PageRenderTime 143ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 124ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/locales/po/system.inc

https://github.com/web2project/web2project
Pascal | 401 lines | 401 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | fd9243204ca92cde342c41d94b48e892 MD5 | raw file
 1##
 2## DO NOT MODIFY THIS FILE BY HAND!
 3##
 4'#'=>'#',
 5'(No Spaces)'=>'(bez spacji)',
 6'Abbreviation'=>'Skrót',
 7'Access'=>'Dostęp',
 8'Add'=>'Dodaj',
 9'Add Permissions'=>'Dodaj zezwolenia',
 10'Add a new Custom Field to this Module'=>'Dodaj własne pole dla tego modułu',
 11'Admin Modules'=>'Moduły administracyjne',
 12'Administration'=>'Administracja',
 13'Administrator'=>'Administrator',
 14'All Events'=>'Wszystkie wydarzenia',
 15'All Modules'=>'Wszystkie moduły',
 16'Anonymous'=>'Anonimowy',
 17'Append to Log'=>'Dopisz do loga',
 18'Apppend to Log'=>'Dopisz do loga',
 19'Are you sure you want to delete this?'=>'Na pewno chcesz to usunąć?',
 20'Are you sure?'=>'Jesteś pewien?',
 21'Base DN'=>'Podstawowy DN',
 22'Billing Code'=>'Kod rozliczenia',
 23'Billing Code Table'=>'Tablela kodu rozliczenia',
 24'Bind Name'=>'Powiąż nazwę',
 25'Bind Password'=>'Powiąż hasło',
 26'Checkbox'=>'Checkbox',
 27'Could not open locales file to save.'=>'Nie można otworzyć pliku lokalizacji do zapisu.',
 28'Couldnt load the Custom Field, It might have been deleted somehow.'=>'Nie można wczytać "własnego pola", mogło zostać usunięte.',
 29'Currency Format'=>'Format waluty',
 30'Custom Field Editor'=>'Edycja własnych pól',
 31'Custom Fields - Add/Edit'=>'Własne pola - dodaj/edytuj',
 32'Custom field added successfully'=>'Własne pole poprawnie dodane',
 33'Custom field editor'=>'Edycja własnych pól',
 34'Customer'=>'Klient',
 35'Date and Time'=>'Data i czas',
 36'Default'=>'Domyślnie',
 37'Default Event Filter'=>'Domyśl filtr wydarzeń',
 38'Default User Preferences'=>'Domyślne preferencje użytkownika',
 39'Delete'=>'Skasuj',
 40'Description'=>'Opis',
 41'Deutsch (DE)'=>'Niemiecki (DE)',
 42'Do not include task/event owner'=>'Nie dołączaj właściciela zadania/wydarzenia',
 43'Edit Billing Codes'=>'Edytuj kody rozliczeń',
 44'Edit Custom Field In'=>'Edytuj własne pole w',
 45'Edit User Preferences'=>'Edytuj preferencje użytkownika',
 46'Email Assignees'=>'Wyślij e-mailem uczestników',
 47'Email Project Contacts'=>'Wyślij e-mailem kontakty projektu',
 48'Email Task Contacts'=>'Wyślij e-mailem kontakty zadania',
 49'Empty Role'=>'Pusta rola',
 50'English (Aus)'=>'Angielski (Aus)',
 51'English (Can)'=>'Angielski (Can)',
 52'English (GB)'=>'Angielski (GB)',
 53'English (NZ)'=>'Angielski (NZ)',
 54'English (US)'=>'Angielski (US)',
 55'English String'=>'Angielski tekst',
 56'Error adding custom field:'=>'Błąd w dodawaniu własnego pola:',
 57'Events'=>'Wydarzenia',
 58'Events I Have Created'=>'Wydarzenia utworzone przeze mnie',
 59'Field Description'=>'Opis pola',
 60'Field Display Order'=>'Porządek wyświetlania pól',
 61'Field Display Type'=>'Wyświetlany typ pola',
 62'Field Name/Identifier'=>'Nazwa/Identyfikator pola',
 63'Field Published'=>'Pole opublikowane',
 64'Field name'=>'Nazwa pola',
 65'Filter'=>'Filtr',
 66'German (Ger)'=>'Niemiecki (DE)',
 67'Global Search'=>'Wyszukiwanie globalne',
 68'Guest'=>'Gość',
 69'HTML Tag Options'=>'Opcje tagów HTML',
 70'Import Contacts'=>'Importuj kontakty',
 71'Import Contacts from LDAP Directory'=>'Importuj kontakty z katalogu LDAP',
 72'Import Users'=>'Importuj użytkowników',
