PageRenderTime 59ms CodeModel.GetById 44ms app.highlight 9ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/adm_index.php

https://bitbucket.org/roser137/turkerreklam
PHP | 200 lines | 164 code | 0 blank | 36 comment | 12 complexity | 3de33f8cbe1464ed6b633c65438e211c MD5 | raw file
 1<?PHP
 2/*
 3
 4 Bu script herhangi bir lisansla korunmamaktadýr. Dolayýsýyla istediđiniz gibi deđiţiklik yapabilir,
 5 satabilir, dađýtabilir, kopyalayabilir....... kýsacasý canýnýz ne isterse onu yapabilirsiniz. Fakat takýldýđýnýz herhangi
 6 bir noktada, yardým gereken herhangi bir yerde, kodda size özel yapýlmasý gereken bazý deđiţikliklerde benden yardým isterseniz
 7 hiç bir ţekilde yardým etmeyeceđimi de bilmelisiniz. Bu yüzden bana ulaţmaya çalýţmayýn. Ayrýca scriptin bazý dosyalarýnda
 8 bazý mail fonksiyonlarý silinmiţtir. Bu bölümleri bulup düzenlemeniz gerekmektedir. Bu da belli bir seviyede PHP bilgisi gerektirir.
 9 Özetle, script bu haliyle ,tam olarak deđilsede, çalýţmaktadýr. Bu scripti özgürce kullandýđýnýz için her türlü sorumluluđu size
 10 aittir. Her ne nedenle olursa olsun benden yardým istemeyiniz. Ýçinizden "Ulan madem yaptýn tam yap" gibi cümleler geçirdiđinizi
 11 hissediyorum. Bu durumda söylenecek tek söz var: "Elimizdeki mal budur, yersen..."
 12 
 13 Kodlayan ve yukarýdaki zýrvalarý yazan: turker (turker@eggdropturk.com)
 14
 15*/
 16ob_start();
 17session_start();
 18include_once("load/funcs.php");
 19if (@empty($_SESSION['uid'])) {
 20	if (@empty($_POST['username'])||empty($_POST['password'])||empty($_POST['security'])) {
 21		function GetRandomChar() {
 22		// This function generates our random chars
 23		// Seed with microseconds since last "whole" second
 24		mt_srand((double)microtime()*1000000);
 25		// Create a random number between 1 and 3
 26		$IMGVER_RandVal = mt_rand(1,3);
 27		// If the random number was 1, we generate a lowercase
 28		// caracter, if it was 2, we generate a number and if
 29		// it was 3, we generate an uppercase character.
 30		switch ($IMGVER_RandVal) {
 31	  	case 1:
 32	 	 	// 97 to 122 are the ASCII codes for lower-
 33	 	 	// case characters from a to z.
 34		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(97, 122); 
 35	    	break;
 36	  	case 2:
 37	 	 	// 48 to 57 are the ASCII codes for the 
 38	 	 	// numbers from 0 to 9.
 39		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(48, 57);
 40	    	break;
 41	  	case 3:
 42	 	 	// 65 to 70 are the ASCII codes for upper-
 43	 	 	// case characters from a to z.
 44		    $IMGVER_RandVal = mt_rand(65, 90);
 45	    	break;
 46			}
 47		// Now we return the character, generated from the ASCII code
 48			return chr($IMGVER_RandVal);
 49		}	
 50		// Initialize a variable. THIS IS OBSOLETE AND ONLY USED TO PREVENT
 51		// NOTICES ON SOME SYSTEMS. :)
 52			$IMGVER_TempString="";
 53		// Now we generate a string that consists of 6 characters that are
 54		// generated randomly. I choose 6, because I didn´t want the user to
 55		// type forever. Of course, any other number would do as well. (NOTE,
 56		// THAT IF YOU USE ANOTHER NUMBER, YOU ALSO HAVE TO EDIT THE IMAGE 
 57		// CODE) --> Have a look at the GetRandomChar() function at the bottom
 58		// of this script!
 59		for ($i = 1; $i <= 4; $i++) {
 60	    	$IMGVER_TempString .= GetRandomChar();
 61		}
 62		// Now we store the text in our session variable.
