PageRenderTime 35ms CodeModel.GetById 15ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/modules/apps/site/site-admin-web/src/main/resources/content/Language_ca.properties

http://github.com/liferay/liferay-portal
Properties File | 84 lines | 84 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | e3080277bb890956d9830b74709310cb MD5 | raw file
Possible License(s): LGPL-2.0
 1. add-child-site=Afegeix un lloc secundari
 2. allow-subsites-to-display-content-from-this-site=Permet als subllocs web poder mostrar el contingut d'aquest lloc.
 3. application-adapter-help=Els adaptadors d'aplicacions són conjunts de modificacions de l'aparença i el comportament de les aplicacions per a un lloc web específic. <a href={0}" target=_blank">Llegir més.</a>
 4. basic-information=Informació bàsica
 5. copy-as=Copia com
 6. create-default-pages-as-private-available-only-to-members-if-unchecked-they-will-be-public-available-to-anyone=Crea pàgines per defecte com a privades (disponibles només per als membres). Si es desactiva, seran púbiques (disponibles per a qualsevol).
 7. default-site-roles-assignment-help=Seleccioneu els rols que tindran els membres nous del lloc.
 8. default-teams-assignment-help=Seleccioneu els rols que tindran els membres nous del lloc.
 9. default-value-disabled=Valor per defecte (desactivat)
 10. default-value-enabled=Valor per defecte (activat)
 11. default-value-x=Valor per defecte ({0})
 12. define-a-custom-default-language-and-additional-available-languages-for-this-site=Defineix un idioma per defecte i els idiomes addicionals per a aquest lloc web.
 13. descriptive-name=Nom
 14. directory-indexing-help=Si se selecciona aquesta opció, l'administrador del lloc pot veure fitxers i carpetes de la biblioteca documental. Per exemple, l'administrador del lloc {0} pot veure documents de {1}.
 15. enable-custom-languages-with-template-propagation=Habiliteu la configuració d'idioma personalitzat per als llocs amb propagació de plantilla.
 16. enable-custom-languages-with-template-propagation-help=Si se selecciona aquesta opció, la configuració d'idioma personalitzat dels llocs estarà disponible, fins i tot quan la propagació de plantilla estigui activada.
 17. enable-directory-indexing=Activar la indexació de directoris
 18. enable-on-private-pages=Activar en pàgines privades
 19. enable-on-public-pages=Activar en pàgines públiques
 20. enter-the-friendly-url-that-is-used-by-both-public-and-private-pages=Introduïu la URL amigable utilitzada per les pàgines públiques i privades.
 21. enter-the-public-and-private-virtual-host-that-map-to-the-public-and-private-friendly-url=Introduïu l'amfitrió virtual que corespon a la URL amigable de les pàgines públiques i privades.
 22. google-analytics-create-custom-configuration=Mètode de creació de Google Analytics només amb configuració personalitzada
 23. google-analytics-custom-configuration=Configuració personalitzada de Google Analytics
 24. google-analytics-id=ID del Google Analytics
 25. inherited-memberships-are-not-included-in-members-count=Les afiliacions heredades no s'inclouen en el compte de membres.
 26. javax.portlet.description.com_liferay_site_admin_web_portlet_SiteAdminPortlet=Els llocs web són un conjunt de pàgines que mostren el contingut i proporcionen accés a aplicacions específiques. Els llocs web poden comptar amb membres, als quals es dóna accés exclusiu a determinades pàgines o continguts.
 27. javax.portlet.title.com_liferay_site_admin_web_portlet_SiteAdminPortlet=Llocs web
 28. javax.portlet.title.com_liferay_site_admin_web_portlet_SiteSettingsPortlet=Configuració del lloc
 29. limit-membership-to-members-of-the-parent-site=Limita l'afiliació als membres del lloc web superior
 30. membership-options=Opcions d'afiliació
 31. new-child-site=Afegeix un lloc descendent
 32. new-site=Lloc web nou
 33. num-of-sites=# llocs web
 34. please-enter-a-unique-friendly-url=Per favor, introdueixi una URL amigable única.
 35. please-enter-a-unique-virtual-host=Introduïu un amfitrió virtual únic.
 36. please-select-a-default-language-among-the-available-languages-of-the-site-x=Seleccioneu un llenguatge per defecte entre els llenguatges disponibles al lloc (<em>{0}</em>).
 37. please-select-a-valid-language-for-each-virtual-host=Seleccioneu un idioma vàlid per a cada amfitrió virtual.
 38. please-select-the-available-languages-of-the-site-among-the-available-languages-of-the-portal-x=Seleccioneu els llenguatges disponibles en el lloc entre els disponibles en el portal (<em>{0}</em>).
 39. private-site-template=Plantilla de lloc web privat
 40. public-site-template=Plantilla de lloc web públic
 41. search-engine-optimization=Optimitzación dels paràmetres per als motors de recerca
 42. select-site-template=Selecciona una plantilla del lloc
 43. select-the-default-roles-and-teams-for-new-members=Selecciona els rols i equips per defecte per a nous membres.
 44. select-the-ratings-type-for-the-following-applications=Seleccioneu el tipus de valoracions per les següents aplicacions.
 45. select-this-to-copy-the-pages-of-the-site-template-x-as-private-pages-for-this-site=Seleccioneu-ho per copiar les pàgines d'aquesta plantilla del lloc web <em>{0}</em> com a pàgines privades d'aquest lloc.