 73'Include task/event owner'=>'Dołącz właściciela zadania/wydarzenia',
 74'Item'=>'Przedmiot',
 75'Key Type'=>'Typ klucza',
 76'Label'=>'Etykieta',
 77'Language'=>'Język',
 78'Language Support'=>'Języki',
 79'Links'=>'Linki',
 80'List of Options'=>'Lista opcji',
 81'Locale'=>'Lokalizacja',
 82'Locales file saved'=>'Plik lokalizacji zapisany',
 83'Menu Icon'=>'Menu Ikona',
 84'Menu Status'=>'Menu Status',
 85'Menu Text'=>'Menu Tekst',
 86'Module'=>'Moduł',
 87'Module configuration failed'=>'Konfiguracja modułu nieudana',
 88'Module configured'=>'Moduł skonfigurowany',
 89'Module does not have a valid setup class defined'=>'Moduł nie posiada poprawnie zdefiniowanej klasy instalacji',
 90'Module installed'=>'Moduł zainstalowany',
 91'Module menu state changed'=>'Stan menu modułów zmieniony',
 92'Module not upgraded'=>'Moduł niezaktualizowany',
 93'Module re-ordered'=>'Moduł przemieszczony',
 94'Module removed'=>'Moduł usunięty',
 95'Module setup file could not be found'=>'Plik instalacyjny moduł nie znaleziony',
 96'Module state changed'=>'Stan moduły zmieniony',
 97'Module upgraded'=>'Moduł zaktualizowany',
 98'Modules'=>'Moduły',
 99'My Events'=>'Moje wydarzenia',
100'Name'=>'Nazwa',
101'New'=>'Nowy',
102'New Custom Field In'=>'Nowe własne pole',
103'New Entry'=>'Nowy wpis',
104'Non-Admin Modules'=>'Moduły użytkownika',
105'None'=>'Żaden',
106'Options'=>'Opcje',
107'PHP Info'=>'PHP Info',
108'Permissions'=>'Zezwolenia',
109'Port'=>'Port',
110'Portuguese (PT)'=>'Portugalski (PT)',
111'Preferences'=>'Preferencje',
112'Preferences updated'=>'Preferencje zaktualizowane',
113'Project worker'=>'Pracownik projektu',
114'ProjectDesigner'=>'ProjectDesigner',
115'Protocol'=>'Protokół',
116'Record Type'=>'Typ rekordu',
117'Reports'=>'Raporty',
118'Role ID'=>'ID roli',
119'Role Name'=>'Nazwa roli',
120'Role deleted'=>'Rola usunięta',
121'Role inserted'=>'Rola wstawiona',
122'Role updated'=>'Rola zaktulizowana',
123'Roles'=>'Role',
124'Roles Administration'=>'Zarządzanie rolami',
125'Save'=>'Zapisz',
126'Select Company'=>'Wybierz firmę',
127'Select List'=>'Wybierz listę',
128'Select User'=>'Wybierz użytkownika',
129'Selects'=>'Wybiera',
130'Separator'=>'Separator',
131'Server'=>'Serwer',
132'Short Date Format'=>'Krótka forma daty',
133'Show Parent Tasks Expanded by Default'=>'Domyślnie pokaż zadanie nadrzędne rozwinięte',
134'Status'=>'Status',
135'String'=>'Łańcuch znaków',
136'System Administration'=>'Zarządzanie system',
137'System Configuration'=>'Konfiguracja systemu',
138'System Lookup Keys'=>'Wyszukania systemowe: klucze',
139'System Lookup Values'=>'Wyszukania systemowe: wartości',
140'Tabbed Box View'=>'Pole widzenia na kartach',
141'Task Log Email Defaults'=>'Log zadań: domyślne ustawienia e-maila',
142'Task Log Email Recording Method'=>'Log zadań: sposób zapisu e-maila',
143'Task Log Email Subject'=>'Log zadań: przedmiot e-maila',
144'Task Logs'=>'Logi zadania',
145'Task Notification Method'=>'Sposób powiadamiania o zadaniach',
146'Test Connection and Query'=>'Testuj połączenie i zapytania ',
147'Text Area'=>'Pole tekstowe',
148'Text Input'=>'Tekst',
149'This will delete all data associated with the module!'=>'To usunie wszystkie dane powiązane z modułem',
150'Time Format'=>'Format czasu',
151'Title'=>'Tytuł',
152'Translation Management'=>'Zarządzanie tłumaczeniami',
153'Type'=>'Typ',
154'Unknown Command'=>'Nieznane polecenie',
155'User Administration'=>'Zarządzanie użytkownikami',
156'User Interface Style'=>'Styl interfejsu użytkownika',
157'User Preferences'=>'Preferencje użytkownika',
