PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/teleport_strings.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 85 lines | 85 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 424403f04161c13e6298f60bae8a2562 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<teleport_messages>
 3	<message_set name="errors">
 4		<message name="invalid_tport">
 5			Przepraszamy, ale pojawi? si? b??d podczas Twojej próby teleportacji. Aby ponowi? teleportacj?, wyloguj si? i zaloguj ponownie.
 6Je?eli nadal otrzymujesz komunikat o b??dzie teleportacji, sprawd? [SUPPORT_SITE].
 7		</message>
 8		<message name="invalid_region_handoff">
 9			Przepraszamy, ale pojawi? si? b??d podczas próby zmiany regionu. Aby ponowi? prób? przej?cia na drugi region, wyloguj si? i zaloguj ponownie.
10Je?eli nadal otrzymujesz komunikat o b??dzie podczas przej?cia na drugi region, sprawd? [SUPPORT_SITE].
11		</message>
12		<message name="blocked_tport">
13			Przepraszamy, teleportacja jest chwilowo niedost?pna. Spróbuj jeszcze raz.
14Je?li nadal nie mo?esz si? teleportowa? wyloguj si? i ponownie zaloguj.
15		</message>
16		<message name="nolandmark_tport">
17			Przepraszamy, ale nie mo?emy znale?? miejsca docelowego.
18		</message>
19		<message name="timeout_tport">
20			Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji. Spróbuj jeszcze raz.
21		</message>
22		<message name="NoHelpIslandTP">
23		Brak mo?liwo?ci ponownej teleportacji do Welcome Island.
24Odwied? &apos;Welcome Island Public&apos; by powtórzy? szkolenie.
25		</message>
26		<message name="noaccess_tport">
27			Przepraszamy, ale nie masz dost?pu do miejsca docelowego.
28		</message>
29		<message name="missing_attach_tport">
30			Czekamy na Twoje akcesoria. Mo?esz poczeka? kilka minut lub zrobi? relog przed nast?pn? prób? teleportacji.
31		</message>
32		<message name="too_many_uploads_tport">
33			Obecnie ten region ma problemy z ?adowaniem obiektów, w zwi?zku z czym teleportacja bardzo sie opó?nia.
34Spróbuj jeszcze raz za kilka minut albo teleportuj si? do mniej zat?oczonego miejsca.
35		</message>
36		<message name="expired_tport">
37			Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? teleportacji wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
38		</message>
39		<message name="expired_region_handoff">
40			Przepraszamy, ale nie uda?o si? przeprowadzi? zmiany regionu wystarczaj?co szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
41		</message>
42		<message name="no_host">
43			Nie mo?emy znale?? miejsca docelowego. To miejsce mo?e by? chwilowo nieosi?galne albo przesta?o istnie?.
44Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
45		</message>
46		<message name="no_inventory_host">
47			Szafa chwilowo nie dzia?a.
48		</message>
49	</message_set>
50	<message_set name="progress">
51		<message name="sending_dest">
52			Wysy?anie do celu.
53		</message>
54		<message name="redirecting">
55			Wysy?anie do innego miejsca.
56		</message>
57		<message name="relaying">
58			Przenoszenie do celu.
59		</message>
60		<message name="sending_home">
61			Wysy?anie do miejsca startu.
62		</message>
63		<message name="sending_landmark">
64			Lokalizowanie landmarka(LM).
65		</message>
66		<message name="completing">
67			Finalizowanie teleportacji.
68		</message>
69		<message name="completed_from">
70			Teleportacja zako?czona z [T_SLURL]
71		</message>
72		<message name="resolving">
73			Namierzanie celu.
74		</message>
75		<message name="contacting">
76			??czenie z nowym regionem.
77		</message>
78		<message name="arriving">
79			Docieranie do celu...
80		</message>
81		<message name="requesting">
82			Start teleportacji...
83		</message>
84	</message_set>
85</teleport_messages>