [MAX_ATTACHMENTS] za??czników zosta? przekroczony. Prosz? najpierw od??czy? inny obiekt.
 320	</notification>
 321	<notification name="CannotWearInfoNotComplete">
 322		Nie mo?esz za?o?y? tego artku?u poniewa? nie za?adowa? si? poprawnie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 323	</notification>
 324	<notification name="MustHaveAccountToLogIn">
 325		Oops! Brakuje czego?.
 326Nale?y wprowadzi? nazw? u?ytkownika.
 327
 328Potrzebujesz konta aby si? zalogowa? do [SECOND_LIFE]. Czy chcesz utworzy? je teraz?
 329		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 330	</notification>
 331	<notification name="InvalidCredentialFormat">
 332		Nale?y wprowadzi? nazw? u?ytkownika lub imi? oraz nazwisko Twojego awatara w pole nazwy u?ytkownika a nast?pnie ponownie si? zalogowa?.
 333	</notification>
 334	<notification name="DeleteClassified">
 335		Usun?? reklam? &apos;[NAME]&apos;?
 336Pami?taj! Nie ma rekompensaty za poniesione koszta.
 337		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 338	</notification>
 339	<notification name="DeleteMedia">
 340		Wybrano usuni?cie mediów zwi?zanych z t? powierzchni?.
 341Czy na pewno chcesz kontynuowa??
 342		<usetemplate ignoretext="Potwierd? przed usuni?ciem mediów z obiektu" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 343	</notification>
 344	<notification name="ClassifiedSave">
 345		Zapisa? zmiany w reklamie [NAME]?
 346		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie Zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 347	</notification>
 348	<notification name="ClassifiedInsufficientFunds">
 349		Nie posiadasz wystarczaj?cych ?rodków aby doda? reklam?.
 350		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 351	</notification>
 352	<notification name="DeleteAvatarPick">
 353		Usu? zdj?cie &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
 354		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 355	</notification>
 356	<notification name="DeleteOutfits">
 357		Skasowa? wybrane stroje?
 358		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 359	</notification>
 360	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 361		Odwiedzi? internetow? stron? Imprez [SECOND_LIFE]?
 362		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 363	</notification>
 364	<notification name="SelectProposalToView">
 365		Wybierz propozycj?, któr? chcesz zobaczy?.
 366	</notification>
 367	<notification name="SelectHistoryItemToView">
 368		Wybierz obiekt z historii, który chcesz zobaczy?.
 369	</notification>
 370	<notification name="CacheWillClear">
 371		Bufor danych zostanie wyczyszczony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 372	</notification>
 373	<notification name="CacheWillBeMoved">
 374		Bufor danych zostanie przeniesiony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 375Pami?taj: Opcja ta wyczyszcza bufor danych.
 376	</notification>
 377	<notification name="ChangeConnectionPort">
 378		Ustawienia portu zostaj? zaktualizowane po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 379	</notification>
 380	<notification name="ChangeSkin">
 381		Nowa skórka zostanie wczytana po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 382	</notification>
 383	<notification name="ChangeLanguage">
 384		Zmiana j?zyka zadzia?a po restarcie [APP_NAME].
 385	</notification>
 386	<notification name="GoToAuctionPage">
 387		Odwiedzi? stron? internetow? [SECOND_LIFE] ?eby zobaczy? szczgó?y aukcji lub zrobi? ofert??
 388		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 389	</notification>
 390	<notification name="SaveChanges">
 391		Zapisa? zmiany?
 392		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 393	</notification>
 394	<notification name="GestureSaveFailedTooManySteps">
 395		Nie mo?na zapisa? gesturki.
 396Ta gesturka ma zbyt wiele etapów.
 397Usu? kilka etapów i zapisz jeszcze raz.
 398	</notification>
 399	<notification name="GestureSaveFailedTryAgain">
 400		Zapis gesturki nie powiód? si?. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 401	</notification>
 402	<notification name="GestureSaveFailedObjectNotFound">
 403		Nie mo?na zapisa? gesturki poniewa? obiekt lub szafa powi?zanego obiektu nie zosta? znaleziony.
 404Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 405	</notification>
 406	<notification name="GestureSaveFailedReason">
 407		Nie mo?na zapisa? gesturki z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz pó?niej.
 408	</notification>
 409	<notification name="SaveNotecardFailObjectNotFound">
 410		Nie mo?na zapisa? notki poniewa? obiekt lub szafa powi?zanego obiektu nie zosta? znaleziony.
 411Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 412	</notification>
 413	<notification name="SaveNotecardFailReason">
 414		Nie mo?na zapisa? notki z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz pó?niej.
 415	</notification>
 416	<notification name="ScriptCannotUndo">
 417		Nie mo?na cofn?? wszystkich zmian w Twojej wersji skryptu.
 418Czy chcesz za?adowa? ostatni? wersj? zapisan? na serwerze?
 419(*UWAGA* Ta operacja jest nieodwracalna.)
