PageRenderTime 53ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/indra/newview/installers/darwin/release-dmg/Applications-alias.r

https://bitbucket.org/lindenlab/viewer-beta/
R | 700 lines | 698 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | aa6f39db6a6f46948a0d3f008520d111 MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

 1. data 'alis' (0) {
 2. $"0000 0000 0112 0002 0001 036D 6277 0000" /* ...........mbw.. */
 3. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 4. $"0000 0000 0000 C135 A717 482B 0000 0000" /* ......Á5§.H+.... */
 5. $"0002 0C41 7070 6C69 6361 7469 6F6E 7300" /* ...Applications. */
 6. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 7. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 8. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 9. $"0000 00E2 4F18 C2E8 9FB0 0000 0000 0000" /* ...âO.Âè&#x;°...... */
 10. $"0000 FFFF FFFF 0000 0920 0000 0000 0000" /* ..ÿÿÿÿ..Æ ...... */
 11. $"0000 0000 0000 0000 0003 6D62 7700 0010" /* ..........mbw... */
 12. $"0008 0000 C136 0987 0000 0011 0008 0000" /* ....Á6Ƈ........ */
 13. $"C2E9 0220 0000 0001 0000 0002 0010 6D62" /* Âé. ..........mb */
 14. $"773A 4170 706C 6963 6174 696F 6E73 000E" /* w:Applications.. */
 15. $"001A 000C 0041 0070 0070 006C 0069 0063" /* .....A.p.p.l.i.c */
 16. $"0061 0074 0069 006F 006E 0073 000F 0008" /* .a.t.i.o.n.s.... */
 17. $"0003 006D 0062 0077 0012 000C 4170 706C" /* ...m.b.w....Appl */
 18. $"6963 6174 696F 6E73 0013 0001 2F00 FFFF" /* ications..../.ÿÿ */
 19. $"0000" /* .. */
 20. };
 21. data 'icns' (-16455) {
 22. $"6963 6E73 0001 B3AC 6973 3332 0000 0224" /* icns..³¬is32...$ */
 23. $"9F00 005F 8061 005D 8700 055D 9AA2 A0A4" /* &#x;.._€a.]‡..]š¢ ¤ */
 24. $"8986 0008 557D B3B2 B1B3 A881 8081 8104" /* ‰†..U}³²±³¨ € . */
 25. $"826F 577E AF82 A801 B3AE 82AD 03AF 7B7A" /* ‚oW~¯‚¨.³®‚­.¯{z */
 26. $"A781 A203 9EB7 C89D 81A2 03A6 776E 9A80" /* § ¢.ž·È? ¢.¦wnš€ */
 27. $"9705 959F D3DC A295 8097 5899 6C67 8F8D" /* —.•&#x;ÓÜ¢•€—X™lg?? */
 28. $"8E89 85C9 BCA9 C883 898D 8D8E 6561 8585" /* Ž‰…ɼ©Èƒ‰??Žea…… */
 29. $"83A8 B7F3 BAB4 DFB6 AA84 8585 605E 7B7D" /* ƒ¨·óº´ß¶ª„……`^{} */
 30. $"79D0 F9E0 F0F2 DAE1 D87C 7D7B 5D5B 7476" /* yÐùàðòÚáØ|}{][tv */
 31. $"7099 D876 7373 76CA 8A72 7673 5B5A 6D70" /* p™ØvssvÊŠrvs[Zmp */
 32. $"6B9B 816C 6F6F 67B3 C567 706C 5A59 686B" /* k› loog³ÅgplZYhk */
 33. $"6B67 686B 806A 056B 6F6A 6B67 5A88 5900" /* kghk€j.kojkgZˆY. */
 34. $"5882 598A 5801 0059 9F00 0482 8383 8480" /* X‚YŠX..Y&#x;..‚ƒƒ„€ */
 35. $"8700 057F B7BE BDC0 A786 0008 799E D0CE" /* ‡...·¾½À§†..yžÐÎ */
 36. $"CECF C5A1 A081 A105 A390 7AA0 D0CA 80C9" /* ÎÏÅ¡  ¡.£?z ÐÊ€É */
 37. $"01CA D183 CE03 D09C 9ECD 81C9 03C7 D4DE" /* .ÊуÎ.ÐœžÍ É.ÇÔÞ */
 38. $"C681 C903 CD9A 94C5 80C2 05C1 C6E3 E9C8" /* Æ É.Íš”Å€Â.ÁÆãéÈ */
 39. $"C180 C20D C491 8DBD BBBC B9B6 DDD7 CCDD" /* Á€Â.Ä‘?½»¼¹¶Ý×ÌÝ */
 40. $"B5B9 80BC 468B 87B4 B4B3 C8D1 F7D3 CFEA" /* µ¹€¼F‹‡´´³ÈÑ÷ÓÏê */
 41. $"D0C9 B4B4 B385 83AA ABA9 E0FB EAF5 F6E5" /* ÐÉ´´³…ƒª«©àûêõöå */
 42. $"EAE5 AAAB A981 80A0 A39E BAE4 A2A0 A1A2" /* ê媫© € £žºä¢ ¡¢ */
 43. $"DAAF 9FA3 9F7F 7E97 9B97 B8A6 979A 9A94" /* Ú¯&#x;£&#x;.~—›—¸¦—šš” */
 44. $"CAD6 949B 977D 7D90 9493 9091 8293 0496" /* ÊÖ”›—}}?”“?‘‚“.– */
 45. $"9294 907D 8E7C 8A7B 0100 7C9F 0000 7A80" /* ’”?}Ž|Š{..|&#x;..z€ */
 46. $"7C00 7887 0005 77B1 B8B7 BBA0 8600 0871" /* |.x‡..w±¸·» †..q */
 47. $"97CB C9C8 CAC0 9B99 819A 049C 8972 99CA" /* —ËÉÈÊÀ›™ š.œ‰r™Ê */
 48. $"82C3 00CB 83C8 03CA 9596 C681 C203 BFCF" /* ‚Ã.˃È.Ê•–Æ Â.¿Ï */
 49. $"DABF 81C2 03C6 938C BD80 BA05 B9BF E0E7" /* Ú¿ Â.Æ“Œ½€º.¹¿àç */
 50. $"C1B9 80BA 57BC 8985 B5B3 B3B0 ADD9 D2C6" /* Á¹€ºW¼‰…µ³³°­ÙÒÆ */
 51. $"D9AC B0B3 B3B4 827F ACAB AAC2 CCF6 CECA" /* Ù¬°³³´‚.¬«ªÂÌöÎÊ */
 52. $"E8CB C3AB ACAA 7D7B A1A3 A0DD FAE9 F4F5" /* èË묪}{¡£ Ýúéôõ */
 53. $"E3E8 E3A2 A3A0 7A78 989B 96B3 E29A 9898" /* ãè㢣 zx˜›–³âš˜˜ */
 54. $"9AD7 A897 9B97 7776 8F93 8FB2 9F8F 9292" /* š×¨—›—wv?“?²&#x;?’’ */
 55. $"8BC5 D28C 938F 7575 888C 8B89 8982 8B04" /* ‹ÅÒŒ“?uuˆŒ‹‰‰‚‹. */
 56. $"8F8A 8C88 758E 748A 7301 0074 7338 6D6B" /* ?ŠŒˆuŽtŠs..ts8mk */
 57. $"0000 0108 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 58. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 59. $"0000 0000 0000 1E24 2424 1600 0000 0000" /* .......$$$...... */
 60. $"0000 0000 0011 BDC8 C8C8 9600 0000 0000" /* ......½ÈÈÈ–..... */
 61. $"0000 0000 048C FFFF FFFF F5A7 9C9E 9E9E" /* .....Œÿÿÿÿõ§œžžž */
 62. $"9E9E 6003 8AFF FCFC FCFC FEFF FFFF FFFF" /* žž`.Šÿüüüüþÿÿÿÿÿ */
 63. $"FFFF FF7A 89FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿz‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 64. $"FFFF FF7A 73FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿzsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 65. $"FFFF FF64 62FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿdbÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 66. $"FFFF FF53 53FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿSSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 67. $"FFFF FF45 48FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿEHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 68. $"FFFF FF3C 41FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿ<Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 69. $"FFFF FD35 3DFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿý5=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 70. $"FFFF FA30 3CFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿú0<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 71. $"FFFF FB2F 1247 4B4A 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A" /* ÿÿû/.GKJJJJJJJJJ */
