PageRenderTime 67ms CodeModel.GetById 52ms app.highlight 12ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/EQT_V2/EQT/EQTWebApp/fckeditor/editor/lang/vi.js

http://sgsoft-las.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | 5ead5b803dca5dc2c072aac5c4bbaf0f MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Vietnamese language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Thu g?n Thanh công c?",
 30ToolbarExpand		: "M? r?ng Thanh công c?",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "L?u",
 34NewPage				: "Trang m?i",
 35Preview				: "Xem tr??c",
 36Cut					: "C?t",
 37Copy				: "Sao chép",
 38Paste				: "Dán",
 39PasteText			: "Dán theo d?ng v?n b?n thu?n",
 40PasteWord			: "Dán v?i ??nh d?ng Word",
 41Print				: "In",
 42SelectAll			: "Ch?n T?t c?",
 43RemoveFormat		: "Xoá ??nh d?ng",
 44InsertLinkLbl		: "Lięn k?t",
 45InsertLink			: "Chčn/S?a Lięn k?t",
 46RemoveLink			: "Xoá Lięn k?t",
 47VisitLink			: "M? Lięn K?t",
 48Anchor				: "Chčn/S?a Neo",
 49AnchorDelete		: "G? b? Neo",
 50InsertImageLbl		: "Hěnh ?nh",
 51InsertImage			: "Chčn/S?a Hěnh ?nh",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "Chčn/S?a Flash",
 54InsertTableLbl		: "B?ng",
 55InsertTable			: "Chčn/S?a B?ng",
 56InsertLineLbl		: "???ng phân cách ngang",
 57InsertLine			: "Chčn ???ng phân cách ngang",
 58InsertSpecialCharLbl: "Ký t? ??c bi?t",
 59InsertSpecialChar	: "Chčn Ký t? ??c bi?t",
 60InsertSmileyLbl		: "Hěnh bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",
 61InsertSmiley		: "Chčn Hěnh bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",
 62About				: "Gi?i thi?u v? FCKeditor",
 63Bold				: "??m",
 64Italic				: "Nghięng",
 65Underline			: "G?ch chân",
 66StrikeThrough		: "G?ch xuyęn ngang",
 67Subscript			: "Ch? s? d??i",
 68Superscript			: "Ch? s? tręn",
 69LeftJustify			: "Canh trái",
 70CenterJustify		: "Canh gi?a",
 71RightJustify		: "Canh ph?i",
 72BlockJustify		: "Canh ??u",
 73DecreaseIndent		: "D?ch ra ngoŕi",
 74IncreaseIndent		: "D?ch vŕo trong",
 75Blockquote			: "Kh?i Trích d?n",
 76CreateDiv			: "T?o Div Container",
 77EditDiv				: "Ch?nh s?a Div Container",
 78DeleteDiv			: "G? b? Div Container",
 79Undo				: "Khôi ph?c thao tác",
 80Redo				: "Lŕm l?i thao tác",
 81NumberedListLbl		: "Danh sách có th? t?",
 82NumberedList		: "Chčn/Xoá Danh sách có th? t?",
 83BulletedListLbl		: "Danh sách không th? t?",
 84BulletedList		: "Chčn/Xoá Danh sách không th? t?",
 85ShowTableBorders	: "Hi?n th? ???ng vi?n b?ng",
 86ShowDetails			: "Hi?n th? Chi ti?t",
 87Style				: "M?u",
 88FontFormat			: "??nh d?ng",
 89Font				: "Phông",
 90FontSize			: "C? ch?",
 91TextColor			: "Mŕu ch?",
 92BGColor				: "Mŕu n?n",
 93Source				: "Mă HTML",
 94Find				: "Těm ki?m",
 95Replace				: "Thay th?",
 96SpellCheck			: "Ki?m tra Chính t?",
 97UniversalKeyboard	: "Bŕn phím Qu?c t?",
 98PageBreakLbl		: "Ng?t trang",
 99PageBreak			: "Chčn Ng?t trang",
100
101Form			: "Bi?u m?u",
102Checkbox		: "Nút ki?m",
103RadioButton		: "Nút ch?n",
104TextField		: "Tr??ng v?n b?n",
105Textarea		: "Vůng v?n b?n",
106HiddenField		: "Tr??ng ?n",
107Button			: "Nút",
108SelectionField	: "Ô ch?n",
109ImageButton		: "Nút hěnh ?nh",
110
111FitWindow		: "M? r?ng t?i ?a kích th??c trěnh bięn t?p",
112ShowBlocks		: "Hi?n th? các Kh?i",
113
