PageRenderTime 51ms CodeModel.GetById 43ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/thirdparty/InnoSetup/InnoSetup/Languages/Czech.isl

https://github.com/the-Arioch/jcl
Unknown | 318 lines | 281 code | 37 blank | 0 comment | 0 complexity | d3d00c6ca596688964208b65e4c26760 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1; *******************************************************
 2; ***                         ***
 3; *** Inno Setup version 5.1.11+ Czech messages    ***
 4; ***                         ***
 5; *** Original Author:                ***
 6; ***                         ***
 7; ***  Ivo Bauer (bauer@ozm.cz)           ***
 8; ***                         ***
 9; *** Contributors:                  ***
 10; ***                         ***
 11; ***  Lubos Stanek (lubek@users.sourceforge.net)  ***
 12; ***  Vitezslav Svejdar (vitezslav.svejdar@cuni.cz) ***
 13; ***                         ***
 14; *******************************************************
 15;
 16; Copyright (C) 1997-2007 Jordan Russell. All rights reserved.
 17; Translations (C) 2002-2007 Original Author and Contributors. All rights reserved.
 18;
 19; The contents of this file are subject to the Inno Setup License (the "License").
 20; You may obtain a copy of the License at http://www.jrsoftware.org/files/is/license.txt
 21;
 22; $jrsoftware: issrc/Files/Languages/Czech.isl,v 1.18 2007/02/27 18:22:41 jr Exp $
 23
 24[LangOptions]
 25LanguageName=<010C>e<0161>tina
 26LanguageID=$0405
 27LanguageCodePage=1250
 28
 29[Messages]
 30
 31; *** Application titles
 32SetupAppTitle=Pr?vodce instalac?
 33SetupWindowTitle=Pr?vodce instalac? - %1
 34UninstallAppTitle=Pr?vodce odinstalac?
 35UninstallAppFullTitle=Pr?vodce odinstalac? - %1
 36
 37; *** Misc. common
 38InformationTitle=Informace
 39ConfirmTitle=Potvrzen?
 40ErrorTitle=Chyba
 41
 42; *** SetupLdr messages
 43SetupLdrStartupMessage=V?t? V?s pr?vodce instalac? produktu %1. Chcete pokra?ovat?
 44LdrCannotCreateTemp=Nelze vytvo?it do?asn? soubor. Pr?vodce instalac? bude ukon?en
 45LdrCannotExecTemp=Nelze spustit soubor v do?asn? slo?ce. Pr?vodce instalac? bude ukon?en
 46
 47; *** Startup error messages
 48LastErrorMessage=%1.%n%nChyba %2: %3
 49SetupFileMissing=Instala?n? slo?ka neobsahuje soubor %1. Opravte pros?m tuto chybu nebo si opat?ete novou kopii tohoto produktu.
 50SetupFileCorrupt=Soubory pr?vodce instalac? jsou po?kozeny. Opat?ete si pros?m novou kopii tohoto produktu.
 51SetupFileCorruptOrWrongVer=Soubory pr?vodce instalac? jsou po?kozeny nebo se neslu?uj? s touto verz? pr?vodce instalac?. Opravte pros?m tuto chybu nebo si opat?ete novou kopii tohoto produktu.
 52NotOnThisPlatform=Tento produkt nelze spustit ve %1.
 53OnlyOnThisPlatform=Tento produkt mus? b?t spu?t?n ve %1.
 54OnlyOnTheseArchitectures=Tento produkt lze nainstalovat pouze ve verz?ch MS Windows s podporou architektury procesor?:%n%n%1
 55MissingWOW64APIs=Aktu?ln? verze MS Windows postr?d? funkce, kter? vy?aduje pr?vodce instalac? pro 64-bitovou instalaci. Opravte pros?m tuto chybu nainstalov?n?m aktualizace Service Pack %1.
 56WinVersionTooLowError=Tento produkt vy?aduje %1 verzi %2 nebo vy???.
 57WinVersionTooHighError=Tento produkt nelze nainstalovat ve %1 verzi %2 nebo vy???.
