PageRenderTime 51ms CodeModel.GetById 36ms app.highlight 9ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/source/plugin/renren/discuz_plugin_renren_SC_GBK.xml

https://bitbucket.org/renren_platform/renren-api-discuz-sdk/
XML | 314 lines | 313 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 2a6fcf40ddeaab8ca99e9b7ea976a427 MD5 | raw file
  1<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  2<root>
  3	<item id="Title"><![CDATA[Discuz! Plugin]]></item>
  4	<item id="Version"><![CDATA[X1.5]]></item>
  5	<item id="Time"><![CDATA[2011-3-13 14:30]]></item>
  6	<item id="Data">
  7		<item id="plugin">
  8			<item id="available"><![CDATA[1]]></item>
  9			<item id="adminid"><![CDATA[1]]></item>
 10			<item id="name"><![CDATA[ÈËÈËÁ¬½Ó]]></item>
 11			<item id="identifier"><![CDATA[renren]]></item>
 12			<item id="description"><![CDATA[ÈËÈËÁ¬½Ó£¬Á¬½ÓÈËÈË
 13¹Ù·½ÂÛ̳£ºhttp://xiaozu.renren.com/xiaozu/118910/thread/
 14¹Ù·½Îĵµ£ºhttp://wiki.dev.renren.com/wiki/Renren_Connect/
 15¹Ù·½Ö÷Ò³£ºhttp://like.renren.com/connect/list]]></item>
 16			<item id="datatables"><![CDATA[]]></item>
 17			<item id="directory"><![CDATA[renren/]]></item>
 18			<item id="copyright"><![CDATA[renren]]></item>
 19			<item id="version"><![CDATA[2.7.0]]></item>
 20			<item id="__modules">
 21				<item id="0">
 22					<item id="name"><![CDATA[admincp]]></item>
 23					<item id="menu"><![CDATA[ÈËÈ˹ÜÀí]]></item>
 24					<item id="url"><![CDATA[]]></item>
 25					<item id="type"><![CDATA[3]]></item>
 26					<item id="adminid"><![CDATA[0]]></item>
 27					<item id="displayorder"><![CDATA[0]]></item>
 28					<item id="navtitle"><![CDATA[]]></item>
 29					<item id="navicon"><![CDATA[]]></item>
 30					<item id="navsubname"><![CDATA[]]></item>
 31					<item id="navsuburl"><![CDATA[]]></item>
 32				</item>
 33				<item id="1">
 34					<item id="name"><![CDATA[spacecp]]></item>
 35					<item id="menu"><![CDATA[ÈËÈËÁ¬½Ó]]></item>
 36					<item id="url"><![CDATA[]]></item>
 37					<item id="type"><![CDATA[7]]></item>
 38					<item id="adminid"><![CDATA[0]]></item>
 39					<item id="displayorder"><![CDATA[0]]></item>
 40					<item id="navtitle"><![CDATA[]]></item>
 41					<item id="navicon"><![CDATA[]]></item>
 42					<item id="navsubname"><![CDATA[]]></item>
 43					<item id="navsuburl"><![CDATA[]]></item>
 44				</item>
 45				<item id="2">
 46					<item id="name"><![CDATA[renren]]></item>
 47					<item id="menu"><![CDATA[]]></item>
