PageRenderTime 60ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 40ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/hippo/src/main/webapp/ext/src/locale/ext-lang-ca.js

http://hdbc.googlecode.com/
JavaScript | 315 lines | 273 code | 29 blank | 13 comment | 25 complexity | 85b1e3d5f92e549448817b15987880f8 MD5 | raw file
 1/*!
 2 * Ext JS Library 3.0.0
 3 * Copyright(c) 2006-2009 Ext JS, LLC
 4 * licensing@extjs.com
 5 * http://www.extjs.com/license
 6 */
 7/**
 8 * Catalonian Translation by halkon_polako 6-12-2007
 9 * December correction halkon_polako 11-12-2007
 10 *
 11 * Synchronized with 2.2 version of ext-lang-en.js (provided by Condor 8 aug 2008) 
 12 *   by halkon_polako 14-aug-2008
 13 */
 14
 15Ext.UpdateManager.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Carregant...</div>';
 16
 17if(Ext.DataView){
 18 Ext.DataView.prototype.emptyText = "";
 19}
 20
 21if(Ext.grid.GridPanel){
 22 Ext.grid.GridPanel.prototype.ddText = "{0} fila(es) seleccionada(es)";
 23}
 24
 25if(Ext.LoadMask){
 26 Ext.LoadMask.prototype.msg = "Carregant...";
 27}
 28
 29Date.monthNames = [
 30 "Gener",
 31 "Febrer",
 32 "Mar&#231;",
 33 "Abril",
 34 "Maig",
 35 "Juny",
 36 "Juliol",
 37 "Agost",
 38 "Setembre",
 39 "Octubre",
 40 "Novembre",
 41 "Desembre"
 42];
 43
 44Date.getShortMonthName = function(month) {
 45 return Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 46};
 47
 48Date.monthNumbers = {
 49 Gen : 0,
 50 Feb : 1,
 51 Mar : 2,
 52 Abr : 3,
 53 Mai : 4,
 54 Jun : 5,
 55 Jul : 6,
 56 Ago : 7,
 57 Set : 8,
 58 Oct : 9,
 59 Nov : 10,
 60 Dec : 11
 61};
 62
 63Date.getMonthNumber = function(name) {
 64 return Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 65};
 66
 67Date.dayNames = [
 68 "Diumenge",
 69 "Dilluns",
 70 "Dimarts",
 71 "Dimecres",
 72 "Dijous",
 73 "Divendres",
 74 "Dissabte"
 75];
 76
 77Date.getShortDayName = function(day) {
 78 return Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 79};
 80
 81Date.parseCodes.S.s = "(?:st|nd|rd|th)";
 82
 83if(Ext.MessageBox){
 84 Ext.MessageBox.buttonText = {
 85  ok   : "Acceptar",
 86  cancel : "Cancel&#183;lar",
 87  yes  : "S&#237;",
 88  no   : "No"
 89 };
 90}
 91
 92if(Ext.util.Format){
 93 Ext.util.Format.date = function(v, format){
 94  if(!v) return "";
 95  if(!(v instanceof Date)) v = new Date(Date.parse(v));
 96  return v.dateFormat(format || "d/m/Y");
 97 };
 98}
 99
100if(Ext.DatePicker){
101 Ext.apply(Ext.DatePicker.prototype, {
102  todayText     : "Avui",
103  minText      : "Aquesta data &#233;s anterior a la data m&#237;nima",
104  maxText      : "Aquesta data &#233;s posterior a la data m&#224;xima",
105  disabledDaysText : "",
106  disabledDatesText : "",
107  monthNames    : Date.monthNames,
108  dayNames     : Date.dayNames,
109  nextText     : 'Mes Seg&#252;ent (Control+Fletxa Dreta)',
110  prevText     : 'Mes Anterior (Control+Fletxa Esquerra)',
111  monthYearText   : 'Seleccioni un mes (Control+Fletxa a Dalt o Abaix per canviar els anys)',
112  todayTip     : "{0} (Barra d&#39;espai)",
113  format      : "d/m/Y",
114  okText      : "&#160;Acceptar&#160;",
115  cancelText    : "Cancel&#183;lar",
116  startDay     : 1
117 });
118}