 58AdminPrivilegesRequired=K instalaci tohoto produktu mus?te b?t p?ihl??eni s pr?vy administr?tora.
 59PowerUserPrivilegesRequired=K instalaci tohoto produktu mus?te b?t p?ihl??eni s pr?vy administr?tora nebo ?lena skupiny Power Users.
 60SetupAppRunningError=Pr?vodce instalac? zjistil, ?e produkt %1 je nyn? spu?t?n.%n%nUkon?ete pros?m v?echny spu?t?n? instance tohoto produktu a pokra?ujte klepnut?m na tla??tko OK nebo ukon?ete instalaci tla??tkem Storno.
 61UninstallAppRunningError=Pr?vodce odinstalac? zjistil, ?e produkt %1 je nyn? spu?t?n.%n%nUkon?ete pros?m v?echny spu?t?n? instance tohoto produktu a pokra?ujte klepnut?m na tla??tko OK nebo ukon?ete odinstalaci tla??tkem Storno.
 62
 63; *** Misc. errors
 64ErrorCreatingDir=Pr?vodce instalac? nemohl vytvo?it slo?ku "%1"
 65ErrorTooManyFilesInDir=Nelze vytvo?it soubor ve slo?ce "%1", proto?e tato slo?ka ji? obsahuje p??li? mnoho soubor?
 66
 67; *** Setup common messages
 68ExitSetupTitle=Ukon?it pr?vodce instalac?
 69ExitSetupMessage=Instalace nebyla zcela dokon?ena. Jestli?e nyn? pr?vodce instalac? ukon??te, produkt nebude nainstalov?n.%n%nPr?vodce instalac? m??ete znovu spustit kdykoliv jindy a instalaci dokon?it.%n%nChcete pr?vodce instalac? ukon?it?
 70AboutSetupMenuItem=&O pr?vodci instalac?...
 71AboutSetupTitle=O pr?vodci instalac?
 72AboutSetupMessage=%1 verze %2%n%3%n%n%1 domovsk? str?nka:%n%4
 73AboutSetupNote=
 74TranslatorNote=Czech translation maintained by Ivo Bauer (bauer@ozm.cz), Lubos Stanek (lubek@users.sourceforge.net) and Vitezslav Svejdar (vitezslav.svejdar@cuni.cz)
 75
 76; *** Buttons
 77ButtonBack=< &Zp?t
 78ButtonNext=&Dal?? >
 79ButtonInstall=&Instalovat
 80ButtonOK=OK
 81ButtonCancel=Storno
 82ButtonYes=&Ano
 83ButtonYesToAll=Ano &v?em
 84ButtonNo=&Ne
 85ButtonNoToAll=N&e v?em
 86ButtonFinish=&Dokon?it
 87ButtonBrowse=&Proch?zet...
 88ButtonWizardBrowse=&Proch?zet...
 89ButtonNewFolder=&Vytvo?it novou slo?ku
 90
 91; *** "Select Language" dialog messages
 92SelectLanguageTitle=V?b?r jazyka pr?vodce instalac?
 93SelectLanguageLabel=Zvolte jazyk, kter? se m? pou??t p?i instalaci:
 94
 95; *** Common wizard text
 96ClickNext=Pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal?? nebo ukon?ete pr?vodce instalac? tla??tkem Storno.
 97BeveledLabel=
 98BrowseDialogTitle=Vyhledat slo?ku
 99BrowseDialogLabel=Z n??e uveden?ho seznamu vyberte slo?ku a klepn?te na OK.
100NewFolderName=Nov? slo?ka
101
102; *** "Welcome" wizard page
103WelcomeLabel1=V?t? V?s pr?vodce instalac? produktu [name].
104WelcomeLabel2=Produkt [name/ver] bude nainstalov?n na V?? po??ta?.%n%nD??ve ne? budete pokra?ovat, doporu?uje se ukon?it ve?ker? spu?t?n? aplikace.
