PageRenderTime 44ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 25ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/source/Plug-in/ext/build/locale/ext-lang-pl.js

http://prosporous.googlecode.com/
JavaScript | 298 lines | 266 code | 26 blank | 6 comment | 23 complexity | 865b2546c0d5de42ec18fb611bb33175 MD5 | raw file
 1/**
 2 * Polish Translations
 3 * By vbert 17-April-2007
 4 * Updated by mmar 16-November-2007
 5 * Encoding: utf-8
 6 */
 7
 8Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Wczytywanie danych...</div>';
 9
 10if(Ext.View){
 11  Ext.View.prototype.emptyText = "";
 12}
 13
 14if(Ext.grid.GridPanel){
 15  Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} wybrano wiersze(y)";
 16}
 17
 18if(Ext.TabPanelItem){
 19  Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Zamknij zak?adk?";
 20}
 21
 22if(Ext.form.Field){
 23  Ext.form.Field.prototype.invalidText = "Warto?? tego pola jest niew?a?ciwa";
 24}
 25
 26if(Ext.LoadMask){
 27  Ext.LoadMask.prototype.msg = "Wczytywanie danych...";
 28}
 29
 30Date.monthNames = [
 31  "Stycze?",
 32  "Luty",
 33  "Marzec",
 34  "Kwiecie?",
 35  "Maj",
 36  "Czerwiec",
 37  "Lipiec",
 38  "Sierpie?",
 39  "Wrzesie?",
 40  "Pa?dziernik",
 41  "Listopad",
 42  "Grudzie?"
 43];
 44
 45Date.getShortMonthName = function(month) {
 46 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 47};
 48
 49Date.monthNumbers = {
 50 Sty : 0,
 51 Lut : 1,
 52 Mar : 2,
 53 Kwi : 3,
 54 Maj : 4,
 55 Cze : 5,
 56 Lip : 6,
 57 Sie : 7,
 58 Wrz : 8,
 59 Pa? : 9,
 60 Lis : 10,
 61 Gru : 11
 62};
 63
 64Date.getMonthNumber = function(name) {
 65 return Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 66};
 67
 68Date.dayNames = [
 69  "Niedziela",
 70  "Poniedzia?ek",
 71  "Wtorek",
 72  "?roda",
 73  "Czwartek",
 74  "Pi?tek",
 75  "Sobota"
 76];
 77
 78Date.getShortDayName = function(day) {
 79	switch(day) {
 80		case 0: return 'ndz';
 81		case 1: return 'pon';
 82		case 2: return 'wt';
 83		case 3: return '?r';
 84		case 4: return 'czw';
 85		case 5: return 'pt';				
 86		case 6: return 'sob';
 87        default: return '';
 88	}
 89};
 90
 91if(Ext.MessageBox){
 92  Ext.MessageBox.buttonText = {
 93   ok   : "OK",
 94   cancel : "Anuluj",
 95   yes  : "Tak",
 96   no   : "Nie"
 97  };
 98}
 99
100if(Ext.util.Format){
101  Ext.util.Format.date = function(v, format){
102   if(!v) return "";
103   if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
104   return v.dateFormat(format || "Y-m-d");
105  };
106}
107
108if(Ext.DatePicker){
109	Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
110		startDay			: 1,
111		todayText			: "Dzisiaj",
112		minText				: "Data jest wcze?niejsza od daty minimalnej",
113		maxText				: "Data jest pó?niejsza od daty maksymalnej",
114		disabledDaysText	: "",
115		disabledDatesText	: "",
116		monthNames			: Date.monthNames,
117		dayNames			: Date.dayNames,
118		nextText			: "Nast?pny miesi?c (Control+Strza?kaWPrawo)",
119		prevText			: "Poprzedni miesi?c (Control+Strza?kaWLewo)",
120		monthYearText		: "Wybierz miesi?c (Control+Up/Down aby zmieni? rok)",
121		todayTip			: "{0} (Spacja)",
122		format				: "Y-m-d",
123		okText      	: "&#160;OK&#160;",
124  	cancelText    	: "Anuluj",
125  	startDay     	: 1
126	});
127}
128
129if(Ext.PagingToolbar){
130	Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
131		beforePageText	: "Strona",
132		afterPageText	: "z {0}",
133		firstText		: "Pierwsza strona",
134	  prevText		: "Poprzednia strona",
135		nextText		: "Nast?pna strona",
136	  lastText		: "Ostatnia strona",
137		refreshText		: "Od?wie?",
138	  displayMsg		: "Wy?wietlono {0} - {1} z {2}",
139		emptyMsg		: "Brak danych do wy?wietlenia"
140	});
141}
142
143if(Ext.form.TextField){
144	Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
145	  minLengthText	: "Minimalna ilo?? znaków dla tego pola to {0}",
146		maxLengthText	: "Maksymalna ilo?? znaków dla tego pola to {0}",
147	  blankText		: "To pole jest wymagane",
148		regexText		: "",
149	  emptyText		: null
150	});
151}
152
153if(Ext.form.NumberField){
154	Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
155	  minText	: "Minimalna warto?? dla tego pola to {0}",
156	  maxText	: "Maksymalna warto?? dla tego pola to {0}",
157		nanText	: "{0} to nie jest w?a?ciwa warto??"
