PageRenderTime 52ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 32ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/source/Plug-in/ext/build/locale/ext-lang-cs.js

http://prosporous.googlecode.com/
JavaScript | 287 lines | 256 code | 26 blank | 5 comment | 23 complexity | 0bdaca842bd6e10ac5b33409c4ba7f68 MD5 | raw file
 1/**
 2 * Czech Translations
 3 * Translated by TomᚠKor?ák (72)
 4 * 2008/02/08 18:02, Ext-2.0.1
 5 */
 6
 7Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Prosím ?ekejte...</div>';
 8
 9if(Ext.View){
 10  Ext.View.prototype.emptyText = "";
 11}
 12
 13if(Ext.grid.GridPanel){
 14  Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} vybraných ?ádk?";
 15}
 16
 17if(Ext.TabPanelItem){
 18  Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Zav?ít záložku";
 19}
 20
 21if(Ext.form.Field){
 22  Ext.form.Field.prototype.invalidText = "Hodnota v tomto poli je neplatná";
 23}
 24
 25if(Ext.LoadMask){
 26  Ext.LoadMask.prototype.msg = "Prosím ?ekejte...";
 27}
 28
 29Date.monthNames = [
 30  "Leden",
 31  "Únor",
 32  "B?ezen",
 33  "Duben",
 34  "Kv?ten",
 35  "?erven",
 36  "?ervenec",
 37  "Srpen",
 38  "Zá?í",
 39  "?íjen",
 40  "Listopad",
 41  "Prosinec"
 42];
 43
 44Date.getShortMonthName = function(month) {
 45 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 46};
 47
 48Date.monthNumbers = {
 49 Jan : 0,
 50 Feb : 1,
 51 Mar : 2,
 52 Apr : 3,
 53 May : 4,
 54 Jun : 5,
 55 Jul : 6,
 56 Aug : 7,
 57 Sep : 8,
 58 Oct : 9,
 59 Nov : 10,
 60 Dec : 11
 61};
 62
 63Date.getMonthNumber = function(name) {
 64 return Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 65};
 66
 67Date.dayNames = [
 68  "Ned?le",
 69  "Pond?lí",
 70  "Úterý",
 71  "St?eda",
 72  "?tvrtek",
 73  "Pátek",
 74  "Sobota"
 75];
 76
 77Date.getShortDayName = function(day) {
 78 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 79};
 80
 81if(Ext.MessageBox){
 82  Ext.MessageBox.buttonText = {
 83   ok   : "OK",
 84   cancel : "Storno",
 85   yes  : "Ano",
 86   no   : "Ne"
 87  };
 88}
 89
 90if(Ext.util.Format){
 91  Ext.util.Format.date = function(v, format){
 92   if(!v) return "";
 93   if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
 94   return v.dateFormat(format || "d.m.Y");
 95  };
 96}
 97
 98if(Ext.DatePicker){
 99  Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
100   todayText     : "Dnes",
101   minText      : "Datum nesmí být starší než je minimální",
102   maxText      : "Datum nesmí být d?ív?jší než je maximální",
103   disabledDaysText : "",
104   disabledDatesText : "",
105   monthNames	: Date.monthNames,
106   dayNames		: Date.dayNames,
107   nextText     : 'Následující m?síc (Control+Right)',
108   prevText     : 'P?edcházející m?síc (Control+Left)',
109   monthYearText   : 'Zvolte m?síc (ke zm?n? let použijte Control+Up/Down)',
110   todayTip     : "{0} (Spacebar)",
111   format      : "d.m.Y",
112   okText      : "&#160;OK&#160;",
113   cancelText    : "Storno",
114   startDay     : 1
115  });
116}
117
118if(Ext.PagingToolbar){
119  Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
120   beforePageText : "Strana",
121   afterPageText : "z {0}",
122   firstText   : "První strana",
123   prevText    : "P?echázející strana",
124   nextText    : "Následující strana",
125   lastText    : "Poslední strana",
126   refreshText  : "Aktualizovat",
127   displayMsg   : "Zobrazeno {0} - {1} z celkových {2}",
128   emptyMsg    : 'Žádné záznamy nebyly nalezeny'
129  });
130}
131
132if(Ext.form.TextField){
133  Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
134   minLengthText : "Pole nesmí mít mén? {0} znak?",
135   maxLengthText : "Pole nesmí být delší než {0} znak?",
136   blankText   : "This field is required",
137   regexText   : "",
138   emptyText   : null
139  });
140}
141
142if(Ext.form.NumberField){
143  Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
144   minText : "Hodnota v tomto poli nesmí být menší než {0}",
145   maxText : "Hodnota v tomto poli nesmí být v?tší než {0}",
146   nanText : "{0} není platné ?íslo"
147  });
148}
149
150if(Ext.form.DateField){
151  Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
152   disabledDaysText : "Neaktivní",