105
106; *** "Password" wizard page
107WizardPassword=Heslo
108PasswordLabel1=Tato instalace je chr?n?na heslem.
109PasswordLabel3=Zadejte pros?m heslo a pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal??. P?i zad?v?n? hesla rozli?ujte mal? a velk? p?smena.
110PasswordEditLabel=&Heslo:
111IncorrectPassword=Zadan? heslo nen? spr?vn?. Zkuste to pros?m znovu.
112
113; *** "License Agreement" wizard page
114WizardLicense=Licen?n? smlouva
115LicenseLabel=D??ve ne? budete pokra?ovat, p?e?t?te si pros?m pozorn? n?sleduj?c? d?le?it? informace.
116LicenseLabel3=P?e?t?te si pros?m tuto licen?n? smlouvu. Mus?te souhlasit s podm?nkami t?to smlouvy, aby instalace mohla pokra?ovat.
117LicenseAccepted=&Souhlas?m s podm?nkami licen?n? smlouvy
118LicenseNotAccepted=&Nesouhlas?m s podm?nkami licen?n? smlouvy
119
120; *** "Information" wizard pages
121WizardInfoBefore=Informace
122InfoBeforeLabel=D??ve ne? budete pokra?ovat, p?e?t?te si pros?m pozorn? n?sleduj?c? d?le?it? informace.
123InfoBeforeClickLabel=Pokra?ujte v instalaci klepnut?m na tla??tko Dal??.
124WizardInfoAfter=Informace
125InfoAfterLabel=D??ve ne? budete pokra?ovat, p?e?t?te si pros?m pozorn? n?sleduj?c? d?le?it? informace.
126InfoAfterClickLabel=Pokra?ujte v instalaci klepnut?m na tla??tko Dal??.
127
128; *** "User Information" wizard page
129WizardUserInfo=Informace o u?ivateli
130UserInfoDesc=Zadejte pros?m po?adovan? ?daje.
131UserInfoName=&U?ivatelsk? jm?no:
132UserInfoOrg=&Spole?nost:
133UserInfoSerial=S?&riov? ??slo:
134UserInfoNameRequired=U?ivatelsk? jm?no mus? b?t zad?no.
135
136; *** "Select Destination Location" wizard page
137WizardSelectDir=Zvolte c?lov? um?st?n?
138SelectDirDesc=Kam m? b?t produkt [name] nainstalov?n?
139SelectDirLabel3=Pr?vodce nainstaluje produkt [name] do n?sleduj?c? slo?ky.
140SelectDirBrowseLabel=Pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal??. Chcete-li zvolit jinou slo?ku, klepn?te na tla??tko Proch?zet.
141DiskSpaceMBLabel=Instalace vy?aduje nejm?n? [mb] MB voln?ho m?sta na disku.
142ToUNCPathname=Pr?vodce instalac? nem??e instalovat do cesty UNC. Pokud se pokou??te instalovat v s?ti, budete muset pou??t n?kterou z dostupn?ch s??ov?ch jednotek.
143InvalidPath=Mus?te zadat ?plnou cestu v?etn? p?smene jednotky; nap??klad:%n%nC:\Aplikace%n%nnebo cestu UNC ve tvaru:%n%n\\server\sd?len? slo?ka
144InvalidDrive=V?mi zvolen? jednotka nebo cesta UNC neexistuje nebo nen? dostupn?. Zvolte pros?m jin? um?st?n?.
145DiskSpaceWarningTitle=Nedostatek m?sta na disku
146DiskSpaceWarning=Pr?vodce instalac? vy?aduje nejm?n? %1 KB voln?ho m?sta pro instalaci produktu, ale na zvolen? jednotce je dostupn?ch pouze %2 KB.%n%nChcete p?esto pokra?ovat?
147DirNameTooLong=N?zev slo?ky nebo cesta jsou p??li? dlouh?.
148InvalidDirName=N?zev slo?ky nen? platn?.
