PageRenderTime 38ms CodeModel.GetById 24ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_report_abuse.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 107 lines | 107 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 5b7da9fe4a4b956dbff7719ca5240315 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="floater_report_abuse" title="RAPORT O NADU?YCIU">
  3	<floater.string name="Screenshot">
  4		Zdj?cie ekranu
  5	</floater.string>
  6	<check_box label="Za??cz zdj?cie do raportu" name="screen_check"/>
  7	<text name="reporter_title">
  8		Reporter:
  9	</text>
 10	<text name="reporter_field">
 11		Loremipsum Dolorsitamut Longnamez
 12	</text>
 13	<text name="sim_title">
 14		Region:
 15	</text>
 16	<text name="sim_field">
 17		Nazwa Regionu
 18	</text>
 19	<text name="pos_title">
 20		Pozycja:
 21	</text>
 22	<text name="pos_field">
 23		{128.1, 128.1, 15.4}
 24	</text>
 25	<text name="select_object_label">
 26		Wybierz ten przycisk a nast?pnie obiekt, który zg?aszasz do raportu:
 27	</text>
 28	<button label="" label_selected="" name="pick_btn" tool_tip="Wybór obiektu - wybierz obiekt, którego dotyczy raport"/>
 29	<text name="object_name_label">
 30		Nazwa obiektu:
 31	</text>
 32	<text name="object_name">
 33		Consetetur Sadipscing
 34	</text>
 35	<text name="owner_name_label">
 36		W?a?ciciel:
 37	</text>
 38	<text name="owner_name">
 39		Hendrerit Vulputate Kamawashi Longname
 40	</text>
 41	<combo_box name="category_combo" tool_tip="Wybór kategorii - wybierz kategori?, której dotyczy raport">
 42		<combo_box.item label="Wybierz Kategori?:" name="Select_category"/>
 43		<combo_box.item label="Wiek &gt; Udawanie nieletniej osoby" name="Age__Age_play"/>
 44		<combo_box.item label="Wiek &gt; Doros?y Rezydent w Teen Second Life" name="Age__Adult_resident_on_Teen_Second_Life"/>
 45		<combo_box.item label="Wiek &gt; Nieletni Rezydent poza Teen Second Life" name="Age__Underage_resident_outside_of_Teen_Second_Life"/>
 46		<combo_box.item label="Napa?? &gt; strefa militarna / niebezpieczny obszar" name="Assault__Combat_sandbox___unsafe_area"/>
 47		<combo_box.item label="Napa?? &gt; nezpieczny obszar" name="Assault__Safe_area"/>
 48		<combo_box.item label="Napa?? &gt; obszar do testowania broni" name="Assault__Weapons_testing_sandbox"/>
 49		<combo_box.item label="Handel &gt; niedostarczenie produktu lub us?ugi" name="Commerce__Failure_to_deliver_product_or_service"/>
 50		<combo_box.item label="Naruszenie prywatno?ci &gt; dane osobiste" name="Disclosure__Real_world_information"/>
 51		<combo_box.item label="Ujawnienie &gt; monitorowanie czatu" name="Disclosure__Remotely_monitoring chat"/>
 52		<combo_box.item label="Ujawnienie &gt; dane z Second Life / Czatu / IM" name="Disclosure__Second_Life_information_chat_IMs"/>
 53		<combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; nieuczciwe u?ywanie zasobów Regionu" name="Disturbing_the_peace__Unfair_use_of_region_resources"/>
 54		<combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; przesadnie skryptowane obiekty" name="Disturbing_the_peace__Excessive_scripted_objects"/>
 55		<combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; ?miecenie obiektami" name="Disturbing_the_peace__Object_littering"/>
 56		<combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; ci?g?y spam" name="Disturbing_the_peace__Repetitive_spam"/>
 57		<combo_box.item label="Zak?ócanie spokoju &gt; nieporz?dany spam reklamowy" name="Disturbing_the_peace__Unwanted_advert_spam"/>
 58		<combo_box.item label="Oszustwo &gt; L$" name="Fraud__L$"/>