 63		$_SESSION['IMGVER_RndText'] = $IMGVER_TempString;
 64		html_header("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
 65		echo <<<html
 66		<script language="javascript">
 67		function denetle () {
 68		var user=document.all.form.username.value.length;
 69		var pass=document.all.form.password.value.length;
 70		var secty=document.all.form.security.value.length;
 71		if (user==0 || pass==0 || secty==0) { 
 72		alert('Lütfen Kullanýcý Adý, Ţifre ve Güvenlik Kodu Bölümünü Boţ Býrakmayýnýz!'); return false;
 73		}}</script>
 74		<script language="javascript" src="load/popup.js"></script>
 75html;
 76		html_center('Kullanýcý Giriţi');
 77		echo <<<html
 78		<br>
 79		<form method="post" action="adm_index.php" name="form" onsubmit="return denetle();">
 80		<table border="0" width="50%" align="center" class="indextable" cellpadding="2" cellspacing="3">
 81		<tr><td align="right" width="40%"><br>Kullanýcý Adý:&nbsp;</td>
 82		<td align="left" colspan="2"><br><input type="text" name="username" size="25" maxlength="15" class="textinput"></td></tr>
 83		<tr><td align="right">Ţifre:&nbsp;</td>
 84		<td align="left" colspan="2"><input type="text" name="password" size="25" maxlength="15" class="textinput"></td></tr>
 85		<tr><td align="right">Güvenlik Kodu:&nbsp;</td>
 86		<td align="left" valign="top" width="15%"><input type="text" name="security" size="5" maxlength="4" class="textinput"></td>
 87		<td align="left">
 88html;
 89		$sid=session_id();
 90		echo "<img src=\"load/img.php?$sid\" border=\"0\"></td></tr>";
 91		echo <<<html
 92		<tr><td align="center" colspan="3"><br><input type="submit" value="Giriţ Yap" class="buttoninput"><br><br></td></tr>
 93		</table></form>
 94html;
 95		html_footer();
 96	} 
 97	else {
 98		$user=$_POST['username'];
 99		$pass=$_POST['password'];
100		$security=$_POST['security'];
101		$user=addslashes(htmlspecialchars(trim($user)));
102		$pass=addslashes(htmlspecialchars(trim($pass)));
103		$security=addslashes(htmlspecialchars(trim($security)));
104		baglan();
105		$sorgu=mysql_query("select * from ".$admin_tablo." where user='".$user."' and pass='".$pass."'");
106		$test=mysql_num_rows($sorgu);
107		if($security!=$_SESSION['IMGVER_RndText']) {
108			html_header('Kullanýcý Giriţi');
109			html_center('Güvenlik Kodu Hatasý');
110			echo <<<html
111			Girdiđiniz güvenlik kodu hatalý. Güvenlik kodu büyük/küçük harf duyarlýdýr. Lütfen geri dönüp tekrar deneyin.<br><br>
112			<a href="javascript:history.back(-1)">Bir önceki sayfaya dönmek için týklayýn</a><br><br><br>
113html;
114			html_footer();
115		}
116		elseif ($test==0 && $security==$_SESSION['IMGVER_RndText']) {
117			html_header('Kullanýcý Giriţi');
118			html_center('Kullanýcý Adý/Ţifre Hatasý');
119			echo <<<html
120			Girdiđiniz kullanýcý adý ve/veya ţifre hatalý. Lütfen geri dönüp tekrar deneyin.<br><br>
121			<a href="javascript:history.back(-1)">Bir önceki sayfaya dönmek için týklayýn</a><br><br><br>
122html;
123			html_footer();
124		}
125		else {
126			html_header("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
127			html_center("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
128			$query=mysql_query("select id from".$admin_tablo." where user='".$user."' and pass='".$pass."'");
129			$uid=mysql_result($sorgu,0,'id');
130			$_SESSION['kullanýcý']=$user;
131			$_SESSION['sifre']=$pass;
132			$_SESSION['uid']=$uid;
133			echo <<<html
134			<br><br>
135			<table cellspacing="3" cellpadding="3" border="0" width="90%" align="center" class="indextable">
136			<tr>
137			<td align="right"><br><a href="adm_banner.php"><img src="img/b_islem.gif" alt="Banner Ýţlemleri" border="0"></a></td>
138			<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_banner.php">Banner Ýţlemleri</a></td>
139			<td align="right"><br><a href="adm_user.php"><img src="img/k_islem.gif" alt="Kullanýcý Ýţlemleri" border="0"></a></td>
140			<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_user.php">Kullanýcý Ýţlemleri</a></td>
141			<td align="right"><br><a href="adm_payment.php"><img src="img/o_islem.gif" alt="Ödeme Ýţlemleri" border="0"></a></td>
142			<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_payment.php">Ödeme Ýţlemleri</a></td>
143			<td align="right"><br><a href="adm_waiting.php"><img src="img/w_islem.gif" alt="Bekleyen Ýţlemler" border="0"></a></td>
144			<td align="left"><br><a href="adm_waiting.php">Bekleyen Ýţlemler</a></td>
145			</tr>
146			<tr>
147			<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
148			Kullanýcýlarýn eklemiţ olduđu bannerlarý görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve ayrýntýlý istatistiklerini görebilirsiniz. 