158	});
159}
160
161if(Ext.form.DateField){
162	Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
163	  disabledDaysText	: "Wy??czony",
164	  disabledDatesText	: "Wy??czony",
165		minText				: "Data w tym polu musi by? pó?niejsza od {0}",
166	  maxText				: "Data w tym polu musi by? wcze?niejsza od {0}",
167		invalidText			: "{0} to nie jest prawid?owa data - prawid?owy format daty {1}",
168	  format				: "Y-m-d",
169  	altFormats  	  : "m/d/Y|m-d-y|m-d-Y|m/d|m-d|md|mdy|mdY|d|Y-m-d"
170	});
171}
172
173if(Ext.form.ComboBox){
174	Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
175		loadingText    : "Wczytuj?...",
176		valueNotFoundText : undefined
177	});
178}
179
180if(Ext.form.VTypes){
181	Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
182	  emailText		: 'To pole wymaga podania adresu e-mail w formacie: "nazwa@domena.pl"',
183	  urlText			: 'To pole wymaga podania adresu strony www w formacie: "http:/'+'/www.domena.pl"',
184		alphaText		: 'To pole wymaga podania tylko liter i _',
185		alphanumText	: 'To pole wymaga podania tylko liter, cyfr i _'
186	});
187}
188
189if(Ext.form.HtmlEditor){
190 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
191  createLinkText : 'Wprowad? adres URL strony:',
192  buttonTips : {
193   bold : {
194    title: 'Pogrubienie (Ctrl+B)',
195    text: 'Ustaw styl zaznaczonego tekstu na pogrubiony.',
196    cls: 'x-html-editor-tip'
197   },
198   italic : {
199    title: 'Kursywa (Ctrl+I)',
200    text: 'Ustaw styl zaznaczonego tekstu na kursyw?.',
201    cls: 'x-html-editor-tip'
202   },
203   underline : {
204    title: 'Podkre?lenie (Ctrl+U)',
205    text: 'Podkre?l zaznaczony tekst.',
206    cls: 'x-html-editor-tip'
207   },
208   increasefontsize : {
209    title: 'Zwi?ksz czcionk?',
210    text: 'Zwi?ksz rozmiar czcionki.',
211    cls: 'x-html-editor-tip'
212   },
213   decreasefontsize : {
214    title: 'Zmniejsz czcionk?',
215    text: 'Zmniejsz rozmiar czcionki.',
216    cls: 'x-html-editor-tip'
217   },
218   backcolor : {
219    title: 'Wyró?nienie',
220    text: 'Zmie? kolor wyró?nienia zaznaczonego tekstu.',
221    cls: 'x-html-editor-tip'
222   },
223   forecolor : {
224    title: 'Kolor czcionki',
225    text: 'Zmie? kolor zaznaczonego tekstu.',
226    cls: 'x-html-editor-tip'
227   },
228   justifyleft : {
229    title: 'Do lewej',
230    text: 'Wyrównaj tekst do lewej.',
231    cls: 'x-html-editor-tip'
232   },
233   justifycenter : {
234    title: 'Wy?rodkuj',
235    text: 'Wyrównaj tekst do ?rodka.',
236    cls: 'x-html-editor-tip'
237   },
238   justifyright : {
239    title: 'Do prawej',
240    text: 'Wyrównaj tekst do prawej.',
241    cls: 'x-html-editor-tip'
242   },
243   insertunorderedlist : {
244    title: 'Lista wypunktowana',
245    text: 'Rozpocznij list? wypunktowan?.',
246    cls: 'x-html-editor-tip'
247   },
248   insertorderedlist : {
249    title: 'Lista numerowana',
250    text: 'Rozpocznij list? numerowan?.',
251    cls: 'x-html-editor-tip'
252   },
253   createlink : {
254    title: 'Hiper??cze',
255    text: 'Przekszta?? zaznaczony tekst w hiper??cze.',
256    cls: 'x-html-editor-tip'
257   },
258   sourceedit : {
259    title: 'Edycja ?ród?a',
260    text: 'Prze??cz w tryb edycji ?ród?a.',
261    cls: 'x-html-editor-tip'
262   }
263  }
264 });
265}
266
267if(Ext.grid.GridView){
268	Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
269	  sortAscText		: "Sortuj rosn?co",
270	  sortDescText	: "Sortuj malej?co",
271		lockText		: "Zablokuj kolumn?",
272	  unlockText		: "Odblokuj kolumn?",
273		columnsText		: "Kolumny"
274	});
275}
276
277if(Ext.grid.GroupingView){
278 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
279  emptyGroupText : '(None)',
280  groupByText  : 'Grupuj po tym polu',
281  showGroupsText : 'Poka? w grupach'
282 });
283}
284
285if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
286	Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
287	  nameText	: "Nazwa",
288	  valueText	: "Warto??",
289		dateFormat	: "Y-m-d"
290	});
291}
292
293if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
294	Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
295	  splitTip			: "Przeci?gnij aby zmieni? rozmiar.",
296		collapsibleSplitTip	: "Przeci?gnij aby zmieni? rozmiar. Kliknij dwukrotnie aby ukry?."
297	});
298}