PageRenderTime 29ms CodeModel.GetById 21ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/po/vi.po

http://github.com/sukria/Backup-Manager
Portable Object | 826 lines | 654 code | 172 blank | 0 comment | 0 complexity | 8c5c403af825fec597193b0bf7348cb4 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
  1# Vietnamese translation for Backup Manager.
  2# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
  3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
  4#
  5msgid ""
  6msgstr ""
  7"Project-Id-Version: backup-manager 0.7.10\n"
  8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9"POT-Creation-Date: 2009-07-15 20:27+0200\n"
 10"PO-Revision-Date: 2010-12-02 21:02+0100\n"
 11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 13"MIME-Version: 1.0\n"
 14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 17"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 18
 19#: ../lib/actions.sh:44
 20msgid "No backup method used."
 21msgstr "Chưa dùng phương pháp sao lưu."
 22
 23#: ../lib/actions.sh:47
 24#, sh-format
 25msgid "No such backup method: $BM_ARCHIVE_METHOD"
 26msgstr "Không có phương pháp sao lưu như vậy: $BM_ARCHIVE_METHOD"
 27
 28#: ../lib/actions.sh:56
 29#, sh-format
 30msgid "Unable to change the owner of \"$md5file\"."
 31msgstr "Không thể thay đổi người sở hữu tập tin « $md5file »."
 32
 33#: ../lib/actions.sh:58
 34#, sh-format
 35msgid "Unable to change file permissions of \"$md5file\"."
 36msgstr "Không thể thay đổi quyền hạn của tập tin « $md5file »."
 37
 38#: ../lib/actions.sh:90
 39msgid "No upload method used."
 40msgstr "Chưa dùng phương pháp tải lên."
 41
 42#: ../lib/actions.sh:93
 43#, sh-format
 44msgid "The upload method \"$method\" is not supported; skipping."
 45msgstr "Không hỗ trợ phương pháp tải lên « $method » nên bỏ qua."
 46
 47#: ../lib/actions.sh:105
 48#, sh-format
 49msgid "Cleaning $BM_REPOSITORY_ROOT"
 50msgstr "Đang xóa sạch « $BM_REPOSITORY_ROOT »"
 51
 52#: ../lib/actions.sh:118
 53#, sh-format
 54msgid "Running pre-command: $BM_PRE_BACKUP_COMMAND."
 55msgstr "Đang chạy tiền lệnh: $BM_PRE_BACKUP_COMMAND."
 56
 57#: ../lib/actions.sh:122
 58msgid "Pre-command failed. Stopping the process."
 59msgstr "Tiền lệnh bị lỗi nên ngừng tiến trình."
 60
 61#: ../lib/actions.sh:127
 62#, sh-format
 63msgid "Pre-command returned: \"$RET\" (success)."
 64msgstr "Tiền lệnh đã trả lại: « $RET » (thành công)."
 65
 66#: ../lib/actions.sh:139
 67#, sh-format
 68msgid "Running post-command: $BM_POST_BACKUP_COMMAND"
 69msgstr "Đang chạy hậu lệnh: $BM_POST_BACKUP_COMMAND"
 70
 71#: ../lib/actions.sh:143
 72msgid "Post-command failed."
 73msgstr "Hậu lệnh bị lỗi."
 74
 75#: ../lib/actions.sh:148
 76#, sh-format
 77msgid "Post-command returned: \"$RET\" (success)."
 78msgstr "Hậu lệnh đã trả lại: « $RET » (thành công)."
 79
 80#: ../lib/actions.sh:180
 81msgid "The BM_TARBALL_FILETYPE conf key is set to \"zip\" but zip is not installed."
 82msgstr "Khóa cấu hình « BM_TARBALL_FILETYPE » được đặt thành « zip » nhưng chưa cài đặt phần mềm zip."
 83
 84#: ../lib/actions.sh:185
 85msgid "The BM_TARBALL_FILETYPE conf key is set to \"bzip2\" but bzip2 is not installed."
 86msgstr "Khóa cấu hình « BM_TARBALL_FILETYPE » được đặt thành « bzip » nhưng chưa cài đặt phần mềm bzip."
 87
 88#: ../lib/actions.sh:190
 89msgid "The BM_TARBALL_FILETYPE conf key is set to \"dar\" but dar is not installed."
 90msgstr "Khóa cấu hình « BM_TARBALL_FILETYPE » được đặt thành « dar » nhưng chưa cài đặt phần mềm dar."
 91
 92#: ../lib/actions.sh:202
 93#, sh-format
 94msgid "The repository $BM_REPOSITORY_ROOT does not exist, creating it."
 95msgstr "Không có kho « $BM_REPOSITORY_ROOT » nên đang tạo nó."