 72. $"4A4B 450F 0101 0201 0101 0101 0101 0101" /* JKE............. */
 73. $"0102 0001 696C 3332 0000 05AB FF00 BE00" /* ....il32...«ÿ.¾. */
 74. $"025A 7881 847F 0064 9200 0262 BBC4 83C2" /* .Zx &#x201E;..d&#x2019;..b»Ä&#x192; */
 75. $"02C7 8451 9000 0255 86BF 84BC 03BF A064" /* .Ç&#x201E;Q?..U&#x2020;¿&#x201E;¼.¿ d */
 76. $"6389 6400 6281 0003 5770 A2A2 85A1 01A3" /* c&#x2030;d.b ..Wp¢¢&#x2026;¡.£ */
 77. $"9D89 9B07 9C97 6758 005B 95AC 88A7 02A8" /* ?&#x2030;&#x203A;.&#x153;&#x2014;gX.[&#x2022;¬&#x2C6;§.¨ */
 78. $"A4A7 89A8 05AB 925A 61A7 AE88 AC03 ABCA" /* ¤§&#x2030;¨.«&#x2019;Za§®&#x2C6;¬.«Ê */
 79. $"AEAB 88AC 05AE A15E 5B9A A788 A503 A0D7" /* ®«&#x2C6;¬.®¡^[&#x161;§&#x2C6;¥. × */
 80. $"D79F 88A5 05A8 9559 5990 A288 9F04 9BAB" /* ×&#x;&#x2C6;¥.¨&#x2022;YY?¢&#x2C6;&#x;.&#x203A;« */
 81. $"FBAE 9C87 9F05 A28B 5857 879D 879A 0595" /* û®&#x153;&#x2021;&#x;.¢&#x2039;XW&#x2021;?&#x2021;&#x161;.&#x2022; */
 82. $"BDD6 E6E3 9487 9A05 9D82 5656 7F97 8594" /* ½Öæã&#x201D;&#x2021;&#x161;.?&#x201A;VV.&#x2014;&#x2026;&#x201D; */
 83. $"0995 8FB3 F4CF B1FF AD90 9585 9405 977A" /* Æ&#x2022;?³ôϱÿ­?&#x2022;&#x2026;&#x201D;.&#x2014;z */
 84. $"0000 7793 8690 078D CDF8 B886 E8E5 8B86" /* ..w&#x201C;&#x2020;?.?Íø¸&#x2020;èå&#x2039;&#x2020; */
 85. $"9005 9372 0000 708F 828C 808B 0984 BBF7" /* ?.&#x201C;r..p?&#x201A;&#x152;&#x20AC;&#x2039;Æ&#x201E;»÷ */
 86. $"C687 85AB FFA9 8580 8B82 8C05 8E6D 0000" /* Æ&#x2021;&#x2026;«ÿ©&#x2026;&#x20AC;&#x2039;&#x201A;&#x152;.&#x17D;m.. */
 87. $"6B8A 8287 0D88 8785 8FF3 FDA1 8186 84E5" /* k&#x160;&#x201A;&#x2021;.&#x2C6;&#x2021;&#x2026;?óý¡ &#x2020;&#x201E;å */
 88. $"E484 8684 8705 8868 0000 6685 8183 117E" /* ä&#x201E;&#x2020;&#x201E;&#x2021;.&#x2C6;h..f&#x2026; &#x192;.~ */
 89. $"B3E3 D0D2 FFDC D4DF DDDB D2FD D0DE E2B7" /* ³ãÐÒÿÜÔßÝÛÒýÐÞâ· */
 90. $"8082 8304 6400 0062 8081 7F06 76C5 FFDB" /* &#x20AC;&#x201A;&#x192;.d..b&#x20AC; ..vÅÿÛ */
 91. $"F9F3 E381 FF06 F6D4 BFF4 FFD3 7882 7F03" /* ùóã ÿ.öÔ¿ôÿÓx&#x201A;.. */
 92. $"6100 005F 827B 0675 B0D9 E1FF C8D8 82DF" /* a.._&#x201A;{.u°ÙáÿÈØ&#x201A;ß */
 93. $"05BF F3C9 DCB9 7681 7B04 7A5E 0000 5C82" /* .¿óÉܹv {.z^..\&#x201A; */
 94. $"7706 786F 96FF E879 7281 7306 7278 C8C2" /* w.xo&#x2013;ÿèyr s.rxÈÂ */
 95. $"7074 7880 7706 7875 5C00 005A 7382 7405" /* ptx&#x20AC;w.xu\..Zs&#x201A;t. */
 96. $"71C1 E19A 6D74 8173 0574 6BA2 FFAD 6C81" /* qÁá&#x161;mt s.tk¢ÿ­l */
 97. $"7406 7571 5B00 005A 6F81 7104 6F77 F2AF" /* t.uq[..Zo q.owò¯ */
 98. $"6984 7105 6E7E FAFB 836D 8071 0772 6D5A" /* i&#x201E;q.n~úû&#x192;m&#x20AC;q.rmZ */
 99. $"0000 586C 6F80 6E03 6C7B 9368 866E 0467" /* ..Xlo&#x20AC;n.l{&#x201C;h&#x2020;n.g */
 100. $"C3FA 8B69 806E 076F 6A59 0000 586A 6E81" /* Ãú&#x2039;i&#x20AC;n.ojY..Xjn */
 101. $"6D01 6C68 876D 036B 717D 6B81 6D07 6E69" /* m.lh&#x2021;m.kq}k m.ni */
 102. $"5900 0058 666A 8E69 0168 6682 6903 6A65" /* Y..Xfj&#x17D;i.hf&#x201A;i.je */
 103. $"5900 BD59 0000 9B59 9E00 FF00 BE00 027D" /* Y.½Y..&#x203A;Y&#x17E;.ÿ.¾..} */
 104. $"98A0 829E 029F 9E85 9200 0284 D5DE 83DC" /* &#x2DC; &#x201A;&#x17E;.&#x;&#x17E;&#x2026;&#x2019;..&#x201E;ÕÞ&#x192;Ü */
 105. $"02E0 A275 9000 0279 A7DB 84D8 03DB BD87" /* .à¢u?..y§Û&#x201E;Ø.Û½&#x2021; */
 106. $"8689 8700 8581 0003 7A92 C0C0 85BF 01C0" /* &#x2020;&#x2030;&#x2021;.&#x2026; ..z&#x2019;ÀÀ&#x2026;¿.À */
 107. $"BB89 B907 BAB4 887B 007E B7CC 88C7 01C8" /* »&#x2030;¹.º´&#x2C6;{.~·Ì&#x2C6;Ç.È */
 108. $"C68A C805 CBB2 7C84 CAD1 89CF 02DE CFCE" /* Æ&#x160;È.˲|&#x201E;ÊÑ&#x2030;Ï.ÞÏÎ */
 109. $"88CF 05D2 C380 7FBF CC88 CA03 C7E8 E5C6" /* &#x2C6;Ï.ÒÃ&#x20AC;.¿Ì&#x2C6;Ê.ÇèåÆ */
 110. $"88CA 05CD B87C 7CB7 CA88 C704 C4CD FCCD" /* &#x2C6;Ê.͸||·Ê&#x2C6;Ç.ÄÍüÍ */
 111. $"C587 C705 CAB0 7A7A AFC7 87C4 05C1 D4E3" /* Å&#x2021;Ç.Ê°zz¯Ç&#x2021;Ä.ÁÔã */
 112. $"F0ED C087 C405 C8A8 7979 A7C4 85C0 09C1" /* ðíÀ&#x2021;Ä.Ȩyy§Ä&#x2026;ÀÆÁ */
 113. $"BDD0 F7E1 D1FF CDBE C185 C005 C4A1 0000" /* ½Ð÷áÑÿ;Á&#x2026;À.Ä¡.. */
 114. $"A0C1 86BD 07BA DEFB D5B7 F2EE B986 BD05" /*  Á&#x2020;½.ºÞûÕ·òî¹&#x2020;½. */
 115. $"C09A 0000 9ABE 85BA 09B6 D4F9 DBB8 B6CD" /* À&#x161;..&#x161;¾&#x2026;ºÆ¶ÔùÛ¸¶Í */
 116. $"FFCA B785 BA05 BD94 0000 94B9 83B6 0EB4" /* ÿÊ·&#x2026;º.½&#x201D;..&#x201D;¹&#x192;¶.´ */
 117. $"B3B9 F7FE C4B0 B4B2 EFED B2B4 B4B5 82B6" /* ³¹÷þÄ°´²ïí²´´µ&#x201A;¶ */
 118. $"05B8 8F00 008E B481 B211 AFCD EBDF E0FF" /* .¸?..&#x17D;´ ².¯Íëßàÿ */
 119. $"E8E2 E9E8 E6E0 FEDF E8EA D0B0 81B2 05B3" /* èâéèæàþßèêа ².³ */
 120. $"8A00 0089 AF81 AD06 A8D9 FFE7 FBF7 EB81" /* &#x160;..&#x2030;¯ ­.¨Ùÿçû÷ë */
 121. $"FF06 F9E1 D3F8 FFE3 A980 AD05 AEAD 8600" /* ÿ.ùáÓøÿã©&#x20AC;­.®­&#x2020;. */
 122. $"0086 82A9 06A5 CBE5 EAFF DAE5 82EA 05D3" /* .&#x2020;&#x201A;©.¥ËåêÿÚå&#x201A;ê.Ó */
 123. $"F7DA E8D1 A680 A906 AAA7 8300 0082 A382" /* ÷ÚèѦ&#x20AC;©.ª§&#x192;..&#x201A;£&#x201A; */
 124. $"A405 9FB7 FFF0 A5A1 81A2 05A1 A5D9 D39F" /* ¤.&#x;·ÿ𥡠¢.¡¥ÙÓ&#x; */
 125. $"A281 A406 A5A1 8000 0080 9F82 A004 9ED2" /* ¢ ¤.¥¡&#x20AC;..&#x20AC;&#x;&#x201A; .&#x17E;Ò */
 126. $"E9BA 9B83 A004 9ABF FFC5 9A81 A007 A19C" /* éº&#x203A;&#x192; .&#x161;¿ÿÅ&#x161;  .¡&#x153; */
 127. $"7F00 007E 999D 809B 059A 9FF6 C696 9C83" /* ...~&#x2122;?&#x20AC;&#x203A;.&#x161;&#x;öÆ&#x2013;&#x153;&#x192; */
 128. $"9B05 99A4 FBFB A799 809B 079C 977D 0000" /* &#x203A;.&#x2122;¤ûû§&#x2122;&#x20AC;&#x203A;.&#x153;&#x2014;}.. */
 129. $"7C95 9980 9803 97A1 B295 8698 0494 D5FC" /* |&#x2022;&#x2122;&#x20AC;&#x2DC;.&#x2014;¡²&#x2022;&#x2020;&#x2DC;.&#x201D;Õü */
