PageRenderTime 27ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 11ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/EQT_V2/EQT/EQTWebApp/fckeditor/editor/lang/lt.js

http://sgsoft-las.googlecode.com/
JavaScript | 534 lines | 431 code | 47 blank | 56 comment | 0 complexity | e409247a4f132be3671b8b6e53d732bb MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.1
 1/*
 2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4 *
 5 * == BEGIN LICENSE ==
 6 *
 7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8 * choice:
 9 *
 10 * - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11 *  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12 *
 13 * - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14 *  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15 *
 16 * - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17 *  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18 *
 19 * == END LICENSE ==
 20 *
 21 * Lithuanian language file.
 22 */
 23
 24var FCKLang =
 25{
 26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27Dir					: "ltr",
 28
 29ToolbarCollapse		: "Sutraukti mygtuk? juost?",
 30ToolbarExpand		: "Išpl?sti mygtuk? juost?",
 31
 32// Toolbar Items and Context Menu
 33Save				: "Išsaugoti",
 34NewPage				: "Naujas puslapis",
 35Preview				: "Perži?ra",
 36Cut					: "Iškirpti",
 37Copy				: "Kopijuoti",
 38Paste				: "?d?ti",
 39PasteText			: "?d?ti kaip gryn? tekst?",
 40PasteWord			: "?d?ti iš Word",
 41Print				: "Spausdinti",
 42SelectAll			: "Pažym?ti visk?",
 43RemoveFormat		: "Panaikinti format?",
 44InsertLinkLbl		: "Nuoroda",
 45InsertLink			: "?terpti/taisyti nuorod?",
 46RemoveLink			: "Panaikinti nuorod?",
 47VisitLink			: "Open Link",	//MISSING
 48Anchor				: "?terpti/modifikuoti žym?",
 49AnchorDelete		: "Remove Anchor",	//MISSING
 50InsertImageLbl		: "Vaizdas",
 51InsertImage			: "?terpti/taisyti vaizd?",
 52InsertFlashLbl		: "Flash",
 53InsertFlash			: "?terpti/taisyti Flash",
 54InsertTableLbl		: "Lentel?",
 55InsertTable			: "?terpti/taisyti lentel?",
 56InsertLineLbl		: "Linija",
 57InsertLine			: "?terpti horizontali? linij?",
 58InsertSpecialCharLbl: "Spec. simbolis",
 59InsertSpecialChar	: "?terpti special? simbol?",
 60InsertSmileyLbl		: "Veideliai",
 61InsertSmiley		: "?terpti veidel?",
 62About				: "Apie FCKeditor",
 63Bold				: "Pusjuodis",
 64Italic				: "Kursyvas",
 65Underline			: "Pabrauktas",
 66StrikeThrough		: "Perbrauktas",
 67Subscript			: "Apatinis indeksas",
 68Superscript			: "Viršutinis indeksas",
 69LeftJustify			: "Lygiuoti kair?",
 70CenterJustify		: "Centruoti",
 71RightJustify		: "Lygiuoti dešin?",
 72BlockJustify		: "Lygiuoti abi puses",
 73DecreaseIndent		: "Sumažinti ?trauk?",
 74IncreaseIndent		: "Padidinti ?trauk?",
 75Blockquote			: "Blockquote",	//MISSING
 76CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
 77EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
 78DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
 79Undo				: "Atšaukti",