 96
 97#: ../lib/backup-methods.sh:26
 98#, sh-format
 99msgid "$file_to_create: ok (${size}M,"
100msgstr "$file_to_create: được (${size}M,"
101
102#: ../lib/backup-methods.sh:54
103#, sh-format
104msgid "Unable to purge duplicates of $file_to_create"
105msgstr "Không thể tẩy các bản sao của tập tin « $file_to_create »"
106
107#: ../lib/backup-methods.sh:65
108#, fuzzy, sh-format
109msgid "Unable to change the owner of \"$file\"."
110msgstr "Không thể thay đổi người sở hữu tập tin « $md5file »."
111
112#: ../lib/backup-methods.sh:67
113#, fuzzy, sh-format
114msgid "Unable to change file permissions of \"$file\"."
115msgstr "Không thể thay đổi quyền hạn của tập tin « $md5file »."
116
117#: ../lib/backup-methods.sh:78
118#, fuzzy
119msgid "Warning, process interrupted."
120msgstr "Cảnh báo : tiến trình bị ngắt thì kho có thể bị hỏng."
121
122#: ../lib/backup-methods.sh:82
123#, fuzzy, sh-format
124msgid "Removing archive \"$bm_pending_archive\" (build interrupted)."
125msgstr "Đang gỡ bỏ kho nén « $archive »."
126
127#: ../lib/backup-methods.sh:88
128#, sh-format
129msgid "Restoring incremental-building details list: \"$bm_pending_incremental_list\"."
130msgstr ""
131
132#: ../lib/backup-methods.sh:124
133#, sh-format
134msgid "Unable to create \"$target\", check $logfile"
135msgstr "Không thể tạo đích « $target », hãy kiểm tra lại tập tin bản ghi « $logfile »"
136
137#: ../lib/backup-methods.sh:140
138#, sh-format
139msgid "File $file_to_create already exists, skipping."
140msgstr "Tập tin « $file_to_create » đã có nên bỏ qua."
141
142#: ../lib/backup-methods.sh:151
143msgid "gzip is not installed but gzip compression needed."
144msgstr ""
145
146#: ../lib/backup-methods.sh:159
147msgid "bzip2 is not installed but bzip2 compression needed."
148msgstr ""
149
150#: ../lib/backup-methods.sh:177
151#: ../lib/backup-methods.sh:201
152#, sh-format
153msgid "Unable to exec $command; check $logfile"
154msgstr "Không thể thực hiện lệnh « $command »; hãy kiểm tra lại tập tin bản ghi « $logfile »"
155
156#: ../lib/backup-methods.sh:183
157#, fuzzy, sh-format
158msgid "Compressor $compress is needed."
159msgstr "Bộ nén « $compress » cần thiết $gzip."
160
161#: ../lib/backup-methods.sh:208
162#, sh-format
163msgid "No such compressor supported: $compress."
164msgstr "Không hỗ trợ bộ nén như vậy: $compress."
165
166#: ../lib/backup-methods.sh:214
167#, sh-format
168msgid "Unable to find $file_to_create"
169msgstr "Không tìm thấy tập tin « $file_to_create »"
170
171#: ../lib/backup-methods.sh:342
172msgid "No frequency given, set BM_TARBALLINC_MASTERDATETYPE."
173msgstr "Chưa nhập tần số, đặt $BM_TARBALLINC_MASTERDATETYPE"
174
175#: ../lib/backup-methods.sh:353
176#, sh-format
177msgid "Unknown frequency: $BM_TARBALLINC_MASTERDATETYPE"
178msgstr "Không biết tần số : $BM_TARBALLINC_MASTERDATETYPE"
179
180#: ../lib/backup-methods.sh:386
181#, sh-format
182msgid "Building master backup for target: \"$dir_name\"."
183msgstr "Đang xây dựng bản sao lưu chính cho đích: « $dir_name »."
184
185#: ../lib/backup-methods.sh:515
186msgid "Tar reported a file changed during archive creation."
187msgstr ""
188
189#: ../lib/backup-methods.sh:526
190msgid "Dar reported a file changed during archive creation."
191msgstr ""
192
193#: ../lib/backup-methods.sh:564
194#, sh-format
195msgid "The archive type \"tar.bz2\" depends on the tool \"$bzip\"."
196msgstr "Kiểu kho nén « tar.bz2 » phụ thuộc vào công cụ « $bzip »."
197
198#: ../lib/backup-methods.sh:571
199#, sh-format
200msgid "The archive type \"tar.lz\" depends on the tool \"$lzma\"."
201msgstr "Kiểu kho nén « tar.lz » phụ thuộc vào công cụ « $lzma »."
202
203#: ../lib/backup-methods.sh:578
204#, sh-format
205msgid "The archive type \"zip\" depends on the tool \"$zip\"."
206msgstr "Kiểu kho nén « zip » phụ thuộc vào công cụ « $zip »."
207
208#: ../lib/backup-methods.sh:584
209#, sh-format
210msgid "The archive type \"dar\" depends on the tool \"$dar\"."