 48					<item id="url"><![CDATA[]]></item>
 49					<item id="type"><![CDATA[11]]></item>
 50					<item id="adminid"><![CDATA[0]]></item>
 51					<item id="displayorder"><![CDATA[0]]></item>
 52					<item id="navtitle"><![CDATA[]]></item>
 53					<item id="navicon"><![CDATA[]]></item>
 54					<item id="navsubname"><![CDATA[]]></item>
 55					<item id="navsuburl"><![CDATA[]]></item>
 56				</item>
 57			</item>
 58		</item>
 59		<item id="version"><![CDATA[X1.5]]></item>
 60		<item id="var">
 61			<item id="0">
 62				<item id="displayorder"><![CDATA[0]]></item>
 63				<item id="title"><![CDATA[¿ªÆô×Ô¶¯Í¬²½Í·Ïñ]]></item>
 64				<item id="description"><![CDATA[]]></item>
 65				<item id="variable"><![CDATA[rr_ava]]></item>
 66				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
 67				<item id="value"><![CDATA[1]]></item>
 68				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
 69			</item>
 70			<item id="1">
 71				<item id="displayorder"><![CDATA[1]]></item>
 72				<item id="title"><![CDATA[Á¬½ÓºóËùÔÚÓû§×é]]></item>
 73				<item id="description"><![CDATA[×¢Ò⣺ÇëÉèÖÃΪÌØÊâÓû§×飬ÌØÊâ¹ÜÀí×éºÍϵͳÓû§×éÄÚµÄÓû§×飬·ñÔò»á×Ô¶¯»Ö¸´ÎªÄ¬ÈÏÓû§×é]]></item>
 74				<item id="variable"><![CDATA[rr_groupid]]></item>
 75				<item id="type"><![CDATA[group]]></item>
 76				<item id="value"><![CDATA[10]]></item>
 77				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
 78			</item>
 79			<item id="2">
 80				<item id="displayorder"><![CDATA[2]]></item>
 81				<item id="title"><![CDATA[¶îÍâÔùËÍ»ý·ÖÀàÐÍ]]></item>
 82				<item id="description"><![CDATA[ÉèÖÃͨ¹ýÈËÈËÁ¬½Ó×¢²áÓû§¶îÍâÔùË͵Ļý·ÖÀàÐÍ]]></item>
 83				<item id="variable"><![CDATA[rr_initcreditstype]]></item>
 84				<item id="type"><![CDATA[extcredit]]></item>
 85				<item id="value"><![CDATA[]]></item>
 86				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
 87			</item>
 88			<item id="3">
 89				<item id="displayorder"><![CDATA[3]]></item>
 90				<item id="title"><![CDATA[¶îÍâÔùËÍ»ý·ÖÖµ]]></item>
 91				<item id="description"><![CDATA[ÉèÖÃÔùË͵Ļý·ÖÖµ]]></item>
 92				<item id="variable"><![CDATA[rr_initcredits]]></item>
 93				<item id="type"><![CDATA[number]]></item>
 94				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
 95				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
 96			</item>
 97			<item id="4">
 98				<item id="displayorder"><![CDATA[4]]></item>
 99				<item id="title"><![CDATA[¿ªÆôemail]]></item>
100				<item id="description"><![CDATA[¿ªÆôºóΪ·Ç±ØÌîÏî]]></item>