158'User Roles'=>'Role użytkownika',
159'User Table'=>'Tabela użytkowników',
160'User Task Assignment Maximum'=>'Max. przypisań zadań użytkownika',
161'Users Permissions Information'=>'Informacje o zezwoleniach użytkownika',
162'Value'=>'Wartość',
163'Values'=>'Wartości',
164'Version'=>'Wersja',
165'Version 2'=>'Wersja 2',
166'Version 3'=>'Wersja 3',
167'View'=>'Zobacz',
168'View Modules'=>'Zobacz moduły',
169'View Role'=>'Zobacz rolę',
170'View Users Permissions'=>'Zobacz zezwolenia użytkownika',
171'View by Action'=>'Zobacz po akcjach',
172'View by Module'=>'Zobacz po modułach',
173'Weblink'=>'Link',
174'_item_title'=>'(żaden)',
175'activate_external_user_creation_title'=>'Aktywuj zewnętrzne tworzenie użytkownika',
176'activate_external_user_creation_tooltip'=>'Jeśli ta opcja jest aktywna, przy ekranie logowania pojawi się opcja dla zewnętrznego tworzenia użytkownika. Administrator zostanie powiadomiony, by przydzielić rolę temu użytkownikowi, by mógł się zalogować.',
177'active'=>'aktywne',
178'add'=>'dodaj',
179'added'=>'dodane',
180'admin_system_group_title'=>'System',
181'admin_username_title'=>'Nazwa konta administatora',
182'admin_username_tooltip'=>'Wyznacz nazwę logowania użytkownika administracyjnego.',
183'admin_users_group_title'=>'Użytkownicy',
184'allow'=>'zezwól',
185'app_item_title'=>'Rozszerzone sesje web2project',
186'auth_group_title'=>'Ustawienia autoryzacji użytkownika',
187'auth_method_title'=>'Metoda autoryzacji użytkownika',
188'auth_method_tooltip'=>'Wybierz metodę autoryzacji, która chcesz użyć.',
189'back'=>'wróć',
190'bad email address'=>'zły adres e-mail',
191'bg'=>'bułgarski',
192'budgeting_group_title'=>'asygnowanie',
193'cal_day_end_title'=>'Kończowa godzina kalendarza',
194'cal_day_end_tooltip'=>'Ostatnia godzina dnia roboczego - liczba całkowita w zakresie 0-23',
195'cal_day_increment_title'=>'Przyrost minut w kalendarzu',
196'cal_day_increment_tooltip'=>'Minute increment setting for the Calendar Time Display',
197'cal_day_start_title'=>'Godzina początkowa w kalendarzu',
198'cal_day_start_tooltip'=>'Użyj tej opcji, by wskazać godzinę początkową dnia w kalendarzu - wartość całkowita w zakresie 0-23',
199'cal_day_view_show_minical_title'=>'Pokaż minikalendarze w widoku dnia',
200'cal_day_view_show_minical_tooltip'=>'Wyświetl minikalendarz w widoku dnia.',
201'cal_working_days_title'=>'Godziny robocze w kalendarzu',
202'cal_working_days_tooltip'=>'Ustaw wymagane dni robocze dla twojej firmy jako listę cyfr oddzielonych przecinkami, gdzie 0 to niedziela. Jeśli pracujesz od poniedziałku do piątku, twoja lista to "1,2,3,4,5". Jeśli pracujesz od piątku do niedzieli, twoja lista to "5,6,0".',
203'calendar_group_title'=>'Kalendarz',
204'check_overallocation_title'=>'Sprawdzanie zawyżonych przydziałów',
205'check_overallocation_tooltip'=>'Komponent zawyżonych przydziałów dla web3project jest niekompletną funkcją, która wciąż jest rozwijana. To baza systemu, który pozwoli menadżerom projektu ustawić maksymalny procent czasu, dla któego zasób może zostać przydzielony do pojedynczego zadania dla określonego okresu czasu.',
206'check_task_dates_title'=>'Sprawdź daty zadania',
207'check_task_dates_tooltip'=>'Jesli ta opcja jest włączona, daty rozpoczęcia i zakończenia będą wymagane przy wszystkich zadaniach - bez dat zadanie nie zostanie utworzone.',
208'check_tasks_dates_title'=>'Sprawdź daty zadań',
209'check_tasks_dates_tooltip'=>'Jesli ta opcja jest włączona, daty rozpoczęcia i zakończenia będą wymagane przy wszystkich zadaniach - bez dat zadanie nie zostanie utworzone.',
