PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 8ms app.highlight 8ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/index.php

https://bitbucket.org/roser137/turkerreklam
PHP | 201 lines | 165 code | 0 blank | 36 comment | 7 complexity | b7cfbc11a254ca2c3b4dfabc7dcf51bf MD5 | raw file
 1<?php
 2/*
 3
 4 Bu script herhangi bir lisansla korunmamaktadýr. Dolayýsýyla istediđiniz gibi deđiţiklik yapabilir,
 5 satabilir, dađýtabilir, kopyalayabilir....... kýsacasý canýnýz ne isterse onu yapabilirsiniz. Fakat takýldýđýnýz herhangi
 6 bir noktada, yardým gereken herhangi bir yerde, kodda size özel yapýlmasý gereken bazý deđiţikliklerde benden yardým isterseniz
 7 hiç bir ţekilde yardým etmeyeceđimi de bilmelisiniz. Bu yüzden bana ulaţmaya çalýţmayýn. Ayrýca scriptin bazý dosyalarýnda
 8 bazý mail fonksiyonlarý silinmiţtir. Bu bölümleri bulup düzenlemeniz gerekmektedir. Bu da belli bir seviyede PHP bilgisi gerektirir.
 9 Özetle, script bu haliyle ,tam olarak deđilsede, çalýţmaktadýr. Bu scripti özgürce kullandýđýnýz için her türlü sorumluluđu size
 10 aittir. Her ne nedenle olursa olsun benden yardým istemeyiniz. Ýçinizden "Ulan madem yaptýn tam yap" gibi cümleler geçirdiđinizi
 11 hissediyorum. Bu durumda söylenecek tek söz var: "Elimizdeki mal budur, yersen..."
 12 
 13 Kodlayan ve yukarýdaki zýrvalarý yazan: turker (turker@eggdropturk.com)
 14
 15*/
 16ob_start();
 17session_start();
 18include_once("load/funcs.php");
 19if (@empty($_SESSION['uid'])) {
 20	if (@empty($_POST['username'])||empty($_POST['password'])||empty($_POST['security'])) {
 21		function GetRandomChar() {
 22		// This function generates our random chars
 23		// Seed with microseconds since last "whole" second
 24		mt_srand((double)microtime()*1000000);
 25		// Create a random number between 1 and 3
 26		$IMGVER_RandVal = mt_rand(1,3);
 27		// If the random number was 1, we generate a lowercase
 28		// caracter, if it was 2, we generate a number and if
 29		// it was 3, we generate an uppercase character.
 30		switch ($IMGVER_RandVal) {
 31	  	case 1:
 32	 	 	// 97 to 122 are the ASCII codes for lower-
 33	 	 	// case characters from a to z.
 34		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(97, 122); 
 35	    	break;
 36	  	case 2:
 37	 	 	// 48 to 57 are the ASCII codes for the 
 38	 	 	// numbers from 0 to 9.
 39		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(48, 57);
 40	    	break;
 41	  	case 3:
 42	 	 	// 65 to 70 are the ASCII codes for upper-
 43	 	 	// case characters from a to z.
 44		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(65, 90);
 45	    	break;
 46			}
 47		// Now we return the character, generated from the ASCII code
 48			return chr($IMGVER_RandVal);
 49		}	
 50		// Initialize a variable. THIS IS OBSOLETE AND ONLY USED TO PREVENT
 51		// NOTICES ON SOME SYSTEMS. :)
 52			$IMGVER_TempString="";
 53		// Now we generate a string that consists of 6 characters that are
 54		// generated randomly. I choose 6, because I didn´t want the user to
 55		// type forever. Of course, any other number would do as well. (NOTE,
 56		// THAT IF YOU USE ANOTHER NUMBER, YOU ALSO HAVE TO EDIT THE IMAGE 
 57		// CODE) --> Have a look at the GetRandomChar() function at the bottom
 58		// of this script!
 59		for ($i = 1; $i <= 4; $i++) {
 60	    	$IMGVER_TempString .= GetRandomChar();
 61		}
 62		// Now we store the text in our session variable.
