PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/public/js/select2/select2_locale_vi.js

https://gitlab.com/webster5361/UserFrosting
JavaScript | 20 lines | 12 code | 3 blank | 5 comment | 3 complexity | ce82206856d06c84b34b4750cf97fdf9 MD5 | raw file
 1/**
 2 * Select2 Vietnamese translation.
 3 * 
 4 * Author: Long Nguyen <olragon@gmail.com>
 5 */
 6(function ($) {
 7  "use strict";
 8
 9  $.fn.select2.locales['vi'] = {
10    formatNoMatches: function () { return "Không tìm thấy kết quả"; },
11    formatInputTooShort: function (input, min) { var n = min - input.length; return "Vui lòng nhập nhiều hơn " + n + " ký tự" + (n == 1 ? "" : "s"); },
12    formatInputTooLong: function (input, max) { var n = input.length - max; return "Vui lòng nhập ít hơn " + n + " ký tự" + (n == 1? "" : "s"); },
13    formatSelectionTooBig: function (limit) { return "Chỉ có thể chọn được " + limit + " tùy chọn" + (limit == 1 ? "" : "s"); },
14    formatLoadMore: function (pageNumber) { return "Đang lấy thêm kết quả…"; },
15    formatSearching: function () { return "Đang tìm…"; }
16  };
17
18  $.extend($.fn.select2.defaults, $.fn.select2.locales['vi']);
19})(jQuery);
20