 130. $"AC95 8098 0799 937C 0000 7C93 9782 9600" /* ¬&#x2022;&#x20AC;&#x2DC;.&#x2122;&#x201C;|..|&#x201C;&#x2014;&#x201A;&#x2013;. */
 131. $"9387 9603 9599 A295 8196 0797 917C 0000" /* &#x201C;&#x2021;&#x2013;.&#x2022;&#x2122;¢&#x2022; &#x2013;.&#x2014;&#x2018;|.. */
 132. $"7B8E 928D 9102 9290 8F82 9103 928C 7B00" /* {&#x17D;&#x2019;?&#x2018;.&#x2019;??&#x201A;&#x2018;.&#x2019;&#x152;{. */
 133. $"BD7C 0000 9B7C 9E00 FF00 BE00 0275 9199" /* ½|..&#x203A;|&#x17E;.ÿ.¾..u&#x2018;&#x2122; */
 134. $"8498 007E 9200 027D D0D9 83D7 02DB 9B6C" /* &#x201E;&#x2DC;.~&#x2019;..}ÐÙ&#x192;×.Û&#x203A;l */
 135. $"9000 0271 A0D5 84D2 03D5 B67F 7E89 7F00" /* ?..q Õ&#x201E;Ò.Õ¶.~&#x2030;.. */
 136. $"7D81 0003 728B BBBB 85BA 02BB B6B3 88B4" /* } ..r&#x2039;»»&#x2026;º.»¶³&#x2C6;´ */
 137. $"08B5 AF81 7300 76B0 C6C2 87C1 01C2 C089" /* .µ¯ s.v°ÆÂ&#x2021;Á.ÂÀ&#x2030; */
 138. $"C206 C3C5 AB75 7CC3 CA89 C801 DBC9 89C8" /* Â.ÃÅ«u|ÃÊ&#x2030;È.ÛÉ&#x2030;È */
 139. $"05CB BD78 77B9 C588 C304 C0E5 E2BF C487" /* .˽xw¹Å&#x2C6;Ã.Àåâ¿Ä&#x2021; */
 140. $"C305 C6B2 7574 B0C3 87C0 05BF BCC7 FCC7" /* Ã.Ʋut°Ã&#x2021;À.¿¼ÇüÇ */
 141. $"BE87 C005 C3A9 7272 A7BF 87BC 05B9 D0E1" /* ¾&#x2021;À.érr§¿&#x2021;¼.¹Ðá */
 142. $"EEEB B887 BC05 C0A1 7171 A0BC 86B8 07B5" /* îë¸&#x2021;¼.À¡qq ¼&#x2020;¸.µ */
 143. $"CBF6 DDCB FFC7 B586 B805 BB99 0000 98B9" /* ËöÝËÿǵ&#x2020;¸.»&#x2122;..&#x2DC;¹ */
 144. $"86B5 07B2 DBFA D0AE F0EC B186 B505 B892" /* &#x2020;µ.²ÛúЮðì±&#x2020;µ.¸&#x2019; */
 145. $"0000 91B5 82B2 80B1 09AC D0F9 D7AF ADC7" /* ..&#x2018;µ&#x201A;²&#x20AC;±Æ¬Ðùׯ­Ç */
 146. $"FFC4 AD80 B182 B205 B48C 0000 8BB1 81AD" /* ÿÄ­&#x20AC;±&#x201A;².´&#x152;..&#x2039;± ­ */
 147. $"11AE ADAC ABB1 F6FD BDA8 ABAA EDEB A9AB" /* .®­¬«±öý½¨«ªíë©« */
 148. $"ACAC AE81 AD05 AF87 0000 86AB 81A9 11A6" /* ¬¬® ­.¯&#x2021;..&#x2020;« ©.¦ */
 149. $"C8E9 DCDE FFE5 DFE7 E6E4 DDFE DCE6 E9CB" /* ÈéÜÞÿåßçæäÝþÜæéË */
 150. $"A781 A905 AA82 0000 81A6 81A5 069F D6FF" /* § ©.ª&#x201A;.. ¦ ¥.&#x;Öÿ */
 151. $"E4FA F6EA 81FF 06F8 DFCF F7FF E0A0 80A5" /* äúöê ÿ.øßÏ÷ÿà &#x20AC;¥ */
 152. $"05A6 A47E 0000 7D82 A006 9BC6 E3E8 FFD6" /* .¦¤~..}&#x201A; .&#x203A;ÆãèÿÖ */
 153. $"E282 E805 CFF6 D7E6 CC9C 80A0 06A1 9E7B" /* â&#x201A;è.Ïö×æÌ&#x153;&#x20AC; .¡&#x17E;{ */
 154. $"0000 7A9B 829C 0496 B1FF EF9D 8399 049C" /* ..z&#x203A;&#x201A;&#x153;.&#x2013;±ÿï?&#x192;&#x2122;.&#x153; */
 155. $"D6D0 969A 819C 069D 9979 0000 7897 8198" /* ÖÐ&#x2013;&#x161; &#x153;.?&#x2122;y..x&#x2014; &#x2DC; */
 156. $"0597 95CF E7B4 9283 9704 91BA FFC0 9181" /* .&#x2014;&#x2022;Ïç´&#x2019;&#x192;&#x2014;.&#x2018;ºÿÀ&#x2018; */
 157. $"9807 9994 7700 0076 9295 8094 0493 98F5" /* &#x2DC;.&#x2122;&#x201D;w..v&#x2019;&#x2022;&#x20AC;&#x201D;.&#x201C;&#x2DC;õ */
 158. $"C28E 8494 0592 9DFB FBA0 9180 9407 958F" /* Â&#x17D;&#x201E;&#x201D;.&#x2019;?ûû &#x2018;&#x20AC;&#x201D;.&#x2022;? */
 159. $"7500 0074 8E91 8090 038F 9AAC 8C86 9004" /* u..t&#x17D;&#x2018;&#x20AC;?.?&#x161;¬&#x152;&#x2020;?. */
 160. $"8BD1 FBA6 8C80 9007 918B 7400 0074 8B8F" /* &#x2039;Ñû¦&#x152;&#x20AC;?.&#x2018;&#x2039;t..t&#x2039;? */
 161. $"808E 048F 8E8B 8E8F 848E 048F 8D91 9B8D" /* &#x20AC;&#x17D;.?&#x17D;&#x2039;&#x17D;?&#x201E;&#x17D;.??&#x2018;&#x203A;? */
 162. $"818E 078F 8974 0000 7487 8B8E 8A01 8987" /* &#x17D;.?&#x2030;t..t&#x2021;&#x2039;&#x17D;&#x160;.&#x2030;&#x2021; */
 163. $"828A 038B 8574 00BD 7400 009B 749E 006C" /* &#x201A;&#x160;.&#x2039;&#x2026;t.½t..&#x203A;t&#x17E;.l */
 164. $"386D 6B00 0004 0800 0000 0000 0000 0000" /* 8mk............. */
 165. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 166. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 167. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 168. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 169. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 170. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 171. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 172. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 173. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 174. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 175. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 176. $"0000 0000 0000 0000 0000 0B76 8889 8989" /* ...........v&#x2C6;&#x2030;&#x2030;&#x2030; */
 177. $"8989 8988 3800 0000 0000 0000 0000 0000" /* &#x2030;&#x2030;&#x2030;&#x2C6;8........... */
 178. $"0000 0000 0000 0000 0000 36FF FFFF FFFF" /* ..........6ÿÿÿÿÿ */
 179. $"FFFF FFFF A301 0000 0000 0000 0000 0000" /* ÿÿÿÿ£........... */
 180. $"0000 0000 0000 0000 0006 A4FF FFFF FFFF" /* ..........¤ÿÿÿÿÿ */
 181. $"FFFF FFFF DE59 3F40 4040 4040 4040 4040" /* ÿÿÿÿÞY?@@@@@@@@@ */
 182. $"4040 4033 0000 0000 1384 F8F3 F3F3 F3F3" /* @@@3.....&#x201E;øóóóóó */
 183. $"F3F3 F3F3 F7F9 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7" /* óóóó÷ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ */
 184. $"F7F7 F7F1 520D 001D E1FF FAFB FBFB FBFB" /* ÷÷÷ñR...áÿúûûûûû */
 185. $"FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB" /* ûûûûûûûûûûûûûûûû */
 186. $"FBFB FBFB FFCD 0E39 FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ûûûûÿÍ.9ÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 187. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 188. $"FFFF FFFF FFF8 1F26 F6FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿø.&öÿÿÿÿÿÿÿ */
 189. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 190. $"FFFF FFFF FFE5 1318 ECFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿå..ìÿÿÿÿÿÿÿ */
 191. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 192. $"FFFF FFFF FFD5 0A0F DDFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÕÂ.Ýÿÿÿÿÿÿÿ */