210'clear'=>'wyczyść',
211'cn'=>'chiński',
212'company_name_title'=>'Nazwa firmy',
213'company_name_tooltip'=>'Nazwa firmy zostanie wyświetlona u góry ekranu logowania na twojej stronie.',
214'configure'=>'konfiguruj',
215'crole::store failed'=>'crole::store failed',
216'cs'=>'czeski',
217'currency_symbol_title'=>'Symbol waluty',
218'currency_symbol_tooltip'=>'Pomimo tego, że wsparcie lokalizacji jest funkcją systemu, potrzebne dodatkowe zabiegi, by ustawić symbol waluty. By ustawić symbol EURO wpisz \'€\' Sprawdź http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html by znaleźć więcej informacji na temat specjalnych znaków HTML.',
219'custom fields'=>'własne pola',
220'daily_working_hours_title'=>'Dzienne godziny robocze',
221'daily_working_hours_tooltip'=>'Ta opcja ustawia standardową liczbę godzin w dniu pracującym dla twojej instalacji, np. 8.0',
222'de'=>'niemiecki',
223'deactivate'=>'wyłącz',
224'debug_title'=>'Poziom debugowania',
225'debug_tooltip'=>'Turn this option on to display debug messages as well as log them. WARNING: Setting to true, if the debug level is greater than 1, can cause web2Project to fail on messages that are technically only Warnings and therefore can be ignored. Normally errors will be displayed so this should only be set to track warnings and debug messages if you do not have access to the PHP log files. Anything other than 0 will provide debugging information. Level 1 is probably the most reasonable compromise between normal operation and error tracking information. Set to 10 to get complete debugging information but be aware that this will generate large log files and/or debug listings very very quickly.',
226'default user preferences'=>'domyślne ustawienia użytkownika',
227'default_view_a_title'=>'Domyślny submoduł',
228'default_view_a_tooltip'=>'Jeśli chcesz zdefiniować twoją własną stronę startową, ustaw to. Specifies a subview like shown in the url of dP. Ustawia widok jak pokaznie w URL dP.',
229'default_view_m_title'=>'Domyślny moduł',
230'default_view_m_tooltip'=>'Jeśli chcesz zdefiniować twoją własną stronę startową, ustaw to. Jeśli wartość jest pusta, pierwszy moduł na liści będzie modułem startowym.',
231'default_view_tab_title'=>'Domyślny widok na kartach',
232'default_view_tab_tooltip'=>'Jeśli chcesz zdefiniować twoją własną stronę startową, ustaw to. Ustawia widok na karatach. 0=pierwsza karta, ...',
233'delete'=>'usuń',
234'deleted'=>'usunięte',
235'deny'=>'odmów',
236'direct_edit_assignment_title'=>'edytuj wiele przypisań zadania',
237'direct_edit_assignment_tooltip'=>'Włączenie tej opcji pozwoli edytować przypisania zadania i inne opcje (na blok zadań) w widoku głównym modułu Zadania.',
238'disabled'=>'zablokowane',
239'display_debug_title'=>'Pokazać raporty debugowania?',
240'display_debug_tooltip'=>'	Set to true to display debug messages as well as log them. WARNING: Setting to true can cause web2Project to fail on warnings if the debug level is set greater than 1. Normally errors will be displayed so this should only be set to track warnings and debug messages if you do not have access to the PHP log files.',
241'edit'=>'edytuj',
242'email_prefix_title'=>'Prefix e-maila',
243'email_prefix_tooltip'=>'Ustawia prefix tematu dal wszystkich e-maili, które wysła web2project.',
244'en'=>'angielski',
245'enable_gantt_charts_title'=>'Włącz wykresy Gantta',
246'enable_gantt_charts_tooltip'=>'Wyłącz lub włącz wykresy Gantty, zależnie od twoich potrzeb.',