 420		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 421	</notification>
 422	<notification name="SaveScriptFailReason">
 423		Nie mo?na zapisa? skryptu z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz pó?niej.
 424	</notification>
 425	<notification name="SaveScriptFailObjectNotFound">
 426		Nie mo?na zapisa? skryptu poniewa? obiekt w którym si? zawiera nie zosta? znaleziony.
 427Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 428	</notification>
 429	<notification name="SaveBytecodeFailReason">
 430		Nie mo?na zapisa? skompilowanego skryptu z nast?puj?cego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisa? jeszcze raz pó?niej.
 431	</notification>
 432	<notification name="StartRegionEmpty">
 433		Oops, Twoje miejsce startu nie zosta?o okre?lone.
 434Wpisz prosz? nazw? regionu w lokalizacj? startu w polu Lokalizacja Startu lub wybierz Moja ostatnia lokalizacja albo Miejsce Startu.
 435		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 436	</notification>
 437	<notification name="CouldNotStartStopScript">
 438		Nie mo?na uruchomi? lub zatrzyma? skryptu poniewa? obiekt w którym si? zawiera nie zosta? znaleziony.
 439Obiekt mo?e znajdowa? si? zbyt daleko albo zosta? usuni?ty.
 440	</notification>
 441	<notification name="CannotDownloadFile">
 442		Nie mo?na za?adowa? pliku
 443	</notification>
 444	<notification name="CannotWriteFile">
 445		Nie mo?na zapisa? pliku [[FILE]]
 446	</notification>
 447	<notification name="UnsupportedHardware">
 448		Niestety Twój komputer nie spe?nia minimalnych wymogów sprz?towych dla poprawnego dzia?ania [APP_NAME]. Mo?esz odczuwa? bardzo nisk? wydajno?? operacyjn?. Niestety portal pomocy, [SUPPORT_SITE] nie posiada informacji na temat poprawnej konfiguracji technicznej Twojego systemu.
 449
 450Po wi?cej info, odwied? stron? [_URL] .
 451		<url name="url" option="0">
 452			http://www.secondlife.com/corporate/sysreqs.php
 453		</url>
 454		<usetemplate ignoretext="Dysk twardy mojego komputera nie jest wspomagany" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 455	</notification>
 456	<notification name="UnknownGPU">
 457		Twój system jest wyposa?ony w kart? graficzn?, która nie jest rozpoznana przez [APP_NAME].
 458Zdarza si? to cz?sto w przypadku nowego sprz?tu, który nie by? testowany z [APP_NAME]. Prawdopodobnie wystarczy dostosowanie ustawie? grafiki aby dzia?anie by?o poprawne.
 459(Ja &gt; W?a?ciwo?ci &gt; Grafika).
 460		<form name="form">
 461			<ignore name="ignore" text="Karta graficzna nie zosta?a zidentyfikowana."/>
 462		</form>
 463	</notification>
 464	<notification name="DisplaySettingsNoShaders">
 465		[APP_NAME] zawiesi? si? podczas inicjalizacji sterowników graficznych.
 466Jako?? grafiki zosta?a zmniejszona - mo?e to pomóc.
 467Pewne funkcje graficzne zosta?y wy??czone. Zalecamy aktualizcje sterowników graficznych.
 468Mo?esz podnie?? jako?? grafiki pod Ustawienia &gt; Grafika.
 469	</notification>
 470	<notification name="RegionNoTerraforming">
 471		Region [REGION] nie pozwala na formowanie powierzchni ziemi.
 472	</notification>
 473	<notification name="CannotCopyWarning">
 474		Nie masz pozwolenia na kopiowanie nast?puj?cych obiektów:
 475[ITEMS]
 476i stracisz je w momencie przekazania. Czy na pewno chcesz odda? te obiekty?
 477		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 478	</notification>
 479	<notification name="CannotGiveItem">
 480		Podarowanie obiektu nie powiod?o si?.
 481	</notification>
 482	<notification name="TransactionCancelled">
 483		Transakcja anulowana
 484	</notification>
 485	<notification name="TooManyItems">
 486		Jednorazowo mo?esz podarowa? maksymalnie 42 obiekty z szafy.
 487	</notification>
 488	<notification name="NoItems">
 489		Nie masz praw do transferu wybranych obiektów.
 490	</notification>
 491	<notification name="CannotCopyCountItems">
 492		Nie masz praw do skopiowania [COUNT] wybranych obiektów. Obiekty znikn? z Twojej szafy.
 493Na pewno chcesz odda? te obiekty?
 494		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 495	</notification>
 496	<notification name="CannotGiveCategory">
 497		Nie masz praw do transferu wybranego foldera.
 498	</notification>
 499	<notification name="FreezeAvatar">
 500		Unieruchomi? tego awatara?
 501Awatar tymczasowo nie b?dzie móg? si? porusza?, nie b?dzie móg? u?ywa? czatu (IM) i nie b?dzie w stanie odzia?ywa? na ?wiat.
 502		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
 503	</notification>
 504	<notification name="FreezeAvatarFullname">
 505		Unieruchowmi? [AVATAR_NAME]?
 506Ta osoba tymczasowo nie b?dzie móg?a si? porusza?, nie b?dzie móg? u?ywa? czatu (IM) i nie b?dzie w stanie odzia?ywa? na ?wiat.