 193. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 194. $"FFFF FFFF FFC6 0206 D0FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÆ..Ðÿÿÿÿÿÿÿ */
 195. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 196. $"FFFF FFFF FFB6 0000 C2FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿ¶..Âÿÿÿÿÿÿÿ */
 197. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 198. $"FFFF FFFF FFA5 0000 B2FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿ¥..²ÿÿÿÿÿÿÿ */
 199. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 200. $"FFFF FFFF FF95 0000 A4FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿ&#x2022;..¤ÿÿÿÿÿÿÿ */
 201. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 202. $"FFFF FFFF FF87 0000 96FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿ&#x2021;..&#x2013;ÿÿÿÿÿÿÿ */
 203. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 204. $"FFFF FFFF FF7A 0000 8AFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿz..&#x160;ÿÿÿÿÿÿÿ */
 205. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 206. $"FFFF FFFF FF6D 0000 7FFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿm...ÿÿÿÿÿÿÿ */
 207. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 208. $"FFFF FFFF FF63 0000 77FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿc..wÿÿÿÿÿÿÿ */
 209. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 210. $"FFFF FFFF FF5A 0000 6FFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿZ..oÿÿÿÿÿÿÿ */
 211. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 212. $"FFFF FFFF FF54 0000 69FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿT..iÿÿÿÿÿÿÿ */
 213. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 214. $"FFFF FFFF FF4F 0000 65FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿO..eÿÿÿÿÿÿÿ */
 215. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 216. $"FFFF FFFF FF4C 0000 64FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿL..dÿÿÿÿÿÿÿ */
 217. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 218. $"FFFF FFFF FF4B 0000 61FF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿK..aÿÿÿÿÿÿÿ */
 219. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 220. $"FFFF FFFF FF48 0004 2C6D 7574 7474 7474" /* ÿÿÿÿÿH..,muttttt */
 221. $"7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474" /* tttttttttttttttt */
 222. $"7474 7475 6824 0202 0D18 1C1C 1C1C 1C1C" /* tttuh$.......... */
 223. $"1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C 1C1C" /* ................ */
 224. $"1C1C 1C1C 170C 0100 0103 0303 0303 0303" /* ................ */
 225. $"0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303" /* ................ */
 226. $"0303 0303 0301 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 227. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 228. $"0000 0000 0000 0069 6833 3200 0009 DEFF" /* .......ih32..ÆÞÿ */
 229. $"00FF 00FF 00AD 0001 5E66 8865 0261 5859" /* .ÿ.ÿ.­..^f&#x2C6;e.aXY */
 230. $"9C00 025E A6BA 87B7 04B9 AE67 5659 9B00" /* &#x153;..^¦º&#x2021;·.¹®gVY&#x203A;. */
 231. $"0266 BABF 87BE 04BF BC70 5459 9A00 0252" /* .fº¿&#x2021;¾.¿¼pTY&#x161;..R */
 232. $"81BD 89BA 03BC 8652 5491 5585 0003 5580" /* ½&#x2030;º.¼&#x2020;RT&#x2018;U&#x2026;..U&#x20AC; */
 233. $"B7BA 89B9 02BA B497 918F 0191 7683 0003" /* ·º&#x2030;¹.º´&#x2014;&#x2018;?.&#x2018;v&#x192;.. */
 234. $"5864 9399 8B97 0098 929B 039D 855F 5A80" /* Xd&#x201C;&#x2122;&#x2039;&#x2014;.&#x2DC;&#x2019;&#x203A;.?&#x2026;_Z&#x20AC; */
 235. $"0002 649D A990 A500 A490 A509 A6A9 9B65" /* ..d?©?¥.¤?¥Æ¦©&#x203A;e */
 236. $"0000 85B4 AFAF 8EAE 03B0 AEAC AF8E AE07" /* ..&#x2026;´¯¯&#x17D;®.°®¬¯&#x17D;®. */
 237. $"AFAF B280 0000 80AD 8FA9 04A8 B2E7 ACA8" /* ¯¯²&#x20AC;..&#x20AC;­?©.¨²ç¬¨ */
 238. $"90A9 05AB 7A00 0076 A98F A604 A5A4 F1E0" /* ?©.«z..v©?¦.¥¤ñà */
 239. $"A08F A606 A7A6 7100 006D A390 A204 9DC8" /*  ?¦.§¦q..m£?¢.?È */
 240. $"FFB9 9C8E A207 A3A0 6A00 0065 9D9F 8D9E" /* ÿ¹&#x153;&#x17D;¢.£ j..e?&#x;?&#x17E; */
 241. $"069F 9C96 A2FA EF9C 8E9E 079F 9A65 0000" /* .&#x;&#x153;&#x2013;¢úï&#x153;&#x17D;&#x17E;.&#x;&#x161;e.. */
 242. $"6097 9C8D 9B07 97A5 E2C6 D2FF C394 8D9B" /* `&#x2014;&#x153;?&#x203A;.&#x2014;¥âÆÒÿÃ&#x201D;?&#x203A; */
 243. $"079C 9461 0000 5E90 988C 9709 959A D5CE" /* .&#x153;&#x201D;a..^?&#x2DC;&#x152;&#x2014;Æ&#x2022;&#x161;ÕÎ */
 244. $"E4B2 FCF4 9A95 8C97 0799 8D5E 0000 5A8B" /* ä²üô&#x161;&#x2022;&#x152;&#x2014;.&#x2122;?^..Z&#x2039; */
 245. $"968C 9409 8EC8 FFF6 C18D DDFF C78C 8C94" /* &#x2013;&#x152;&#x201D;Æ&#x17D;ÈÿöÁ?ÝÿÇ&#x152;&#x152;&#x201D; */
 246. $"0796 875B 0000 5885 938B 910B 8F8F E5FF" /* .&#x2013;&#x2021;[..X&#x2026;&#x201C;&#x2039;&#x2018;.??åÿ */
 247. $"FFA9 87AA FFF7 988E 8B91 0793 8159 0000" /* ÿ©&#x2021;ªÿ÷&#x2DC;&#x17D;&#x2039;&#x2018;.&#x201C; Y.. */
 248. $"577F 908B 8E0B 87CF D4D0 CA89 8D8B E0FF" /* W.?&#x2039;&#x17D;.&#x2021;ÏÔÐÊ&#x2030;?&#x2039;àÿ */
 249. $"C786 8B8E 0790 7B58 0000 5779 8C86 8A81" /* Ç&#x2020;&#x2039;&#x17D;.?{X..Wy&#x152;&#x2020;&#x160; */
 250. $"8B0D 84A5 FFFF E38B 898B 85A8 FFF8 9387" /* &#x2039;.&#x201E;¥ÿÿã&#x2039;&#x2030;&#x2039;&#x2026;¨ÿø&#x201C;&#x2021; */
 251. $"818B 868A 078C 7557 0000 5674 8A85 8800" /* &#x2039;&#x2020;&#x160;.&#x152;uW..Vt&#x160;&#x2026;&#x2C6;. */
 252. $"8680 820E 8385 E4FF FFB9 7C83 8381 7FDD" /* &#x2020;&#x20AC;&#x201A;.&#x192;&#x2026;äÿÿ¹|&#x192;&#x192; .Ý */
 253. $"FFC6 7E81 8200 8585 8807 8A71 5759 0056" /* ÿÆ~ &#x201A;.&#x2026;&#x2026;&#x2C6;.&#x160;qWY.V */