211msgstr "Kiểu kho nén « dar » phụ thuộc vào công cụ « $dar »."
212
213#: ../lib/backup-methods.sh:590
214#: ../lib/backup-methods.sh:677
215#: ../lib/backup-methods.sh:723
216#, sh-format
217msgid "The archive type \"$BM_TARBALL_FILETYPE\" is not supported."
218msgstr "Không hỗ trợ kiểu kho nén « $BM_TARBALL_FILETYPE »."
219
220#: ../lib/backup-methods.sh:651
221msgid "The configuration variable \"BM_ENCRYPTION_RECIPIENT\" must be defined."
222msgstr "Phải xác định biến cấu hình « $BM_ENCRYPTION_RECIPIENT »."
223
224#: ../lib/backup-methods.sh:657
225#, sh-format
226msgid "The encryption is not yet possible with \"$BM_TARBALL_FILETYPE\" archives."
227msgstr "Chưa có khả năng mật mã hoá kho nén kiểu « $BM_TARBALL_FILETYPE »."
228
229#: ../lib/backup-methods.sh:695
230#, sh-format
231msgid "The program \"$gpg\" is needed."
232msgstr "Cần thiết chương trình « $gpg »."
233
234#: ../lib/backup-methods.sh:704
235#: ../lib/backup-methods.sh:737
236#, sh-format
237msgid "File $file_to_check already exists, skipping."
238msgstr "Tập tin « $file_to_check » đã có nên bỏ qua."
239
240#: ../lib/backup-methods.sh:769
241#, fuzzy, sh-format
242msgid "Target \"$t\" is found in blacklist, skipping."
243msgstr "Không có đích « $t » nên bỏ qua."
244
245#: ../lib/backup-methods.sh:773
246#, sh-format
247msgid "Target \"$t\" does not exist, skipping."
248msgstr "Không có đích « $t » nên bỏ qua."
249
250#: ../lib/backup-methods.sh:849
251#: ../lib/backup-methods.sh:888
252#: ../lib/backup-methods.sh:938
253#: ../lib/backup-methods.sh:962
254#, sh-format
255msgid "Using method \"$method\"."
256msgstr "Đang dùng phương pháp « $method »."
257
258#: ../lib/backup-methods.sh:875
259msgid "1 error occurred during the tarball generation."
260msgstr "Gặp 1 lỗi trong tiến trình tạo ra kho nén « .tar »."
261
262#: ../lib/backup-methods.sh:877
263#, sh-format
264msgid "$nb_err errors occurred during the tarball generation."
265msgstr "Gặp $nb_err lỗi trong tiến trình tạo ra kho nén « .tar »."
266
267#: ../lib/backup-methods.sh:890
268#, sh-format
269msgid "The \"mysql\" method is chosen, but $mysqldump is not found."
270msgstr "Phương pháp « mysql » đã chọn còn không tìm thấy $mysqldump."
271
272#: ../lib/backup-methods.sh:900
273#, sh-format
274msgid "Using existing MySQL client configuration file: $mysql_conffile"
275msgstr ""
276
277#: ../lib/backup-methods.sh:904
278#, sh-format
279msgid "Creating a default MySQL client configuration file: $mysql_conffile"
280msgstr ""
281
282#: ../lib/backup-methods.sh:928
283#, sh-format
284msgid "Removing default MySQL client configuration file: $mysql_conffile"
285msgstr ""
286
287#: ../lib/backup-methods.sh:940
288#, sh-format
289msgid "The \"svn\" method is chosen, but $svnadmin is not found."
290msgstr "Phương pháp « svn » đã chọn còn không tìm thấy $svnadmin."
291
292#: ../lib/backup-methods.sh:946
293#, sh-format
294msgid "SVN repository \"$repository\" is not valid; skipping."
295msgstr "Kho SVN « $repository » không hợp lệ nên bỏ qua."
296
297#: ../lib/backup-methods.sh:971
298#, sh-format
299msgid "Not enough args for this archive ($archive), skipping."
300msgstr "Không đủ đối số cho kho này ($archive) nên bỏ qua."
301
302#: ../lib/backup-methods.sh:978
303msgid "Cannot create archive."
304msgstr "Không thể tạo kho."
305
306#: ../lib/burning-methods.sh:37
307#, sh-format
308msgid "Device \"/dev/$device\" is mounted on \"$m\", unmounting it."
309msgstr "Thiết bị « /dev/$device » được lắp vào « $m » nên đang tháo lắp nó."
310
311#: ../lib/burning-methods.sh:53
312#, sh-format
313msgid "MD5 checkup is only performed on disks. Please set the BM_BURNING_DEVICE in $conffile"
314msgstr "Việc tổng kiểm MD5 được thực hiện chỉ trên đĩa. Hãy đặt giá trị thiết bị ghi « BM_BURNING_DEVICE » trong tập tin cấu hình « $conffile »"
315
316#: ../lib/burning-methods.sh:59
317#, sh-format
318msgid "The mount point $mount_point is not there."