 507		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
 508	</notification>
 509	<notification name="EjectAvatarFullname">
 510		Wyrzuci? [AVATAR_NAME] z Twojej posiad?o?ci?
 511		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wyrzu? i zabro? wst?pu (ban)" yestext="Wyrzu?"/>
 512	</notification>
 513	<notification name="EjectAvatarFromGroup">
 514		Wyrzu? [AVATAR_NAME] z grupy [GROUP_NAME]
 515	</notification>
 516	<notification name="AcquireErrorTooManyObjects">
 517		B??D OTRZYMYWANIA: Zbyt wiele wybranych obiektów.
 518	</notification>
 519	<notification name="AcquireErrorObjectSpan">
 520		B??D OTRZYMYWANIA: Obiekty przekraczaj? granic? regionów. Przemie?? wszystkie otrzymywane obiekty do jednego regionu.
 521	</notification>
 522	<notification name="PromptGoToCurrencyPage">
 523		[EXTRA]
 524
 525Odwied? stron? [_URL] po wi?cej informacji na temat zakupu L$?
 526		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 527	</notification>
 528	<notification name="UnableToLinkObjects">
 529		Nie mo?na po??czy? [COUNT] obiektów.
 530Maksymalnie mo?na po??czy? [MAX] obiektów.
 531	</notification>
 532	<notification name="CannotLinkIncompleteSet">
 533		Mo?esz ??czy? tylko kompletne zbiory obiektów i musisz wybra? wi?cej ni? jeden obiekt.
 534	</notification>
 535	<notification name="CannotLinkModify">
 536		Nie mo?esz po??czy? obiektów poniewa? nie masz praw modyfikacji dla wszystkich obiektów.
 537
 538Upewnij si?, ?e ?aden z obiktów nie jest zablokowany i ?e wszystkie obiekty nale?? do Ciebie.
 539	</notification>
 540	<notification name="CannotLinkDifferentOwners">
 541		Nie mo?esz po??czy? obiektów poniewa? nale?? one do ró?nych osób.
 542
 543Upewnij sie, ?e wszystkie wybrane obiekty nale?? do Ciebie.
 544	</notification>
 545	<notification name="NoFileExtension">
 546		Niepoprawna ko?cówka nazwy pliku: &apos;[FILE]&apos;
 547
 548Upewnij si?, ?e nazwa pliku ma poprawan? ko?cówk?.
 549	</notification>
 550	<notification name="InvalidFileExtension">
 551		Niepoprawna ko?cówka nazwy pliku - [EXTENSION]
 552Oczekiwana - [VALIDS]
 553		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 554	</notification>
 555	<notification name="CannotUploadSoundFile">
 556		Nie mo?na otworzy? za?adowanego pliku d?wi?kowego:
 557[FILE]
 558	</notification>
 559	<notification name="SoundFileNotRIFF">
 560		Plik nie jest w formacie RIFF WAVE:
 561[FILE]
 562	</notification>
 563	<notification name="SoundFileNotPCM">
 564		Plik nie jest w formacie PCM WAVE:
 565[FILE]
 566	</notification>
 567	<notification name="SoundFileInvalidChannelCount">
 568		Plik zawiera niew?a?ciw? liczb? kana?ów (musi by? mono albo stereo):
 569[FILE]
 570	</notification>
 571	<notification name="SoundFileInvalidSampleRate">
 572		Plik zawiera niew?a?ci? cz?stotliwo?? (musi by? 44.1k):
 573[FILE]
 574	</notification>
 575	<notification name="SoundFileInvalidWordSize">
 576		Plik zawiera niew?a?ciw? szeroko?? danych (musi by? 8 albo 16 bitów):
 577[FILE]
 578	</notification>
 579	<notification name="SoundFileInvalidHeader">
 580		Brak bloku &apos;data&apos; w nag?ówku pliku WAV:
 581[FILE]
 582	</notification>
 583	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
 584		Niew?a?ciwy rozmiar &quot;chunk&quot; w pliku WAV:
 585[FILE]
 586	</notification>
 587	<notification name="SoundFileInvalidTooLong">
 588		Plik audio jest zbyt d?ugi (10 sekund maksimum):
 589[FILE]
 590	</notification>
 591	<notification name="CannotOpenTemporarySoundFile">
 592		Nie mo?na otworzy? tymczasowego skompresowango pliku d?wi?kowego w celu zapisu: [FILE]
 593	</notification>
 594	<notification name="UnknownVorbisEncodeFailure">
 595		Nieznany b??d kodowania Vorbis w: [FILE]
 596	</notification>
 597	<notification name="CannotEncodeFile">
 598		Kodowanie pliku: [FILE] nie powid?o si?.
 599	</notification>
 600	<notification name="CorruptedProtectedDataStore">
 601		Nie mo?na wpisa? Twojego imienia u?ytkownika ani has?a. To mo?e si? zdarzy? kiedy zmieniasz ustawienia sieci.
 602		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 603	</notification>
 604	<notification name="CorruptResourceFile">
 605		Skorumpowany plik zasobów: [FILE]
 606	</notification>
 607	<notification name="UnknownResourceFileVersion">
 608		Nieznana wersja pliku zasobów Linden w pliku: [FILE]
 609	</notification>
 610	<notification name="UnableToCreateOutputFile">
 611		Nie mo?na utworzy? pliku wyj?ciowego: [FILE]
 612	</notification>
 613	<notification name="DoNotSupportBulkAnimationUpload">
 614		[APP_NAME] obecnie nie wspomaga ?adowania grupowego plików animacji.