101				<item id="variable"><![CDATA[rr_email]]></item>
102				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
103				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
104				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
105			</item>
106			<item id="5">
107				<item id="displayorder"><![CDATA[5]]></item>
108				<item id="title"><![CDATA[ºöÂÔÇ¿ÖÆÑéÖ¤¼¤»îÓÊÏä]]></item>
109				<item id="description"><![CDATA[¿ªÆôºó£¬ÓÊÏäĬÈÏΪÒÑÑéÖ¤£¬²»ÊÜ[Ç¿ÖÆÐÂÓû§ÑéÖ¤¼¤»îÓÊÏä]ÏÞÖÆ]]></item>
110				<item id="variable"><![CDATA[rr_noemailver]]></item>
111				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
112				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
113				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
114			</item>
115			<item id="6">
116				<item id="displayorder"><![CDATA[6]]></item>
117				<item id="title"><![CDATA[ÈËÈËkey]]></item>
118				<item id="description"><![CDATA[×¢Ò⣺ÊäÈëµÄÇ°ºó²»ÒªÓпոñ£¡<a href="http://app.renren.com/developers/createapp">ûÓÐÈËÈËapp£¿µ½ÕâÀïÉêÇë</a>]]></item>
119				<item id="variable"><![CDATA[api_key]]></item>
120				<item id="type"><![CDATA[text]]></item>
121				<item id="value"><![CDATA[]]></item>
122				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
123			</item>
124			<item id="7">
125				<item id="displayorder"><![CDATA[7]]></item>
126				<item id="title"><![CDATA[ÈËÈËsecret]]></item>
127				<item id="description"><![CDATA[×¢Ò⣺ÊäÈëµÄÇ°ºó²»ÒªÓпոñ]]></item>
128				<item id="variable"><![CDATA[secret]]></item>
129				<item id="type"><![CDATA[text]]></item>
130				<item id="value"><![CDATA[]]></item>
131				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
132			</item>
133
134			<item id="8">
135				<item id="displayorder"><![CDATA[8]]></item>
136				<item id="title"><![CDATA[Á¬½ÓͼƬÃû³Æ]]></item>
137				<item id="description"><![CDATA[ÉÏ´«ÖÁsource/plugin/renren/template/image/Ŀ¼£¬ÌîдͼƬµÄÈ«Ãû£¬°üÀ¨ºó׺.ͼƬΪ80*80µÄ]]></item>
138				<item id="variable"><![CDATA[rr_pic]]></item>
139				<item id="type"><![CDATA[text]]></item>
140				<item id="value"><![CDATA[discuzx.png]]></item>
141				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
142			</item>
143			<item id="9">
144				<item id="displayorder"><![CDATA[9]]></item>
145				<item id="title"><![CDATA[¿ªÆô×¢²áʱÌîдÃÜÂë]]></item>
146				<item id="description"><![CDATA[]]></item>
147				<item id="variable"><![CDATA[rr_password]]></item>