319msgstr "Không có điểm lắp « $mount_point »."
320
321#: ../lib/burning-methods.sh:66
322#, sh-format
323msgid "Mounting $BM_BURNING_DEVICE on $mount_point."
324msgstr "Đang lắp thiết bị ghi « $BM_BURNING_DEVICE » vào điểm lắp « $mount_point »."
325
326#: ../lib/burning-methods.sh:90
327#, sh-format
328msgid "Checking MD5 sum for $base_file:"
329msgstr "Đang kiểm tra tổng MD5 cho tập tin cơ bản « $base_file »:"
330
331#: ../lib/burning-methods.sh:109
332#, sh-format
333msgid "$str ok."
334msgstr "$str được."
335
336#: ../lib/burning-methods.sh:112
337#, sh-format
338msgid "$str failed (read error)."
339msgstr "$str bị lỗi (lỗi đọc)."
340
341#: ../lib/burning-methods.sh:116
342#, sh-format
343msgid "$str failed (MD5 hash mismatch)."
344msgstr "$str bị lỗi (tổng MD5 sai khớp)."
345
346#: ../lib/burning-methods.sh:123
347msgid "Errors encountered during MD5 checks."
348msgstr "Gặp lỗi trong các việc kiểm tra kiểu MD5."
349
350#: ../lib/burning-methods.sh:127
351#, sh-format
352msgid "Unable to unmount the mount point $mount_point"
353msgstr "Không thể tháo lắp điểm lắp « $mount_point »"
354
355#: ../lib/burning-methods.sh:128
356#, sh-format
357msgid "Unable to remove the mount point $mount_point"
358msgstr "Không thể gỡ bỏ điểm lắp « $mount_point »"
359
360#: ../lib/burning-methods.sh:147
361msgid "No burning method used."
362msgstr "Chưa dùng phương pháp ghi."
363
364#: ../lib/burning-methods.sh:171
365#, sh-format
366msgid "Number of files to burn: $nb_file."
367msgstr "Số tập tin cần ghi: $nb_file."
368
369#: ../lib/burning-methods.sh:173
370#, sh-format
371msgid "Nothing to burn for the $BM__BURNING_DATE, try the '--burn <date>' switch."
372msgstr "Không có gì cần ghi vào ngày $BM__BURNING_DATE, hãy thử cái chuyển « --burn <ngày> »."
373
374#: ../lib/burning-methods.sh:202
375#: ../lib/burning-methods.sh:227
376#, sh-format
377msgid "Burning archives of $BM__BURNING_DATE."
378msgstr "Đang ghi các kho của ngày $BM__BURNING_DATE."
379
380#: ../lib/burning-methods.sh:207
381#, sh-format
382msgid "Cannot burn archives of the $BM__BURNING_DATE, too big: ${size}M, must fit in $BM_BURNING_MAXSIZE"
383msgstr "Không thể ghi các kho của ngày $BM__BURNING_DATE vì quá lớn: ${size}M phải vừa trong vùng $BM_BURNING_MAXSIZE"
384
385#: ../lib/burning-methods.sh:231
386msgid "Burning the whole archives."
387msgstr "Đang ghi toàn bộ kho."
388
389#: ../lib/burning-methods.sh:236
390#, sh-format
391msgid "Trying to burn $BM_REPOSITORY_ROOT ($size MB) in interactive mode."
392msgstr "Đang thử ghi « $BM_REPOSITORY_ROOT » ($size MB) trong chế độ tương tác."
393
394#: ../lib/burning-methods.sh:267
395#, sh-format
396msgid "Redirecting burning logs into $logfile"
397msgstr "Đang chuyển hướng các bản ghi về ghi dữ liệu sang tập tin bản ghi « $logfile »"
398
399#: ../lib/burning-methods.sh:272
400#, sh-format
401msgid "Forcing dev=${BM_BURNING_DEVFORCED} for cdrecord commands."
402msgstr "Đang buộc giá trị « dev=${BM_BURNING_DEVFORCED} » cho các lệnh cdrecord (ghi vào đĩa CD)."
403
404#: ../lib/burning-methods.sh:280
405#, sh-format
406msgid "DVD+R(W) burning requires $growisofs, aborting."
407msgstr "Việc ghi vào đĩa DVD+R(W) cần thiết « $growisofs » nên hủy bỏ."
408
409#: ../lib/burning-methods.sh:283
410#, sh-format
411msgid "Exporting archives to the DVD+R(W) disc in $BM_BURNING_DEVICE."
412msgstr "Đang xuất khẩu các kho vào đĩa DVD+R(W) trong thiết bị ghi $BM_BURNING_DEVICE."