 615	</notification>
 616	<notification name="CannotUploadReason">
 617		?adowanie pliku [FILE] nie powiod?o si? z powodu: [REASON]
 618Spróbuj jeszcze raz pó?niej.
 619	</notification>
 620	<notification name="LandmarkCreated">
 621		Dodano &quot;[LANDMARK_NAME]&quot; do folderu [FOLDER_NAME].
 622	</notification>
 623	<notification name="LandmarkAlreadyExists">
 624		Posiadasz ju? landmark dla tej lokalizacji.
 625		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 626	</notification>
 627	<notification name="CannotCreateLandmarkNotOwner">
 628		Nie mo?esz zapami?ta? tego miejsca (LM) poniewa? w?a?ciciel posiad?o?ci nie pozwala na to.
 629	</notification>
 630	<notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoScripts">
 631		&apos;Rekompilacja&apos; nie powiod?a si?.
 632
 633Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 634	</notification>
 635	<notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoPermission">
 636		&apos;Rekompilacja&apos; nie powiod?a si?.
 637
 638Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
 639	</notification>
 640	<notification name="CannotResetSelectObjectsNoScripts">
 641		&apos;Resetowanie&apos; nie powiod?o si?.
 642
 643Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 644	</notification>
 645	<notification name="CannotResetSelectObjectsNoPermission">
 646		&apos;Resetowanie&apos; nie powiod?o si?.
 647
 648Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
 649	</notification>
 650	<notification name="CannotOpenScriptObjectNoMod">
 651		Nie mo?na otworzy? skryptu bez prawa do modyfikacji obiektu.
 652	</notification>
 653	<notification name="CannotSetRunningSelectObjectsNoScripts">
 654		&apos;Uruchomienie&apos; skryptów nie powiod?o si?.
 655
 656Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 657	</notification>
 658	<notification name="CannotSetRunningNotSelectObjectsNoScripts">
 659		&apos;Zatrzymanie&apos; skryptów nie powiod?o si?.
 660
 661Wybierz obiekty zawieraj?ce skrypty.
 662	</notification>
 663	<notification name="NoFrontmostFloater">
 664		Brak górnego okna do zapisu.
 665	</notification>
 666	<notification name="SeachFilteredOnShortWords">
 667		Twoje zapytanie wyszukiwania zost?o zmienione - zbyt krótkie s?owa zosta?y usuni?te.
 668
 669Nowe zapytanie: [FINALQUERY]
 670	</notification>
 671	<notification name="SeachFilteredOnShortWordsEmpty">
 672		U?yte terminy wyszukiwania by?y zbyt krótkie - wyszukiwanie zosta?o anulowane.
 673	</notification>
 674	<notification name="CouldNotTeleportReason">
 675		Teleportacja nie powiod?a si?.
 676[REASON]
 677	</notification>
 678	<notification name="invalid_tport">
 679		Niestety, pojawi? si? b??d podczas próby teleportacji. Proponujemy wylogowanie si? i spróbowanie teleportacji ponownie. 
 680Je?eli nadal otrzymujesz t? wiadomo?? proponujemy odwiedzi? stron? [SUPPORT_SITE].
 681	</notification>
 682	<notification name="invalid_region_handoff">
 683		Niestety, pojawi? si? b??d podczas próby przedostania si? na drugi region. Proponujemy wylogowanie si? i spróbowanie przedostania si? na drugi region ponownie. 
 684Je?eli nadal otrzymujesz t? wiadomo?? proponujemy odwiedzi? stron? [SUPPORT_SITE].
 685	</notification>
 686	<notification name="blocked_tport">
 687		Przepraszamy, teleportacja jest chwilowo niedost?pna. Spróbuj jeszcze raz.
 688Je?li nadal nie mo?esz si? teleportowa? wyloguj si? i ponownie zaloguj.
 689	</notification>
 690	<notification name="nolandmark_tport">
 691		Przepraszamy, ale nie mo?emy znale?? miejsca docelowego.
 692	</notification>
 693	<notification name="timeout_tport">
 694		Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji. Spróbuj jeszcze raz.
 695	</notification>
 696	<notification name="noaccess_tport">
 697		Przepraszamy, ale nie masz dost?pu do miejsca docelowego.
 698	</notification>
 699	<notification name="missing_attach_tport">
 700		Czekamy na Twoje akcesoria. Mo?esz poczeka? kilka minut lub zrobi? relog przed nast?pn? prób? teleportacji.
 701	</notification>
 702	<notification name="too_many_uploads_tport">
 703		Obecnie ten region ma problemy z ?adowaniem obiektów w zwi?zku z czym teleportacja bardzo sie opó?nia.
 704Spróbuj jeszcze raz za kilka minut albo teleportuj si? do mniej zat?oczonego miejsca.
