PageRenderTime 52ms CodeModel.GetById 20ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_animation_preview.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 187 lines | 184 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | c85b256a9bdb89d5fb9978dde15e7363 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2. <floater name="Animation Preview" title="">
 3. <floater.string name="failed_to_initialize">
 4. Inicjalizacja ruchu nie powiod?a si?.
 5. </floater.string>
 6. <floater.string name="anim_too_long">
 7. D?ugo?? pliku animacji wynosi [LENGTH] sekund.
 8. Maksymalna d?ugo?? pliku animacji wynosi [MAX_LENGTH] sekund.
 9. </floater.string>
 10. <floater.string name="failed_file_read">
 11. Brak mo?liwo?ci odczytania plików animacji do wy?wietlenia.
 12. [STATUS]
 13. </floater.string>
 14. <floater.string name="E_ST_OK">
 15. Ok
 16. </floater.string>
 17. <floater.string name="E_ST_EOF">
 18. Niew?a?ciwe zako?czenie nazwy pliku.
 19. </floater.string>
 20. <floater.string name="E_ST_NO_CONSTRAINT">
 21. Brak mo?liwo?ci wy?wietlenia definicji ograniczenia.
 22. </floater.string>
 23. <floater.string name="E_ST_NO_FILE">
 24. Plik BVH nie mo?e zosta? otworzony.
 25. </floater.string>
 26. <floater.string name="E_ST_NO_HIER">
 27. Niew?a?ciwy nag?ówek HIERARCHII.
 28. </floater.string>
 29. <floater.string name="E_ST_NO_JOINT">
 30. ROOT oraz JOINT nieodnalezione.
 31. </floater.string>
 32. <floater.string name="E_ST_NO_NAME">
 33. Brak nazwy JOINT.
 34. </floater.string>
 35. <floater.string name="E_ST_NO_OFFSET">
 36. OFFSET nieodnalezione.
 37. </floater.string>
 38. <floater.string name="E_ST_NO_CHANNELS">
 39. CHANNELS nieodnalezione.
 40. </floater.string>
 41. <floater.string name="E_ST_NO_ROTATION">
 42. Brak otrzymania kolejno?ci obrotu.
 43. </floater.string>
 44. <floater.string name="E_ST_NO_AXIS">
 45. Brak osi obrotu.
 46. </floater.string>
 47. <floater.string name="E_ST_NO_MOTION">
 48. MOTION nieodnalezione.
 49. </floater.string>
 50. <floater.string name="E_ST_NO_FRAMES">
 51. Brak otrzymania liczby klatek obrazu.
 52. </floater.string>
 53. <floater.string name="E_ST_NO_FRAME_TIME">
 54. Brak otrzymania czasu dla ilo?ci klatek obrazu.
 55. </floater.string>
 56. <floater.string name="E_ST_NO_POS">
 57. Brak otrzymania warto?ci pozycji.
 58. </floater.string>
 59. <floater.string name="E_ST_NO_ROT">
 60. Nie mo?na odczyta? warto?ci obrotu.
 61. </floater.string>
 62. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_FILE">
 63. Nie mo?na otworzy? pliku t?umaczenia.
 64. </floater.string>
 65. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_HEADER">
 66. Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia nag?ówka.
 67. </floater.string>
 68. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_NAME">
 69. Nie mo?na przet?umaczy? nazw.
 70. </floater.string>
 71. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_IGNORE">
 72. Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia dla warto?ci ignorowania.
 73. </floater.string>
 74. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_RELATIVE">
 75. Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia warto?ci relatywnej.