148				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
149				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
150				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
151			</item>
152			<item id="10">
153				<item id="displayorder"><![CDATA[10]]></item>
154				<item id="title"><![CDATA[¹Ø±ÕÊ×Ò³µÇ¼Èë¿Ú]]></item>
155				<item id="description"><![CDATA[Èç¹û×Ô¼ºÊÖ¶¯ÐÞ¸ÄÈËÈ˵ǽ°´Å¥Î»Ö㬿ɹرմËÏî]]></item>
156				<item id="variable"><![CDATA[rr_index]]></item>
157				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
158				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
159				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
160			</item>
161			<item id="11">
162				<item id="displayorder"><![CDATA[11]]></item>
163				<item id="title"><![CDATA[¿ªÆôÐÂÏÊÊÂÍÆËÍ]]></item>
164				<item id="description"><![CDATA[]]></item>
165				<item id="variable"><![CDATA[rr_feed]]></item>
166				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
167				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
168				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
169			</item>
170			<item id="12">
171				<item id="displayorder"><![CDATA[12]]></item>
172				<item id="title"><![CDATA[ÆôÓÃ×Ô¶¨ÒåÐÂÏÊÊÂ]]></item>
173				<item id="description"><![CDATA[ÊÇ£¬<a target="_blank" href="http://xiaozu.renren.com/xiaozu/118910/thread/333201819">ÐèÒªÉêÇëfeed.publish½Ó¿Ú</a>£»·ñ£¬¼òµ¥ÐÂÏÊÊÂÍÆËÍ£¬ÓÐÿÌìÈýÌõ·¢ËÍ´ÎÊýÏÞÖÆ]]></item>
174				<item id="variable"><![CDATA[rr_customfeed]]></item>
175				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
176				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
177				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
178			</item>
179			<item id="13">
180				<item id="displayorder"><![CDATA[13]]></item>
181				<item id="title"><![CDATA[ÆôÓÃ×Ô¶¨ÒåÐÂÏÊʸ½¼ÓͼƬ]]></item>
182				<item id="description"><![CDATA[]]></item>
183				<item id="variable"><![CDATA[rr_customfeedpic]]></item>
184				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
185				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
186				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
187			</item>
188			<item id="14">
189				<item id="displayorder"><![CDATA[14]]></item>
190				<item id="title"><![CDATA[Óû§µÚÒ»´ÎÁ¬½ÓʱĬÈÏ¿ªÆôÀ©Õ¹ÊÚȨ]]></item>
191				<item id="description"><![CDATA[·ñÔòΪÓû§Ñ¡ÔñÐÂÏÊÊÂʱ²ÅÌáʾÊÚȨ£¬½öÕë¶Ô×Ô¶¨ÒåÐÂÏÊÊÂ]]></item>
192				<item id="variable"><![CDATA[rr_permfeed]]></item>
193				<item id="type"><![CDATA[radio]]></item>
