PageRenderTime 45ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 26ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/hippo/src/main/webapp/ext/src/locale/ext-lang-lv.js

http://hdbc.googlecode.com/
JavaScript | 176 lines | 146 code | 20 blank | 10 comment | 21 complexity | 1b5f618a89e3232e1c160c42abd37ed8 MD5 | raw file
 1/*!
 2 * Ext JS Library 3.0.0
 3 * Copyright(c) 2006-2009 Ext JS, LLC
 4 * licensing@extjs.com
 5 * http://www.extjs.com/license
 6 */
 7/**
 8 * Latvian Translations
 9 * By salix 17 April 2007
 10 */
 11
 12Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Notiek iel?de...</div>';
 13
 14if(Ext.View){
 15  Ext.View.prototype.emptyText = "";
 16}
 17
 18if(Ext.grid.GridPanel){
 19  Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} iez?m?tu rindu";
 20}
 21
 22if(Ext.TabPanelItem){
 23  Ext.TabPanelItem.prototype.closeText = "Aizver šo z?mni";
 24}
 25
 26if(Ext.form.Field){
 27  Ext.form.Field.prototype.invalidText = "V?rt?ba šaj? lauk? nav pareiza";
 28}
 29
 30if(Ext.LoadMask){
 31  Ext.LoadMask.prototype.msg = "Iel?d?...";
 32}
 33
 34Date.monthNames = [
 35  "Janv?ris",
 36  "Febru?ris",
 37  "Marts",
 38  "Apr?lis",
 39  "Maijs",
 40  "J?nijs",
 41  "J?lijs",
 42  "Augusts",
 43  "Septembris",
 44  "Oktobris",
 45  "Novembris",
 46  "Decembris"
 47];
 48
 49Date.dayNames = [
 50  "Sv?tdiena",
 51  "Pirmdiena",
 52  "Otrdiena",
 53  "Trešdiena",
 54  "Ceturtdiena",
 55  "Piektdiena",
 56  "Sestdiena"
 57];
 58
 59if(Ext.MessageBox){
 60  Ext.MessageBox.buttonText = {
 61   ok   : "Labi",
 62   cancel : "Atcelt",
 63   yes  : "J?",
 64   no   : "N?"
 65  };
 66}
 67
 68if(Ext.util.Format){
 69  Ext.util.Format.date = function(v, format){
 70   if(!v) return "";
 71   if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
 72   return v.dateFormat(format || "d.m.Y");
 73  };
 74}
 75
 76if(Ext.DatePicker){
 77  Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
 78   todayText     : "Šodiena",
 79   minText      : "Nor?d?tais datums ir maz?ks par minim?lo datumu",
 80   maxText      : "Nor?d?tais datums ir liel?ks par maksim?lo datumu",
 81   disabledDaysText : "",
 82   disabledDatesText : "",
 83   monthNames	: Date.monthNames,
 84   dayNames		: Date.dayNames,
 85   nextText     : 'N?kamais m?nesis (Control+pa labi)',
 86   prevText     : 'Iepriekš?jais m?nesis (Control+pa kreisi)',
 87   monthYearText   : 'M?neša izv?le (Control+uz augšu/uz leju lai p?rsl?gtu gadus)',
 88   todayTip     : "{0} (Tukšumz?me)",
 89   format      : "d.m.Y",
 90   startDay     : 1
 91  });
 92}
 93
 94if(Ext.PagingToolbar){
 95  Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
 96   beforePageText : "Lapa",
 97   afterPageText : "no {0}",
 98   firstText   : "Pirm? lapa",
 99   prevText    : "iepriekš?j? lapa",
100   nextText    : "N?kam? lapa",
101   lastText    : "P?d?j? lapa",
102   refreshText  : "Atsvaidzin?t",
103   displayMsg   : "R?da no {0} l?dz {1} ierakstiem, kop? {2}",
104   emptyMsg    : 'Nav datu, ko par?d?t'
105  });
106}
107
108if(Ext.form.TextField){
109  Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
110   minLengthText : "Minim?lais garums šim laukam ir {0}",
111   maxLengthText : "Maksim?lais garums šim laukam ir {0}",
112   blankText   : "Šis ir oblig?ts lauks",
113   regexText   : "",
114   emptyText   : null
115  });
116}
117
118if(Ext.form.NumberField){
119  Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
120   minText : "Minim?lais garums šim laukam ir {0}",
121   maxText : "Maksim?lais garums šim laukam ir {0}",
122   nanText : "{0} nav pareizs skaitlis"
123  });
124}
125
126if(Ext.form.DateField){
127  Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
128   disabledDaysText : "Atsp?jots",
129   disabledDatesText : "Atsp?jots",
130   minText      : "Datumam šaj? lauk? j?b?t liel?kam k? {0}",
131   maxText      : "Datumam šaj? lauk? j?b?t maz?kam k? {0}",
132   invalidText    : "{0} nav pareizs datums - tam j?b?t š?d? form?t?: {1}",
133   format      : "d.m.Y"
134  });
135}
136
137if(Ext.form.ComboBox){
138  Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
139   loadingText    : "Iel?d?...",
140   valueNotFoundText : undefined
141  });
142}
143
144if(Ext.form.VTypes){
145  Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
146   emailText  : 'Šaj? lauk? j?ieraksta e-pasta adrese form?t? "lietot?s@dom?ns.lv"',
147   urlText   : 'Šaj? lauk? j?ieraksta URL form?t? "http:/'+'/www.dom?ns.lv"',
148   alphaText  : 'Šis lauks dr?kst satur?t tikai burtus un _ z?mi',
149   alphanumText : 'Šis lauks dr?kst satur?t tikai burtus, ciparus un _ z?mi'
150  });
151}
152
153if(Ext.grid.GridView){
154  Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
155   sortAscText : "K?rtot pieaugoš? sec?b?",
156   sortDescText : "K?rtot dilstoš? sec?b?",
157   lockText   : "Nosl?gt kolonnu",
158   unlockText  : "Atsl?gt kolonnu",
159   columnsText : "Kolonnas"
160  });
161}
162
163if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
164  Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
165   nameText  : "Nosaukums",
166   valueText : "V?rt?ba",
167   dateFormat : "j.m.Y"
168  });
169}
170
171if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
172  Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
173   splitTip      : "Velc, lai main?tu izm?ru.",
174   collapsibleSplitTip : "Velc, lai main?tu izm?ru. Dubultklikš?is nosl?pj apgabalu."
175  });
176}