114// Context Menu
115EditLink			: "S?a Lięn k?t",
116CellCM				: "Ô",
117RowCM				: "Hŕng",
118ColumnCM			: "C?t",
119InsertRowAfter		: "Chčn Hŕng Phía sau",
120InsertRowBefore		: "Chčn Hŕng Phía tr??c",
121DeleteRows			: "Xoá Hŕng",
122InsertColumnAfter	: "Chčn C?t Phía sau",
123InsertColumnBefore	: "Chčn C?t Phía tr??c",
124DeleteColumns		: "Xoá C?t",
125InsertCellAfter		: "Chčn Ô Phía sau",
126InsertCellBefore	: "Chčn Ô Phía tr??c",
127DeleteCells			: "Xoá Ô",
128MergeCells			: "K?t h?p Ô",
129MergeRight			: "K?t h?p Sang ph?i",
130MergeDown			: "K?t h?p Xu?ng d??i",
131HorizontalSplitCell	: "Tách ngang Ô",
132VerticalSplitCell	: "Tách d?c Ô",
133TableDelete			: "Xóa B?ng",
134CellProperties		: "Thu?c tính Ô",
135TableProperties		: "Thu?c tính B?ng",
136ImageProperties		: "Thu?c tính Hěnh ?nh",
137FlashProperties		: "Thu?c tính Flash",
138
139AnchorProp			: "Thu?c tính Neo",
140ButtonProp			: "Thu?c tính Nút",
141CheckboxProp		: "Thu?c tính Nút ki?m",
142HiddenFieldProp		: "Thu?c tính Tr??ng ?n",
143RadioButtonProp		: "Thu?c tính Nút ch?n",
144ImageButtonProp		: "Thu?c tính Nút hěnh ?nh",
145TextFieldProp		: "Thu?c tính Tr??ng v?n b?n",
146SelectionFieldProp	: "Thu?c tính Ô ch?n",
147TextareaProp		: "Thu?c tính Vůng v?n b?n",
148FormProp			: "Thu?c tính Bi?u m?u",
149
150FontFormats			: "Normal;Formatted;Address;Heading 1;Heading 2;Heading 3;Heading 4;Heading 5;Heading 6;Normal (DIV)",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "?ang x? lý XHTML. Vui lňng ??i trong giây lát...",
154Done				: "?ă hoŕn thŕnh",
155PasteWordConfirm	: "V?n b?n b?n mu?n dán có kčm ??nh d?ng c?a Word. B?n có mu?n lo?i b? ??nh d?ng Word tr??c khi dán?",
156NotCompatiblePaste	: "L?nh nŕy ch? ???c h? tr? t? trěnh duy?t Internet Explorer phięn b?n 5.5 ho?c m?i h?n. B?n có mu?n dán nguyęn m?u?",
157UnknownToolbarItem	: "Không rő m?c tręn thanh công c? \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Không rő l?nh \"%1\"",
159NotImplemented		: "L?nh không ???c th?c hi?n",
160UnknownToolbarSet	: "Thanh công c? \"%1\" không t?n t?i",
161NoActiveX			: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trěnh duy?t có th? gi?i h?n m?t s? ch?c n?ng c?a trěnh bięn t?p. B?n ph?i b?t tůy ch?n \"Run ActiveX controls and plug-ins\". B?n có th? g?p m?t s? l?i vŕ th?y thi?u m?t s? ch?c n?ng.",
162BrowseServerBlocked : "Không th? m? ???c b? duy?t tŕi nguyęn. Hăy ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?ă b? vô hi?u hóa.",
163DialogBlocked		: "Không th? m? ???c c?a s? h?p tho?i. Hăy ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?ă b? vô hi?u hóa.",
164VisitLinkBlocked	: "Không th? m? ???c c?a s? trěnh duy?t m?i. Hăy ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?ă b? vô hi?u hóa.",
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "??ng ý",
168DlgBtnCancel		: "B? qua",
169DlgBtnClose			: "?óng",
170DlgBtnBrowseServer	: "Duy?t tręn máy ch?",
171DlgAdvancedTag		: "M? r?ng",
172DlgOpOther			: "<Khác>",
173DlgInfoTab			: "Thông tin",
174DlgAlertUrl			: "Hăy nh?p vŕo m?t URL",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<không thi?t l?p>",
178DlgGenId			: "??nh danh",
179DlgGenLangDir		: "???ng d?n Ngôn ng?",
180DlgGenLangDirLtr	: "Trái sang Ph?i (LTR)",
181DlgGenLangDirRtl	: "Ph?i sang Trái (RTL)",
182DlgGenLangCode		: "Mă Ngôn ng?",