 254. $"6F87 8485 1983 929F A3A0 94B0 FFFF E39D" /* o&#x2021;&#x201E;&#x2026;.&#x192;&#x2019;&#x;£ &#x201D;°ÿÿã? */
 255. $"9F9E 9DA3 9AB0 FBF4 98A0 A09F A192 8484" /* &#x;&#x17E;?£&#x161;°ûô&#x2DC;  &#x;¡&#x2019;&#x201E;&#x201E; */
 256. $"8507 876D 5759 0056 6984 8482 197C A7EB" /* &#x2026;.&#x2021;mWY.Vi&#x201E;&#x201E;&#x201A;.|§ë */
 257. $"FBF1 C2EC FFFB C1ED F2F6 ECFB EDD9 DBFF" /* ûñÂìÿûÁíòöìûíÙÛÿ */
 258. $"D4EE F0F6 F6B7 7C84 8207 8369 5700 5956" /* Ôîðöö·|&#x201E;&#x201A;.&#x192;iW.YV */
 259. $"6481 847F 0979 A3FF FFEB CCFF FFD5 E084" /* d &#x201E;.Æy£ÿÿëÌÿÿÕà&#x201E; */
 260. $"FF03 C8F1 BCC4 80FF 01C0 7785 7F06 6557" /* ÿ.Èñ¼Ä&#x20AC;ÿ.Àw&#x2026;..eW */
 261. $"5959 5661 7E84 7D08 76A3 FFFF C3F4 FFF5" /* YYVa~&#x201E;}.v£ÿÿÃôÿõ */
 262. $"CB85 FF08 EDA8 CCC0 F2FF FFC1 7485 7D06" /* Ë&#x2026;ÿ.í¨ÌÀòÿÿÁt&#x2026;}. */
 263. $"6358 5959 575E 7B84 7A09 7692 D0BE D6FF" /* cXYYW^{&#x201E;zÆv&#x2019;оÖÿ */
 264. $"FFC2 B9D0 84CF 08CD B9FF F1B1 CED0 A574" /* ÿ¹Ð&#x201E;Ï.͹ÿñ±ÎÐ¥t */
 265. $"847A 0679 6058 5959 585D 8678 0776 6A9C" /* &#x201E;z.y`XYYX]&#x2020;x.vj&#x153; */
 266. $"FFFF F081 7086 7106 75D1 D89D 6A71 7484" /* ÿÿð p&#x2020;q.uÑØ?jqt&#x201E; */
 267. $"7808 7976 5E58 5959 585B 7486 7505 73B9" /* x.yv^XYYX[t&#x2020;u.s¹ */
 268. $"F5FF AC6D 8775 0570 8CEB F889 6F85 7508" /* õÿ¬m&#x2021;u.p&#x152;ëø&#x2030;o&#x2026;u. */
 269. $"7672 5C58 5959 5859 7285 7306 6F8A E1C6" /* vr\XYYXYr&#x2026;s.o&#x160;áÆ */
 270. $"C176 7287 7306 7179 EEFF E173 7184 7308" /* Ávr&#x2021;s.qyîÿásq&#x201E;s. */
 271. $"7470 5B58 5959 5859 7085 7205 6B97 FFE7" /* tp[XYYXYp&#x2026;r.k&#x2014;ÿç */
 272. $"776E 8972 0569 C6FF FFB4 6A84 7202 736E" /* wn&#x2030;r.iÆÿÿ´j&#x201E;r.sn */
 273. $"5A81 5901 586D 856F 0567 B9D9 786B 7089" /* Z Y.Xm&#x2026;o.g¹Ùxkp&#x2030; */
 274. $"6F06 6993 FFFF F173 6D83 6F01 706B 8259" /* o.i&#x201C;ÿÿñsm&#x192;o.pk&#x201A;Y */
 275. $"0157 6B85 6E03 6C8C 7269 8B6E 066D 6BD3" /* .Wk&#x2026;n.l&#x152;ri&#x2039;n.mkÓ */
 276. $"FFCB 6C6D 836E 026F 6958 8159 0256 6A6E" /* ÿËlm&#x192;n.oiX Y.Vjn */
 277. $"856D 0169 6B8D 6D04 6A73 8A6D 6B84 6D02" /* &#x2026;m.ik?m.js&#x160;mk&#x201E;m. */
 278. $"6E68 5881 5902 566A 6E98 6D02 6B67 6C85" /* nhX Y.Vjn&#x2DC;m.kgl&#x2026; */
 279. $"6D02 6E68 5881 5902 5665 69A3 6802 6963" /* m.nhX Y.Vei£h.ic */
 280. $"5881 5901 5858 A559 0058 B059 0000 AB59" /* X Y.XX¥Y.X°Y..«Y */
 281. $"8000 A959 DF00 FF00 FF00 FF00 AD00 0081" /* &#x20AC;.©Yß.ÿ.ÿ.ÿ.­.. */
 282. $"8987 0283 7B7C 9C00 0280 C1D3 87D1 04D2" /* &#x2030;&#x2021;.&#x192;{|&#x153;..&#x20AC;ÁÓ&#x2021;Ñ.Ò */
 283. $"C787 7A7C 9B00 0288 D4DA 87D9 04DA D68F" /* Ç&#x2021;z|&#x203A;..&#x2C6;ÔÚ&#x2021;Ù.ÚÖ? */
 284. $"787C 9A00 0276 A2D8 89D6 02D7 A476 9278" /* x|&#x161;..v¢Ø&#x2030;Ö.פv&#x2019;x */
 285. $"8500 0379 A2D3 D789 D503 D6D0 B5AD 90AE" /* &#x2026;..y¢Ó×&#x2030;Õ.Öе­?® */
 286. $"01B0 9683 0003 7C87 B1B7 8BB5 00B6 92B9" /* .°&#x2013;&#x192;..|&#x2021;±·&#x2039;µ.¶&#x2019;¹ */
 287. $"03BA A282 7D80 0003 87BD C8C5 90C4 00C5" /* .º¢&#x201A;}&#x20AC;..&#x2021;½ÈÅ?Ä.Å */
 288. $"8FC4 08C5 C8B9 8700 00A7 D6D1 90D0 01CD" /* ?Ä.Åȹ&#x2021;..§ÖÑ?Ð.Í */
 289. $"CF90 D006 D1D3 A000 00A3 D18F CD04 CCD1" /* Ï?Ð.ÑÓ ..£Ñ?Í.ÌÑ */
 290. $"EECC CC90 CD05 CF9B 0000 9ACE 90CB 03CA" /* îÌÌ?Í.Ï&#x203A;..&#x161;Î?Ë.Ê */
 291. $"F7E9 C68F CB07 CCCB 9300 0091 C9C9 8FC8" /* ÷éÆ?Ë.ÌË&#x201C;..&#x2018;ÉÉ?È */
 292. $"04C6 DFFF D2C5 8EC8 07C9 C68D 0000 8BC5" /* .ÆßÿÒÅ&#x17D;È.ÉÆ?..&#x2039;Å */
 293. $"C78D C606 C7C5 BFC7 FDF3 C38E C607 C7C0" /* Ç?Æ.ÇÅ¿ÇýóÃ&#x17D;Æ.ÇÀ */
 294. $"8800 0086 C0C5 8DC4 07C2 C7EB DAE4 FFD9" /* &#x2C6;..&#x2020;ÀÅ?Ä.ÂÇëÚäÿÙ */
 295. $"C08D C407 C6BC 8400 0082 BBC4 8CC2 09C1" /* À?Ä.Ƽ&#x201E;..&#x201A;»Ä&#x152;ÂÆÁ */
 296. $"C2E2 DEED D1FD F7C1 C18C C207 C4B6 8100" /* ÂâÞíÑý÷ÁÁ&#x152;Â.Ķ . */
 297. $"007F B5C2 8CC0 09BC DBFF F8D7 BBEA FFDB" /* ..µÂ&#x152;ÀƼÛÿø×»êÿÛ */
 298. $"BA8C C007 C2B0 7E00 007C B0C0 8BBE 0BBD" /* º&#x152;À.°~..|°À&#x2039;¾.½ */
 299. $"BAED FFFF CCB8 CCFF F9BF BC8B BE07 C0AA" /* ºíÿÿ̸Ìÿù¿¼&#x2039;¾.Àª */
 300. $"7C00 007B ABBF 8BBC 0BB7 DEE1 DFDF B9BB" /* |..{«¿&#x2039;¼.·Þáßß¹» */
 301. $"BAED FFDA B78B BC07 BFA5 7B00 007A A5BC" /* ºíÿÚ·&#x2039;¼.¿¥{..z¥¼ */
 302. $"89B9 0EBA B6C6 FFFF ECB9 B9BA B6CB FFFA" /* &#x2030;¹.º¶Æÿÿì¹¹º¶Ëÿú */
 303. $"BCB8 8AB9 07BC 9F7A 0000 799F B984 B601" /* ¼¸&#x160;¹.¼&#x;z..y&#x;¹&#x201E;¶. */
 304. $"B7B5 82B3 0CEC FFFF D4AF B3B3 B2B1 EAFF" /* ·µ&#x201A;³.ìÿÿÔ¯³³²±êÿ */
 305. $"D9B0 81B3 01B5 B784 B607 B899 797C 0079" /* Ù° ³.µ·&#x201E;¶.¸&#x2122;y|.y */
 306. $"99B7 84B4 13B3 B9BE C1C0 B9CB FFFF EDBE" /* &#x2122;·&#x201E;´.³¹¾ÁÀ¹Ëÿÿí¾ */
 307. $"BFBE BEC1 BCCB FCF7 BB80 BF02 C0B9 B384" /* ¿¾¾Á¼Ëü÷»&#x20AC;¿.À¹³&#x201E; */
 308. $"B407 B694 797C 0079 93B4 84B1 19AD C7F1" /* ´.¶&#x201D;y|.y&#x201C;´&#x201E;±.­Çñ */
 309. $"FBF5 D6F1 FFFD D5F2 F5F8 F1FB F2E4 E7FF" /* ûõÖñÿýÕòõøñûòäçÿ */
 310. $"E2F3 F4F8 F8D0 AD84 B107 B290 7A00 7C79" /* âóôøøЭ&#x201E;±.²?z.|y */
 311. $"8DB0 84AE 09AA C3FF FFF2 DCFF FFE2 E984" /* ?°&#x201E;®ÆªÃÿÿòÜÿÿâé&#x201E; */
 312. $"FF03 D9F6 D1D8 80FF 01D6 A985 AE06 8C7A" /* ÿ.ÙöÑØ&#x20AC;ÿ.Ö©&#x2026;®.&#x152;z */
 313. $"7C7C 7989 AD84 AB08 A7C3 FFFF D5F7 FFF8" /* ||y&#x2030;­&#x201E;«.§ÃÿÿÕ÷ÿø */
 314. $"DA85 FF08 F2C2 DAD3 F6FF FFD7 A583 AB08" /* Ú&#x2026;ÿ.òÂÚÓöÿÿ×¥&#x192;«. */
 315. $"ACAA 897A 7C7C 7A86 A984 A809 A5B7 E0D3" /* ¬ª&#x2030;z||z&#x2020;©&#x201E;¨Æ¥·àÓ */
 316. $"E2FF FFD6 D0E0 84DF 08DD CFFF F5CB DFE0" /* âÿÿÖÐà&#x201E;ß.ÝÏÿõËßà */
 317. $"C3A4 83A8 07A9 A686 7A7C 7C7A 8386 A506" /* ä&#x192;¨.©¦&#x2020;z||z&#x192;&#x2020;¥. */