149			Gerektiđinde istediđiniz bannerý silebilirsiniz.
150			<br><br></td>
151			<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
152			Banner sistemine kayýtlý tüm kullanýcýlarýn bilgilerini görebilir, gerektiđinde kullanýcýlarý silebilirsiniz. Ayrýca sisteme
153	 yeni kullanýcý ekleyebilirsiniz.<br><br></td>
154			<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
155			Kullanýcýlarýn yapmýţ olduklarý ödemeleri görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.<br><br></td>
156			<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2"><br>
157			Onay bekleyen ödemeleri ve bannerlarý görebilirsiniz.<br><br></td></tr>
158			</table><br><br>
159			<div align="center"><img src="img/warn.png" alt="Çýkýţ" height="16" width="16" border="0"> <a href="adm_cikis.php">Sistemden Çýkmak Ýçin Burayý Týklayýn!</a></div>
160			<br><br>
161html;
162			html_footer();
163		}
164	}
165}
166else {
167	html_header("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
168	html_center("$site_ad Reklam Yönetim Sayfasý");
169	echo <<<html
170	<br><br>
171	<table cellspacing="3" cellpadding="3" border="0" width="90%" align="center" class="indextable">
172	<tr>
173	<td align="right"><br><a href="adm_banner.php"><img src="img/b_islem.gif" alt="Banner Ýţlemleri" border="0"></a></td>
174	<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_banner.php">Banner Ýţlemleri</a></td>
175	<td align="right"><br><a href="adm_user.php"><img src="img/k_islem.gif" alt="Kullanýcý Ýţlemleri" border="0"></a></td>
176	<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_user.php">Kullanýcý Ýţlemleri</a></td>
177	<td align="right"><br><a href="adm_payment.php"><img src="img/o_islem.gif" alt="Ödeme Ýţlemleri" border="0"></a></td>
178	<td align="left" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br><a href="adm_payment.php">Ödeme Ýţlemleri</a></td>
179	<td align="right"><br><a href="adm_waiting.php"><img src="img/w_islem.gif" alt="Bekleyen Ýţlemler" border="0"></a></td>
180	<td align="left"><br><a href="adm_waiting.php">Bekleyen Ýţlemler</a></td>
181	</tr>
182	<tr>
183	<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
184	Kullanýcýlarýn eklemiţ olduđu bannerlarý görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve ayrýntýlý istatistiklerini görebilirsiniz. 
185	Gerektiđinde istediđiniz bannerý silebilirsiniz.<br><br></td>
186	<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
187	Banner sistemine kayýtlý tüm kullanýcýlarýn bilgilerini görebilir, gerektiđinde kullanýcýlarý silebilirsiniz. Ayrýca sisteme
188	 yeni kullanýcý ekleyebilirsiniz.<br><br></td>
189	<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2" style="border-right-width: 1px;border-right-style:dashed"><br>
190	Kullanýcýlarýn yapmýţ olduklarý ödemeleri görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.<br><br></td>
191	<td width="25%" valign="top" align="center" colspan="2"><br>
192	Onay bekleyen ödemeleri ve bannerlarý görebilirsiniz.<br><br></td>
193	</tr>
194	</table><br><br>
195	<div align="center"><img src="img/warn.png" alt="Çýkýţ" height="16" width="16" border="0"> <a href="adm_cikis.php">Sistemden Çýkmak Ýçin Burayý Týklayýn!</a></div>
196	<br><br>
197html;
198	html_footer();
199}
200?>