183DlgGenAccessKey		: "Phím H? tr? truy c?p",
184DlgGenName			: "Tęn",
185DlgGenTabIndex		: "Ch? s? c?a Tab",
186DlgGenLongDescr		: "Mô t? URL",
187DlgGenClass			: "L?p Stylesheet",
188DlgGenTitle			: "Advisory Title",
189DlgGenContType		: "Advisory Content Type",
190DlgGenLinkCharset	: "B?ng mă c?a tŕi nguyęn ???c lięn k?t ??n",
191DlgGenStyle			: "M?u",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Thu?c tính Hěnh ?nh",
195DlgImgInfoTab		: "Thông tin Hěnh ?nh",
196DlgImgBtnUpload		: "T?i lęn Máy ch?",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "T?i lęn",
199DlgImgAlt			: "Chú thích Hěnh ?nh",
200DlgImgWidth			: "R?ng",
201DlgImgHeight		: "Cao",
202DlgImgLockRatio		: "Gi? nguyęn t? l?",
203DlgBtnResetSize		: "Kích th??c g?c",
204DlgImgBorder		: "???ng vi?n",
205DlgImgHSpace		: "HSpace",
206DlgImgVSpace		: "VSpace",
207DlgImgAlign			: "V? trí",
208DlgImgAlignLeft		: "Trái",
209DlgImgAlignAbsBottom: "D??i tuy?t ??i",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Gi?a tuy?t ??i",
211DlgImgAlignBaseline	: "???ng c? s?",
212DlgImgAlignBottom	: "D??i",
213DlgImgAlignMiddle	: "Gi?a",
214DlgImgAlignRight	: "Ph?i",
215DlgImgAlignTextTop	: "Phía tręn ch?",
216DlgImgAlignTop		: "Tręn",
217DlgImgPreview		: "Xem tr??c",
218DlgImgAlertUrl		: "Hăy ??a vŕo URL c?a hěnh ?nh",
219DlgImgLinkTab		: "Lięn k?t",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Thu?c tính Flash",
223DlgFlashChkPlay		: "T? ??ng ch?y",
224DlgFlashChkLoop		: "L?p",
225DlgFlashChkMenu		: "Cho phép b?t Menu c?a Flash",
226DlgFlashScale		: "T? l?",
227DlgFlashScaleAll	: "Hi?n th? t?t c?",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Không ???ng vi?n",
229DlgFlashScaleFit	: "V?a v?n",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Lięn k?t",
233DlgLnkInfoTab		: "Thông tin Lięn k?t",
234DlgLnkTargetTab		: "?ích",
235
236DlgLnkType			: "Ki?u Lięn k?t",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Neo trong trang nŕy",
239DlgLnkTypeEMail		: "Th? ?i?n t?",
240DlgLnkProto			: "Giao th?c",
241DlgLnkProtoOther	: "<khác>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Ch?n m?t Neo",
244DlgLnkAnchorByName	: "Theo Tęn Neo",
245DlgLnkAnchorById	: "Theo ??nh danh Element",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Không có Neo nŕo trong tŕi li?u)",
247DlgLnkEMail			: "Th? ?i?n t?",
248DlgLnkEMailSubject	: "Tięu ?? Thông ?i?p",
249DlgLnkEMailBody		: "N?i dung Thông ?i?p",
250DlgLnkUpload		: "T?i lęn",
251DlgLnkBtnUpload		: "T?i lęn Máy ch?",
252
253DlgLnkTarget		: "?ích",
254DlgLnkTargetFrame	: "<khung>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<c?a s? popup>",
256DlgLnkTargetBlank	: "C?a s? m?i (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "C?a s? cha (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Cůng c?a s? (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "C?a s? tręn cůng(_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Tęn Khung ?ích",
261DlgLnkPopWinName	: "Tęn C?a s? Popup",
262DlgLnkPopWinFeat	: "??c ?i?m c?a C?a s? Popup",
263DlgLnkPopResize		: "Kích th??c thay ??i",
264DlgLnkPopLocation	: "Thanh v? trí",
265DlgLnkPopMenu		: "Thanh Menu",
266DlgLnkPopScroll		: "Thanh cu?n",
267DlgLnkPopStatus		: "Thanh tr?ng thái",