 318. $"A39B BAFF FFF5 AA87 A006 A3DF E2BA 9BA1" /* £&#x203A;ºÿÿõª&#x2021; .£ßâº&#x203A;¡ */
 319. $"A284 A507 A6A2 837B 7C7C 7B82 87A2 059F" /* ¢&#x201E;¥.¦¢&#x192;{||{&#x201A;&#x2021;¢.&#x; */
 320. $"CCF8 FFC7 9C87 A205 9EAF F0F9 AD9E 85A2" /* ÌøÿÇ&#x153;&#x2021;¢.&#x17E;¯ðù­&#x17E;&#x2026;¢ */
 321. $"08A3 9F81 7B7C 7C7B 7F9D 859F 069C AEE8" /* .£&#x; {||{.?&#x2026;&#x;.&#x153;®è */
 322. $"D4D3 A09E 879F 069D A3F4 FFE8 9D9E 849F" /* ÔÓ &#x17E;&#x2021;&#x;.?£ôÿè?&#x17E;&#x201E;&#x; */
 323. $"09A0 9B7F 7B7C 7C7B 7E9A 9D84 9C05 98B5" /* Æ &#x203A;.{||{~&#x161;?&#x201E;&#x153;.&#x2DC;µ */
 324. $"FFEE 9F99 899C 0596 D7FF FFC9 9684 9C09" /* ÿî&#x;&#x2122;&#x2030;&#x153;.&#x2013;×ÿÿÉ&#x2013;&#x201E;&#x153;Æ */
 325. $"9D97 7E7B 7C7C 7B7C 989B 849A 0494 CCE4" /* ?&#x2014;~{||{|&#x2DC;&#x203A;&#x201E;&#x161;.&#x201D;Ìä */
 326. $"A097 8A9A 0695 B3FF FFF4 9C99 839A 019B" /*  &#x2014;&#x160;&#x161;.&#x2022;³ÿÿô&#x153;&#x2122;&#x192;&#x161;.&#x203A; */
 327. $"9482 7C02 7B95 9984 9803 97AD 9B95 8B98" /* &#x201D;&#x201A;|.{&#x2022;&#x2122;&#x201E;&#x2DC;.&#x2014;­&#x203A;&#x2022;&#x2039;&#x2DC; */
 328. $"0697 96E0 FFDA 9797 8398 0199 9282 7C02" /* .&#x2014;&#x2013;àÿÚ&#x2014;&#x2014;&#x192;&#x2DC;.&#x2122;&#x2019;&#x201A;|. */
 329. $"7A93 9785 9601 9395 8D96 0494 9AAB 9695" /* z&#x201C;&#x2014;&#x2026;&#x2013;.&#x201C;&#x2022;?&#x2013;.&#x201D;&#x161;«&#x2013;&#x2022; */
 330. $"8496 0297 8F7B 817C 027A 9297 9896 0294" /* &#x201E;&#x2013;.&#x2014;?{ |.z&#x2019;&#x2014;&#x2DC;&#x2013;.&#x201D; */
 331. $"9295 8596 0297 8F7B 817C 027A 8C91 A390" /* &#x2019;&#x2022;&#x2026;&#x2013;.&#x2014;?{ |.z&#x152;&#x2018;£? */
 332. $"0291 897A 817C 017B 7BA5 7C00 7BB0 7C00" /* .&#x2018;&#x2030;z |.{{¥|.{°|. */
 333. $"00AB 7C80 00A9 7CDF 00FF 00FF 00FF 00AD" /* .«|&#x20AC;.©|ß.ÿ.ÿ.ÿ.­ */
 334. $"0000 7A89 8002 7C73 749C 0002 79BC CE87" /* ..z&#x2030;&#x20AC;.|st&#x153;..y¼Î&#x2021; */
 335. $"CC04 CDC2 8172 749B 0002 80CF D587 D304" /* Ì.ÍÂ rt&#x203A;..&#x20AC;ÏÕ&#x2021;Ó. */
 336. $"D4D1 8870 749A 0002 6E9B D288 D003 D1D2" /* ÔÑ&#x2C6;pt&#x161;..n&#x203A;Ò&#x2C6;Ð.ÑÒ */
 337. $"9E6E 9270 8500 0371 9BCE D289 D002 D1CB" /* &#x17E;n&#x2019;p&#x2026;..q&#x203A;ÎÒ&#x2030;Ð.ÑË */
 338. $"AF91 A801 AA90 8300 0474 80AC B2AF 8AB0" /* ¯&#x2018;¨.ª?&#x192;..t&#x20AC;¬²¯&#x160;° */
 339. $"02B1 B3B4 90B3 03B5 9D7A 7580 0002 80B7" /* .±³´?³.µ?zu&#x20AC;..&#x20AC;· */
 340. $"C3A4 BF09 C0C3 B57F 0000 A0CF CACA 8DC9" /* ä¿ÆÀõ... ÏÊÊ?É */
 341. $"04CA CAC6 C8CA 8EC9 07CA CACD 9900 009C" /* .ÊÊÆÈÊ&#x17D;É.ÊÊÍ&#x2122;..&#x153; */
 342. $"CA8F C604 C5CB EDC5 C58F C606 C7C8 9400" /* Ê?Æ.ÅËíÅÅ?Æ.ÇÈ&#x201D;. */
 343. $"0093 C790 C403 C3F6 E7BF 8FC4 07C5 C48B" /* .&#x201C;Ç?Ä.Ãöç¿?Ä.ÅÄ&#x2039; */
 344. $"0000 8AC2 C28F C104 BEDA FFCE BE8E C107" /* ..&#x160;ÂÂ?Á.¾Úÿξ&#x17D;Á. */
 345. $"C2BF 8600 0083 BEC0 8DBF 06C0 BEB8 C1FC" /* ¿&#x2020;..&#x192;¾À?¿.À¾¸Áü */
 346. $"F3BC 8EBF 07C0 BA81 0000 7EB9 BE8D BD07" /* ó¼&#x17D;¿.Àº ..~¹¾?½. */
 347. $"BAC0 E9D6 E1FF D5B8 8DBD 07BF B57C 0000" /* ºÀéÖáÿÕ¸?½.¿µ|.. */
 348. $"7AB3 BC8C BA09 B9BB DFDB EBCB FDF7 BAB9" /* z³¼&#x152;ºÆ¹»ßÛëËý÷º¹ */
 349. $"8CBA 07BC AE79 0000 77AE B98C B709 B3D7" /* &#x152;º.¼®y..w®¹&#x152;·Æ³× */
 350. $"FFF8 D3B2 E8FF D7B1 8CB7 07B9 A876 0000" /* ÿøÓ²èÿ×±&#x152;·.¹¨v.. */
 351. $"74A9 B78A B50C B6B5 B2EC FFFF C6AF C6FF" /* t©·&#x160;µ.¶µ²ìÿÿƯÆÿ */
 352. $"F9B8 B48B B507 B7A3 7400 0073 A3B6 8BB3" /* ù¸´&#x2039;µ.·£t..s£¶&#x2039;³ */
 353. $"0BAE DBDE DDDB B0B3 B1EA FFD7 AE8B B307" /* .®ÛÞÝÛ°³±êÿ×®&#x2039;³. */
 354. $"B59D 7300 0072 9CB3 8AB0 04AD C0FF FFEA" /* µ?s..r&#x153;³&#x160;°.­Àÿÿê */
 355. $"80B0 05AD C4FF F9B4 AF8A B007 B397 7200" /* &#x20AC;°.­Äÿù´¯&#x160;°.³&#x2014;r. */
 356. $"0071 97B1 85AE 00AC 80AA 0EAB AAEA FFFF" /* .q&#x2014;±&#x2026;®.¬&#x20AC;ª.«ªêÿÿ */
 357. $"CFA6 AAAA A9A7 E7FF D5A7 81AA 00AC 85AE" /* Ϧªª©§çÿÕ§ ª.¬&#x2026;® */
 358. $"07B0 9171 7400 7191 AE84 AB13 AAB2 B9BB" /* .°&#x2018;qt.q&#x2018;®&#x201E;«.ª²¹» */
 359. $"BAB2 C6FF FFEB B7B9 B8B7 BBB6 C5FC F7B5" /* º²Æÿÿë·¹¸·»¶Åü÷µ */
 360. $"80B9 01BA B285 AB07 AD8C 7174 0070 8BAB" /* &#x20AC;¹.º²&#x2026;«.­&#x152;qt.p&#x2039;« */
 361. $"84A8 19A4 C1EF FBF4 D2F0 FFFC D1F1 F4F8" /* &#x201E;¨.¤ÁïûôÒðÿüÑñôø */
 362. $"F0FB F1E2 E5FF DFF2 F3F8 F8CB A484 A807" /* ðûñâåÿßòóøøˤ&#x201E;¨. */
 363. $"A988 7200 7471 85A7 84A5 09A1 BDFF FFF0" /* ©&#x2C6;r.tq&#x2026;§&#x201E;¥Æ¡½ÿÿð */
 364. $"D9FF FFE0 E784 FF03 D6F5 CDD4 80FF 01D2" /* Ùÿÿàç&#x201E;ÿ.ÖõÍÔ&#x20AC;ÿ.Ò */
 365. $"9F85 A506 8472 7474 7181 A484 A208 9EBD" /* &#x;&#x2026;¥.&#x201E;rttq ¤&#x201E;¢.&#x17E;½ */
 366. $"FFFF D2F6 FFF7 D785 FF08 F1BD D8CF F6FF" /* ÿÿÒöÿ÷×&#x2026;ÿ.ñ½ØÏöÿ */
 367. $"FFD3 9C83 A208 A3A2 8172 7474 727E A084" /* ÿÓ&#x153;&#x192;¢.£¢ rttr~ &#x201E; */
 368. $"9F09 9CB0 DDCF DFFF FFD2 CCDD 84DC 08DA" /* &#x;Æ&#x153;°ÝÏßÿÿÒÌÝ&#x201E;Ü.Ú */
 369. $"CBFF F4C6 DCDD BE9B 839F 08A0 9E7E 7274" /* ËÿôÆÜݾ&#x203A;&#x192;&#x;. &#x17E;~rt */
 370. $"7472 7C9D 849C 089D 9B93 B5FF FFF4 A397" /* tr|?&#x201E;&#x153;.?&#x203A;&#x201C;µÿÿô£&#x2014; */
 371. $"8598 0897 9BDD E0B4 9398 9A9D 839C 089D" /* &#x2026;&#x2DC;.&#x2014;&#x203A;Ýà´&#x201C;&#x2DC;&#x161;?&#x192;&#x153;.? */
 372. $"9A7B 7374 7473 7998 8699 0597 C8F7 FFC1" /* &#x161;{sttsy&#x2DC;&#x2020;&#x2122;.&#x2014;È÷ÿÁ */
 373. $"9387 9905 96A9 EEF9 A695 8599 089A 9679" /* &#x201C;&#x2021;&#x2122;.&#x2013;©îù¦&#x2022;&#x2026;&#x2122;.&#x161;&#x2013;y */
 374. $"7374 7473 7795 8596 0693 A7E6 D1D0 9895" /* sttsw&#x2022;&#x2026;&#x2013;.&#x201C;§æÑÐ&#x2DC;&#x2022; */
 375. $"8796 0695 9BF3 FFE7 9595 8496 0897 9377" /* &#x2021;&#x2013;.&#x2022;&#x203A;óÿç&#x2022;&#x2022;&#x201E;&#x2013;.&#x2014;&#x201C;w */