247'es'=>'hiszpański',
248'files_ci_preserve_attr_title'=>'Preserve File Settings on CI',
249'files_ci_preserve_attr_tooltip'=>'Keep file attributes during Check In. If this is on, you will not be able to change file type, project or task of a file during the check in.',
250'files_group_title'=>'Pliki',
251'files_show_versions_edit_title'=>'Zezwól na edycję poprzednich wersji',
252'files_show_versions_edit_tooltip'=>'Zezwól lub zablokuj edycję poprzednich wersji plików w module Pliki',
253'forum_descendent_order_title'=>'Sortuj posty forum w kolejności malejącej',
254'forum_descendent_order_tooltip'=>'Jeśli zaznaczone, posty forum będą sortowane w kolejności malejącej. Zostaw odznaczone, by sortować w kolejności rosnącej.',
255'fr'=>'francuski',
256'hidden'=>'ukryte',
257'hide'=>'ukryj',
258'host_locale_title'=>'Język hosta',
259'host_locale_tooltip'=>'Ta opcja wskazuje na jeżyk ustawiony dla twojej strony.',
260'host_style_title'=>'Domyślny styl intrefejsu',
261'host_style_tooltip'=>'Domyślny styl intrefejsu - pomimo ustawień w preferencjach użytkownika, musisz podac domyślny styl tutaj. Podpowiedź - sprawdź menu rozwijane w preferencjach użytkownika i powtórz nazwę tutaj. użyt',
262'index_max_file_size_title'=>'Max. wielkość pliku indeksowania',
263'index_max_file_size_tooltip'=>'File Indexing for Searching: Large Files may cause timeout problems during exhausting indexing process. Specify an upper filesize limit for indexing in KiloBytes. Have in mind that files greater than the specified value are not indexed! A negative value defines the absence of a limit (index all files).',
264'inserted'=>'wstawione',
265'install'=>'instaluj',
266'it'=>'włoski',
267'ja'=>'japoński',
268'jpLocale_title'=>'Język dla wykresów',
269'jpLocale_tooltip'=>'W razie problemów z wykresami, to pole pozostaw puste.',
270'l'=>'l',
271'ldap_allow_login_title'=>'LDAP zezwala także na standardowe logowanie',
272'ldap_allow_login_tooltip'=>'użytkownicy z bazy web2Project także będa mogli się zalogować',
273'ldap_base_dn_title'=>'Bazowa nazwa wyróżniająca (DN) LDAP',
274'ldap_base_dn_tooltip'=>'Bazowa nazwa wyróżniająca (DN) używana w zapytaniach LDAP.',
275'ldap_complete_string_title'=>'Full LDAP Connect String',
276'ldap_complete_string_tooltip'=>'If used, this setting overrides most other LDAP settings above.',
277'ldap_group_title'=>'Ustawienia LDAP',
278'ldap_host_title'=>'Host LDAP',
279'ldap_host_tooltip'=>'The Name or IP address of the LDAP host to authenticate against, when using LDAP Authentication.',
280'ldap_item_title'=>'LDAP',
281'ldap_port_title'=>'Port LDAP',
282'ldap_port_tooltip'=>'Numer portu używany do połączenia z hostem autoryzacyjnym LDAP',
283'ldap_search_pass_title'=>'Hasło użytkownika wyszukiwania LDAP',
284'ldap_search_user_title'=>'Wyszukiwanie użytkownika LDAP',
285'ldap_search_user_tooltip'=>'Pełne DN użytkownika, który ma dostęp do przeszukiwania katalogu użytkowników',
286'ldap_user_filter_title'=>'Filtr użytkowników LDAP',
287'ldap_user_filter_tooltip'=>'User Filter to use for determining matching users on LDAP queries. Check with your site administrator for details.',
288'ldap_version_title'=>'Wersja LDAP',
289'ldap_version_tooltip'=>'Wersja LDAP, która hosty LDAP rozumieją. Jeśli masz wątpliwości, zostaw domyślne 3.',
290'link_tickets_kludge_title'=>'Zezwól na relinkowanie biletów',
291'link_tickets_kludge_tooltip'=>'Włączenie tej opcji spowoduje relinkowanie biletów do bezwzględnego rodzica w "biletowni". Może okazać się użyteczne przy biletach generowanych e-mailem.',
