PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 20ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_region_estate.xml

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
XML | 73 lines | 73 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 244579eaa5d51236e6aaa74a0f942484 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 2<panel label="Maj?tek" name="Estate">
 3	<text name="estate_help_text">
 4		Zmiany w tej zak?adce b?d? odczuwalne w ca?ym Regionie.
 5	</text>
 6	<text name="estate_text">
 7		Maj?tek:
 8	</text>
 9	<text name="estate_name">
10		(brak danych)
11	</text>
12	<text name="owner_text">
13		W?a?ciciel Maj?tku:
14	</text>
15	<text name="estate_owner">
16		(brak danych)
17	</text>
18	<check_box label="U?ywaj czasu ?wiatowego" name="use_global_time_check"/>
19	<button label="?" name="use_global_time_help"/>
20	<check_box label="Sta?e S?o?ce" name="fixed_sun_check"/>
21	<button label="?" name="fixed_sun_help"/>
22	<slider label="Pora doby" name="sun_hour_slider"/>
23	<check_box label="Dost?p publiczny" name="externally_visible_check"/>
24	<button label="?" name="externally_visible_help"/>
25	<text name="Only Allow">
26		Ogranicz dost?p dla kont zweryfikowanych przez:
27	</text>
28	<check_box label="Rezydenci z danymi o koncie" name="limit_payment" tool_tip="Zbanuj niezidentyfikowanych Rezydentów"/>
29	<check_box label="Rezydenci, którzy dokonali weryfikacji wieku" name="limit_age_verified" tool_tip="Zbanuj Rezydentów, którzy nie zweryfikowali swojego wieku. Odwied? stron? [SUPPORT_SITE] po wi?cej informacji."/>
30	<check_box label="Rozmowy dozwolone" name="voice_chat_check"/>
31	<button label="?" name="voice_chat_help"/>
32	<check_box label="Teleportacja dozwolona" name="allow_direct_teleport"/>
33	<button label="?" name="allow_direct_teleport_help"/>
34	<text name="abuse_email_text">
35		Wysy?aj (email) reporty o nadu?yciach do:
36	</text>
37	<line_editor name="abuse_email_address"/>
38	<string name="email_unsupported">
39		Opcja niedost?pna
40	</string>
41	<button label="?" name="abuse_email_address_help"/>
42	<button label="Zastosuj" name="apply_btn"/>
43	<button label="Wyrzu? Rezydenta z Maj?tku..." name="kick_user_from_estate_btn"/>
44	<button label="Wy?lij wiadomo?? do Maj?tku..." name="message_estate_btn"/>
45	<text name="estate_manager_label">
46		Zarz?dcy Maj?tku:
47	</text>
48	<button label="?" name="estate_manager_help"/>
49	<name_list name="estate_manager_name_list"/>
50	<button label="Usu?..." name="remove_estate_manager_btn"/>
51	<button label="Dodaj..." name="add_estate_manager_btn"/>
52	<text name="allow_resident_label">
53		Dozwoleni Rezydenci:
54	</text>
55	<button label="?" name="allow_resident_help"/>
56	<name_list name="allowed_avatar_name_list"/>
57	<button label="Usu?..." name="remove_allowed_avatar_btn"/>
58	<button label="Dodaj..." name="add_allowed_avatar_btn"/>
59	<text name="allow_group_label">
60		Dozwolone grupy:
61	</text>
62	<button label="?" name="allow_group_help"/>
63	<name_list name="allowed_group_name_list"/>
64	<button label="Usu?..." name="remove_allowed_group_btn"/>
65	<button label="Dodaj..." name="add_allowed_group_btn"/>
66	<text name="ban_resident_label">
67		Zablokowani Rezydenci (bany):
68	</text>
69	<button label="?" name="ban_resident_help"/>
70	<name_list name="banned_avatar_name_list"/>
71	<button label="Usu?..." name="remove_banned_avatar_btn"/>
72	<button label="Dodaj..." name="add_banned_avatar_btn"/>
73</panel>