194				<item id="value"><![CDATA[0]]></item>
195				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
196			</item>
197			<item id="15">
198				<item id="displayorder"><![CDATA[15]]></item>
199				<item id="title"><![CDATA[ÈËÈ˹«¹²Ö÷Ò³ID]]></item>
200				<item id="description"><![CDATA[]]></item>
201				<item id="variable"><![CDATA[rr_homeid]]></item>
202				<item id="type"><![CDATA[number]]></item>
203				<item id="value"><![CDATA[600002889]]></item>
204				<item id="extra"><![CDATA[]]></item>
205			</item>
206		</item>
207		<item id="installfile"><![CDATA[install.php]]></item>
208		<item id="upgradefile"><![CDATA[upgrade.php]]></item>
209		<item id="language">
210			<item id="scriptlang">
211				<item id="rr_login"><![CDATA[ÈËÈËÁ¬½ÓµÇ½]]></item>
212				<item id="rr_syncsuccess"><![CDATA[ͬ²½Í·Ïñ³É¹¦]]></item>
213				<item id="rr_syncerr"><![CDATA[ͬ²½Í·Ïñ´íÎó]]></item>
214				<item id="rr_confsuccess"><![CDATA[ȨÏÞÉèÖóɹ¦]]></item>
215				<item id="rr_binddis"><![CDATA[°ó¶¨Ê§°Ü]]></item>
216				<item id="rr_isbebind"><![CDATA[´ËÈËÈËÕʺÅÒѾ­°ó¶¨¹ýÁË]]></item>
217				<item id="rr_bindsuccess"><![CDATA[°ó¶¨³É¹¦]]></item>
218				<item id="rr_unbindsuccess"><![CDATA[½â³ý°ó¶¨³É¹¦]]></item>
219				<item id="rr_welcomereg"><![CDATA[»¶Ó­×¢²á]]></item>
220				<item id="rr_welpasstip1"><![CDATA[»¶Ó­Í¨¹ýÈËÈËÁ¬½ÓµÇ½±¾ÂÛ̳£¬ÄúµÄ³õʼÃÜÂëΪ]]></item>
221				<item id="rr_welpasstip2"><![CDATA[×¢ÒâÍ×ÉƱ£¹Ü]]></item>
222				<item id="rr_welpasstip3"><![CDATA[½øÈë¡°ÉèÖÃ->ÈËÈËÁ¬½Ó->ÊÚȨÉèÖá±Ò³Ã棬½øÐÐÊÚȨÅäÖ㬿ÉÒÔ½«·¢Ìû¡¢»ØÌûͬ²½µ½ÈËÈËÍø]]></item>
223				<item id="rr_nhome"><![CDATA[´ËÓû§Î´¹«¿ªÈËÈËÖ÷Ò³]]></item>
224				<item id="rr_fhome"><![CDATA[´ËÓû§Ö»ÏòºÃÓÑ¿ª·ÅÁËÈËÈËÖ÷Ò³]]></item>
225				<item id="rr_nobind"><![CDATA[´ËÓû§Ã»Óаó¶¨ÈËÈËÁ¬½Ó]]></item>
226				<item id="rr_uid_del_des"><![CDATA[Ìáʾ£ºÉ¾³ý²Ù×÷»á½«Óë¸ÃÈËÈËÕ˺Ű󶨵ÄdiscuzÂÛ̳ÕʺÅÒ»Æðɾ³ý£¡Çë½÷É÷²Ù×÷£¬×îºÃ²»ÒªÉ¾³ý»òÕßɾ³ýÇ°ÏȽâ³ý°ó¶¨]]></item>
227				<item id="rr_search"><![CDATA[ËÑË÷]]></item>
228				<item id="rr_viewall"><![CDATA[²é¿´È«²¿]]></item>
229				<item id="rr_uid"><![CDATA[ÈËÈËUID]]></item>
230				<item id="dz_username"><![CDATA[ÂÛ̳êdzÆ]]></item>
231				<item id="rr_isbind"><![CDATA[ÊÇ·ñ°ó¶¨]]></item>
232				<item id="rr_bindtime"><![CDATA[°ó¶¨Ê±¼ä]]></item>
233				<item id="rr_edit"><![CDATA[²Ù×÷]]></item>
234				<item id="rr_del"><![CDATA[ɾ³ý]]></item>
235				<item id="rr_deleted"><![CDATA[ÒÑɾ³ý]]></item>
236				<item id="rr_reg"><![CDATA[ͨ¹ýÈËÈË×¢²á²¢°ó¶¨]]></item>