 46. select-this-to-copy-the-pages-of-the-site-template-x-as-public-pages-for-this-site=Seleccioneu-ho per copiar les pàgines d'aquesta plantilla del lloc web <em>{0}</em> com a pàgines públiques d'aquest lloc.
 47. set-the-google-analytics-create-custom-options-that-are-used-for-this-set-of-pages=Establiu les opcions personalitzades del mètode de creació de Google Analytics que s'utilitzaran per a aquest conjunt de pàgines.
 48. set-the-google-analytics-custom-options-that-are-used-for-this-set-of-pages=Establiu les opcions personalitzades de Google Analytics que s'utilitzaran per a aquest conjunt de pàgines.
 49. set-the-google-analytics-id-that-is-used-for-this-set-of-pages=Introduïu l'ID del Google Analytics que s'utilitzarà per a aquest conjunt de pàgines.
 50. set-the-script-for-x-that-is-used-for-this-set-of-pages=Establir l'script per {0} que s'utilitza per a aquest conjunt de pàgines. Introduir el codi complet del script, incloent les etiquetes d'inici i tancament.
 51. show-parent-sites-in-the-breadcrumb=Mostra els llocs superiors en la ruta de navegació
 52. site-admin-configuration-name=Configuració del lloc web
 53. site-friendly-url=URL amigable del lloc
 54. site-name=Nom del lloc
 55. site-template-allows-modifications=La plantilla del lloc permet modificacions
 56. site-templates-with-an-incompatible-application-adapter-are-disabled=Les plantilles de lloc amb un adaptador d'aplicacions incompatibles estan desactivades.
 57. site-was-added=S'ha afegit el lloc.
 58. site-x-does-not-have-any-private-pages=El lloc {0} no cap pàgina privada.
 59. staging-friendly-url=URL amigable d'staging
 60. staging-private-pages=Pàgines privades d'staging
 61. staging-public-pages=Pàgines públiques d'staging
 62. the-friendly-url-is-appended-to-x-for-public-pages-and-x-for-private-pages=La URL amigable s'ha afegit a <strong>{0}</strong> per a les pàgines públiques i a <strong>{1}</strong> per a les pàgines privades.
 63. the-language-settings-cannot-be-edited-while-propagation-of-changes-from-the-site-template-is-enabled=La configuració d'idioma no es pot editar mentre la propagació dels canvis de la plantilla del lloc està habilitada.
 64. the-name-of-this-site-cannot-be-edited-because-it-belongs-to-an-organization=El nom d'aquest lloc no es pot editar perquè pertany a una organització.
 65. the-site-cannot-be-deleted-because-it-has-background-tasks-in-progress=El lloc no es pot eliminar perquè tasques en procés.
 66. the-site-cannot-be-its-own-parent-site=Un lloc no pot ser el seu propi lloc superior.
 67. the-site-cannot-have-a-child-as-its-parent-site=El lloc no pot tenir un lloc inferior com al seu lloc superior.
 68. the-site-cannot-have-a-staging-site-as-its-parent-site=El lloc no pot tenir un lloc d'staging com al seu lloc pare.
 69. these-pages-are-linked-to-site-template-x=Aquestes pàgines estan enllaçades a la plantilla de lloc <em>{0}</em>.
 70. these-pages-are-linked-to-site-template-x-without-propagation-of-changes=Aquestes pàgines estan enllaçades a la plantilla del lloc {0} sense propagació de canvis.
 71. this-site-cannot-inherit-content-from-its-parent-site=Aquest lloc no pot heretar el contingut del seu lloc principal.
 72. this-site-cannot-inherit-the-content-from-its-parent-site-since-the-parent-site-is-already-inheriting-the-content-from-its-parent=Aquest lloc no pot heretar el contingut del seu lloc principal ja que el lloc principal està a la vegada heretant el seu contingut del seu propi principal.
 73. this-site-does-not-have-any-private-pages=Aquest lloc no cap pàgina privada.
 74. this-site-does-not-have-any-public-pages=Aquest lloc no cap pàgina pública.
 75. this-site-is-not-related-to-a-site-template=Aquest lloc no està lligat a una plantilla de lloc web.
 76. trash-entries-max-age=Antiguitat màxima dels elements de la paperera
 77. trash-entries-max-age-help=Nombre de minuts que les entrades es mantenen a la paperera de reciclatge. Les entrades que han estat a la paperera de reciclatge des de fa més d'aquest temps s'eliminen automàticament.
 78. use-the-default-language-options=Utilitza les opcions de llenguatge per defecte.
 79. view-child-sites=Mostra els llocs inferiors
 80. virtual-hosts=Amfitrions virtuals
 81. virtual-hosts-must-be-valid-domain-names=Els amfitrions virtuals han de tenir un nom de domini vàlid.
 82. you-cannot-apply-a-site-template-because-you-modified-the-display-settings-of-this-site=No podeu aplicar una plantilla de lloc perquè vareu modificar les preferències de visualització d'aquest lloc. Utilitzeu les opcions de llenguatge per defecte per a aplicar plantilles de lloc.
 83. you-cannot-enable-the-propagation-of-changes-because-you-modified-the-display-settings-of-this-site=No podeu activar la propagació de canvis perquè heu modificat les opcions de visualització d'aquest lloc. Utilitzeu les opcions de llenguatge per defecte per a propagar canvis.
 84. you-cannot-remove-a-language-that-is-the-current-default-language=No podeu suprimir un idioma que és l'idioma per defecte actual.