119
120if(Ext.PagingToolbar){
121 Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
122  beforePageText : "P&#224;gina",
123  afterPageText : "de {0}",
124  firstText   : "Primera P&#224;gina",
125  prevText    : "P&#224;gina Anterior",
126  nextText    : "P&#224;gina Seg&#252;ent",
127  lastText    : "Darrera P&#224;gina",
128  refreshText  : "Refrescar",
129  displayMsg   : "Mostrant {0} - {1} de {2}",
130  emptyMsg    : 'Sense dades per mostrar'
131 });
132}
133
134if(Ext.form.Field){
135 Ext.form.Field.prototype.invalidText = "El valor d&#39;aquest camp &#233;s inv&#224;lid";
136}
137
138if(Ext.form.TextField){
139 Ext.apply(Ext.form.TextField.prototype, {
140  minLengthText : "El tamany m&#237;nim per aquest camp &#233;s {0}",
141  maxLengthText : "El tamany m&#224;xim per aquest camp &#233;s {0}",
142  blankText   : "Aquest camp &#233;s obligatori",
143  regexText   : "",
144  emptyText   : null
145 });
146}
147
148if(Ext.form.NumberField){
149 Ext.apply(Ext.form.NumberField.prototype, {
150  decimalSeparator : ",",
151  decimalPrecision : 2,
152  minText : "El valor m&#237;nim per aquest camp &#233;s {0}",
153  maxText : "El valor m&#224;xim per aquest camp &#233;s {0}",
154  nanText : "{0} no &#233;s un nombre v&#224;lid"
155 });
156}
157
158if(Ext.form.DateField){
159 Ext.apply(Ext.form.DateField.prototype, {
160  disabledDaysText : "Deshabilitat",
161  disabledDatesText : "Deshabilitat",
162  minText      : "La data en aquest camp ha de ser posterior a {0}",
163  maxText      : "La data en aquest camp ha de ser inferior a {0}",
164  invalidText    : "{0} no &#233;s una data v&#224;lida - ha de tenir el format {1}",
165  format      : "d/m/Y",
166  altFormats    : "d/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d"
167 });
168}
169
170if(Ext.form.ComboBox){
171 Ext.apply(Ext.form.ComboBox.prototype, {
172  loadingText    : "Carregant...",
173  valueNotFoundText : undefined
174 });
175}
176
177if(Ext.form.VTypes){
178 Ext.apply(Ext.form.VTypes, {
179  emailText  : 'Aquest camp ha de ser una adre&#231;a de e-mail amb el format "user@example.com"',
180  urlText   : 'Aquest camp ha de ser una URL amb el format "http:/'+'/www.example.com"',
181  alphaText  : 'Aquest camp nom&#233;s pot contenir lletres i _',
182  alphanumText : 'Aquest camp nom&#233;s por contenir lletres, nombres i _'
183 });
184}
185
186if(Ext.form.HtmlEditor){
187 Ext.apply(Ext.form.HtmlEditor.prototype, {
188  createLinkText : 'Si us plau, tecleixi la URL per l\'enlla&#231;:',
189  buttonTips : {
190   bold : {
191    title: 'Negreta (Ctrl+B)',
192    text: 'Posa el text seleccionat en negreta.',
193    cls: 'x-html-editor-tip'
194   },
195   italic : {
196    title: 'It&#224;lica (Ctrl+I)',
197    text: 'Posa el text seleccionat en it&#224;lica.',
198    cls: 'x-html-editor-tip'
199   },
200   underline : {
201    title: 'Subratllat (Ctrl+U)',
202    text: 'Subratlla el text seleccionat.',
203    cls: 'x-html-editor-tip'
204   },
205   increasefontsize : {
206    title: 'Augmentar Text',
207    text: 'Augmenta el tamany de la font de text.',
208    cls: 'x-html-editor-tip'
209   },
210   decreasefontsize : {
211    title: 'Disminuir Text',