413
414#: ../lib/burning-methods.sh:287
415#: ../lib/burning-methods.sh:307
416#: ../lib/burning-methods.sh:319
417#: ../lib/burning-methods.sh:325
418#: ../lib/burning-methods.sh:338
419#, sh-format
420msgid "failed, check $logfile"
421msgstr "bị lỗi, hãy kiểm tra xem bản ghi « $logfile »"
422
423#: ../lib/burning-methods.sh:292
424#, sh-format
425msgid "DVD-R(W) burning requires $growisofs, aborting."
426msgstr "Việc ghi vào đĩa DVD-R(W) cần thiết « $growisofs » nên hủy bỏ."
427
428#: ../lib/burning-methods.sh:295
429#, sh-format
430msgid "DVD-R(W) burning requires $dvdrwformat, aborting."
431msgstr "Việc ghi vào đĩa DVD-R(W) cần thiết « $dvdrwformat » nên hủy bỏ."
432
433#: ../lib/burning-methods.sh:298
434#, sh-format
435msgid "Blanking the DVD-R(W) disc in $BM_BURNING_DEVICE"
436msgstr "Đang xóa trắng đĩa DVD-R(W) trong thiết bị ghi $BM_BURNING_DEVICE"
437
438#: ../lib/burning-methods.sh:302
439#, sh-format
440msgid "Unable to blank the DVD-R(W) disc (check $logfile)."
441msgstr "Không thể xoá trắng đĩa DVD-R(W), hãy kiểm tra lại tập tin bản ghi « $logfile »."
442
443#: ../lib/burning-methods.sh:304
444#, sh-format
445msgid "Exporting archives to the DVD-R(W) disc in $BM_BURNING_DEVICE."
446msgstr "Đang xuất khẩu các kho vào đĩa DVD-R(W) trong thiết bị ghi $BM_BURNING_DEVICE."
447
448#: ../lib/burning-methods.sh:312
449#: ../lib/burning-methods.sh:330
450#, sh-format
451msgid "CD-R(W) burning requires $cdrecord, aborting."
452msgstr "Việc ghi vào đĩa CD-R(W) cần thiết « $cdrecord » nên hủy bỏ."
453
454#: ../lib/burning-methods.sh:315
455#, sh-format
456msgid "Blanking the CDRW in $BM_BURNING_DEVICE."
457msgstr "Đang xóa trắng đĩa CD-RW trong thiết bị ghi $BM_BURNING_DEVICE."
458
459#: ../lib/burning-methods.sh:321
460#: ../lib/burning-methods.sh:333
461#, sh-format
462msgid "Burning data to $BM_BURNING_DEVICE."
463msgstr "Đang ghi dữ liệu vào $BM_BURNING_DEVICE."
464
465#: ../lib/burning-methods.sh:342
466msgid "Nothing to burn."
467msgstr "Không có gì cần ghi."
468
469#: ../lib/burning-methods.sh:346
470#, sh-format
471msgid "The requested burning method is not supported, check BM_BURNING_METHOD in $conffile"
472msgstr "Không hỗ trợ phương pháp ghi đã yêu cầu: hãy kiểm tra lại « BM_BURNING_METHOD » trong tập tin cấu hình « $conffile »"
473
474#: ../lib/burning-methods.sh:402
475#, sh-format
476msgid "Not burning $file because it does not fit in the disk."
477msgstr "Không đang ghi tập tin « $file » vì không đủ chỗ còn lại trên đĩa."
478
479#: ../lib/burning-methods.sh:443
480#, sh-format
481msgid "No such index file: \"$index_file\"."
482msgstr "Không có tập tin chỉ mục như vậy: « $index_file »."
483
484#: ../lib/burning-methods.sh:485
485msgid "The burning process will need one disk."
486msgstr "Tiến trình ghi sẽ cần có một đĩa."
487
488#: ../lib/burning-methods.sh:487
489#, sh-format
490msgid "The burning process will need $number_of_indexes disks."
491msgstr "Tiến trình ghi sẽ cần có $number_of_indexes đĩa."
492
493#: ../lib/burning-methods.sh:499
494#, sh-format
495msgid "Burning content of $index"
496msgstr "Đang ghi nội dung của « $index »"
497
498#: ../lib/dialog.sh:27
499msgid "Output:"
500msgstr "Kết xuất:"
501
502#: ../lib/dialog.sh:28
503msgid "Print this short help message."
504msgstr "Hiển thị trợ giúp ngắn này."
505
506#: ../lib/dialog.sh:29
507msgid "Print version number."
508msgstr ""
509
510#: ../lib/dialog.sh:30
511msgid "Print what happens on STDOUT."
512msgstr "In ra thiết bị xuất chuẩn."
513
514#: ../lib/dialog.sh:31
515#, fuzzy
516msgid "Print debug messages on STDOUT."
517msgstr "In ra thiết bị xuất chuẩn."