 80Redo				: "Atstatyti",
 81NumberedListLbl		: "Numeruotas s?rašas",
 82NumberedList		: "?terpti/Panaikinti numeruot? s?raš?",
 83BulletedListLbl		: "Suženklintas s?rašas",
 84BulletedList		: "?terpti/Panaikinti suženklint? s?raš?",
 85ShowTableBorders	: "Rodyti lentel?s r?mus",
 86ShowDetails			: "Rodyti detales",
 87Style				: "Stilius",
 88FontFormat			: "Šrifto formatas",
 89Font				: "Šriftas",
 90FontSize			: "Šrifto dydis",
 91TextColor			: "Teksto spalva",
 92BGColor				: "Fono spalva",
 93Source				: "Šaltinis",
 94Find				: "Rasti",
 95Replace				: "Pakeisti",
 96SpellCheck			: "Rašybos tikrinimas",
 97UniversalKeyboard	: "Universali klaviat?ra",
 98PageBreakLbl		: "Puslapi? skirtukas",
 99PageBreak			: "?terpti puslapi? skirtuk?",
100
101Form			: "Forma",
102Checkbox		: "Žymimasis langelis",
103RadioButton		: "Žymimoji akut?",
104TextField		: "Teksto laukas",
105Textarea		: "Teksto sritis",
106HiddenField		: "Nerodomas laukas",
107Button			: "Mygtukas",
108SelectionField	: "Atrankos laukas",
109ImageButton		: "Vaizdinis mygtukas",
110
111FitWindow		: "Maximize the editor size",	//MISSING
112ShowBlocks		: "Show Blocks",	//MISSING
113
114// Context Menu
115EditLink			: "Taisyti nuorod?",
116CellCM				: "Cell",	//MISSING
117RowCM				: "Row",	//MISSING
118ColumnCM			: "Column",	//MISSING
119InsertRowAfter		: "Insert Row After",	//MISSING
120InsertRowBefore		: "Insert Row Before",	//MISSING
121DeleteRows			: "Šalinti eilutes",
122InsertColumnAfter	: "Insert Column After",	//MISSING
123InsertColumnBefore	: "Insert Column Before",	//MISSING
124DeleteColumns		: "Šalinti stulpelius",
125InsertCellAfter		: "Insert Cell After",	//MISSING
126InsertCellBefore	: "Insert Cell Before",	//MISSING
127DeleteCells			: "Šalinti langelius",
128MergeCells			: "Sujungti langelius",
129MergeRight			: "Merge Right",	//MISSING
130MergeDown			: "Merge Down",	//MISSING
131HorizontalSplitCell	: "Split Cell Horizontally",	//MISSING
132VerticalSplitCell	: "Split Cell Vertically",	//MISSING
133TableDelete			: "Šalinti lentel?",
134CellProperties		: "Langelio savyb?s",
135TableProperties		: "Lentel?s savyb?s",
136ImageProperties		: "Vaizdo savyb?s",
137FlashProperties		: "Flash savyb?s",
138
139AnchorProp			: "Žym?s savyb?s",
140ButtonProp			: "Mygtuko savyb?s",
141CheckboxProp		: "Žymimojo langelio savyb?s",
142HiddenFieldProp		: "Nerodomo lauko savyb?s",
143RadioButtonProp		: "Žymimosios akut?s savyb?s",
144ImageButtonProp		: "Vaizdinio mygtuko savyb?s",
145TextFieldProp		: "Teksto lauko savyb?s",
146SelectionFieldProp	: "Atrankos lauko savyb?s",
147TextareaProp		: "Teksto srities savyb?s",
148FormProp			: "Formos savyb?s",
149
150FontFormats			: "Normalus;Formuotas;Kreipinio;Antraštinis 1;Antraštinis 2;Antraštinis 3;Antraštinis 4;Antraštinis 5;Antraštinis 6",
151
152// Alerts and Messages
153ProcessingXHTML		: "Apdorojamas XHTML. Prašome palaukti...",
154Done				: "Baigta",
155PasteWordConfirm	: "?dedamas tekstas yra panašus ? kopij? iš Word. Ar J?s norite prieš ?d?jim? išvalyti j??",