 376. $"7374 7473 7693 8595 058F B0FF ED98 9289" /* sttsv&#x201C;&#x2026;&#x2022;.?°ÿí&#x2DC;&#x2019;&#x2030; */
 377. $"9505 8ED4 FFFF C58E 8495 0996 9076 7374" /* &#x2022;.&#x17D;ÔÿÿÅ&#x17D;&#x201E;&#x2022;Æ&#x2013;?vst */
 378. $"7473 7490 9384 9204 8BC8 E299 8F8A 9206" /* tst?&#x201C;&#x201E;&#x2019;.&#x2039;Èâ&#x2122;?&#x160;&#x2019;. */
 379. $"8DAD FFFF F494 9183 9202 938C 7581 7402" /* ?­ÿÿô&#x201D;&#x2018;&#x192;&#x2019;.&#x201C;&#x152;u t. */
 380. $"738D 9184 9003 8EA7 938D 8B90 068F 8EDD" /* s?&#x2018;&#x201E;?.&#x17D;§&#x201C;?&#x2039;?.?&#x17D;Ý */
 381. $"FFD7 8E8F 8390 0191 8A82 7402 728B 8F85" /* ÿ×&#x17D;?&#x192;?.&#x2018;&#x160;&#x201A;t.r&#x2039;?&#x2026; */
 382. $"8E01 8B8D 8D8E 048C 93A4 8E8D 848E 028F" /* &#x17D;.&#x2039;??&#x17D;.&#x152;&#x201C;¤&#x17D;?&#x201E;&#x17D;.? */
 383. $"8773 8174 0272 8B8F 988E 028C 8A8D 858E" /* &#x2021;s t.r&#x2039;?&#x2DC;&#x17D;.&#x152;&#x160;?&#x2026;&#x17D; */
 384. $"028F 8773 8174 0272 8489 A388 0289 8173" /* .?&#x2021;s t.r&#x201E;&#x2030;£&#x2C6;.&#x2030; s */
 385. $"8174 0173 73A5 7400 73B0 7400 00AB 7480" /* t.ss¥t.s°t..«t&#x20AC; */
 386. $"00A9 74DF 0068 386D 6B00 0009 0800 0000" /* .©tß.h8mk..Æ.... */
 387. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 388. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 389. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 390. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 391. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 392. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 393. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 394. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 395. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 396. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 397. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 398. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 399. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 400. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 401. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 402. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 403. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 404. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 405. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 406. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 407. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 408. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 409. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 410. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 411. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 412. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 413. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 414. $"0000 002E 4549 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A 4A4A" /* ....EIJJJJJJJJJJ */
 415. $"3B0A 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ;Â.............. */
 416. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 417. $"0000 2FF9 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ../ùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 418. $"FD52 0802 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ýR.............. */
 419. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 420. $"0000 4DFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ..Mÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 421. $"FF7E 1306 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ÿ~.............. */
 422. $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000" /* ................ */
 423. $"0002 ABFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ..«ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 424. $"FFBB 2C11 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B 0B0B" /* ÿ»,............. */
 425. $"0B0B 0B0B 0B0B 0903 0000 0000 0000 0000" /* ......Æ......... */
 426. $"08B2 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* .²ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 427. $"FFFF DFCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC" /* ÿÿßÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ */
 428. $"CCCC CCCC CCCC CBC9 8000 0000 0000 0026" /* ÌÌÌÌÌÌËÉ&#x20AC;......& */
 429. $"71F2 EDEE EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF" /* qòíîïïïïïïïïïïïï */
 430. $"EFEF F4F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7" /* ïïô÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ */
 431. $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F5 CE41 2000 0000 5EF7" /* ÷÷÷÷÷÷÷õÎA ...^÷ */
 432. $"FFF8 F8F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9" /* ÿøøùùùùùùùùùùùùù */
 433. $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9" /* ùùùùùùùùùùùùùùùù */
 434. $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 FAFF EE41 0000 C4FF" /* ùùùùùùùøúÿîA..Äÿ */
 435. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 436. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 437. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFA1 0000 B6FF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¡..¶ÿ */
 438. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 439. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 440. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF91 0000 A2FF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2018;..¢ÿ */