518
519#: ../lib/dialog.sh:32
520msgid "Disable warnings."
521msgstr "Tắt mọi cảnh báo."
522
523#: ../lib/dialog.sh:35
524msgid "Single actions:"
525msgstr "Hành động đơn:"
526
527#: ../lib/dialog.sh:36
528msgid "Just upload the files of the day."
529msgstr "Tải lên chỉ những tập tin của hôm nay."
530
531#: ../lib/dialog.sh:37
532msgid "Just burn the files of the day."
533msgstr "Ghi chỉ những tập tin của hôm nay."
534
535#: ../lib/dialog.sh:38
536msgid "Just test the md5 sums."
537msgstr "Kiểm tra chỉ tổng MD5."
538
539#: ../lib/dialog.sh:39
540msgid "Just purge old archives."
541msgstr "Tẩy chỉ các kho cũ."
542
543#: ../lib/dialog.sh:42
544msgid "Behaviour:"
545msgstr "Ứng xử :"
546
547#: ../lib/dialog.sh:43
548msgid "Choose an alternate config file."
549msgstr "Chọn tập tin cấu hình thay thế."
550
551#: ../lib/dialog.sh:44
552msgid "Force overwrite of existing archives."
553msgstr "Buộc ghi đè lên các kho đã có."
554
555#: ../lib/dialog.sh:47
556msgid "Unwanted actions:"
557msgstr "Hành động vô ích:"
558
559#: ../lib/dialog.sh:48
560msgid "Disable the upload process."
561msgstr "Tắt tiến trình tải lên."
562
563#: ../lib/dialog.sh:49
564msgid "Disable the burning process."
565msgstr "Tắt tiến trình ghi."
566
567#: ../lib/dialog.sh:50
568msgid "Disable the purge process."
569msgstr "Tắt tiến trình tẩy."
570
571#: ../lib/dialog.sh:64
572#: ../lib/dialog.sh:83
573msgid "Not in interactive mode, cannot continue."
574msgstr "Không phải trong chế độ tương tác nên không thể tiếp tục."
575
576#: ../lib/files.sh:79
577#: ../lib/files.sh:94
578msgid "No path given."
579msgstr "Chưa nhập đường dẫn."
580
581#: ../lib/files.sh:169
582#, sh-format
583msgid "Removing lock for old PID, $pid is not running."
584msgstr "Đang gỡ bỏ khóa cho PID cũ, tiến trình số $pid không đang chạy."
585
586#: ../lib/files.sh:179
587#, sh-format
588msgid "A backup-manager process ($pid) is already running with the conffile $conffile"
589msgstr "Một tiến trình backup-manager ($pid) đang chạy với tập tin cấu hình « $conffile »."
590
591#: ../lib/files.sh:183
592#: ../lib/files.sh:189
593#, sh-format
594msgid "Getting lock for backup-manager $pid with $conffile"
595msgstr "Đang lấy khóa cho backup-manager $pid với tập tin cấu hình « $conffile »"
596
597#: ../lib/files.sh:192
598msgid "failed (check the file permissions)."
599msgstr "bị lỗi (hãy kiểm tra lại quyền hạn tập tin)."
600
601#: ../lib/files.sh:280
602#, sh-format
603msgid "$file is not a regular file."
604msgstr "$file không phải là tập tin chuẩn."
605
606#: ../lib/files.sh:305
607#, sh-format
608msgid "Removing obsolete master backup: \"$file\"."
609msgstr "Đang gỡ bỏ bản sao lưu chính cũ : « $file »."
610
611#: ../lib/files.sh:313
612#, sh-format
613msgid "Removing obsolete master backup (isolated): \"$file\"."
614msgstr "Đang gỡ bỏ bản sao lưu chính cũ (cô lập): « $file »."
615
616#: ../lib/files.sh:320
617#, sh-format
618msgid "Removing archive \"$file\"."
619msgstr "Đang gỡ bỏ kho nén « $file »."
620
621#: ../lib/files.sh:342
622msgid "Directory given was not found."
623msgstr "Không tìm thấy thư mục đã cho."
624
625#: ../lib/files.sh:363
626#, sh-format
627msgid "Removing archive \"$archive\"."
628msgstr "Đang gỡ bỏ kho nén « $archive »."
629
630#: ../lib/files.sh:387
631#, sh-format
632msgid "The given file does not exist: $file_to_create"
633msgstr "Không có tập tin đã cho : $file_to_create"
634
635#: ../lib/files.sh:392
636msgid "No file given."
637msgstr "Chưa nhập tập tin."
638
639#: ../lib/files.sh:397
640#: ../lib/files.sh:399
641#: ../lib/files.sh:413
642msgid "Unable to get date from file."
643msgstr "Không thể lấy ngày tháng từ tập tin."
644
645#: ../lib/files.sh:403
646msgid "Unable to find the pattern of the file."
