PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 21ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_animation_preview.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 187 lines | 184 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | c85b256a9bdb89d5fb9978dde15e7363 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
  1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  2<floater name="Animation Preview" title="">
  3	<floater.string name="failed_to_initialize">
  4		Inicjalizacja ruchu nie powiod?a si?.
  5	</floater.string>
  6	<floater.string name="anim_too_long">
  7		D?ugo?? pliku animacji wynosi [LENGTH] sekund.
  8
  9Maksymalna d?ugo?? pliku animacji wynosi [MAX_LENGTH] sekund.
 10	</floater.string>
 11	<floater.string name="failed_file_read">
 12		Brak mo?liwo?ci odczytania plików animacji do wy?wietlenia.
 13
 14[STATUS]
 15	</floater.string>
 16	<floater.string name="E_ST_OK">
 17		Ok
 18	</floater.string>
 19	<floater.string name="E_ST_EOF">
 20		Niew?a?ciwe zako?czenie nazwy pliku.
 21	</floater.string>
 22	<floater.string name="E_ST_NO_CONSTRAINT">
 23		Brak mo?liwo?ci wy?wietlenia definicji ograniczenia.
 24	</floater.string>
 25	<floater.string name="E_ST_NO_FILE">
 26		Plik BVH nie mo?e zosta? otworzony.
 27	</floater.string>
 28	<floater.string name="E_ST_NO_HIER">
 29		Niew?a?ciwy nag?ówek HIERARCHII.
 30	</floater.string>
 31	<floater.string name="E_ST_NO_JOINT">
 32		ROOT oraz JOINT nieodnalezione.
 33	</floater.string>
 34	<floater.string name="E_ST_NO_NAME">
 35		Brak nazwy JOINT.
 36	</floater.string>
 37	<floater.string name="E_ST_NO_OFFSET">
 38		OFFSET nieodnalezione.
 39	</floater.string>
 40	<floater.string name="E_ST_NO_CHANNELS">
 41		CHANNELS nieodnalezione.
 42	</floater.string>
 43	<floater.string name="E_ST_NO_ROTATION">
 44		Brak otrzymania kolejno?ci obrotu.
 45	</floater.string>
 46	<floater.string name="E_ST_NO_AXIS">
 47		Brak osi obrotu.
 48	</floater.string>
 49	<floater.string name="E_ST_NO_MOTION">
 50		MOTION nieodnalezione.
 51	</floater.string>
 52	<floater.string name="E_ST_NO_FRAMES">
 53		Brak otrzymania liczby klatek obrazu.
 54	</floater.string>
 55	<floater.string name="E_ST_NO_FRAME_TIME">
 56		Brak otrzymania czasu dla ilo?ci klatek obrazu.
 57	</floater.string>
 58	<floater.string name="E_ST_NO_POS">
 59		Brak otrzymania warto?ci pozycji.
 60	</floater.string>
 61	<floater.string name="E_ST_NO_ROT">
 62		Nie mo?na odczyta? warto?ci obrotu.
 63	</floater.string>
 64	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_FILE">
 65		Nie mo?na otworzy? pliku t?umaczenia.
 66	</floater.string>
 67	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_HEADER">
 68		Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia nag?ówka.
 69	</floater.string>
 70	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_NAME">
 71		Nie mo?na przet?umaczy? nazw.
 72	</floater.string>
 73	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_IGNORE">
 74		Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia dla warto?ci ignorowania.
 75	</floater.string>
 76	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_RELATIVE">
 77		Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia warto?ci relatywnej.
 78	</floater.string>
 79	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_OUTNAME">
 80		Nie mo?na przeczyta? nazw warto?ci t?umaczenia.
 81	</floater.string>
 82	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MATRIX">
 83		Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia pola.