237				<item id="rr_binded"><![CDATA[ÒÑÓÐÂÛ̳ÕʺÅÊÖ¶¯°ó¶¨]]></item>
238				<item id="rr_bebind"><![CDATA[ͨ¹ýÈËÈË×¢²á²¢½â³ý°ó¶¨]]></item>
239			</item>
240			<item id="templatelang">
241				<item id="rr_dz_user"><![CDATA[´´½¨ÕʺŻò°ó¶¨ÕʺÅ]]></item>
242				<item id="dz_username"><![CDATA[ÂÛ̳êdzÆ]]></item>
243				<item id="dz_email"><![CDATA[ÂÛ̳E-mail]]></item>
244				<item id="dz_emailtip"><![CDATA[E-mailΪ·Ç±ØÌîÏî]]></item>
245				<item id="dz_password"><![CDATA[±¾Õ¾ÃÜÂë]]></item>
246				<item id="rr_avsync"><![CDATA[ͬ²½ÈËÈËÍ·Ïñ]]></item>
247				<item id="log_tip1"><![CDATA[Ö±½ÓµÇ½±¾ÂÛ̳£¬»òÕ߰󶨱¾ÂÛ̳ÒÑÓеÄÕʺÅ]]></item>
248				<item id="log_tip2"><![CDATA[°ó¶¨ÂÛ̳Õʺţ¬ÐèÒªÊäÈë±¾ÂÛ̳ÕʺŵÄÓû§ÃûºÍÃÜÂë]]></item>
249				<item id="log_tip3"><![CDATA[Äúµ±Ç°µÇ¼ÈËÈËÍøµÄÕʺŲ¢·Çµ±Ç°ÂÛ̳Óû§°ó¶¨µÄÕʺÅ]]></item>
250				<item id="log_tip4"><![CDATA[Äú¿ÉÒÔÑ¡Ôñ[Çл»]ʹÓøÃÈËÈËÕʺÅ]]></item>
251				<item id="log_tip5"><![CDATA[»ò½øÐÐ[Öصǽ]ʹÓÃÆäËûÈËÈËÕʺÅ]]></item>
252				<item id="log_first"><![CDATA[ÄãÊǵÚÒ»´ÎµÇ½±¾ÂÛ̳]]></item>
253				<item id="log_noid"><![CDATA[ÈËÈËÕʺÅÖ±½ÓµÇ½]]></item>
254				<item id="log_beid"><![CDATA[°ó¶¨ÄãµÄÂÛ̳ÕʺÅ]]></item>
255				<item id="log_rbind"><![CDATA[ÄãÔø¾­°ó¶¨¹ýÂÛ̳£¬µ«Êǽâ³ýÁË°ó¶¨]]></item>
256				<item id="log_rbindname"><![CDATA[ÄãÔø¾­°ó¶¨µÄÂÛ̳ÕʺÅ]]></item>
257				<item id="log_nowrrname"><![CDATA[µ±Ç°µÇ¼ÈËÈËÍøµÄÕʺÅ]]></item>
258				<item id="log_nowusername"><![CDATA[¸ÃÈËÈËÕʺŶÔÓ¦µÄÂÛ̳Óû§]]></item>
259				<item id="log_unbind"><![CDATA[¸ÃÈËÈËÕʺÅδ°ó¶¨]]></item>
260				<item id="rr_change"><![CDATA[Çл»]]></item>
261				<item id="rr_chglogout"><![CDATA[Öصǽ]]></item>
262				<item id="rr_cancel"><![CDATA[È¡Ïû]]></item>
263				<item id="username"><![CDATA[ÂÛ̳Óû§Ãû]]></item>
264				<item id="password"><![CDATA[ÂÛ̳ÃÜÂë]]></item>
265				<item id="security"><![CDATA[°²È«ÑéÖ¤]]></item>
266				<item id="security_question"><![CDATA[°²È«ÌáÎÊ(δÉèÖÃÇëºöÂÔ)]]></item>
267				<item id="security_question_1"><![CDATA[ĸÇ×µÄÃû×Ö]]></item>
268				<item id="security_question_2"><![CDATA[Ò¯Ò¯µÄÃû×Ö]]></item>
269				<item id="security_question_3"><![CDATA[¸¸Ç׳öÉúµÄ³ÇÊÐ]]></item>
270				<item id="security_question_4"><![CDATA[ÄãÆäÖÐһλÀÏʦµÄÃû×Ö]]></item>
271				<item id="security_question_5"><![CDATA[Äã¸öÈ˼ÆËã»úµÄÐͺÅ]]></item>
272				<item id="security_question_6"><![CDATA[Äã×îϲ»¶µÄ²Í¹ÝÃû³Æ]]></item>
273				<item id="security_question_7"><![CDATA[¼ÝʻִÕÕ×îºóËÄλÊý×Ö]]></item>
274				<item id="security_answer"><![CDATA[»Ø´ð]]></item>