647msgstr "Không tìm thấy mẫu của tập tin."
648
649#: ../lib/files.sh:419
650#, sh-format
651msgid "Unable to find the md5 hash of file \"$file\" in file \"$md5file\"."
652msgstr "Không tìm thấy tổng MD5 của tập tin « $file » trong tập tin « $md5file »."
653
654#: ../lib/files.sh:425
655#, sh-format
656msgid "$file is a duplicate of $file_to_create (using symlink)."
657msgstr "Tập tin « $file » là bản sao của tập tin « $file_to_create » (dùng liên kết tượng trưng)."
658
659#: ../lib/logger.sh:144
660#: ../backup-manager:257
661msgid "Unable to exec post-command."
662msgstr "Không thể thực hiện hậu lệnh."
663
664#: ../lib/logger.sh:146
665msgid "Releasing lock"
666msgstr "Đang nhả khóa"
667
668#: ../lib/md5sum.sh:30
669msgid "Internal error: bad usage of function get_md5sum_from_file()"
670msgstr "Lỗi nội bộ : dùng sai hàm « get_md5sum_from_file() »"
671
672#: ../lib/md5sum.sh:34
673#, sh-format
674msgid "No md5file found: $md5file"
675msgstr "Không tìm thấy tập tin MD5: $md5file"
676
677#: ../lib/md5sum.sh:82
678#, sh-format
679msgid "Archive given does not exist in the repository: $archive"
680msgstr "Kho nén đã cho không nằm trong kho lưu: $archive"
681
682#: ../lib/sanitize.sh:32
683#, sh-format
684msgid "The configuration key $key is not set, using \"$default\"."
685msgstr "Chưa đặt khóa cấu hình « $key » nên dùng mặc định « $default »."
686
687#: ../lib/sanitize.sh:43
688#, sh-format
689msgid "The configuration key \"$deprecated_key\" is deprecated, you should rename it \"$new_key\". Using \"$deprecated_value\"."
690msgstr "Khóa cấu hình « $deprecated_key » bị phản đối nên bạn hãy thay đổi tên nó thành « $new_key ». Như thế thì đang sử dụng « $deprecated_value »."
691
692#: ../lib/sanitize.sh:84
693#, sh-format
694msgid "The configuration key $key is not set but $keymandatory is enabled."
695msgstr "Khóa cấu hình « $key » chưa được đặt còn « $keymandatory » đã được bật."
696
697#: ../lib/sanitize.sh:100
698#, sh-format
699msgid "Deprecated boolean, $key is set to \"yes\", setting \"true\" instead."
700msgstr "Biểu thực bun bị phản đối, khóa « $key » được lập thành « yes » (có) nên lập nó thành « true » (đúng) thay thế."
701
702#: ../lib/sanitize.sh:105
703#, sh-format
704msgid "Deprecated boolean, $key is set to \"no\", setting \"false\" instead."
705msgstr "Biểu thực bun bị phản đối, khóa « $key » được lập thành « nó » (không) nên lập nó thành « false » (sai) thay thế."
706
707#: ../lib/sanitize.sh:128
708#, sh-format
709msgid "Unable to create BM_TEMP_DIR: \"$BM_TEMP_DIR\"."
710msgstr ""
711
712#: ../lib/sanitize.sh:166
713msgid "BM_TARBALLINC_MASTERDATEVALUE should not be greater than 6, falling back to 0"
714msgstr ""
715
716#: ../lib/sanitize.sh:276
717#, sh-format
718msgid "When validating the configuration file $conffile, $nb_warnings warnings were found."
719msgstr "Gặp $nb_warnings cảnh báo khi hợp lệ hóa tập tin cấu hình « $conffile »."
720
721#: ../lib/upload-methods.sh:38
722msgid "Using the upload method \"ssh\"."
723msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « ssh »."
724
725#: ../lib/upload-methods.sh:47
726#: ../lib/upload-methods.sh:85
727msgid "No valid destination found, SSH upload not possible."
728msgstr "Không tìm thấy đích hợp lệ nên không thể tải lên bằng SSH."
729
730#: ../lib/upload-methods.sh:68
731#, sh-format
732msgid "Error reported by backup-manager-upload for method \"scp\", check \"$logfile\"."
733msgstr "Lỗi được thông báo bởi tiến trình tải lên « backup-manager-upload » đối với phương pháp « scp », hãy kiểm tra tập tin bản ghi « $logfile »."
734
735#: ../lib/upload-methods.sh:76
736msgid "Using the upload method \"ssh-gpg\"."
737msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « ssh-gpg »."
738
739#: ../lib/upload-methods.sh:88
740msgid "No gpg recipient given. Argument is mandatory if upload method ssh-gpg is used."
741msgstr "Chưa nhập người nhận gpg. Đối số bắt buộc phải nhập nếu phương pháp tải lên « ssh-gpg » được dùng."