149BadDirName32=N?zev slo?ky nem??e obsahovat ??dn? z n?sleduj?c?ch znak?:%n%n%1
150DirExistsTitle=Slo?ka existuje
151DirExists=Slo?ka:%n%n%1%n%nji? existuje. M? se p?esto instalovat do t?to slo?ky?
152DirDoesntExistTitle=Slo?ka neexistuje
153DirDoesntExist=Slo?ka:%n%n%1%n%nneexistuje. M? b?t tato slo?ka vytvo?ena?
154
155; *** "Select Components" wizard page
156WizardSelectComponents=Zvolte sou??sti
157SelectComponentsDesc=Jak? sou??sti maj? b?t nainstalov?ny?
158SelectComponentsLabel2=Za?krtn?te sou??sti, kter? maj? b?t nainstalov?ny; sou??sti, kter? se nemaj? instalovat, ponechte neza?krtnut?. Pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal??.
159FullInstallation=?pln? instalace
160; if possible don't translate 'Compact' as 'Minimal' (I mean 'Minimal' in your language)
161CompactInstallation=Kompaktn? instalace
162CustomInstallation=Voliteln? instalace
163NoUninstallWarningTitle=Sou??sti existuj?
164NoUninstallWarning=Pr?vodce instalac? zjistil, ?e n?sleduj?c? sou??sti jsou ji? na Va?em po??ta?i nainstalov?ny:%n%n%1%n%nNezahrnete-li tyto sou??sti do v?b?ru, nebudou nyn? odinstalov?ny.%n%nChcete p?esto pokra?ovat?
165ComponentSize1=%1 KB
166ComponentSize2=%1 MB
167ComponentsDiskSpaceMBLabel=Vybran? sou??sti vy?aduj? nejm?n? [mb] MB m?sta na disku.
168
169; *** "Select Additional Tasks" wizard page
170WizardSelectTasks=Zvolte dal?? ?lohy
171SelectTasksDesc=Kter? dal?? ?lohy maj? b?t provedeny?
172SelectTasksLabel2=Zvolte dal?? ?lohy, kter? maj? b?t provedeny v pr?b?hu instalace produktu [name], a pak pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal??.
173
174; *** "Select Start Menu Folder" wizard page
175WizardSelectProgramGroup=Vyberte slo?ku v nab?dce Start
176SelectStartMenuFolderDesc=Kam m? pr?vodce instalac? um?stit z?stupce aplikace?
177SelectStartMenuFolderLabel3=Pr?vodce instalac? vytvo?? z?stupce aplikace v n?sleduj?c? slo?ce nab?dky Start.
178SelectStartMenuFolderBrowseLabel=Pokra?ujte klepnut?m na tla??tko Dal??. Chcete-li zvolit jinou slo?ku, klepn?te na tla??tko Proch?zet.
179MustEnterGroupName=Mus?te zadat n?zev slo?ky.
180GroupNameTooLong=N?zev slo?ky nebo cesta jsou p??li? dlouh?.
181InvalidGroupName=N?zev slo?ky nen? platn?.
182BadGroupName=N?zev slo?ky nem??e obsahovat ??dn? z n?sleduj?c?ch znak?:%n%n%1
183NoProgramGroupCheck2=&Nevytv??et slo?ku v nab?dce Start
184
185; *** "Ready to Install" wizard page
186WizardReady=Instalace je p?ipravena
187ReadyLabel1=Pr?vodce instalac? je nyn? p?ipraven nainstalovat produkt [name] na V?? po??ta?.
188ReadyLabel2a=Pokra?ujte v instalaci klepnut?m na tla??tko Instalovat. P?ejete-li si zm?nit n?kter? nastaven? instalace, klepn?te na tla??tko Zp?t.
189ReadyLabel2b=Pokra?ujte v instalaci klepnut?m na tla??tko Instalovat.
190ReadyMemoUserInfo=Informace o u?ivateli:
191ReadyMemoDir=C?lov? um?st?n?:
192ReadyMemoType=Typ instalace:
193ReadyMemoComponents=Vybran? sou??sti:
194ReadyMemoGroup=Slo?ka v nab?dce Start:
195ReadyMemoTasks=Dal?? ?lohy:
196
197; *** "Preparing to Install" wizard page
198WizardPreparing=P??prava k instalaci
199PreparingDesc=Pr?vodce instalac? p?ipravuje instalaci produktu [name] na V?? po??ta?.