156NotCompatiblePaste	: "Ši komanda yra prieinama tik per Internet Explorer 5.5 ar aukštesn? versij?. Ar J?s norite ?terpti be valymo?",
157UnknownToolbarItem	: "Nežinomas mygtuk? juosta elementas \"%1\"",
158UnknownCommand		: "Nežinomas komandos vardas \"%1\"",
159NotImplemented		: "Komanda n?ra ?gyvendinta",
160UnknownToolbarSet	: "Mygtuk? juostos rinkinys \"%1\" neegzistuoja",
161NoActiveX			: "J?s? naršykl?s saugumo nuostatos gali riboti kai kurias redaktoriaus savybes. J?s turite aktyvuoti opcij? \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Kitu atveju Jums bus pranešama apie klaidas ir tr?kstamas savybes.",
162BrowseServerBlocked : "Ne?manoma atidaryti naujo naršykl?s lango. ?sitikinkite, kad iškylan?i? lang? blokavimo programos neveiksnios.",
163DialogBlocked		: "Ne?manoma atidaryti dialogo lango. ?sitikinkite, kad iškylan?i? lang? blokavimo programos neveiksnios.",
164VisitLinkBlocked	: "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",	//MISSING
165
166// Dialogs
167DlgBtnOK			: "OK",
168DlgBtnCancel		: "Nutraukti",
169DlgBtnClose			: "Uždaryti",
170DlgBtnBrowseServer	: "Naršyti po server?",
171DlgAdvancedTag		: "Papildomas",
172DlgOpOther			: "<Kita>",
173DlgInfoTab			: "Informacija",
174DlgAlertUrl			: "Prašome ?rašyti URL",
175
176// General Dialogs Labels
177DlgGenNotSet		: "<n?ra nustatyta>",
178DlgGenId			: "Id",
179DlgGenLangDir		: "Teksto kryptis",
180DlgGenLangDirLtr	: "Iš kair?s ? dešin? (LTR)",
181DlgGenLangDirRtl	: "Iš dešin?s ? kair? (RTL)",
182DlgGenLangCode		: "Kalbos kodas",
183DlgGenAccessKey		: "Prieigos raktas",
184DlgGenName			: "Vardas",
185DlgGenTabIndex		: "Tabuliavimo indeksas",
186DlgGenLongDescr		: "Ilgas aprašymas URL",
187DlgGenClass			: "Stili? lentel?s klas?s",
188DlgGenTitle			: "Konsultacin? antrašt?",
189DlgGenContType		: "Konsultacinio turinio tipas",
190DlgGenLinkCharset	: "Susiet? ištekli? simboli? lentel?",
191DlgGenStyle			: "Stilius",
192
193// Image Dialog
194DlgImgTitle			: "Vaizdo savyb?s",
195DlgImgInfoTab		: "Vaizdo informacija",
196DlgImgBtnUpload		: "Si?sti ? server?",
197DlgImgURL			: "URL",
198DlgImgUpload		: "Nusi?sti",
199DlgImgAlt			: "Alternatyvus Tekstas",
200DlgImgWidth			: "Plotis",
201DlgImgHeight		: "Aukštis",
202DlgImgLockRatio		: "Išlaikyti proporcij?",
203DlgBtnResetSize		: "Atstatyti dyd?",
204DlgImgBorder		: "R?melis",
205DlgImgHSpace		: "Hor.Erdv?",
206DlgImgVSpace		: "Vert.Erdv?",
207DlgImgAlign			: "Lygiuoti",
208DlgImgAlignLeft		: "Kair?",
209DlgImgAlignAbsBottom: "Absoliu?i? apa?i?",
210DlgImgAlignAbsMiddle: "Absoliut? vidur?",
211DlgImgAlignBaseline	: "Apatin? linij?",
212DlgImgAlignBottom	: "Apa?i?",
213DlgImgAlignMiddle	: "Vidur?",
214DlgImgAlignRight	: "Dešin?",
215DlgImgAlignTextTop	: "Teksto virš?n?",
216DlgImgAlignTop		: "Virš?n?",
217DlgImgPreview		: "Perži?ra",
218DlgImgAlertUrl		: "Prašome ?vesti vaizdo URL",
219DlgImgLinkTab		: "Nuoroda",
220
221// Flash Dialog
222DlgFlashTitle		: "Flash savyb?s",