742
743#: ../lib/upload-methods.sh:105
744#, sh-format
745msgid "Error reported by backup-manager-upload for method \"ssh-gpg\", check \"$logfile\"."
746msgstr "Lỗi được thông báo bởi tiến trình tải lên « backup-manager-upload » đối với phương pháp « ssh-gpg », hãy kiểm tra tập tin bản ghi « $logfile »."
747
748#: ../lib/upload-methods.sh:112
749msgid "Using the upload method \"ftp\"."
750msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « ftp »."
751
752#: ../lib/upload-methods.sh:122
753msgid "No valid destination found, FTP upload not possible."
754msgstr "Không tìm thấy đích hợp lệ nên không thể tải lên bằng FTP."
755
756#: ../lib/upload-methods.sh:138
757#, sh-format
758msgid "Error reported by backup-manager-upload for method \"ftp\", check \"$logfile\"."
759msgstr "Lỗi được thông báo bởi tiến trình tải lên « backup-manager-upload » đối với phương pháp « ftp », hãy kiểm tra tập tin bản ghi « $logfile »."
760
761#: ../lib/upload-methods.sh:146
762msgid "Using the upload method \"S3\"."
763msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « S3 »."
764
765#: ../lib/upload-methods.sh:168
766#, sh-format
767msgid "Error reported by backup-manager-upload for method \"s3\", check \"$logfile\"."
768msgstr "Lỗi được thông báo bởi tiến trình tải lên « backup-manager-upload » đối với phương pháp « s3 », hãy kiểm tra tập tin bản ghi « $logfile »."
769
770#: ../lib/upload-methods.sh:174
771#, sh-format
772msgid "Uploading $directory to ${host}:${BM_UPLOAD_RSYNC_DESTINATION}"
773msgstr "Đang tải thư mục « $directory » lên máy « ${host} »:${BM_UPLOAD_RSYNC_DESTINATION}"
774
775#: ../lib/upload-methods.sh:185
776msgid "Need a key to use rsync (set BM_UPLOAD_SSH_USER, BM_UPLOAD_SSH_KEY)."
777msgstr "Cần thiết khóa để chạy tiến trình đồng bộ hoá rsync (đặt « BM_UPLOAD_SSH_USER, BM_UPLOAD_SSH_KEY »)"
778
779#: ../lib/upload-methods.sh:196
780#, sh-format
781msgid "Upload of $directory with rsync failed; check $logfile."
782msgstr "Lỗi tải lên thư mục « $directory » bằng rsync; hãy kiểm tra lại tập tin bản ghi « $logfile »."
783
784#: ../lib/upload-methods.sh:215
785msgid "No valid destination found, RSYNC upload not possible."
786msgstr "Không tìm thấy đích hợp lệ nên không thể tải lên bằng RSYNC."
787
788#: ../lib/upload-methods.sh:234
789msgid "No hosts given to the rsync method, set BM_UPLOAD_RSYNC_HOSTS."
790msgstr "Chưa xác định máy đối với phương pháp rsync, hãy đặt « BM_UPLOAD_RSYNC_HOSTS »."
791
792#: ../lib/upload-methods.sh:241
793msgid "Using the upload method \"rsync\"."
794msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « rsync »."
795
796#: ../lib/upload-methods.sh:248
797msgid "Using the upload method \"rsync-snapshots\"."
798msgstr "Đang dùng phương pháp tải lên « rsync-snapshots »."
799
800#: ../backup-manager:127
801msgid "The -b option must be followed by a valid date (YYYYMMDD)."
802msgstr "Tùy chọn « -b » phải có một ngày tháng hợp lệ theo sau (NNNNTTnn)."
803
804#: ../backup-manager:162
805msgid "The -c option must be followed by an existing filename."
806msgstr "Tùy chọn « -c » phải có một tên tập tin tồn tại theo sau."
807
808#: ../backup-manager:202
809msgid "Unable to exec the pre-command"
810msgstr "Không thể thực hiện tiền lệnh"
811
812#~ msgid "Internal error: wrong call to bm_merge_incremental_backups()."
813#~ msgstr "Lỗi nội bộ : cuộc gọi sai cho « bm_merge_incremental_backups() »."
814
815#~ msgid "Unable to change the owner of \"$file_to_create\"."
816#~ msgstr "Không thể thay đổi người sở hữu tập tin « $file_to_create »."
817
818#~ msgid "Unable to change file permissions of \"$file_to_create\"."
819#~ msgstr "Không thể thay đổi quyền hạn của tập tin « $file_to_create »."
820
821#, fuzzy
822#~ msgid "Compressor $compress requires $gzip."
823#~ msgstr "Bộ nén « $compress » cần thiết $bzip."
824
825#~ msgid "Compressor $compress requires $bzip."
826#~ msgstr "Bộ nén « $compress » cần thiết $bzip."