200PreviousInstallNotCompleted=Instalace/odinstalace p?edchoz?ho produktu nebyla zcela dokon?ena. Aby mohla b?t dokon?ena, mus?te restartovat V?? po??ta?.%n%nPo restartov?n? Va?eho po??ta?e spus?te znovu pr?vodce instalac?, aby bylo mo?n? dokon?it instalaci produktu [name].
201CannotContinue=Pr?vodce instalac? nem??e pokra?ovat. Ukon?ete pros?m pr?vodce instalac? klepnut?m na tla??tko Storno.
202
203; *** "Installing" wizard page
204WizardInstalling=Instalov?n?
205InstallingLabel=?ekejte pros?m dokud pr?vodce instalac? nedokon?? instalaci produktu [name] na V?? po??ta?.
206
207; *** "Setup Completed" wizard page
208FinishedHeadingLabel=Dokon?uje se instalace produktu [name]
209FinishedLabelNoIcons=Pr?vodce instalac? dokon?il instalaci produktu [name] na V?? po??ta?.
210FinishedLabel=Pr?vodce instalac? dokon?il instalaci produktu [name] na V?? po??ta?. Produkt lze spustit pomoc? nainstalovan?ch z?stupc?.
211ClickFinish=Ukon?ete pr?vodce instalac? klepnut?m na tla??tko Dokon?it.
212FinishedRestartLabel=Pro dokon?en? instalace produktu [name] je nezbytn?, aby pr?vodce instalac? restartoval V?? po??ta?. Chcete jej nyn? restartovat?
213FinishedRestartMessage=Pro dokon?en? instalace produktu [name] je nezbytn?, aby pr?vodce instalac? restartoval V?? po??ta?.%n%nChcete jej nyn? restartovat?
214ShowReadmeCheck=Ano, chci zobrazit dokument "?TIMNE"
215YesRadio=&Ano, chci nyn? restartovat po??ta?
216NoRadio=&Ne, po??ta? restartuji pozd?ji
217; used for example as 'Run MyProg.exe'
218RunEntryExec=Spustit %1
219; used for example as 'View Readme.txt'
220RunEntryShellExec=Zobrazit %1
221
222; *** "Setup Needs the Next Disk" stuff
223ChangeDiskTitle=Pr?vodce instalac? vy?aduje dal?? disk
224SelectDiskLabel2=Vlo?te pros?m disk %1 a klepn?te na OK.%n%nPokud se soubory na tomto disku nach?zej? v jin? slo?ce ne? v t?, kter? je zobrazena n??e, pak zadejte spr?vnou cestu nebo ji zvolte klepnut?m na tla??tko Proch?zet.
225PathLabel=&Cesta:
226FileNotInDir2=Soubor "%1" nelze naj?t v "%2". Vlo?te pros?m spr?vn? disk nebo zvolte jinou slo?ku.
227SelectDirectoryLabel=Specifikujte pros?m um?st?n? dal??ho disku.
228
229; *** Installation phase messages
230SetupAborted=Instalace nebyla zcela dokon?ena.%n%nOpravte pros?m chybu a spus?te pr?vodce instalac? znovu.
231EntryAbortRetryIgnore=Akci zopakujete klepnut?m na tla??tko Opakovat. Tento krok vynech?te klepnut?m na tla??tko P?esko?it. Instalaci stornujete klepnut?m na tla??tko P?eru?it.
232
233; *** Installation status messages
234StatusCreateDirs=Vytv??ej? se slo?ky...
235StatusExtractFiles=Extrahuj? se soubory...
236StatusCreateIcons=Vytv??ej? se z?stupci...
237StatusCreateIniEntries=Vytv??ej? se z?znamy v inicializa?n?ch souborech...