 84	</floater.string>
 85	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGECHILD">
 86		Brak otrzymania nazwy dla mergechild.
 87	</floater.string>
 88	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGEPARENT">
 89		Brak otrzymania nazwy dla mergeparent.
 90	</floater.string>
 91	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_PRIORITY">
 92		Brak warto?ci prerogatywy.
 93	</floater.string>
 94	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_LOOP">
 95		Brak otrzymania warto?ci powtórze?.
 96	</floater.string>
 97	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEIN">
 98		Brak otrzymawnia warto?ci easeIn.
 99	</floater.string>
100	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEOUT">
101		Brak otrzymania warto?ci dla easeOut.
102	</floater.string>
103	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_HAND">
104		Brak otrzymania warto?ci morfizacji.
105	</floater.string>
106	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EMOTE">
107		Nie mo?na odczyta? nazwy emocji.
108	</floater.string>
109	<floater.string name="E_ST_BAD_ROOT">
110		Nieprawid?owa nazwa, u?yj &quot;hip&quot;.
111	</floater.string>
112	<text name="name_label">
113		Nazwa:
114	</text>
115	<text name="description_label">
116		Opis:
117	</text>
118	<spinner label="Pierwsze?stwo" name="priority" tool_tip="Kontroluj animacje,które mog? zosta? zdominowane przez t? animacj?"/>
119	<check_box label="Powtarzaj" name="loop_check" tool_tip="Powtarzaj t? animacj?"/>
120	<spinner label="Od(%)" name="loop_in_point" tool_tip="Wybierz punkt, od którego chcesz zacz?? powtarza? animacj?"/>
121	<spinner label="Do(%)" name="loop_out_point" tool_tip="Wybierz punkt, od którego chcesz zako?czy? powtarzanie animacji"/>
122	<text name="hand_label">
123		Pozycja r?ki
124	</text>
125	<combo_box label="" name="hand_pose_combo" tool_tip="Kontroluje co robi r?ka podczas animacji">
126		<combo_box.item label="Rozci?gaj" name="Spread"/>
127		<combo_box.item label="Odpocznij" name="Relaxed"/>
128		<combo_box.item label="Wskazuj" name="PointBoth"/>
129		<combo_box.item label="Pi???" name="Fist"/>
130		<combo_box.item label="Lewa-Odpocznij" name="RelaxedLeft"/>
131		<combo_box.item label="Wskazuj lew?" name="PointLeft"/>
132		<combo_box.item label="Zaci?nij lew?" name="FistLeft"/>
133		<combo_box.item label="Prawa-odpocznij" name="RelaxedRight"/>
134		<combo_box.item label="Wskazuj praw?" name="PointRight"/>
135		<combo_box.item label="Zaci?nij praw?" name="FistRight"/>
136		<combo_box.item label="Salutuj praw?" name="SaluteRight"/>
137		<combo_box.item label="Pisz" name="Typing"/>
138		<combo_box.item label="Prawa-pokój" name="PeaceRight"/>
139	</combo_box>
140	<text name="emote_label">
141		Ekspresja
142	</text>
143	<combo_box label="" name="emote_combo" tool_tip="Kontroluj mimik? twarzy w czasie animacji">
144		<item label="(?adne)" name="[None]" value=""/>
145		<item label="Aaaaah" name="Aaaaah" value="Aaaaah"/>
146		<item label="Obawa" name="Afraid" value="Obawa"/>
147		<item label="Z?o??" name="Angry" value="Z?o??"/>
148		<item label="Du?y u?miech" name="BigSmile" value="Du?y u?miech"/>
149		<item label="Znudzenie" name="Bored" value="Znudzenie"/>
150		<item label="P?acz" name="Cry" value="P?acz"/>
151		<item label="Wzgarda" name="Disdain" value="Wzgarda"/>
152		<item label="Zak?opotanie" name="Embarrassed" value="Zak?opotanie"/>
153		<item label="Marszczenie brwi" name="Frown" value="Marszczenie brwi"/>
154		<item label="Poca?unek" name="Kiss" value="Poca?unek"/>
155		<item label="?miech" name="Laugh" value="?miech"/>
156		<item label="Plllppt" name="Plllppt" value="Plllppt"/>
157		<item label="Odrzucenie" name="Repulsed" value="Odrzucenie"/>
158		<item label="Smutek" name="Sad" value="Smutek"/>
159		<item label="Wzruszenie ramionami" name="Shrug" value="Wzruszenie ramionami"/>
160		<item label="U?miech" name="Smile" value="U?miech"/>
161		<item label="Niespodzianka" name="Surprise" value="Niespodzianka"/>
162		<item label="Mrugni?cie" name="Wink" value="Mrugni?cie"/>
163		<item label="Zmartwienie" name="Worry" value="Zmartwienie"/>
164	</combo_box>
165	<text name="preview_label">
166		Przegl?daj kiedy:
167	</text>
168	<combo_box label="" name="preview_base_anim" tool_tip="Przetestuj zachowanie animacji kiedy awatar wykonuje normalne czynno?ci">
169		<item label="Stoisz" name="Standing" value="Stoisz"/>
170		<item label="Chodzisz" name="Walking" value="Chodzisz"/>
171		<item label="Siedzisz" name="Sitting" value="Siedzisz"/>
172		<item label="Latasz" name="Flying" value="Latasz"/>
173	</combo_box>
174	<spinner label="Z?agodzi? w (sekund)" name="ease_in_time" tool_tip="Ilo?? Czasu (w sekundach), w których animacje mieszaj? si?"/>
175	<spinner label="Z?agodzi? na zewn?trz (sekund)" name="ease_out_time" tool_tip="Ilo?? Czasu (w sekundach), w których animacje oddzielaj? si?"/>
176	<button label="" name="play_btn" tool_tip="Odtwarzaj animacj?"/>
177	<button name="pause_btn" tool_tip="Zatrzymaj animacj?"/>
178	<button label="" name="stop_btn" tool_tip="Zako?cz odtwarzanie animacji"/>
179	<slider label="" name="playback_slider"/>
180	<text name="bad_animation_text">
181		Brak mo?liwo?ci wczytania pliku animacji.
182
183Doradzamy eksport plików BVH z Poser 4.
184	</text>
185	<button label="Za?aduj ([AMOUNT]L$)" name="ok_btn"/>
186	<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
187</floater>