268DlgLnkPopToolbar	: "Thanh công c?",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Toŕn mŕn hěnh (IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Ph? thu?c (Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "R?ng",
272DlgLnkPopHeight		: "Cao",
273DlgLnkPopLeft		: "V? trí Trái",
274DlgLnkPopTop		: "V? trí Tręn",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Hăy ??a vŕo Lięn k?t URL",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Hăy ??a vŕo ??a ch? th? ?i?n t?",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Hăy ch?n m?t Neo",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "Tęn c?a c?a s? Popup ph?i b?t ??u b?ng m?t ký t? vŕ không ???c ch?a kho?ng tr?ng",
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Ch?n mŕu",
283DlgColorBtnClear	: "Xoá",
284DlgColorHighlight	: "Tô sáng",
285DlgColorSelected	: "?ă ch?n",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "Chčn Hěnh bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Hăy ch?n Ký t? ??c bi?t",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Thu?c tính b?ng",
295DlgTableRows		: "Hŕng",
296DlgTableColumns		: "C?t",
297DlgTableBorder		: "C? ???ng vi?n",
298DlgTableAlign		: "Canh l?",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
300DlgTableAlignLeft	: "Trái",
301DlgTableAlignCenter	: "Gi?a",
302DlgTableAlignRight	: "Ph?i",
303DlgTableWidth		: "R?ng",
304DlgTableWidthPx		: "?i?m (px)",
305DlgTableWidthPc		: "%",
306DlgTableHeight		: "Cao",
307DlgTableCellSpace	: "Kho?ng cách Ô",
308DlgTableCellPad		: "??m Ô",
309DlgTableCaption		: "??u ??",
310DlgTableSummary		: "Tóm l??c",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Thu?c tính Ô",
319DlgCellWidth		: "R?ng",
320DlgCellWidthPx		: "?i?m (px)",
321DlgCellWidthPc		: "%",
322DlgCellHeight		: "Cao",
323DlgCellWordWrap		: "B?c t?",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
325DlgCellWordWrapYes	: "??ng ý",
326DlgCellWordWrapNo	: "Không",
327DlgCellHorAlign		: "Canh theo Chi?u ngang",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Trái",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Gi?a",
331DlgCellHorAlignRight: "Ph?i",
332DlgCellVerAlign		: "Canh theo Chi?u d?c",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Tręn",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Gi?a",
336DlgCellVerAlignBottom	: "D??i",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "???ng c? s?",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "N?i Hŕng",
342DlgCellCollSpan		: "N?i C?t",
343DlgCellBackColor	: "Mŕu n?n",
344DlgCellBorderColor	: "Mŕu vi?n",
345DlgCellBtnSelect	: "Ch?n...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Těm ki?m vŕ Thay Th?",
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Těm ki?m",
352DlgFindFindBtn		: "Těm ki?m",
353DlgFindNotFoundMsg	: "Không těm th?y chu?i c?n těm.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Thay th?",
357DlgReplaceFindLbl		: "Těm chu?i:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Thay b?ng:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Phân bi?t ch? hoa/th??ng",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Thay th?",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Thay th? T?t c?",
362DlgReplaceWordChk		: "?úng toŕn b? t?",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trěnh duy?t không cho phép trěnh bięn t?p t? ??ng th?c thi l?nh c?t. Hăy s? d?ng bŕn phím cho l?nh nŕy (Ctrl+X).",