292'locale_alert_title'=>'Łańcuch znaków alarmu tłumaczenia',
293'locale_alert_tooltip'=>'Łańcuch będzie dodawany do nieprzetłumaczonych wyrażeń lub nieodnalezionych kluczy, jeśli Ostrzeżenia tłumaczeń włączone.',
294'locale_warn_title'=>'Ostrzeżenia tłumaczeń.',
295'locale_warn_tooltip'=>'Wyświetl ostrzeżenie w interfejscie użytkownika, jeśli tłumaczenie wyrażenia nie zostało znalezione.',
296'locales_group_title'=>'Języki',
297'log_changes_title'=>'Zapisywać zmiany do loga?',
298'log_changes_tooltip'=>'This option allows you to nominate whether you wish to Log Changes in the history module automatically.',
299'mail_auth_title'=>'Host wymaga logowania',
300'mail_auth_tooltip'=>'Niektóre hosty SMTP wymagają autoryzacji. jeśli twój host jest jednym z nich, podaj nazwę użytkownika i hasło.',
301'mail_debug_title'=>'Debugowanie SMTP',
302'mail_debug_tooltip'=>'Zaznacz, by raporty debugowania SMTP były wyświetlane na ekranie.',
303'mail_defer_title'=>'Umieszczaj e-maile w kolejce do późniejszego wysłania',
304'mail_defer_tooltip'=>'Check this to queue email for later sending. An entry will be made in the Event Queue. You will need to either set the Scan Event Queue option in Session Handling or create a cron job to call: wget -O- http://your.domain/web2Project/queuescanner.php',
305'mail_group_title'=>'Ustawienia e-mail',
306'mail_host_title'=>'Host SMTP',
307'mail_host_tooltip'=>'The fully qualified domain name (FQDN) or the IP address of the SMTP host to use for sending email',
308'mail_pass_title'=>'Hasło SMTP',
309'mail_pass_tooltip'=>'Hasło używane w celu autoryzacji połączenia z hostem SMTP',
310'mail_port_title'=>'SMTP Port',
311'mail_port_tooltip'=>'Port TCP dla połączenia z hostem SMTP. Jeśli masz wątpliwości, pozostaw domyślny 25.',
312'mail_secure_title'=>'Zabezpieczone SMTP',
313'mail_secure_tooltip'=>'Wybierz metodę zabezpieczonego połączenia SMTP. Jeśli nie jesteś pewien, nie wybieraj TLS ani SSL.',
314'mail_timeout_title'=>'SMTP Server Timeout',
315'mail_timeout_tooltip'=>'Czas oczekiwania na poprawne połączenia z serwerem SMTP',
316'mail_transport_title'=>'Transport e-mail',
317'mail_transport_tooltip'=>'Wybierz PHP dla standardowej obsługi e-maili przez PHP lub STMP dla bezprośredniej obsługi SMTP',
318'mail_user_title'=>'Uzytkownik SMTP',
319'mail_user_tooltip'=>'Nazwa użytkownika używana w celu autoryzacji połączenia z serwerem SMTP',
320'no'=>'norweski',
321'page_size_title'=>'Rozmiar strony',
322'page_size_tooltip'=>'Liczba rekordów na stronę',
323'page_title_title'=>'Tytuł strony',
324'page_title_tooltip'=>'Pojawia się na górnym pasku przeglądarki - przed nazwą samej przeglądarki',
325'parser_application/msword_title'=>'MS Word Indexing Parser',
326'parser_application/msword_tooltip'=>'Język dla MS Word Indexing Parser',
327'parser_application/pdf_title'=>'PDF Indexing Parser',
328'parser_application/pdf_tooltip'=>'Język dla PDF Indexing Parser',
329'parser_default_title'=>'Default File Indexing Parser',
330'parser_default_tooltip'=>'Język dla Default File Indexing Parser',
331'parser_text/html_title'=>'Html File Indexing Parser',
332'parser_text/html_tooltip'=>'Język dla Html File Indexing Parser',
333'password_min_len_title'=>'Min. długość hasła ',
334'password_min_len_tooltip'=>'Ustaw minimalną długość hasła w systemie web2Project. Nie może być dłuższe niż długość pola w bazie danych.',
335'php_item_title'=>'PHP Default',
336'pl'=>'polski',
337'pn_item_title'=>'PostNuke',