223DlgFlashChkPlay		: "Automatinis paleidimas",
224DlgFlashChkLoop		: "Ciklas",
225DlgFlashChkMenu		: "Leisti Flash meniu",
226DlgFlashScale		: "Mastelis",
227DlgFlashScaleAll	: "Rodyti vis?",
228DlgFlashScaleNoBorder	: "Be r?melio",
229DlgFlashScaleFit	: "Tikslus atitikimas",
230
231// Link Dialog
232DlgLnkWindowTitle	: "Nuoroda",
233DlgLnkInfoTab		: "Nuorodos informacija",
234DlgLnkTargetTab		: "Paskirtis",
235
236DlgLnkType			: "Nuorodos tipas",
237DlgLnkTypeURL		: "URL",
238DlgLnkTypeAnchor	: "Žym? šiame puslapyje",
239DlgLnkTypeEMail		: "El.paštas",
240DlgLnkProto			: "Protokolas",
241DlgLnkProtoOther	: "<kitas>",
242DlgLnkURL			: "URL",
243DlgLnkAnchorSel		: "Pasirinkite žym?",
244DlgLnkAnchorByName	: "Pagal žym?s vard?",
245DlgLnkAnchorById	: "Pagal žym?s Id",
246DlgLnkNoAnchors		: "(Šiame dokumente žymi? n?ra)",
247DlgLnkEMail			: "El.pašto adresas",
248DlgLnkEMailSubject	: "Žinut?s tema",
249DlgLnkEMailBody		: "Žinut?s turinys",
250DlgLnkUpload		: "Si?sti",
251DlgLnkBtnUpload		: "Si?sti ? server?",
252
253DlgLnkTarget		: "Paskirties vieta",
254DlgLnkTargetFrame	: "<kadras>",
255DlgLnkTargetPopup	: "<išskleidžiamas langas>",
256DlgLnkTargetBlank	: "Naujas langas (_blank)",
257DlgLnkTargetParent	: "Pirminis langas (_parent)",
258DlgLnkTargetSelf	: "Tas pats langas (_self)",
259DlgLnkTargetTop		: "Svarbiausias langas (_top)",
260DlgLnkTargetFrameName	: "Paskirties kadro vardas",
261DlgLnkPopWinName	: "Paskirties lango vardas",
262DlgLnkPopWinFeat	: "Išskleidžiamo lango savyb?s",
263DlgLnkPopResize		: "Kei?iamas dydis",
264DlgLnkPopLocation	: "Adreso juosta",
265DlgLnkPopMenu		: "Meniu juosta",
266DlgLnkPopScroll		: "Slinkties juostos",
267DlgLnkPopStatus		: "B?senos juosta",
268DlgLnkPopToolbar	: "Mygtuk? juosta",
269DlgLnkPopFullScrn	: "Visas ekranas (IE)",
270DlgLnkPopDependent	: "Priklausomas (Netscape)",
271DlgLnkPopWidth		: "Plotis",
272DlgLnkPopHeight		: "Aukštis",
273DlgLnkPopLeft		: "Kair? pozicija",
274DlgLnkPopTop		: "Viršutin? pozicija",
275
276DlnLnkMsgNoUrl		: "Prašome ?vesti nuorodos URL",
277DlnLnkMsgNoEMail	: "Prašome ?vesti el.pašto adres?",
278DlnLnkMsgNoAnchor	: "Prašome pasirinkti žym?",
279DlnLnkMsgInvPopName	: "The popup name must begin with an alphabetic character and must not contain spaces",	//MISSING
280
281// Color Dialog
282DlgColorTitle		: "Pasirinkite spalv?",
283DlgColorBtnClear	: "Trinti",
284DlgColorHighlight	: "Paryškinta",
285DlgColorSelected	: "Pažym?ta",
286
287// Smiley Dialog
288DlgSmileyTitle		: "?terpti veidel?",
289
290// Special Character Dialog
291DlgSpecialCharTitle	: "Pasirinkite special? simbol?",
292
293// Table Dialog
294DlgTableTitle		: "Lentel?s savyb?s",
295DlgTableRows		: "Eilut?s",
296DlgTableColumns		: "Stulpeliai",
297DlgTableBorder		: "R?melio dydis",
298DlgTableAlign		: "Lygiuoti",
299DlgTableAlignNotSet	: "<Nenustatyta>",
300DlgTableAlignLeft	: "Kair?",
301DlgTableAlignCenter	: "Centr?",
302DlgTableAlignRight	: "Dešin?",
303DlgTableWidth		: "Plotis",
304DlgTableWidthPx		: "taškais",