 705	</notification>
 706	<notification name="expired_tport">
 707		Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 708	</notification>
 709	<notification name="expired_region_handoff">
 710		Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? zmiany regionu wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 711	</notification>
 712	<notification name="no_host">
 713		Nie mo?emy znale?? miejsca docelowego. To miejsce mo?e by? chwilowo nieosi?galne albo przesta?o istnie?.
 714Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
 715	</notification>
 716	<notification name="no_inventory_host">
 717		Szafa chwilowo nie dzia?a.
 718	</notification>
 719	<notification name="CannotSetLandOwnerNothingSelected">
 720		Nie mo?na wybra? w?a?ciciela posiad?o?ci.
 721Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 722	</notification>
 723	<notification name="CannotSetLandOwnerMultipleRegions">
 724		Nie mo?na wybra? w?a?ciciela posiad?o?ci poniewa? wybrany obszar przekracza granic? regionów. Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
 725	</notification>
 726	<notification name="ForceOwnerAuctionWarning">
 727		Ta posiad?o?? jest wystawiona na aukcj?. Wymuszenie w?asno?ci anuluje aukcj? i potencjalnie mo?e zdenerwowa? zainteresowanych Rezydentów, je?eli licytacja ju? si? rozpocz??a.
 728Wymusi? w?asno???
 729		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 730	</notification>
 731	<notification name="CannotContentifyNothingSelected">
 732		Nie mo?na sfinalizowa?:
 733Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 734	</notification>
 735	<notification name="CannotContentifyNoRegion">
 736		Nie mo?na sfinalizowa?:
 737Region nie znaleziony.
 738	</notification>
 739	<notification name="CannotReleaseLandNothingSelected">
 740		Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 741Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 742	</notification>
 743	<notification name="CannotReleaseLandNoRegion">
 744		Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 745Region nie znaleziony.
 746	</notification>
 747	<notification name="CannotBuyLandNothingSelected">
 748		Nie mo?na kupi? posiad?o?ci:
 749Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 750	</notification>
 751	<notification name="CannotBuyLandNoRegion">
 752		Nie mo?na kupi? posiad?o?ci:
 753Region nie znaleziony.
 754	</notification>
 755	<notification name="CannotCloseFloaterBuyLand">
 756		Okno zakupu landu nie mo?e zosta? zamkni?te dopóki aplikacja [APP_NAME] nie okre?li ceny dla tej transkacji.
 757	</notification>
 758	<notification name="CannotDeedLandNothingSelected">
 759		Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 760Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 761	</notification>
 762	<notification name="CannotDeedLandNoGroup">
 763		Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 764Grupa nie zosta?a wybrana.
 765	</notification>
 766	<notification name="CannotDeedLandNoRegion">
 767		Brak mo?liwo?ci przepisania posiad?o?ci grupie:
 768Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 769	</notification>
 770	<notification name="CannotDeedLandMultipleSelected">
 771		Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 772Wiele posiad?o?ci jest wybranych.
 773
 774Spróbuj wybra? pojedyncz? posiad?o??.
 775	</notification>
 776	<notification name="CannotDeedLandWaitingForServer">
 777		Nie mo?na przekaza? posiad?o?ci:
 778Serwer aktualizuje dane w?asno?ci.
 779
 780Spróbuj jeszcze raz pó?niej.
 781	</notification>
 782	<notification name="CannotDeedLandNoTransfer">
 783		Nie mo?esz przekaza? posiad?o?ci:
 784Region [REGION] nie pozwala na transfer posiad?o?ci.
 785	</notification>
 786	<notification name="CannotReleaseLandWatingForServer">
 787		Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 788Serwer aktualizuje dane posiad?o?ci.
 789
 790Spróbuj jeszcze raz pó?niej.
 791	</notification>
 792	<notification name="CannotReleaseLandSelected">
 793		Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 794Nie jeste? w?a?cicielem wszystkich wybranych posiad?o?ci.
 795
 796Wybierz pojedyncz? posiad?o??.
 797	</notification>
 798	<notification name="CannotReleaseLandDontOwn">
 799		Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 800Nie masz praw do porzucenia tej posiad?o?ci.
 801
 802Twoje posiad?o?ci s? podkre?lone na zielono.
 803	</notification>
 804	<notification name="CannotReleaseLandRegionNotFound">
 805		Brak mo?liwo?ci porzucenia posiad?o?ci:
 806Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 807	</notification>
 808	<notification name="CannotReleaseLandNoTransfer">
 809		Nie mo?esz porzuci? posiad?o?ci:
 810Region [REGION] nie pozwala na transfer posiad?o?ci.
 811	</notification>
 812	<notification name="CannotReleaseLandPartialSelection">
 813		Nie mo?na porzuci? posiad?o?ci:
 814Musisz wybra? ca?? posiad?o?? by j? porzuci?.
 815Wybierz ca?? posiad?o?? albo najpierw j? podziel.
 816	</notification>
 817	<notification name="ReleaseLandWarning">
 818		Porzucasz posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛.
 819Porzucenie tej posiad?o?ci usunie j? z Twoich w?asno?ci.
