PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/Lib/email/test/data/msg_26.txt

http://unladen-swallow.googlecode.com/
Plain Text | 45 lines | 38 code | 7 blank | 0 comment | 0 complexity | f35f22ed2f588a3b527361f30596ad25 MD5 | raw file
 1Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
 2  (SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
 3Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
 4From: Father Time <father.time@xcar.wooster.local>
 5To: timbo@jeeves.wooster.local
 6Subject: IMAP file test
 7Message-ID: <6df65d354b.father.time@rpc.wooster.local>
 8X-Organization: Home
 9User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
10MIME-Version: 1.0
11Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
12Status: R
13X-UIDL: 319998302
14
15This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
16You either require a newer version of your software which supports MIME, or
17a separate MIME decoding utility.  Alternatively, ask the sender of this
18message to resend it in a different format.
19
20--1618492860--2051301190--113853680
21Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
22
23Simple email with attachment.
24
25
26--1618492860--2051301190--113853680
27Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
28Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
29Content-Transfer-Encoding: base64
30
31Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
32AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
33zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
34C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
35f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
36////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
378DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
38AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
39sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
40z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
41AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
42MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
43AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
44
45--1618492860--2051301190--113853680--