PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_report_abuse.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 107 lines | 107 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 5b7da9fe4a4b956dbff7719ca5240315 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="floater_report_abuse" title="RAPORT O NADU?YCIU">
 3. <floater.string name="Screenshot">
 4. Zdj?cie ekranu
 5. </floater.string>
 6. <check_box label="Za??cz zdj?cie do raportu" name="screen_check"/>
 7. <text name="reporter_title">
 8. Reporter:
 9. </text>
 10. <text name="reporter_field">
 11. Loremipsum Dolorsitamut Longnamez
 12. </text>
 13. <text name="sim_title">
 14. Region:
 15. </text>
 16. <text name="sim_field">
 17. Nazwa Regionu
 18. </text>
 19. <text name="pos_title">
 20. Pozycja:
 21. </text>
 22. <text name="pos_field">
 23. {128.1, 128.1, 15.4}
 24. </text>
 25. <text name="select_object_label">
 26. Wybierz ten przycisk a nast?pnie obiekt, który zg?aszasz do raportu:
 27. </text>
 28. <button label="" label_selected="" name="pick_btn" tool_tip="Wybór obiektu - wybierz obiekt, którego dotyczy raport"/>
 29. <text name="object_name_label">
 30. Nazwa obiektu:
 31. </text>
 32. <text name="object_name">
 33. Consetetur Sadipscing
 34. </text>
 35. <text name="owner_name_label">
 36. W?a?ciciel:
 37. </text>
 38. <text name="owner_name">
 39. Hendrerit Vulputate Kamawashi Longname
 40. </text>
 41. <combo_box name="category_combo" tool_tip="Wybór kategorii - wybierz kategori?, której dotyczy raport">
 42. <combo_box.item label="Wybierz Kategori?:" name="Select_category"/>
 43. <combo_box.item label="Wiek &gt; Udawanie nieletniej osoby" name="Age__Age_play"/>
 44. <combo_box.item label="Wiek &gt; Doros?y Rezydent w Teen Second Life" name="Age__Adult_resident_on_Teen_Second_Life"/>
 45. <combo_box.item label="Wiek &gt; Nieletni Rezydent poza Teen Second Life" name="Age__Underage_resident_outside_of_Teen_Second_Life"/>
 46. <combo_box.item label="Napa?? &gt; strefa militarna / niebezpieczny obszar" name="Assault__Combat_sandbox___unsafe_area"/>
 47. <combo_box.item label="Napa?? &gt; nezpieczny obszar" name="Assault__Safe_area"/>
 48. <combo_box.item label="Napa?? &gt; obszar do testowania broni" name="Assault__Weapons_testing_sandbox"/>
 49. <combo_box.item label="Handel &gt; niedostarczenie produktu lub us?ugi" name="Commerce__Failure_to_deliver_product_or_service"/>
 50. <combo_box.item label="Naruszenie prywatno?ci &gt; dane osobiste" name="Disclosure__Real_world_information"/>
 51. <combo_box.item label="Ujawnienie &gt; monitorowanie czatu" name="Disclosure__Remotely_monitoring chat"/>
 52. <combo_box.item label="Ujawnienie &gt; dane z Second Life / Czatu / IM" name="Disclosure__Second_Life_information_chat_IMs"/>
 53. <combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; nieuczciwe u?ywanie zasobów Regionu" name="Disturbing_the_peace__Unfair_use_of_region_resources"/>
 54. <combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; przesadnie skryptowane obiekty" name="Disturbing_the_peace__Excessive_scripted_objects"/>
 55. <combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; ?miecenie obiektami" name="Disturbing_the_peace__Object_littering"/>
 56. <combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; ci?g?y spam" name="Disturbing_the_peace__Repetitive_spam"/>
 57. <combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; nieporz?dany spam reklamowy" name="Disturbing_the_peace__Unwanted_advert_spam"/>
 58. <combo_box.item label="Oszustwo &gt; L$" name="Fraud__L$"/>
 59. <combo_box.item label="Oszustwo &gt; Posiad?o?ci" name="Fraud__Land"/>
 60. <combo_box.item label="Oszustwo &gt; piramidy albo listy ?a?cuchowe" name="Fraud__Pyramid_scheme_or_chain_letter"/>
 61. <combo_box.item label="Oszustwo &gt; US$" name="Fraud__US$"/>
 62. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; farmy reklamowe / wizualny spam" name="Harassment__Advert_farms___visual_spam"/>
 63. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; znies?awianie jedostek lub grup" name="Harassment__Defaming_individuals_or_groups"/>
 64. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Ograniczanie ruchu" name="Harassment__Impeding_movement"/>
 65. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Molestowanie seksualne" name="Harassment__Sexual_harassment"/>
 66. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Namawianie/Zach?canie innych do ?amania warunków umowy (ToS)" name="Harassment__Solicting_inciting_others_to_violate_ToS"/>
 67. <combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Zniewa?anie S?owne" name="Harassment__Verbal_abuse"/>
 68. <combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? lub post?powanie" name="Indecency__Broadly_offensive_content_or_conduct"/>
 69. <combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Niestosowne imi? awatara" name="Indecency__Inappropriate_avatar_name"/>
 70. <combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? i post?powanie w Regionie &apos;General&apos;" name="Indecency__Mature_content_in_PG_region"/>
 71. <combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? i post?powanie w Regionie &apos;Moderate&apos;" name="Indecency__Inappropriate_content_in_Mature_region"/>
 72. <combo_box.item label="Naruszenie w?asno?ci intelektualnej &gt; usuni?cie tre?ci" name="Intellectual_property_infringement_Content_Removal"/>
 73. <combo_box.item label="Naruszenie w?asno?ci intelektualnej &gt; CopyBot albo nadu?ycie przywilejów" name="Intellectual_property_infringement_CopyBot_or_Permissions_Exploit"/>
 74. <combo_box.item label="Nietolerancja" name="Intolerance"/>
 75. <combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; nadu?ywanie piaskownicy" name="Land__Abuse_of_sandbox_resources"/>
 76. <combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; obiekty/tekstury" name="Land__Encroachment__Objects_textures"/>
 77. <combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; cz?steczki" name="Land__Encroachment__Particles"/>
 78. <combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; drzewa/ro?liny" name="Land__Encroachment__Trees_plants"/>
 79. <combo_box.item label="Zak?ady/Hazard" name="Wagering_gambling"/>
 80. <combo_box.item label="Inne" name="Other"/>
 81. </combo_box>
 82. <text name="abuser_name_title">
 83. Dane osobowe:
 84. </text>
 85. <line_editor name="abuser_name_edit"/>
 86. <button label="Wybierz Rezydenta" label_selected="" name="select_abuser" tool_tip="Wybierz dane Rezydenta"/>
 87. <text name="abuser_name_title2">
 88. Miejsce nadu?ycia:
 89. </text>
 90. <line_editor name="abuse_location_edit"/>
 91. <text name="sum_title">
 92. Podsumowanie:
 93. </text>
 94. <line_editor name="summary_edit"/>
 95. <text name="dscr_title">
 96. Szczegó?y:
 97. </text>
 98. <text name="bug_aviso">
 99. Podaj jak najwi?cej mo?liwych szczegó?ów dotycz?cych nadu?ycia
 100. </text>
 101. <text_editor name="details_edit"/>
 102. <text name="incomplete_title">
 103. * Pami?taj: Niedoko?czone raporty nie b?d? rozpatrywane
 104. </text>
 105. <button label="Wy?lij" label_selected="Wy?lij" name="send_btn"/>
 106. <button label="Anuluj" label_selected="Anuluj" name="cancel_btn"/>
 107. </floater>