153   disabledDatesText : "Neaktivní",
154   minText      : "Datum v tomto poli nesmí být starší než {0}",
155   maxText      : "Datum v tomto poli nesmí být nov?jší než {0}",
156   invalidText    : "{0} není platným datem - zkontrolujte zda-li je ve formátu {1}",
157   format      : "d.m.Y",
158   altFormats    : "d/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d"
159  });
160}
161
162if(Ext.form.ComboBox){
163  Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
164   loadingText    : "Prosím ?ekejte...",
165   valueNotFoundText : undefined
166  });
167}
168
169if(Ext.form.VTypes){
170  Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
171   emailText  : 'V tomto poli m?že být vypln?na pouze emailová adresa ve formátu "uživatel@doména.cz"',
172   urlText   : 'V tomto poli m?že být vypln?na pouze URL (adresa internetové stránky) ve formátu "http:/'+'/www.doména.cz"',
173   alphaText  : 'Toto pole m?že obsahovat pouze písmena abecedy a znak _',
174   alphanumText : 'Toto pole m?že obsahovat pouze písmena abecedy, ?ísla a znak _'
175  });
176}
177
178if(Ext.form.HtmlEditor){
179 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
180  createLinkText : 'Zadejte URL adresu odkazu:',
181  buttonTips : {
182   bold : {
183    title: 'Tu?né (Ctrl+B)',
184    text: 'Ozna?í vybraný text tu?n?.',
185    cls: 'x-html-editor-tip'
186   },
187   italic : {
188    title: 'Kurzíva (Ctrl+I)',
189    text: 'Ozna?í vybraný text kurzívou.',
190    cls: 'x-html-editor-tip'
191   },
192   underline : {
193    title: 'Podtržení (Ctrl+U)',
194    text: 'Podtrhne vybraný text.',
195    cls: 'x-html-editor-tip'
196   },
197   increasefontsize : {
198    title: 'Zv?tšit písmo',
199    text: 'Zv?tší velikost písma.',
200    cls: 'x-html-editor-tip'
201   },
202   decreasefontsize : {
203    title: 'Zúžit písmo',
204    text: 'Zmenší velikost písma.',
205    cls: 'x-html-editor-tip'
206   },
207   backcolor : {
208    title: 'Barva zvýrazn?ní textu',
209    text: 'Ozna?í vybraný text tak, aby vypadal jako ozna?ený zvýraz?ova?em.',
210    cls: 'x-html-editor-tip'
211   },
212   forecolor : {
213    title: 'Barva písma',
214    text: 'Zm?ní barvu textu.',
215    cls: 'x-html-editor-tip'
216   },
217   justifyleft : {
218    title: 'Zarovnat text vlevo',
219    text: 'Zarovná text doleva.',
220    cls: 'x-html-editor-tip'
221   },
222   justifycenter : {
223    title: 'Zarovnat na st?ed',
224    text: 'Zarovná text na st?ed.',
225    cls: 'x-html-editor-tip'
226   },
227   justifyright : {
228    title: 'Zarovnat text vpravo',
229    text: 'Zarovná text doprava.',
230    cls: 'x-html-editor-tip'
231   },
232   insertunorderedlist : {
233    title: 'Odrážky',
234    text: 'Za?ne seznam s odrážkami.',
235    cls: 'x-html-editor-tip'
236   },
237   insertorderedlist : {
238    title: '?íslování',
239    text: 'Za?ne ?íslovaný seznam.',
240    cls: 'x-html-editor-tip'
241   },
242   createlink : {
243    title: 'Internetový odkaz',
244    text: 'Z vybraného textu vytvo?í internetový odkaz.',
245    cls: 'x-html-editor-tip'
246   },
247   sourceedit : {
248    title: 'Zdrojový kód',
249    text: 'P?epne do módu úpravy zdrojového kódu.',
250    cls: 'x-html-editor-tip'
251   }
252  }
253 });
254}
255
256if(Ext.grid.GridView){
257  Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
258   sortAscText : "?adit vzestupn?",
259   sortDescText : "?adit sestupn?",
260   lockText   : "Ukotvit sloupec",
261   unlockText  : "Uvolnit sloupec",
262   columnsText : "Sloupce"
263  });
264}
265
266if(Ext.grid.GroupingView){
267 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
268  emptyGroupText : '(Žádná data)',
269  groupByText  : 'Seskupit dle tohoto pole',
270  showGroupsText : 'Zobrazit ve skupin?'
271 });
272}
273
274if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
275  Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
276   nameText  : "Název",
277   valueText : "Hodnota",
278   dateFormat : "j.m.Y"
279  });
280}
281
282if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
283  Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
284   splitTip      : "Tahem zm?nit velikost.",
285   collapsibleSplitTip : "Tahem zm?nit velikost. Dvojklikem skrýt."
286  });
287}