 820Nie otrzymasz za to ?adnej op?aty.
 821
 822Porzuci? posiad?o???
 823		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 824	</notification>
 825	<notification name="CannotDivideLandNothingSelected">
 826		Nie mo?na podzieli? posiad?o?ci:
 827
 828Posiad?o?? nie zosta?a wybrana.
 829	</notification>
 830	<notification name="CannotDivideLandPartialSelection">
 831		Nie mo?na podzieli? posiad?o?ci:
 832
 833Posiad?o?? zosta?a wybrana w ca?o?ci.
 834Spróbuj wybra? cz??? posiad?o?ci.
 835	</notification>
 836	<notification name="LandDivideWarning">
 837		Podzia? tej posiad?o?ci stworzy dwie posiad?o?ci z których ka?da b?dzie mog?a mie? indywidualne ustawienia.
 838Niektóre ustawienia zostan? zmienione na domy?lne po tej operacji.
 839
 840Podzieli? posiad?o???
 841		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 842	</notification>
 843	<notification name="CannotDivideLandNoRegion">
 844		Brak mo?liwo?ci podzia?u posiad?o?ci:
 845Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 846	</notification>
 847	<notification name="CannotJoinLandNoRegion">
 848		Brak mo?liwo?ci z??czenia posiad?o?ci:
 849Region, gdzie posiad?o?? si? znajduje nie zosta? odnaleziony.
 850	</notification>
 851	<notification name="CannotJoinLandNothingSelected">
 852		Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 853Posiad?o?ci nie zosta?y wybrane.
 854	</notification>
 855	<notification name="CannotJoinLandEntireParcelSelected">
 856		Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 857Tylko jedna posiad?o?? zosta?a wybrana.
 858
 859Wybierz obaszar usytuowany na obu posiad?o?ciach.
 860	</notification>
 861	<notification name="CannotJoinLandSelection">
 862		Nie mo?na po??czy? posiad?o?ci:
 863Musisz wybra? wi?cej ni? jedn? posiad?o??.
 864
 865Wybierz obaszar usytuowany na obu posiad?o?ciach.
 866	</notification>
 867	<notification name="JoinLandWarning">
 868		Po??czenie tego obszaru utworzy jedn? wi?ksz? posiad?o?? ze wszystkich posiad?o?ci przecinaj?cych wybrany prostok?t. Nazwa i opcje posiad?o?ci bed? musia?y zosta? skonfigurowane.
 869
 870Po??czy? posiad?o?ci?
 871		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 872	</notification>
 873	<notification name="ConfirmNotecardSave">
 874		Ta notka musi by? zapisana ?eby mog?a by? skopiowana lub zobaczona. Zapisa? notk??
 875		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 876	</notification>
 877	<notification name="ConfirmItemCopy">
 878		Skopiowa? ten obiekt do Twojej szafy?
 879		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Skopiuj"/>
 880	</notification>
 881	<notification name="ResolutionSwitchFail">
 882		Zmiana rozdzielczo?ci do [RESX] x [RESY] nie powid?a si?
 883	</notification>
 884	<notification name="ErrorUndefinedGrasses">
 885		B??d: niezdefiniowane trawy: [SPECIES]
 886	</notification>
 887	<notification name="ErrorUndefinedTrees">
 888		B?ad: niezdefiniowane drzewa: [SPECIES]
 889	</notification>
 890	<notification name="CannotSaveWearableOutOfSpace">
 891		Nie mo?na zapisa? &apos;[NAME]&apos; do pliku stroju. Musisz zwolni? troch? miejsca na Twoim komputerze i zapisa? strój jeszcze raz.
 892	</notification>
 893	<notification name="CannotSaveToAssetStore">
 894		Nie mo?na zapisa? [NAME] w centralnym zbiorze danych.
 895Zazwyczaj jest to tymczasowy problem. Mo?esz kontynuowa? modyfikacje i zapisa? strój ponownie za kilka minut.
 896	</notification>
 897	<notification name="YouHaveBeenLoggedOut">
 898		Nast?pi?o wylogowanie z [SECOND_LIFE]
 899      [MESSAGE]
 900		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wy??cz" yestext="Kontynuuj"/>
 901	</notification>
 902	<notification name="OnlyOfficerCanBuyLand">
 903		Nie mo?esz kupi? posiad?o?ci dla grupy.
 904Nie masz praw kupowania posiad?o?ci dla Twojej aktywnej grupy.
 905	</notification>
 906	<notification label="Add Friend" name="AddFriendWithMessage">
 907		Znajomi mog? pozwala? na odnajdywanie si? wzajemnie na mapie i na otrzymywanie notyfikacji o logowaniu do [SECOND_LIFE].
 908
 909Zaproponowa? znajomo?? [NAME]?