305DlgTableWidthPc		: "procentais",
306DlgTableHeight		: "Aukštis",
307DlgTableCellSpace	: "Tarpas tarp langeli?",
308DlgTableCellPad		: "Trapas nuo langelio r?mo iki teksto",
309DlgTableCaption		: "Antrašt?",
310DlgTableSummary		: "Santrauka",
311DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
312DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
313DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
314DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
315DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING
316
317// Table Cell Dialog
318DlgCellTitle		: "Langelio savyb?s",
319DlgCellWidth		: "Plotis",
320DlgCellWidthPx		: "taškais",
321DlgCellWidthPc		: "procentais",
322DlgCellHeight		: "Aukštis",
323DlgCellWordWrap		: "Teksto laužymas",
324DlgCellWordWrapNotSet	: "<Nenustatyta>",
325DlgCellWordWrapYes	: "Taip",
326DlgCellWordWrapNo	: "Ne",
327DlgCellHorAlign		: "Horizontaliai lygiuoti",
328DlgCellHorAlignNotSet	: "<Nenustatyta>",
329DlgCellHorAlignLeft	: "Kair?",
330DlgCellHorAlignCenter	: "Centr?",
331DlgCellHorAlignRight: "Dešin?",
332DlgCellVerAlign		: "Vertikaliai lygiuoti",
333DlgCellVerAlignNotSet	: "<Nenustatyta>",
334DlgCellVerAlignTop	: "Virš?",
335DlgCellVerAlignMiddle	: "Vidur?",
336DlgCellVerAlignBottom	: "Apa?i?",
337DlgCellVerAlignBaseline	: "Apatin? linij?",
338DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
339DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
340DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
341DlgCellRowSpan		: "Eilu?i? apjungimas",
342DlgCellCollSpan		: "Stulpeli? apjungimas",
343DlgCellBackColor	: "Fono spalva",
344DlgCellBorderColor	: "R?melio spalva",
345DlgCellBtnSelect	: "Pažym?ti...",
346
347// Find and Replace Dialog
348DlgFindAndReplaceTitle	: "Find and Replace",	//MISSING
349
350// Find Dialog
351DlgFindTitle		: "Paieška",
352DlgFindFindBtn		: "Surasti",
353DlgFindNotFoundMsg	: "Nurodytas tekstas nerastas.",
354
355// Replace Dialog
356DlgReplaceTitle			: "Pakeisti",
357DlgReplaceFindLbl		: "Surasti tekst?:",
358DlgReplaceReplaceLbl	: "Pakeisti tekstu:",
359DlgReplaceCaseChk		: "Skirti didži?sias ir maž?sias raides",
360DlgReplaceReplaceBtn	: "Pakeisti",
361DlgReplaceReplAllBtn	: "Pakeisti visk?",
362DlgReplaceWordChk		: "Atitikti piln? žod?",
363
364// Paste Operations / Dialog
365PasteErrorCut	: "J?s? naršykl?s saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai ?vykdyti iškirpimo operacij?. Tam prašome naudoti klaviat?r? (Ctrl+X).",
366PasteErrorCopy	: "J?s? naršykl?s saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai ?vykdyti kopijavimo operacij?. Tam prašome naudoti klaviat?r? (Ctrl+C).",
367
368PasteAsText		: "?d?ti kaip gryn? tekst?",
369PasteFromWord	: "?d?ti iš Word",
370
371DlgPasteMsg2	: "Žemiau esan?iame ?vedimo lauke ?d?kite tekst?, naudodami klaviat?r? (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ir sp?stelkite mygtuk? <STRONG>OK</STRONG>.",
372DlgPasteSec		: "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",	//MISSING