366PasteErrorCopy	: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trěnh duy?t không cho phép trěnh bięn t?p t? ??ng th?c thi l?nh sao chép. Hăy s? d?ng bŕn phím cho l?nh nŕy (Ctrl+C).",
367
368PasteAsText		: "Dán theo ??nh d?ng v?n b?n thu?n",
369PasteFromWord	: "Dán v?i ??nh d?ng Word",
370
371DlgPasteMsg2	: "Hăy dán n?i dung vŕo trong khung bęn d??i, s? d?ng t? h?p phím (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) vŕ nh?n vŕo nút <STRONG>??ng ý</STRONG>.",
372DlgPasteSec		: "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",	//MISSING
373DlgPasteIgnoreFont		: "Ch?p nh?n các ??nh d?ng phông",
374DlgPasteRemoveStyles	: "G? b? các ??nh d?ng Styles",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "T? ??ng",
378ColorMoreColors	: "Mŕu khác...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Thu?c tính Tŕi li?u",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Thu?c tính Neo",
385DlgAnchorName		: "Tęn c?a Neo",
386DlgAnchorErrorName	: "Hăy nh?p vŕo tęn c?a Neo",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Không có trong t? ?i?n",
390DlgSpellChangeTo		: "Chuy?n thŕnh",
391DlgSpellBtnIgnore		: "B? qua",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "B? qua T?t c?",
393DlgSpellBtnReplace		: "Thay th?",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Thay th? T?t c?",
395DlgSpellBtnUndo			: "Ph?c h?i l?i",
396DlgSpellNoSuggestions	: "- Không ??a ra g?i ý v? t? -",
397DlgSpellProgress		: "?ang ti?n hŕnh ki?m tra chính t?...",
398DlgSpellNoMispell		: "Hoŕn t?t ki?m tra chính t?: Không có l?i chính t?",
399DlgSpellNoChanges		: "Hoŕn t?t ki?m tra chính t?: Không có t? nŕo ???c thay ??i",
400DlgSpellOneChange		: "Hoŕn t?t ki?m tra chính t?: M?t t? ?ă ???c thay ??i",
401DlgSpellManyChanges		: "Hoŕn t?t ki?m tra chính t?: %1 t? ?ă ???c thay ??i",
402
403IeSpellDownload			: "Ch?c n?ng ki?m tra chính t? ch?a ???c cŕi ??t. B?n có mu?n t?i v? ngay bây gi??",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Chu?i hi?n th? (Giá tr?)",
407DlgButtonType		: "Ki?u",
408DlgButtonTypeBtn	: "Nút B?m",
409DlgButtonTypeSbm	: "Nút G?i",
410DlgButtonTypeRst	: "Nút Nh?p l?i",
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Tęn",
414DlgCheckboxValue	: "Giá tr?",
415DlgCheckboxSelected	: "???c ch?n",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Tęn",
419DlgFormAction	: "Hŕnh ??ng",
420DlgFormMethod	: "Ph??ng th?c",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Tęn",
424DlgSelectValue		: "Giá tr?",
425DlgSelectSize		: "Kích c?",
426DlgSelectLines		: "dňng",
427DlgSelectChkMulti	: "Cho phép ch?n nhi?u",
428DlgSelectOpAvail	: "Các tůy ch?n có th? s? d?ng",
429DlgSelectOpText		: "V?n b?n",
430DlgSelectOpValue	: "Giá tr?",
431DlgSelectBtnAdd		: "Thęm",
432DlgSelectBtnModify	: "Thay ??i",
433DlgSelectBtnUp		: "Lęn",
434DlgSelectBtnDown	: "Xu?ng",
435DlgSelectBtnSetValue : "Giá tr? ???c ch?n",
436DlgSelectBtnDelete	: "Xoá",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Tęn",
440DlgTextareaCols	: "C?t",
441DlgTextareaRows	: "Hŕng",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Tęn",
445DlgTextValue		: "Giá tr?",
446DlgTextCharWidth	: "R?ng",
447DlgTextMaxChars		: "S? Ký t? t?i ?a",
448DlgTextType			: "Ki?u",
449DlgTextTypeText		: "Ký t?",