 59		<combo_box.item label="Oszustwo &gt; Posiad?o?ci" name="Fraud__Land"/>
 60		<combo_box.item label="Oszustwo &gt; piramidy albo listy ?a?cuchowe" name="Fraud__Pyramid_scheme_or_chain_letter"/>
 61		<combo_box.item label="Oszustwo &gt; US$" name="Fraud__US$"/>
 62		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; farmy reklamowe / wizualny spam" name="Harassment__Advert_farms___visual_spam"/>
 63		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; znies?awianie jedostek lub grup" name="Harassment__Defaming_individuals_or_groups"/>
 64		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Ograniczanie ruchu" name="Harassment__Impeding_movement"/>
 65		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Molestowanie seksualne" name="Harassment__Sexual_harassment"/>
 66		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Namawianie/Zach?canie innych do ?amania warunków umowy (ToS)" name="Harassment__Solicting_inciting_others_to_violate_ToS"/>
 67		<combo_box.item label="Prze?ladowanie &gt; Zniewa?anie S?owne" name="Harassment__Verbal_abuse"/>
 68		<combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? lub post?powanie" name="Indecency__Broadly_offensive_content_or_conduct"/>
 69		<combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Niestosowne imi? awatara" name="Indecency__Inappropriate_avatar_name"/>
 70		<combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? i post?powanie w Regionie &apos;General&apos;" name="Indecency__Mature_content_in_PG_region"/>
 71		<combo_box.item label="Nieprzyzwoito?? &gt; Obra?liwa tre?? i post?powanie w Regionie &apos;Moderate&apos;" name="Indecency__Inappropriate_content_in_Mature_region"/>
 72		<combo_box.item label="Naruszenie w?asno?ci intelektualnej &gt; usuni?cie tre?ci" name="Intellectual_property_infringement_Content_Removal"/>
 73		<combo_box.item label="Naruszenie w?asno?ci intelektualnej &gt; CopyBot albo nadu?ycie przywilejów" name="Intellectual_property_infringement_CopyBot_or_Permissions_Exploit"/>
 74		<combo_box.item label="Nietolerancja" name="Intolerance"/>
 75		<combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; nadu?ywanie piaskownicy" name="Land__Abuse_of_sandbox_resources"/>
 76		<combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; obiekty/tekstury" name="Land__Encroachment__Objects_textures"/>
 77		<combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; cz?steczki" name="Land__Encroachment__Particles"/>
 78		<combo_box.item label="Posiad?o?ci &gt; naruszenie &gt; drzewa/ro?liny" name="Land__Encroachment__Trees_plants"/>
 79		<combo_box.item label="Zak?ady/Hazard" name="Wagering_gambling"/>
 80		<combo_box.item label="Inne" name="Other"/>
 81	</combo_box>
 82	<text name="abuser_name_title">
 83		Dane osobowe:
 84	</text>
 85	<line_editor name="abuser_name_edit"/>
 86	<button label="Wybierz Rezydenta" label_selected="" name="select_abuser" tool_tip="Wybierz dane Rezydenta"/>
 87	<text name="abuser_name_title2">
 88		Miejsce nadu?ycia:
 89	</text>
 90	<line_editor name="abuse_location_edit"/>
 91	<text name="sum_title">
 92		Podsumowanie:
 93	</text>
 94	<line_editor name="summary_edit"/>
 95	<text name="dscr_title">
 96		Szczegó?y:
 97	</text>
 98	<text name="bug_aviso">
 99		Podaj jak najwi?cej mo?liwych szczegó?ów dotycz?cych nadu?ycia
100	</text>
101	<text_editor name="details_edit"/>
102	<text name="incomplete_title">
103		* Pami?taj: Niedoko?czone raporty nie b?d? rozpatrywane
104	</text>
105	<button label="Wy?lij" label_selected="Wy?lij" name="send_btn"/>
106	<button label="Anuluj" label_selected="Anuluj" name="cancel_btn"/>
107</floater>