 63		$_SESSION['IMGVER_RndText'] = $IMGVER_TempString;
 64		html_header("$site_ad Yönetim Sayfasý");
 65		echo <<<html
 66		<script language="javascript">
 67		function denetle () {
 68		var user=document.all.form.username.value.length;
 69		var pass=document.all.form.password.value.length;
 70		var secty=document.all.form.security.value.length;
 71		if (user==0 || pass==0 || secty==0) { 
 72		alert('Lütfen Kullanýcý Adý, Ţifre ve Güvenlik Kodu Bölümünü Boţ Býrakmayýnýz!'); return false;
 73		}}</script>
 74		<script language="javascript" src="load/popup.js"></script>
 75html;
 76		html_center('Kullanýcý Giriţi');
 77		echo <<<html
 78		<form method="post" action="index.php" name="form" onsubmit="return denetle();">
 79		<table border="0" width="80%" align="center" class="indextable" cellpadding="2" cellspacing="3">
 80		<tr><td align="left" width="55%" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>Bu bölüm $site_ad'a reklam verenlerin kullanýmý içindir. Eđer siz de reklam
 81		vermek istiyorsanýz <a href="$site_mail">buraya týklayarak</a> reklam vermek istediđinizi bildiren bir mail gönderebilirsiniz. 
 82		Ayrýntýlar e-mail adresinize gönderilecektir.<br><br>Reklam yönetim sayfasýndan, yaptýđýnýz ödemeleri ve eklediđiniz bannerlarýn istatistiklerini görebilir, 
 83		bir dosyaya kaydedebilir veya yazdýrabilirsiniz. Yeni banner ekleyebilir veya önceden eklemiţ olduđunuz bannerlarý düzenleyebilirsiniz. 
 84		Ayrýca reklam süresini otomatik olarak uzatabilir, kendi bilgilerinizi her an güncelleyebilirsiniz.<br><br>Banner istatistiklerinden, 
 85		o ana kadarki gösterim sayýsý, týklama sayýsý, kimlerin ne zaman týkladýđý, toplam gösterim ve týklama sayýsý gibi bilgilere 
 86		ulaţabilirsiniz.<br><br></td>
 87		<td align="center" width="45%" valign="top"><br><br>
 88		<table border="0" width="100%" align="center"><tr>
 89		<td align="right" width="35%"><br>Kullanýcý Adý:&nbsp;</td>
 90		<td align="left" colspan="2"><br><input type="text" name="username" size="25" maxlength="15" class="textinput"></td></tr>
 91		<tr><td align="right">Ţifre:&nbsp;</td>
 92		<td align="left" colspan="2"><input type="text" name="password" size="25" maxlength="15" class="textinput"></td></tr>
 93		<tr><td align="right">Güvenlik Kodu:&nbsp;</td>
 94		<td align="left" valign="top"><input type="text" name="security" size="5" maxlength="4" class="textinput"></td>
 95		<td align="left">
 96html;
 97		$sid=session_id();
 98		echo "<img src=\"load/img.php?$sid\" border=\"0\"></td></tr>";
 99		echo <<<html
100		<tr><td align="center" colspan="3"><input type="submit" value="Giriţ Yap" class="buttoninput"><br><br></td></tr>
101		<tr><td align="right"><img src="img/attention.png" height="16" width="16" alt="dikkat!"></td>
102		<td align="left" valign="top" colspan="2"><a href="javascript:popup('passsend.php','425','250');">Ţifrenizi mi unuttunuz?</a></td></tr>
103		</table></td></tr></table><br></form>
104html;
105		html_footer();
106	} 
107	else {
108		$user=$_POST['username'];
109		$pass=$_POST['password'];
110		$security=$_POST['security'];
111		$user=addslashes(htmlspecialchars(trim($user)));
112		$pass=addslashes(htmlspecialchars(trim($pass)));
113		$security=addslashes(htmlspecialchars(trim($security)));
114		baglan();
115		$sorgu=mysql_query("select * from ".$user_tablo." where user='".$user."' and pass='".$pass."'");
116		$test=mysql_num_rows($sorgu);
117		if($security!=$_SESSION['IMGVER_RndText']) {
118			html_header('Kullanýcý Giriţi');
119			html_center('Güvenlik Kodu Hatasý');
120			echo <<<html
121			Girdiđiniz güvenlik kodu hatalý. Güvenlik kodu büyük/küçük harf duyarlýdýr. Lütfen geri dönüp tekrar deneyin.<br><br>
122			<a href="javascript:history.back(-1)">Bir önceki sayfaya dönmek için týklayýn</a><br><br><br>
123html;
124			html_footer();
125		}
126		elseif ($test==0 && $security==$_SESSION['IMGVER_RndText']) {
127			html_header('Kullanýcý Giriţi');
128			html_center('Kullanýcý Adý/Ţifre Hatasý');
129			echo <<<html
130			Girdiđiniz kullanýcý adý ve/veya ţifre hatalý. Eđer ţifrenizi unuttuysanýz bir önceki sayfadaki "Ţifrenizi mi unuttunuz?"