450DlgTextTypePass		: "M?t kh?u",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Tęn",
454DlgHiddenValue	: "Giá tr?",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Thu?c tính Danh sách không th? t?",
458NumberedListProp	: "Thu?c tính Danh sách có th? t?",
459DlgLstStart			: "B?t ??u",
460DlgLstType			: "Ki?u",
461DlgLstTypeCircle	: "Hěnh trňn",
462DlgLstTypeDisc		: "Hěnh ??a",
463DlgLstTypeSquare	: "Hěnh vuông",
464DlgLstTypeNumbers	: "S? th? t? (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Ch? cái th??ng (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Ch? cái hoa (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "S? La Mă th??ng (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "S? La Mă hoa (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Toŕn th?",
472DlgDocBackTab		: "N?n",
473DlgDocColorsTab		: "Mŕu s?c vŕ ???ng bięn",
474DlgDocMetaTab		: "Sięu d? li?u",
475
476DlgDocPageTitle		: "Tięu ?? Trang",
477DlgDocLangDir		: "???ng d?n Ngôn ng?",
478DlgDocLangDirLTR	: "Trái sang Ph?i (LTR)",
479DlgDocLangDirRTL	: "Ph?i sang Trái (RTL)",
480DlgDocLangCode		: "Mă Ngôn ng?",
481DlgDocCharSet		: "B?ng mă ký t?",
482DlgDocCharSetCE		: "Trung Âu",
483DlgDocCharSetCT		: "Ti?ng Trung Qu?c (Big5)",
484DlgDocCharSetCR		: "Ti?ng Kirin",
485DlgDocCharSetGR		: "Ti?ng Hy L?p",
486DlgDocCharSetJP		: "Ti?ng Nh?t",
487DlgDocCharSetKR		: "Ti?ng Hŕn",
488DlgDocCharSetTR		: "Ti?ng Th? Nh? K?",
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
490DlgDocCharSetWE		: "Tây Âu",
491DlgDocCharSetOther	: "B?ng mă ký t? khác",
492
493DlgDocDocType		: "Ki?u ?? m?c Tŕi li?u",
494DlgDocDocTypeOther	: "Ki?u ?? m?c Tŕi li?u khác",
495DlgDocIncXHTML		: "Bao g?m c? ??nh ngh?a XHTML",
496DlgDocBgColor		: "Mŕu n?n",
497DlgDocBgImage		: "URL c?a Hěnh ?nh n?n",
498DlgDocBgNoScroll	: "Không cu?n n?n",
499DlgDocCText			: "V?n b?n",
500DlgDocCLink			: "Lięn k?t",
501DlgDocCVisited		: "Lięn k?t ?ă ghé th?m",
502DlgDocCActive		: "Lięn k?t Hi?n hŕnh",
503DlgDocMargins		: "???ng bięn c?a Trang",
504DlgDocMaTop			: "Tręn",
505DlgDocMaLeft		: "Trái",
506DlgDocMaRight		: "Ph?i",
507DlgDocMaBottom		: "D??i",
508DlgDocMeIndex		: "Các t? khóa ch? m?c tŕi li?u (phân cách b?i d?u ph?y)",
509DlgDocMeDescr		: "Mô t? tŕi li?u",
510DlgDocMeAuthor		: "Tác gi?",
511DlgDocMeCopy		: "B?n quy?n",
512DlgDocPreview		: "Xem tr??c",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "M?u d?ng s?n",
516DlgTemplatesTitle	: "N?i dung M?u d?ng s?n",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Hăy ch?n M?u d?ng s?n ?? m? trong trěnh bięn t?p<br>(n?i dung hi?n t?i s? b? m?t):",
518DlgTemplatesLoading	: "?ang n?p Danh sách M?u d?ng s?n. Vui lňng ??i trong giây lát...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Không có M?u d?ng s?n nŕo ???c ??nh ngh?a)",
520DlgTemplatesReplace	: "Thay th? n?i dung hi?n t?i",
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Gi?i thi?u",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Thông tin trěnh duy?t",
525DlgAboutLicenseTab	: "Gi?y phép",
526DlgAboutVersion		: "phięn b?n",
527DlgAboutInfo		: "?? bi?t thęm thông tin, hăy truy c?p",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "Chung",
531DlgDivAdvancedTab	: "Nâng cao",
532DlgDivStyle		: "Ki?u Style",
533DlgDivInlineStyle	: "Ki?u Style Tr?c ti?p"
534};