PageRenderTime 18ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/documentation/manual/cs/module_specs/Zend_Json-Objects.xml

https://github.com/decaoz/zf1
XML | 43 lines | 40 code | 0 blank | 3 comment | 0 complexity | 9492f5a443c6f6aeb3bcd23bdecf25d2 MD5 | raw file
 1<sect1 id="zend.json.objects">
 2  <title>JSON Objekty</title>
 3  <para>
 4    Při převádění PHP objektů do JSON, budou veškere vlastnosti označené
 5    jako public převedeny do JSON objektu.
 6  </para>
 7  <para>
 8    JSON nedovoluje reference na objekt, takže je třeba dávat pozor a
 9    nepřevádět objekty s rekurzivními referencemi. Pokud máte problémy
10    s rekurzemi, <code>Zend_Json::encode()</code> a
11    <code>Zend_Json_Encoder::encode()</code> umožňují volitelný druhý
12    parametr, zda se mají kontrolovat rekurze; pokud je objekt serializován
13    dvakrát, bude vyhozena výjimka.
14  </para>
15  <para>
16    Dekódování JSON objektů je komplikovanější, nicméně Javascriptové
17    objekty jsou nejvíce podobné asociativním polím v PHP. Někteří lidé
18    navrhují předávání identifikátoru třídy a naplnění instance objektu
19    daty ve formátu klíč/hodnota z JSON objektu; jiní si myslí, že by to
20    způsobilo značné bezpečnostní riziko.
21  </para>
22  <para>
23    Defaultně, <code>Zend_Json</code> dekóduje JSON objekty jako asociativní
24    pole. Nicméně, pokud vyžadujete vrácení objektu, můžete to určit takto:
25  </para>
26  <programlisting role="php"><![CDATA[<?php
27// Dekódovat JSON objekty jako PHP objekty
28$phpNative = Zend_Json::decode($encodedValue, Zend_Json::TYPE_OBJECT);]]>
29  </programlisting>
30  <para>
31    Jakýkoliv objekt takto převedený je typu <code>StdClass</code>
32    s vlastnostmi odpovídajícími dvojicím klíč/hodnota z JSON zápisu.
33  </para>
34  <para>
35    Doporučení Zend Frameworku je, že každý vývojář by se měl rozhodnout
36    jak dekódovat JSON objekty. Pokud je potřeba vytvořit objekt daného
37    typu, tak může být vytvořen vlastním kódem a naplněn hodnotami
38    získanými dekódováním pomocí <code>Zend_Json</code>.
39  </para>
40</sect1>
41<!--
42vim:se ts=4 sw=4 et:
43-->