212    text: 'Disminueix el tamany de la font de text.',
213    cls: 'x-html-editor-tip'
214   },
215   backcolor : {
216    title: 'Color de fons',
217    text: 'Canvia el color de fons del text seleccionat.',
218    cls: 'x-html-editor-tip'
219   },
220   forecolor : {
221    title: 'Color de la font de text',
222    text: 'Canvia el color del text seleccionat.',
223    cls: 'x-html-editor-tip'
224   },
225   justifyleft : {
226    title: 'Alinear a la esquerra',
227    text: 'Alinea el text a la esquerra.',
228    cls: 'x-html-editor-tip'
229   },
230   justifycenter : {
231    title: 'Centrar el text',
232    text: 'Centra el text a l\'editor',
233    cls: 'x-html-editor-tip'
234   },
235   justifyright : {
236    title: 'Alinear a la dreta',
237    text: 'Alinea el text a la dreta.',
238    cls: 'x-html-editor-tip'
239   },
240   insertunorderedlist : {
241    title: 'Llista amb vinyetes',
242    text: 'Comen&#231;a una llista amb vinyetes.',
243    cls: 'x-html-editor-tip'
244   },
245   insertorderedlist : {
246    title: 'Llista numerada',
247    text: 'Comen&#231;a una llista numerada.',
248    cls: 'x-html-editor-tip'
249   },
250   createlink : {
251    title: 'Enlla&#231;',
252    text: 'Transforma el text seleccionat en un enlla&#231;.',
253    cls: 'x-html-editor-tip'
254   },
255   sourceedit : {
256    title: 'Editar Codi',
257    text: 'Canvia al mode d\'edici&#243; de codi.',
258    cls: 'x-html-editor-tip'
259   }
260  }
261 });
262}
263
264if(Ext.grid.GridView){
265 Ext.apply(Ext.grid.GridView.prototype, {
266  sortAscText : "Ordenaci&#243; Ascendent",
267  sortDescText : "Ordenaci&#243; Descendent",
268  columnsText : "Columnes"
269 });
270}
271
272if(Ext.grid.GroupingView){
273 Ext.apply(Ext.grid.GroupingView.prototype, {
274  emptyGroupText : '(Buit)',
275  groupByText  : 'Agrupar Per Aquest Camp',
276  showGroupsText : 'Mostrar en Grups'
277 });
278}
279
280if(Ext.grid.PropertyColumnModel){
281 Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
282  nameText  : "Nom",
283  valueText : "Valor",
284  dateFormat : "d/m/Y"
285 });
286}
287
288if(Ext.layout.BorderLayout && Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion){
289 Ext.apply(Ext.layout.BorderLayout.SplitRegion.prototype, {
290  splitTip      : "Cliqueu i arrossegueu per canviar el tamany del panell.",
291  collapsibleSplitTip : "Cliqueu i arrossegueu per canviar el tamany del panell. Doble clic per ocultar-ho."
292 });
293}
294
295if(Ext.form.TimeField){
296 Ext.apply(Ext.form.TimeField.prototype, {
297  minText : "L\'hora en aquest camp ha de ser igual o posterior a {0}",
298  maxText : "L\'hora en aquest camp ha de ser igual o anterior {0}",
299  invalidText : "{0} no &#233;s un hora v&#224;lida",
300  format : "g:i A",
301  altFormats : "g:ia|g:iA|g:i a|g:i A|h:i|g:i|H:i|ga|ha|gA|h a|g a|g A|gi|hi|gia|hia|g|H"
302 });
303}
304
305if(Ext.form.CheckboxGroup){
306 Ext.apply(Ext.form.CheckboxGroup.prototype, {
307  blankText : "Ha de seleccionar almenys un &#233;tem d\'aquest group"
308 });
309}
310
311if(Ext.form.RadioGroup){
312 Ext.apply(Ext.form.RadioGroup.prototype, {
313  blankText : "Ha de seleccionar un &#233;tem d\'aquest grup"
314 });
315}