373DlgPasteIgnoreFont		: "Ignoruoti šrift? nustatymus",
374DlgPasteRemoveStyles	: "Pašalinti stili? nustatymus",
375
376// Color Picker
377ColorAutomatic	: "Automatinis",
378ColorMoreColors	: "Daugiau spalv?...",
379
380// Document Properties
381DocProps		: "Dokumento savyb?s",
382
383// Anchor Dialog
384DlgAnchorTitle		: "Žym?s savyb?s",
385DlgAnchorName		: "Žym?s vardas",
386DlgAnchorErrorName	: "Prašome ?vesti žym?s vard?",
387
388// Speller Pages Dialog
389DlgSpellNotInDic		: "Žodyne nerastas",
390DlgSpellChangeTo		: "Pakeisti ?",
391DlgSpellBtnIgnore		: "Ignoruoti",
392DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignoruoti visus",
393DlgSpellBtnReplace		: "Pakeisti",
394DlgSpellBtnReplaceAll	: "Pakeisti visus",
395DlgSpellBtnUndo			: "Atšaukti",
396DlgSpellNoSuggestions	: "- N?ra pasi?lym? -",
397DlgSpellProgress		: "Vyksta rašybos tikrinimas...",
398DlgSpellNoMispell		: "Rašybos tikrinimas baigtas: Nerasta rašybos klaid?",
399DlgSpellNoChanges		: "Rašybos tikrinimas baigtas: N?ra pakeist? žodži?",
400DlgSpellOneChange		: "Rašybos tikrinimas baigtas: Vienas žodis pakeistas",
401DlgSpellManyChanges		: "Rašybos tikrinimas baigtas: Pakeista %1 žodži?",
402
403IeSpellDownload			: "Rašybos tikrinimas neinstaliuotas. Ar J?s norite j? dabar atsisi?sti?",
404
405// Button Dialog
406DlgButtonText		: "Tekstas (Reikšm?)",
407DlgButtonType		: "Tipas",
408DlgButtonTypeBtn	: "Button",	//MISSING
409DlgButtonTypeSbm	: "Submit",	//MISSING
410DlgButtonTypeRst	: "Reset",	//MISSING
411
412// Checkbox and Radio Button Dialogs
413DlgCheckboxName		: "Vardas",
414DlgCheckboxValue	: "Reikšm?",
415DlgCheckboxSelected	: "Pažym?tas",
416
417// Form Dialog
418DlgFormName		: "Vardas",
419DlgFormAction	: "Veiksmas",
420DlgFormMethod	: "Metodas",
421
422// Select Field Dialog
423DlgSelectName		: "Vardas",
424DlgSelectValue		: "Reikšm?",
425DlgSelectSize		: "Dydis",
426DlgSelectLines		: "eilu?i?",
427DlgSelectChkMulti	: "Leisti daugeriop? atrank?",
428DlgSelectOpAvail	: "Galimos parinktys",
429DlgSelectOpText		: "Tekstas",
430DlgSelectOpValue	: "Reikšm?",
431DlgSelectBtnAdd		: "?traukti",
432DlgSelectBtnModify	: "Modifikuoti",
433DlgSelectBtnUp		: "Aukštyn",
434DlgSelectBtnDown	: "Žemyn",
435DlgSelectBtnSetValue : "Laikyti pažym?ta reikšme",
436DlgSelectBtnDelete	: "Trinti",
437
438// Textarea Dialog
439DlgTextareaName	: "Vardas",
440DlgTextareaCols	: "Ilgis",
441DlgTextareaRows	: "Plotis",
442
443// Text Field Dialog
444DlgTextName			: "Vardas",
445DlgTextValue		: "Reikšm?",
446DlgTextCharWidth	: "Ilgis simboliais",
447DlgTextMaxChars		: "Maksimalus simboli? skai?ius",
448DlgTextType			: "Tipas",
449DlgTextTypeText		: "Tekstas",
450DlgTextTypePass		: "Slaptažodis",
451
452// Hidden Field Dialog
453DlgHiddenName	: "Vardas",
454DlgHiddenValue	: "Reikšm?",
455
456// Bulleted List Dialog
457BulletedListProp	: "Suženklinto s?rašo savyb?s",
458NumberedListProp	: "Numeruoto s?rašo savyb?s",
459DlgLstStart			: "Start",	//MISSING
460DlgLstType			: "Tipas",