 910		<form name="form">
 911			<input name="message">
 912				Chcesz zawrze? znajomo???
 913			</input>
 914			<button name="Offer" text="OK"/>
 915			<button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 916		</form>
 917	</notification>
 918	<notification label="Zapisz strój" name="SaveOutfitAs">
 919		Zapisz to co nosz? jako nowy strój:
 920		<form name="form">
 921			<input name="message">
 922				[DESC] (nowe)
 923			</input>
 924			<button name="OK" text="OK"/>
 925			<button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 926		</form>
 927	</notification>
 928	<notification label="Zapisz cz??? stroju" name="SaveWearableAs">
 929		Zapisz obiekt w mojej Szafie jako:
 930		<form name="form">
 931			<input name="message">
 932				[DESC] (nowy)
 933			</input>
 934			<button name="OK" text="OK"/>
 935			<button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 936		</form>
 937	</notification>
 938	<notification label="Zmie? nazw? stroju" name="RenameOutfit">
 939		Nowa nazwa stroju:
 940		<form name="form">
 941			<input name="new_name">
 942				[NAME]
 943			</input>
 944			<button name="OK" text="OK"/>
 945			<button name="Cancel" text="Anuluj"/>
 946		</form>
 947	</notification>
 948	<notification name="RemoveFromFriends">
 949		Czy chcesz usun?? &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; z listy znajomych?
 950		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 951	</notification>
 952	<notification name="RemoveMultipleFromFriends">
 953		Chcesz usun?? grup? osób z listy Twoich znajomych?
 954		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 955	</notification>
 956	<notification name="GodDeleteAllScriptedPublicObjectsByUser">
 957		Na pewno chcesz usun?? wszystkie skryptowane obiekty nale??ce do
 958** [AVATAR_NAME] **
 959z posiad?o?ci innych w tym symulatorze?
 960		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 961	</notification>
 962	<notification name="GodDeleteAllScriptedObjectsByUser">
 963		Na pewno chcesz usun?? wszystkie skryptowane obiekty nale??ce do
 964** [AVATAR_NAME] **
 965ze wszystkich posiad?o?ci w tym symulatorze?
 966		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 967	</notification>
 968	<notification name="GodDeleteAllObjectsByUser">
 969		Na pewno chcesz usun?? wszystkie obiekty (skryptowane i nie) nale??ce do
 970** [AVATAR_NAME] **
 971ze wszystkich posiad?o?ci w tym symulatorze?
 972		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 973	</notification>
 974	<notification name="BlankClassifiedName">
 975		Musisz nada? tytu? Twojej reklamie.
 976	</notification>
 977	<notification name="MinClassifiedPrice">
 978		Minimalna cena za publikacj? wynosi [MIN_PRICE]L$.
 979
 980Wybierz wy?sz? cen?.
 981	</notification>
 982	<notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
 983		Co najmiej jeden z elementów, które masz posiada po??czone z nim obiekty. Je?li go usuniesz po??czenia zostan? usuni?te na sta?e. Zaleca si? usuni?cie po??cze? w pierwszej kolejno?ci.
 984
 985Jeste? pewnien/pewna, ?e chcesz usun?? te elementy?
 986		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 987	</notification>
 988	<notification name="ConfirmObjectDeleteLock">
 989		Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
 990
 991Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 992		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 993	</notification>
 994	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopy">
 995		Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
 996
 997Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
 998		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 999	</notification>
1000	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoOwn">
1001		Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
1002
1003Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1004		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1005	</notification>
1006	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopy">
1007		Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
1008Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiwalny.
1009
1010Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1011		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1012	</notification>
1013	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoOwn">
1014		Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
1015Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
1016
1017Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1018		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1019	</notification>
1020	<notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopyNoOwn">
1021		Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
1022Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
1023
1024Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1025		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1026	</notification>
1027	<notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopyNoOwn">
1028		Przynajmnie jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
1029Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiwalny.
1030Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie nale?y do Ciebie.
1031
1032Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1033		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1034	</notification>
1035	<notification name="ConfirmObjectTakeLock">
1036		Przynajmnie jeden obiekt jest zablokowany.
1037
1038Na pewno chcesz usun?? te obiekty?
1039		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1040	</notification>
1041	<notification name="ConfirmObjectTakeNoOwn">
1042		Przynajmniej jeden obiekt nie nale?y do Ciebie.
1043Je?eli b?dziesz kontynuowa? prawa nast?pnego w?a?ciciela zostan? przypisane co, potencjalnie, mo?e ograniczy? Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
1044
1045Na pewno chcesz wzi??? te obiekty?
1046		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1047	</notification>
1048	<notification name="ConfirmObjectTakeLockNoOwn">
1049		Przynajmnie jeden obiekt jest zablokowany.
1050Przynajmniej jeden obiekt nie nale?y do Ciebie.
1051Je?eli b?dziesz kontynuowa? prawa nast?pnego w?a?ciciela zostan? przypisane co, potencjalnie, mo?e ograniczy? Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
1052
1053Na pewno chcesz wzi??? te obiekty?
1054		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1055	</notification>
1056	<notification name="CantBuyLandAcrossMultipleRegions">
1057		Nie mo?esz kupi? posiad?o?ci poniewa? wybrany obszar przekracza granic? regionów.
1058
1059Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
1060	</notification>
1061	<notification name="DeedLandToGroup">
1062		Po przekazaniu tej posiad?o?ci grupa b?dzia musia?a mie? i utrzymywa? wystarczaj?cy kredyt na u?ywanie posiad?o?ci. Cena zakupu posiad?o?ci nie jest zwracana w?a?cicielowi. Je?eli przekazana posiad?o?? zostanie sprzedana, cana sprzeda?y zostanie podzielona pomi?dzy cz?onków grupy.