 76. </floater.string>
 77. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_OUTNAME">
 78. Nie mo?na przeczyta? nazw warto?ci t?umaczenia.
 79. </floater.string>
 80. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_MATRIX">
 81. Nie mo?na przeczyta? t?umaczenia pola.
 82. </floater.string>
 83. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGECHILD">
 84. Brak otrzymania nazwy dla mergechild.
 85. </floater.string>
 86. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGEPARENT">
 87. Brak otrzymania nazwy dla mergeparent.
 88. </floater.string>
 89. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_PRIORITY">
 90. Brak warto?ci prerogatywy.
 91. </floater.string>
 92. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_LOOP">
 93. Brak otrzymania warto?ci powtórze?.
 94. </floater.string>
 95. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEIN">
 96. Brak otrzymawnia warto?ci easeIn.
 97. </floater.string>
 98. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEOUT">
 99. Brak otrzymania warto?ci dla easeOut.
 100. </floater.string>
 101. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_HAND">
 102. Brak otrzymania warto?ci morfizacji.
 103. </floater.string>
 104. <floater.string name="E_ST_NO_XLT_EMOTE">
 105. Nie mo?na odczyta? nazwy emocji.
 106. </floater.string>
 107. <floater.string name="E_ST_BAD_ROOT">
 108. Nieprawid?owa nazwa, u?yj &quot;hip&quot;.
 109. </floater.string>
 110. <text name="name_label">
 111. Nazwa:
 112. </text>
 113. <text name="description_label">
 114. Opis:
 115. </text>
 116. <spinner label="Pierwsze?stwo" name="priority" tool_tip="Kontroluj animacje,które mog? zosta? zdominowane przez t? animacj?"/>
 117. <check_box label="Powtarzaj" name="loop_check" tool_tip="Powtarzaj t? animacj?"/>
 118. <spinner label="Od(%)" name="loop_in_point" tool_tip="Wybierz punkt, od którego chcesz zacz?? powtarza? animacj?"/>
 119. <spinner label="Do(%)" name="loop_out_point" tool_tip="Wybierz punkt, od którego chcesz zako?czy? powtarzanie animacji"/>
 120. <text name="hand_label">
 121. Pozycja r?ki
 122. </text>
 123. <combo_box label="" name="hand_pose_combo" tool_tip="Kontroluje co robi r?ka podczas animacji">
 124. <combo_box.item label="Rozci?gaj" name="Spread"/>
 125. <combo_box.item label="Odpocznij" name="Relaxed"/>
 126. <combo_box.item label="Wskazuj" name="PointBoth"/>
 127. <combo_box.item label="Pi???" name="Fist"/>
 128. <combo_box.item label="Lewa-Odpocznij" name="RelaxedLeft"/>
 129. <combo_box.item label="Wskazuj lew?" name="PointLeft"/>
 130. <combo_box.item label="Zaci?nij lew?" name="FistLeft"/>
 131. <combo_box.item label="Prawa-odpocznij" name="RelaxedRight"/>
 132. <combo_box.item label="Wskazuj praw?" name="PointRight"/>
 133. <combo_box.item label="Zaci?nij praw?" name="FistRight"/>
 134. <combo_box.item label="Salutuj praw?" name="SaluteRight"/>
 135. <combo_box.item label="Pisz" name="Typing"/>
 136. <combo_box.item label="Prawa-pokój" name="PeaceRight"/>
 137. </combo_box>
 138. <text name="emote_label">
 139. Ekspresja
 140. </text>
 141. <combo_box label="" name="emote_combo" tool_tip="Kontroluj mimik? twarzy w czasie animacji">
 142. <item label="(?adne)" name="[None]" value=""/>
 143. <item label="Aaaaah" name="Aaaaah" value="Aaaaah"/>
 144. <item label="Obawa" name="Afraid" value="Obawa"/>
 145. <item label="Z?o??" name="Angry" value="Z?o??"/>
 146. <item label="Du?y u?miech" name="BigSmile" value="Du?y u?miech"/>
 147. <item label="Znudzenie" name="Bored" value="Znudzenie"/>
 148. <item label="P?acz" name="Cry" value="P?acz"/>
 149. <item label="Wzgarda" name="Disdain" value="Wzgarda"/>
 150. <item label="Zak?opotanie" name="Embarrassed" value="Zak?opotanie"/>
 151. <item label="Marszczenie brwi" name="Frown" value="Marszczenie brwi"/>
 152. <item label="Poca?unek" name="Kiss" value="Poca?unek"/>
 153. <item label="?miech" name="Laugh" value="?miech"/>
 154. <item label="Plllppt" name="Plllppt" value="Plllppt"/>
 155. <item label="Odrzucenie" name="Repulsed" value="Odrzucenie"/>
 156. <item label="Smutek" name="Sad" value="Smutek"/>
 157. <item label="Wzruszenie ramionami" name="Shrug" value="Wzruszenie ramionami"/>
 158. <item label="U?miech" name="Smile" value="U?miech"/>
 159. <item label="Niespodzianka" name="Surprise" value="Niespodzianka"/>
 160. <item label="Mrugni?cie" name="Wink" value="Mrugni?cie"/>
 161. <item label="Zmartwienie" name="Worry" value="Zmartwienie"/>
 162. </combo_box>
 163. <text name="preview_label">
 164. Przegl?daj kiedy:
 165. </text>
 166. <combo_box label="" name="preview_base_anim" tool_tip="Przetestuj zachowanie animacji kiedy awatar wykonuje normalne czynno?ci">
 167. <item label="Stoisz" name="Standing" value="Stoisz"/>
 168. <item label="Chodzisz" name="Walking" value="Chodzisz"/>
 169. <item label="Siedzisz" name="Sitting" value="Siedzisz"/>
 170. <item label="Latasz" name="Flying" value="Latasz"/>
 171. </combo_box>
 172. <spinner label="Z?agodzi? w (sekund)" name="ease_in_time" tool_tip="Ilo?? Czasu (w sekundach), w których animacje mieszaj? si?"/>
 173. <spinner label="Z?agodzi? na zewn?trz (sekund)" name="ease_out_time" tool_tip="Ilo?? Czasu (w sekundach), w których animacje oddzielaj? si?"/>
 174. <button label="" name="play_btn" tool_tip="Odtwarzaj animacj?"/>
 175. <button name="pause_btn" tool_tip="Zatrzymaj animacj?"/>
 176. <button label="" name="stop_btn" tool_tip="Zako?cz odtwarzanie animacji"/>
 177. <slider label="" name="playback_slider"/>
 178. <text name="bad_animation_text">
 179. Brak mo?liwo?ci wczytania pliku animacji.
 180. Doradzamy eksport plików BVH z Poser 4.
 181. </text>
 182. <button label="Za?aduj ([AMOUNT]L$)" name="ok_btn"/>
 183. <button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
 184. </floater>