238StatusCreateRegistryEntries=Vytv??ej? se z?znamy v syst?mov?m registru...
239StatusRegisterFiles=Registruj? se soubory...
240StatusSavingUninstall=Ukl?daj? se informace pro odinstalaci produktu...
241StatusRunProgram=Dokon?uje se instalace...
242StatusRollback=Proveden? zm?ny se vracej? zp?t...
243
244; *** Misc. errors
245ErrorInternal2=Intern? chyba: %1
246ErrorFunctionFailedNoCode=%1 selhala
247ErrorFunctionFailed=%1 selhala; k?d %2
248ErrorFunctionFailedWithMessage=%1 selhala; k?d %2.%n%3
249ErrorExecutingProgram=Nelze spustit soubor:%n%1
250
251; *** Registry errors
252ErrorRegOpenKey=Do?lo k chyb? p?i otev?r?n? kl??e syst?mov?ho registru:%n%1\%2
253ErrorRegCreateKey=Do?lo k chyb? p?i vytv??en? kl??e syst?mov?ho registru:%n%1\%2
254ErrorRegWriteKey=Do?lo k chyb? p?i z?pisu do kl??e syst?mov?ho registru:%n%1\%2
255
256; *** INI errors
257ErrorIniEntry=Do?lo k chyb? p?i vytv??en? z?znamu v inicializa?n?m souboru "%1".
258
259; *** File copying errors
260FileAbortRetryIgnore=Akci zopakujete klepnut?m na tla??tko Opakovat. Tento soubor p?esko??te klepnut?m na tla??tko P?esko?it (nedoporu?uje se). Instalaci stornujete klepnut?m na tla??tko P?eru?it.
261FileAbortRetryIgnore2=Akci zopakujete klepnut?m na tla??tko Opakovat. Pokra?ujete klepnut?m na tla??tko P?esko?it (nedoporu?uje se). Instalaci stornujete klepnut?m na tla??tko P?eru?it.
262SourceIsCorrupted=Zdrojov? soubor je po?kozen
263SourceDoesntExist=Zdrojov? soubor "%1" neexistuje
264ExistingFileReadOnly=Existuj?c? soubor je ur?en pouze pro ?ten?.%n%nAtribut "pouze pro ?ten?" odstran?te a akci zopakujete klepnut?m na tla??tko Opakovat. Tento soubor p?esko??te klepnut?m na tla??tko P?esko?it. Instalaci stornujete klepnut?m na tla??tko P?eru?it.
265ErrorReadingExistingDest=Do?lo k chyb? p?i pokusu o ?ten? existuj?c?ho souboru:
266FileExists=Soubor ji? existuje.%n%nM? b?t pr?vodcem instalace p?eps?n?
267ExistingFileNewer=Existuj?c? soubor je nov?j?? ne? ten, kter? se pr?vodce instalac? pokou?? nainstalovat. Doporu?uje se ponechat existuj?c? soubor.%n%nChcete jej ponechat?
268ErrorChangingAttr=Do?lo k chyb? p?i pokusu o zm?nu atribut? existuj?c?ho souboru:
269ErrorCreatingTemp=Do?lo k chyb? p?i pokusu o vytvo?en? souboru v c?lov? slo?ce:
270ErrorReadingSource=Do?lo k chyb? p?i pokusu o ?ten? zdrojov?ho souboru:
271ErrorCopying=Do?lo k chyb? p?i pokusu o zkop?rov?n? souboru:
272ErrorReplacingExistingFile=Do?lo k chyb? p?i pokusu o nahrazen? existuj?c?ho souboru:
273ErrorRestartReplace=Funkce "RestartReplace" pr?vodce instalac? selhala:
274ErrorRenamingTemp=Do?lo k chyb? p?i pokusu o p?ejmenov?n? souboru v c?lov? slo?ce:
275ErrorRegisterServer=Nelze zaregistrovat DLL/OCX: %1
276ErrorRegSvr32Failed=Vol?n? RegSvr32 selhalo s n?vratov?m k?dem %1
277ErrorRegisterTypeLib=Nelze zaregistrovat typovou knihovnu: %1
278
279; *** Post-installation errors
280ErrorOpeningReadme=Do?lo k chyb? p?i pokusu o otev?en? dokumentu "?TIMNE".
