PageRenderTime 289ms CodeModel.GetById 30ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/ext-4.1.0_b3/locale/ext-lang-ca.js

https://bitbucket.org/srogerf/javascript
JavaScript | 317 lines | 282 code | 28 blank | 7 comment | 23 complexity | 77c9f98bb75b888b743ba035dd2387af MD5 | raw file
 1. /**
 2. * Catalonian Translation by halkon_polako 6-12-2007
 3. * December correction halkon_polako 11-12-2007
 4. *
 5. * Synchronized with 2.2 version of ext-lang-en.js (provided by Condor 8 aug 2008)
 6. * by halkon_polako 14-aug-2008
 7. */
 8. Ext.onReady(function() {
 9. var cm = Ext.ClassManager,
 10. exists = Ext.Function.bind(cm.get, cm);
 11. if (Ext.Updater) {
 12. Ext.Updater.defaults.indicatorText = '<div class="loading-indicator">Carregant...</div>';
 13. }
 14. if(exists('Ext.view.View')){
 15. Ext.view.View.prototype.emptyText = "";
 16. }
 17. if(exists('Ext.grid.Panel')){
 18. Ext.grid.Panel.prototype.ddText = "{0} fila(es) seleccionada(es)";
 19. }
 20. if(Ext.LoadMask){
 21. Ext.LoadMask.prototype.msg = "Carregant...";
 22. }
 23. if (Ext.Date) {
 24. Ext.Date.monthNames = [
 25. "Gener",
 26. "Febrer",
 27. "Mar&#231;",
 28. "Abril",
 29. "Maig",
 30. "Juny",
 31. "Juliol",
 32. "Agost",
 33. "Setembre",
 34. "Octubre",
 35. "Novembre",
 36. "Desembre"
 37. ];
 38. Ext.Date.getShortMonthName = function(month) {
 39. return Ext.Date.monthNames[month].substring(0, 3);
 40. };
 41. Ext.Date.monthNumbers = {
 42. Gen : 0,
 43. Feb : 1,
 44. Mar : 2,
 45. Abr : 3,
 46. Mai : 4,
 47. Jun : 5,
 48. Jul : 6,
 49. Ago : 7,
 50. Set : 8,
 51. Oct : 9,
 52. Nov : 10,
 53. Dec : 11
 54. };
 55. Ext.Date.getMonthNumber = function(name) {
 56. return Ext.Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
 57. };
 58. Ext.Date.dayNames = [
 59. "Diumenge",
 60. "Dilluns",
 61. "Dimarts",
 62. "Dimecres",
 63. "Dijous",
 64. "Divendres",
 65. "Dissabte"
 66. ];
 67. Ext.Date.getShortDayName = function(day) {
 68. return Ext.Date.dayNames[day].substring(0, 3);
 69. };
 70. Ext.Date.parseCodes.S.s = "(?:st|nd|rd|th)";
 71. }
 72. if(Ext.MessageBox){
 73. Ext.MessageBox.buttonText = {
 74. ok : "Acceptar",
 75. cancel : "Cancel&#183;lar",
 76. yes : "S&#237;",
 77. no : "No"
 78. };
 79. }
 80. if(exists('Ext.util.Format')){
 81. Ext.apply(Ext.util.Format, {
 82. thousandSeparator: '.',
 83. decimalSeparator: ',',
 84. currencySign: '\u20ac', // Spanish Euro
 85. dateFormat: 'd/m/Y'
 86. });
 87. }
 88. if(exists('Ext.picker.Date')){
 89. Ext.apply(Ext.picker.Date.prototype, {
 90. todayText : "Avui",
 91. minText : "Aquesta data &#233;s anterior a la data m&#237;nima",
 92. maxText : "Aquesta data &#233;s posterior a la data m&#224;xima",
 93. disabledDaysText : "",
 94. disabledDatesText : "",
 95. monthNames : Ext.Date.monthNames,
 96. dayNames : Ext.Date.dayNames,
 97. nextText : 'Mes Seg&#252;ent (Control+Fletxa Dreta)',
 98. prevText : 'Mes Anterior (Control+Fletxa Esquerra)',
 99. monthYearText : 'Seleccioni un mes (Control+Fletxa a Dalt o Abaix per canviar els anys)',
 100. todayTip : "{0} (Barra d&#39;espai)",
 101. format : "d/m/Y",
 102. startDay : 1
 103. });
 104. }
 105. if(exists('Ext.picker.Month')) {
 106. Ext.apply(Ext.picker.Month.prototype, {
 107. okText : "&#160;Acceptar&#160;",
 108. cancelText : "Cancel&#183;lar"
 109. });
 110. }
 111. if(exists('Ext.toolbar.Paging')){
 112. Ext.apply(Ext.PagingToolbar.prototype, {
 113. beforePageText : "P&#224;gina",
 114. afterPageText : "de {0}",
 115. firstText : "Primera P&#224;gina",
 116. prevText : "P&#224;gina Anterior",
 117. nextText : "P&#224;gina Seg&#252;ent",
 118. lastText : "Darrera P&#224;gina",
 119. refreshText : "Refrescar",
 120. displayMsg : "Mostrant {0} - {1} de {2}",
 121. emptyMsg : 'Sense dades per mostrar'
 122. });
 123. }
 124. if(exists('Ext.form.field.Base')){
 125. Ext.form.field.Base.prototype.invalidText = "El valor d&#39;aquest camp &#233;s inv&#224;lid";
 126. }
 127. if(exists('Ext.form.field.Text')){
 128. Ext.apply(Ext.form.field.Text.prototype, {