338'postnuke_allow_login_title'=>'Logowanie PostNuke umożliwia również standardowe logowanie',
339'postnuke_allow_login_tooltip'=>'Jeśli korzystasz z logowania PostNuke, ta opcja umożliwi także standardowe logowanie. Inaczej wszystkie logowania będą musiały być wykonywane poprzez PostNuke.',
340'projectdesigner_view_project_title'=>'Korzystaj z ProjectDesignera jako domyslnego widoku projektów.',
341'projectdesigner_view_project_tooltip'=>'Jeśłi ta opcja jest wlączona, wszystkie odwołania do rekordów projektu będą przekierowywane do modułu ProjectDesigner.',
342'projects_group_title'=>'Projekty',
343'pt'=>'portugalski',
344'pt_br'=>'portugalski brazylijski',
345'record types'=>'Typy rekordów',
346'remove'=>'usuń',
347'reset_memory_limit_title'=>'Limit pamięci dla wykresu Gantta',
348'reset_memory_limit_tooltip'=>'Jeśli doświadczasz problemów z niewidzialnym wykresem Gantta, użyj tej zmiennej dla tymczasowego powiększanie limitu pamięci PHP dla rysowania wykresu Gantta. Powszechne wartość 64M, 128M, itd.',
349'restrict_color_selection_title'=>'Zablokuj wybór koloru projektu',
350'restrict_color_selection_tooltip'=>'Used in conjuction with the System Value Look up option \'ProjectColors\' you can use this setting to control the project colour selection options accessible by all users on this system. If you turn this option on then project creators will only be able to select from the colour options defined in the System Value Lookup outlined above. If you turn this option off then project creators will be able to access the default system presets and the full colour pallette.',
351'restrict_task_time_editing_title'=>'Zablokuj edycję czasu zadania',
352'restrict_task_time_editing_tooltip'=>'Turned on, this option will restrict the editing of task time settings to the task owner, the project owner or the system administration only.',
353'session_gc_scan_queue_title'=>'Scan Event Queue on Session Garbage Collection',
354'session_gc_scan_queue_tooltip'=>'If using deferred email or any other event queue, setting this causes the session handler to check the queue when it garbage collects the session. This is an option to using an external program to call the queue scanner.',
355'session_group_title'=>'Session Handling Settings',
356'session_handling_title'=>'Session Handler',
357'session_handling_tooltip'=>'Which session handling to use, should be either \'php\' for traditional PHP session management, or \'app\' for the web2Project application to manage its own sessions via the database. Session Management: This extends the session handling of PHP to beyond browser-based sessions and stores the session information in the database. This allows for prolonged sessions with lower overheads.',
358'session_idle_time_title'=>'Session Idle Time',
359'session_idle_time_tooltip'=>'The maximum time a session can have no activity before it is declared dead. Values are in seconds unless followed by a letter: h = hours, d = days, m = months, y = years. You can only have 1 character within a string, so 2d4h is NOT valid, but 28h is.',
360'session_max_lifetime_title'=>'Session Maximum Lifetime',
361'session_max_lifetime_tooltip'=>'The maximum time a session can exist before it is trashed, regardless of how active it is.',
362'session_name_title'=>'Session/Cookie Name',
363'session_name_tooltip'=>'Define your own Cookie Name. Attention: Change of Session Name will immediately log out all users! They will need to login again.',
