PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_group_invite.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 27 lines | 27 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | bc31f070b81cfdf5e3aa5f2bbad42b11 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Zaproszenie do Grupy" name="invite_panel">
 3	<panel.string name="confirm_invite_owner_str">
 4		Jeste? pewny/a, ?e chcesz wybra? nowych w?a?cieli grupy? Ta decyzja jest ostateczna!
 5	</panel.string>
 6	<panel.string name="loading">
 7		(?adowanie...)
 8	</panel.string>
 9	<panel.string name="already_in_group">
10		Niektórzy Rezydenci, których wybra?e? ju? nale?? do grupy i nie otrzymali zaproszenia.
11	</panel.string>
12	<text name="help_text">
13		Mo?esz zaprosi? kilku Rezydentów do swojej grupy. Wybierz &apos;Otwórz Katalog Osobisty&apos; aby rozpocz??.
14	</text>
15	<button label="Otwórz Katalog Osobisty" name="add_button" tool_tip=""/>
16	<name_list name="invitee_list" tool_tip="Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij imi? Rezydenta aby wybra? kilka osób."/>
17	<button label="Usu? z Listy" name="remove_button" tool_tip="Usuwa wybranych powy?ej Rezydentów z listy zaprosze?."/>
18	<text name="role_text">
19		Wybierz rol? dla nowego cz?onka:
20	</text>
21	<combo_box name="role_name" tool_tip="Wybierz z listy Role, które mo?esz przypisa? cz?onkom"/>
22	<button label="Wy?lij Zaproszenia" name="ok_button"/>
23	<button label="Anuluj" name="cancel_button"/>
24	<string name="GroupInvitation">
25		Zaproszenie do grupy
26	</string>
27</panel>