PageRenderTime 19ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/lib/jquery-validate/localization/messages_pl.js

#
JavaScript | 23 lines | 19 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | 28cea41b05ff80cc721b6896a2f658ba MD5 | raw file
 1/*
 2 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 3 * Locale: PL
 4 */
 5jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {
 6	required: "To pole jest wymagane.",
 7	remote: "Prosz? o wype?nienie tego pola.",
 8	email: "Prosz? o podanie prawid?owego adresu email.",
 9	url: "Prosz? o podanie prawid?owego URL.",
10	date: "Prosz? o podanie prawid?owej daty.",
11	dateISO: "Prosz? o podanie prawid?owej daty (ISO).",
12	number: "Prosz? o podanie prawid?owej liczby.",
13	digits: "Prosz? o podanie samych cyfr.",
14	creditcard: "Prosz? o podanie prawid?owej karty kredytowej.",
15	equalTo: "Prosz? o podanie tej samej warto?ci ponownie.",
16	accept: "Prosz? o podanie warto?ci z prawid?owym rozszerzeniem.",
17	maxlength: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie nie wi?cej ni? {0} znaków."),
18	minlength: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie przynajmniej {0} znaków."),
19	rangelength: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie warto?ci o d?ugo?ci od {0} do {1} znaków."),
20	range: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie warto?ci z przedzia?u od {0} do {1}."),
21	max: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie warto?ci mniejszej b?d? równej {0}."),
22	min: jQuery.validator.format("Prosz? o podanie warto?ci wi?kszej b?d? równej {0}.")
23});