364'show_all_task_assignees_title'=>'Pokaż uczestników wszystkich zadań',
365'show_all_task_assignees_tooltip'=>'Set this option on if you wish to show all assignee names in the project task task list or off if you would prefer to see just the main assignee name and a count in brackets of the number of other assignees.',
366'show_all_tasks_title'=>'Pokaża zadania innych użytkowników',
367'show_all_tasks_tooltip'=>'Controls viewing of tasks that belong to other users.',
368'site_domain_title'=>'Domena',
369'site_domain_tooltip'=>'The domain set here is used to generate an email address if an incomplete address has been entered in the user\'s record.',
370'sl'=>'słowiański',
371'smtp_item_title'=>'SMTP',
372'sql_item_title'=>'Standard web2Project',
373'ssl_item_title'=>'SSL',
374'startup_group_title'=>'Otwórz',
375'submit'=>'wyślij',
376'sv'=>'szwedzki',
377'syscfg_intro'=>'The following configuration variables have a direct impact on how your system functions. If you adjust any of these options incorrectly this may affect the operation of your installation and restoring the setting may require external action. We would strongly suggest that if any of these items are not clearly understood that it would be safer to leave them as they are or check the code implications before proceeding. There are mouseover-tooltips and (?)-information popups with each of the fields that include as much information as we are able to provide.',
378'system admin'=>'Zarządzanie systemem',
379'system configuration'=>'Konfiguracja systemu',
380'system_timezone_title'=>'Server Timezone',
381'system_timezone_tooltip'=>'This is the timezone of the underlying server itself. This is used in timezone math to make sure \"now\" is accurate.',
382'task_reminder_control_title'=>'Wysyłaj przypomnienia o zadaniach',
383'task_reminder_control_tooltip'=>'If set, an email will be sent to all assignees when a task is due and every day it is overdue until completed.',
384'task_reminder_days_before_title'=>'Number of days warning for due tasks',
385'task_reminder_days_before_tooltip'=>'Setting this will determine how many days before a task is due the first reminder is set.Setting this will determine how many days before a task is due the first reminder is set.',
386'task_reminder_group_title'=>'Przypomnienia o zadaniach',
387'task_reminder_repeat_title'=>'Max. ilość przypomnień do wysłania',
388'task_reminder_repeat_tooltip'=>'If a task is overdue for a large number of days, it may not be worth sending any more reminders. This value determines the total number of reminders that will be sent, including pre-due date warnings and overdue alerts.',
389'tasks_ajax_list_title'=>'Użyj technologi AJAX dla dynamicznych zadań',
390'tasks_ajax_list_tooltip'=>'If your browser doesn\'t support ajax, turn this off. Dynamically loading tasks the first time they are requested.',
391'tasks_group_title'=>'Zadania',
392'template_projects_status_id_title'=>'Template Projects Status Id',
393'template_projects_status_id_tooltip'=>'Type on this box the Status Id for Template Projects just like it is show in the System Lookup Values for the ProjectStatus Key.',
394'tls_item_title'=>'TLS',
395'updated'=>'zaktualizowane',
396'upgrade'=>'upgrade',
397'username_min_len_title'=>'min. długość nazwy użytkonika',
398'username_min_len_tooltip'=>'Ustaw min. długość nazwy użytkownika w systemie web2Project. Nazwa nie może być dłuższa niż odpowiednie pole w bazie danych',
399'visible'=>'widoczny',
400'zh'=>'chiński',
401'zh_tw'=>'chiński (tajwański)',