131			linkinden ţifrenizi e-mail adresinize göndertebilirsiniz. Lütfen geri dönüp tekrar deneyin.<br><br>
132			<a href="javascript:history.back(-1)">Bir önceki sayfaya dönmek için týklayýn</a><br><br><br>
133html;
134			html_footer();
135		}
136		else {
137			html_header("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
138			html_center("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
139			$query=mysql_query("select id from".$user_tablo." where user='".$user."' and pass='".$pass."'");
140			$uid=mysql_result($sorgu,0,'id');
141			$_SESSION['kullanýcý']=$user;
142			$_SESSION['sifre']=$pass;
143			$_SESSION['uid']=$uid;
144			echo <<<html
145			<br><br>
146			<table cellspacing="3" cellpadding="3" border="0" width="90%" align="center" class="indextable">
147			<tr>
148			<td align="right"><br><a href="banner.php"><img src="img/b_islem.gif" alt="Banner Ýţlemleri" border="0"></a></td>
149			<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="banner.php">Banner Ýţlemleri</a></td>
150			<td align="right"><br><a href="user.php"><img src="img/k_islem.gif" alt="Kullanýcý Ýţlemleri" border="0"></a></td>
151			<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="user.php">Kullanýcý Ýţlemleri</a></td>
152			<td align="right"><br><a href="payment.php"><img src="img/o_islem.gif" alt="Ödeme Ýţlemleri" border="0"></a></td>
153			<td align="left"><br><a href="payment.php">Ödeme Ýţlemleri</a></td>
154			</tr>
155			<tr>
156			<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>Önceden 
157			eklediđiniz bannerlarý görüntüleyebilir, düzenleyebilir, silebilir yada istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. swf, jpg, jpeg, 
158			gif veya png formatýnda yeni banner ekleyebilirsiniz.<br><br></td>
159			<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>Gerektiđinde 
160			iletiţim kurulacak kiţiyi, telefon numarasýný, e-mail adresini, kullanýcý adýný ve giriţ ţifresini deđiţtirebilirsiniz.<br><br></td>
161			<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2"><br>Yaptýđýnýz ödemeleri görüntüleyebilir ve yazdýrabilir, yeni ödeme için havale kodu 
162			alabilirsiniz.<br><br></td>
163			</tr>
164			</table><br><br>
165			<div align="center"><img src="img/warn.png" alt="Çýkýţ" height="16" width="16" border="0"> <a href="cikis.php">Sistemden Çýkmak Ýçin Burayý Týklayýn!</a></div>
166			<br><br>
167html;
168			html_footer();
169		}
170	}
171}
172else {
173	html_header("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
174	html_center("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
175	echo <<<html
176	<br><br>
177	<table cellspacing="3" cellpadding="3" border="0" width="90%" align="center" class="indextable">
178	<tr>
179	<td align="right"><br><a href="banner.php"><img src="img/b_islem.gif" alt="Banner Ýţlemleri" border="0"></a></td>
180	<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="banner.php">Banner Ýţlemleri</a></td>
181	<td align="right"><br><a href="user.php"><img src="img/k_islem.gif" alt="Kullanýcý Ýţlemleri" border="0"></a></td>
182	<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="user.php">Kullanýcý Ýţlemleri</a></td>
183	<td align="right"><br><a href="payment.php"><img src="img/o_islem.gif" alt="Ödeme Ýţlemleri" border="0"></a></td>
184	<td align="left"><br><a href="payment.php">Ödeme Ýţlemleri</a></td>
185	</tr>
186	<tr>
187	<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>Önceden 
188	eklediđiniz bannerlarý görüntüleyebilir, düzenleyebilir, silebilir yada istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. swf, jpg, jpeg, 
189	gif veya png formatýnda yeni banner ekleyebilirsiniz.<br><br></td>
190	<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>Gerektiđinde 
191	iletiţim kurulacak kiţiyi, telefon numarasýný, e-mail adresini, kullanýcý adýný ve giriţ ţifresini deđiţtirebilirsiniz.<br><br></td>
192	<td width="33%" valign="top" align="center" colspan="2"><br>Yaptýđýnýz ödemeleri görüntüleyebilir ve yazdýrabilir, yeni ödeme için havale kodu 
193	alabilirsiniz.<br><br></td>
194	</tr>
195	</table><br><br>
196	<div align="center"><img src="img/warn.png" alt="Çýkýţ" height="16" width="16" border="0"> <a href="cikis.php">Sistemden Çýkmak Ýçin Burayý Týklayýn!</a></div>
197	<br><br>
198html;
199	html_footer();
200}
201?>