275				<item id="rr_bind"><![CDATA[°ó¶¨]]></item>
276				<item id="close"><![CDATA[¹Ø±Õ]]></item>
277				<item id="login"><![CDATA[怫]]></item>
278				<item id="rr_login"><![CDATA[ÈËÈËÁ¬½ÓµÇ½]]></item>
279				<item id="rr_logout"><![CDATA[Í˳öÈËÈË]]></item>
280				<item id="rr_sharedone"><![CDATA[·ÖÏí³É¹¦]]></item>
281				<item id="rr_sharep"><![CDATA[àÅ£¬²»´í]]></item>
282				<item id="bind_id"><![CDATA[°ó¶¨ÈËÈËÕʺÅ]]></item>
283				<item id="bind_tip1"><![CDATA[Èç¹ûÄãÓÐÈËÈËÕʺţ¬¿ÉÒÔÓëÈËÈËÕʺŰó¶¨ÔÚÒ»Æð¡£ÒÔºóͨ¹ýµã»÷ÈËÈËÁ¬½Ó£¬¾Í¿ÉÒÔ½«ÓÐȤµÄÊÂÇé¸æËßÄãÈËÈËÍøµÄºÃÓÑ¡£]]></item>
284				<item id="rr_unbind"><![CDATA[½â³ý°ó¶¨]]></item>
285				<item id="bind_avsync"><![CDATA[ͬ²½Í·Ïñ]]></item>
286				<item id="bind_conf"><![CDATA[ÊÚȨÉèÖÃ]]></item>
287				<item id="bind_friend"><![CDATA[Á¬½Ó±¾Õ¾ºÃÓÑ]]></item>
288				<item id="bind_infriend"><![CDATA[ÑûÇëºÃÓÑ]]></item>
289				<item id="bind_tip2"><![CDATA[Äã¿ÉÒÔÔÚÕâÀï½â³ýÓëÈËÈËÕʺŵİó¶¨]]></item>
290				<item id="rr_id"><![CDATA[ÈËÈËÕʺÅ]]></item>
291				<item id="dz_id"><![CDATA[ÂÛ̳ÕʺÅ]]></item>
292				<item id="rr_av"><![CDATA[ÎÒÈËÈËÍøµÄÍ·Ïñ]]></item>
293				<item id="avsync_tip1"><![CDATA[¿ÉÒÔ½«ÈËÈËÍøµÄÍ·Ïñͬ²½µ½ÕâÀïÓ´¡£Í·Ïñͬ²½ºó£¬Äú¿ÉÄÜÐèҪˢÐÂһϱ¾Ò³Ãæ(°´F5¼ü)£¬²ÅÄܲ鿴×îеÄÍ·ÏñЧ¹û¡£]]></item>
294				<item id="avsync_tip2"><![CDATA[ÄãûÓеǼÈËÈËÍøËùÒÔÎÞ·¨Í¬²½Í·ÏñºÍ²é¿´ºÃÓÑ]]></item>
295				<item id="rr_homeconf"><![CDATA[ÈËÈËÖ÷Ò³¿ª·ÅȨÏÞ£º]]></item>
296				<item id="rr_homen"><![CDATA[²»¿ª·ÅÈËÈËÖ÷Ò³]]></item>
297				<item id="rr_homef"><![CDATA[½öÏò±¾Õ¾ºÃÓÑ¿ª·Å]]></item>
298				<item id="rr_homea"><![CDATA[Ïò±¾Õ¾ËùÓÐÈË¿ª·Å]]></item>
299				<item id="rr_feedconf"><![CDATA[ÈËÈËÐÂÏÊÊÂͬ²½ÉèÖãº]]></item>
300				<item id="rr_feedtip1"><![CDATA[×¢Ò⣺ÄúÐèÒªµÇ¼ÈËÈ˲ÅÄÜͬ²½µ½ÈËÈËÐÂÏÊÊÂ]]></item>
301				<item id="rr_feedthread"><![CDATA[·¢Ö÷Ìâͬ²½µ½ÈËÈËÍø]]></item>
302				<item id="rr_open_feedthread"><![CDATA[¿ªÍ¨´Ë¹¦ÄÜ]]></item>
303				<item id="rr_feedreply"><![CDATA[»Ø¸´Í¬²½µ½ÈËÈËÍø]]></item>
304				<item id="rr_submit"><![CDATA[Ìá½»]]></item>
305				<item id="rr_friend"><![CDATA[ÒѾ­Á¬½Óµ½±¾Õ¾µÄºÃÓÑ]]></item>
306				<item id="rr_invitedisc"><![CDATA[ÎÒÃÇÒ»ÆðÌÖÂÛ°É¡«¡«]]></item>
307				<item id="rr_accinvite"><![CDATA[½ÓÊÜÑûÇë]]></item>
308				<item id="rr_invite"><![CDATA[ÑûÇë]]></item>
309				<item id="rr_parden"><![CDATA[ÄúµÄêdzÆÒÑÖظ´£¬Äú¿ÉÒÔÐ޸ĻòÒÔ´ËêdzƵǽ£¬×¢²áºó²»¿ÉÐÞ¸Ä]]></item>
310				<item id="rr_home"><![CDATA[ÈËÈËÖ÷Ò³]]></item>
311			</item>
312		</item>
313	</item>
314</root>