461DlgLstTypeCircle	: "Apskritimas",
462DlgLstTypeDisc		: "Diskas",
463DlgLstTypeSquare	: "Kvadratas",
464DlgLstTypeNumbers	: "Skai?iai (1, 2, 3)",
465DlgLstTypeLCase		: "Mažosios raid?s (a, b, c)",
466DlgLstTypeUCase		: "Didžiosios raid?s (A, B, C)",
467DlgLstTypeSRoman	: "Rom?n? mažieji skai?iai (i, ii, iii)",
468DlgLstTypeLRoman	: "Rom?n? didieji skai?iai (I, II, III)",
469
470// Document Properties Dialog
471DlgDocGeneralTab	: "Bendros savyb?s",
472DlgDocBackTab		: "Fonas",
473DlgDocColorsTab		: "Spalvos ir kraštin?s",
474DlgDocMetaTab		: "Meta duomenys",
475
476DlgDocPageTitle		: "Puslapio antrašt?",
477DlgDocLangDir		: "Kalbos kryptis",
478DlgDocLangDirLTR	: "Iš kair?s ? dešin? (LTR)",
479DlgDocLangDirRTL	: "Iš dešin?s ? kair? (RTL)",
480DlgDocLangCode		: "Kalbos kodas",
481DlgDocCharSet		: "Simboli? kodavimo lentel?",
482DlgDocCharSetCE		: "Central European",	//MISSING
483DlgDocCharSetCT		: "Chinese Traditional (Big5)",	//MISSING
484DlgDocCharSetCR		: "Cyrillic",	//MISSING
485DlgDocCharSetGR		: "Greek",	//MISSING
486DlgDocCharSetJP		: "Japanese",	//MISSING
487DlgDocCharSetKR		: "Korean",	//MISSING
488DlgDocCharSetTR		: "Turkish",	//MISSING
489DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",	//MISSING
490DlgDocCharSetWE		: "Western European",	//MISSING
491DlgDocCharSetOther	: "Kita simboli? kodavimo lentel?",
492
493DlgDocDocType		: "Dokumento tipo antrašt?",
494DlgDocDocTypeOther	: "Kita dokumento tipo antrašt?",
495DlgDocIncXHTML		: "?traukti XHTML deklaracijas",
496DlgDocBgColor		: "Fono spalva",
497DlgDocBgImage		: "Fono paveiksl?lio nuoroda (URL)",
498DlgDocBgNoScroll	: "Neslenkantis fonas",
499DlgDocCText			: "Tekstas",
500DlgDocCLink			: "Nuoroda",
501DlgDocCVisited		: "Aplankyta nuoroda",
502DlgDocCActive		: "Aktyvi nuoroda",
503DlgDocMargins		: "Puslapio kraštin?s",
504DlgDocMaTop			: "Viršuje",
505DlgDocMaLeft		: "Kair?je",
506DlgDocMaRight		: "Dešin?je",
507DlgDocMaBottom		: "Apa?ioje",
508DlgDocMeIndex		: "Dokumento indeksavimo raktiniai žodžiai (atskirti kableliais)",
509DlgDocMeDescr		: "Dokumento apib?dinimas",
510DlgDocMeAuthor		: "Autorius",
511DlgDocMeCopy		: "Autorin?s teis?s",
512DlgDocPreview		: "Perži?ra",
513
514// Templates Dialog
515Templates			: "Šablonai",
516DlgTemplatesTitle	: "Turinio šablonai",
517DlgTemplatesSelMsg	: "Pasirinkite norim? šablon?<br>(<b>D?mesio!</b> esamas turinys bus prarastas):",
518DlgTemplatesLoading	: "?keliamas šablon? s?rašas. Prašome palaukti...",
519DlgTemplatesNoTpl	: "(Šablon? s?rašas tuš?ias)",
520DlgTemplatesReplace	: "Replace actual contents",	//MISSING
521
522// About Dialog
523DlgAboutAboutTab	: "Apie",
524DlgAboutBrowserInfoTab	: "Naršykl?s informacija",
525DlgAboutLicenseTab	: "License",	//MISSING
526DlgAboutVersion		: "versija",
527DlgAboutInfo		: "Papildom? informacij? galima gauti",
528
529// Div Dialog
530DlgDivGeneralTab	: "General",	//MISSING
531DlgDivAdvancedTab	: "Advanced",	//MISSING
532DlgDivStyle		: "Style",	//MISSING
533DlgDivInlineStyle	: "Inline Style"	//MISSING
534};