1063
1064Przekaza? t? posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛ grupie &apos;[GROUP_NAME]&apos;?
1065		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1066	</notification>
1067	<notification name="DeedLandToGroupWithContribution">
1068		Po przekazaniu tej posiad?o?ci grupa b?dzia musia?a mie? i utrzymywa? wystarczaj?cy kredyt na u?ywanie posiad?o?ci.
1069Przekazanie b?dzie zawiera? równoczesne przypisanie posiad?o?ci do grupy od &apos;[NAME]&apos;.
1070Cena zakupu posiad?o?ci nie jest zwracana w?a?cicielowi. Je?eli przekazana posiad?o?? zostanie sprzedana, cana sprzeda?y zostanie podzielona pomi?dzy cz?onków grupy.
1071
1072Przekaza? t? posiad?o?? o powierzchni [AREA] m˛ grupie &apos;[GROUP_NAME]&apos;?
1073		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
1074	</notification>
1075	<notification name="DisplaySetToSafe">
1076		Ustawienia grafiki zosta?y zmienione do bezpiecznego poziomu poniewa? opcja -safe zosta?a wybrana.
1077	</notification>
1078	<notification name="DisplaySetToRecommended">
1079		Ustawienia grafiki zosta?y zmienione do zalecanego poziomu na podstawie konfiguracji Twojego systemu.
1080	</notification>
1081	<notification name="ErrorMessage">
1082		[ERROR_MESSAGE]
1083		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
1084	</notification>
1085	<notification name="AvatarMovedDesired">
1086		Miejsce, do którego chcesz si? teleportowa? jest chwilowo nieobecne.
1087Zosta?e? przeniesiony do regionu s?siedniego.
1088	</notification>
1089	<notification name="AvatarMovedLast">
1090		Twoje miejsce startu jest obecnie niedost?pne.
1091Zosta?e? przeniesiony do s?siedniego regionu.
1092	</notification>
1093	<notification name="AvatarMovedHome">
1094		Twoje miejsce startu jest obecnie niedost?pne.
1095Zosta?e? przeniesiony do pobliskiego regionu.
1096Mo?esz ustawi? nowe miejsce startu.
1097	</notification>
1098	<notification name="ClothingLoading">
1099		Twoje ubranie wci?? si? ?aduje.
1100Mo?esz normalnie u?ywa? [SECOND_LIFE], inni u?ytkownicy b?d? Ci? widzieli poprawnie.
1101		<form name="form">
1102			<ignore name="ignore" text="?adowanie ubra? nadal trwa"/>
1103		</form>
1104	</notification>
1105	<notification name="FirstRun">
1106		Instalacja [APP_NAME] zako?czona.
1107
1108Je?eli u?ywasz [SECOND_LIFE] po raz pierwszy to musisz stworzy? konto ?eby móc si? zalogowa?.
1109Czy chcesz przej?? na stron? [http://join.secondlife.com secondlife.com] ?eby stworzy? nowe konto?
1110		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Nowe konto..."/>
1111	</notification>
1112	<notification name="LoginPacketNeverReceived">
1113		Problemy z po??czeniem. Problem mo?e by? spowodowany Twoim po??czeniem z Internetem albo mo?e istnie? po stronie [SECOND_LIFE_GRID].
1114
1115Mo?esz sprawdzi? swoje po??czenie z Internetem i spróbowa? ponownie za kilka minut lub po??czy? si? ze stron? pomocy technicznej tutaj [SUPPORT_SITE] lub wybra? Teleportuj by teleportowa? si? do swojego miejsca startu.
1116		<form name="form">
1117			<button name="OK" text="OK"/>
1118			<button name="Help" text="Pomoc"/>
1119			<button name="Teleport" text="Teleportuj"/>
1120		</form>
1121	</notification>
1122	<notification name="WelcomeChooseSex">
1123		Twoja posta? pojawi si? za moment.
1124
1125U?ywaj strza?ek ?eby sie porusza?.
1126Naci?nij F1 w dowolnej chwili po pomoc albo ?eby dowiedzie? si? wi?cej o [SECOND_LIFE].
1127Wybierz awatara w?a?ciwej p?ci.
1128Ten wybór b?dzie mo?na pó?niej zmieni?.
1129		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kobieta" yestext="M??czyzna"/>
1130	</notification>
1131	<notification name="CantTeleportToGrid">
1132		Nie mo?na teleportowa? do [SLURL], poniewa? jest na innym gridzie ([GRID]) ni? obecny grid ([CURRENT_GRID]). Prosz? zamkn?? przegl?dark? i spróbowa? ponownie.
1133		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
1134	</notification>
1135	<notification name="GeneralCertificateError">
1136		Po??czenie z serwerem nie mog?o zosta? nawi?zane.
1137[REAS…

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file