281ErrorRestartingComputer=Pr?vodci instalace se nepoda?ilo restartovat V?? po??ta?. Restartujte jej pros?m ru?n?.
282
283; *** Uninstaller messages
284UninstallNotFound=Soubor "%1" neexistuje. Produkt nelze odinstalovat.
285UninstallOpenError=Soubor "%1" nelze otev??t. Produkt nelze odinstalovat.
286UninstallUnsupportedVer=Form?t souboru se z?znamy k odinstalaci produktu "%1" nebyl touto verz? pr?vodce odinstalac? rozpozn?n. Produkt nelze odinstalovat
287UninstallUnknownEntry=V souboru obsahuj?c?m informace k odinstalaci produktu byla zji?t?na nezn?m? polo?ka (%1)
288ConfirmUninstall=Jste si opravdu jisti, ?e chcete produkt %1 a v?echny jeho sou??sti odinstalovat?
289UninstallOnlyOnWin64=Tento produkt lze odinstalovat pouze v 64-bitov?ch verz?ch MS Windows.
290OnlyAdminCanUninstall=K odinstalaci tohoto produktu mus?te b?t p?ihl??eni s pr?vy administr?tora.
291UninstallStatusLabel=?ekejte pros?m dokud produkt %1 nebude odinstalov?n z Va?eho po??ta?e.
292UninstalledAll=Produkt %1 byl z Va?eho po??ta?e ?sp??n? odinstalov?n.
293UninstalledMost=Produkt %1 byl odinstalov?n.%n%nN?kter? jeho sou??sti se odinstalovat nepoda?ilo. M??ete je v?ak odstranit ru?n?.
294UninstalledAndNeedsRestart=K dokon?en? odinstalace produktu %1 je nezbytn?, aby pr?vodce odinstalac? restartoval V?? po??ta?.%n%nChcete jej nyn? restartovat?
295UninstallDataCorrupted=Soubor "%1" je po?kozen. Produkt nelze odinstalovat
296
297; *** Uninstallation phase messages
298ConfirmDeleteSharedFileTitle=Odebrat sd?len? soubor?
299ConfirmDeleteSharedFile2=Syst?m indikuje, ?e n?sleduj?c? sd?len? soubor nen? pou??v?n ??dn?mi jin?mi aplikacemi. M? b?t tento sd?len? soubor pr?vodcem odinstalac? odstran?n?%n%nPokud n?kter? aplikace tento soubor pou??vaj?, pak po jeho odstran?n? nemusej? pracovat spr?vn?. Pokud si nejste jisti, zvolte Ne. Ponech?n? tohoto souboru ve Va?em syst?mu nezp?sob? ??dnou ?kodu.
300SharedFileNameLabel=N?zev souboru:
301SharedFileLocationLabel=Um?st?n?:
302WizardUninstalling=Stav odinstalace
303StatusUninstalling=Prob?h? odinstalace produktu %1...
304
305; The custom messages below aren't used by Setup itself, but if you make
306; use of them in your scripts, you'll want to translate them.
307
308[CustomMessages]
309
310NameAndVersion=%1 verze %2
311AdditionalIcons=Dal?? z?stupci:
312CreateDesktopIcon=Vytvo?it z?stupce na &plo?e
313CreateQuickLaunchIcon=Vytvo?it z?stupce na panelu &Snadn? spu?t?n?
314ProgramOnTheWeb=Aplikace %1 na internetu
315UninstallProgram=Odinstalovat aplikaci %1
316LaunchProgram=Spustit aplikaci %1
317AssocFileExtension=Vytvo?it &asociaci mezi soubory typu %2 a aplikac? %1
318AssocingFileExtension=Vytv??? se asociace mezi soubory typu %2 a aplikac? %1...