 441. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 442. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 443. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF7A 0000 8FFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿz..?ÿ */
 444. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 445. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 446. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF68 0000 79FF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿh..yÿ */
 447. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 448. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 449. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF57 0000 5EFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿW..^ÿ */
 450. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 451. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 452. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FF48 0000 4BFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH..Kÿ */
 453. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 454. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 455. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FD3B 0000 3FFE" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý;..?þ */
 456. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 457. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 458. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F62F 0000 33F8" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö/..3ø */
 459. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 460. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 461. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ED23 0000 27F2" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿí#..'ò */
 462. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 463. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 464. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF DE1A 0000 1FE9" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞ....é */
 465. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 466. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 467. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF CE10 0000 1ADF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎ....ß */
 468. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 469. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 470. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF C10B 0100 14D5" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁ....Õ */
 471. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 472. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 473. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF B509 0100 0FCD" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµÆ...Í */
 474. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 475. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 476. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF AA07 0001 0BC2" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿª.... */
 477. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 478. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 479. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF A005 0101 09B3" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ...Ƴ */
 480. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 481. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 482. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 9504 0101 08A6" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2022;....¦ */
 483. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 484. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 485. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 8D04 0101 069A" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?....&#x161; */
 486. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 487. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 488. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 8505 0101 0691" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&#x2026;....&#x2018; */
 489. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 490. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 491. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7D05 0101 078B" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}....&#x2039; */
 492. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 493. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 494. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7606 0101 0885" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿv....&#x2026; */
 495. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 496. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 497. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 7106 0102 0881" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿq.... */
 498. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 499. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 500. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6D07 0102 0A7E" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿm...Â~ */
 501. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 502. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 503. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6A08 0102 0B7B" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿj....{ */
 504. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 505. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF" /* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ */
 506. $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 6709 0102 0C7C"

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file