 129. minLengthText : "El tamany m&#237;nim per aquest camp &#233;s {0}",
 130. maxLengthText : "El tamany m&#224;xim per aquest camp &#233;s {0}",
 131. blankText : "Aquest camp &#233;s obligatori",
 132. regexText : "",
 133. emptyText : null
 134. });
 135. }
 136. if(exists('Ext.form.field.Number')){
 137. Ext.apply(Ext.form.field.Number.prototype, {
 138. decimalSeparator : ",",
 139. decimalPrecision : 2,
 140. minText : "El valor m&#237;nim per aquest camp &#233;s {0}",
 141. maxText : "El valor m&#224;xim per aquest camp &#233;s {0}",
 142. nanText : "{0} no &#233;s un nombre v&#224;lid"
 143. });
 144. }
 145. if(exists('Ext.form.field.Date')){
 146. Ext.apply(Ext.form.field.Date.prototype, {
 147. disabledDaysText : "Deshabilitat",
 148. disabledDatesText : "Deshabilitat",
 149. minText : "La data en aquest camp ha de ser posterior a {0}",
 150. maxText : "La data en aquest camp ha de ser inferior a {0}",
 151. invalidText : "{0} no &#233;s una data v&#224;lida - ha de tenir el format {1}",
 152. format : "d/m/Y",
 153. altFormats : "d/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d"
 154. });
 155. }
 156. if(exists('Ext.form.field.ComboBox')){
 157. Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype, {
 158. valueNotFoundText : undefined
 159. });
 160. Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype.defaultListConfig, {
 161. loadingText : "Carregant..."
 162. });
 163. }
 164. if(exists('Ext.form.field.VTypes')){
 165. Ext.apply(Ext.form.field.VTypes, {
 166. emailText : 'Aquest camp ha de ser una adre&#231;a de e-mail amb el format "user@example.com"',
 167. urlText : 'Aquest camp ha de ser una URL amb el format "http:/'+'/www.example.com"',
 168. alphaText : 'Aquest camp nom&#233;s pot contenir lletres i _',
 169. alphanumText : 'Aquest camp nom&#233;s por contenir lletres, nombres i _'
 170. });
 171. }
 172. if(exists('Ext.form.field.HtmlEditor')){
 173. Ext.apply(Ext.form.field.HtmlEditor.prototype, {
 174. createLinkText : 'Si us plau, tecleixi la URL per l\'enlla&#231;:',
 175. buttonTips : {
 176. bold : {
 177. title: 'Negreta (Ctrl+B)',
 178. text: 'Posa el text seleccionat en negreta.',
 179. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 180. },
 181. italic : {
 182. title: 'It&#224;lica (Ctrl+I)',
 183. text: 'Posa el text seleccionat en it&#224;lica.',
 184. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 185. },
 186. underline : {
 187. title: 'Subratllat (Ctrl+U)',
 188. text: 'Subratlla el text seleccionat.',
 189. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 190. },
 191. increasefontsize : {
 192. title: 'Augmentar Text',
 193. text: 'Augmenta el tamany de la font de text.',
 194. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 195. },
 196. decreasefontsize : {
 197. title: 'Disminuir Text',
 198. text: 'Disminueix el tamany de la font de text.',
 199. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 200. },
 201. backcolor : {
 202. title: 'Color de fons',
 203. text: 'Canvia el color de fons del text seleccionat.',
 204. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 205. },
 206. forecolor : {
 207. title: 'Color de la font de text',
 208. text: 'Canvia el color del text seleccionat.',
 209. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 210. },
 211. justifyleft : {
 212. title: 'Alinear a la esquerra',
 213. text: 'Alinea el text a la esquerra.',
 214. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 215. },
 216. justifycenter : {
 217. title: 'Centrar el text',
 218. text: 'Centra el text a l\'editor',
 219. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 220. },
 221. justifyright : {
 222. title: 'Alinear a la dreta',
 223. text: 'Alinea el text a la dreta.',
 224. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 225. },
 226. insertunorderedlist : {
 227. title: 'Llista amb vinyetes',
 228. text: 'Comen&#231;a una llista amb vinyetes.',
 229. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 230. },
 231. insertorderedlist : {
 232. title: 'Llista numerada',
 233. text: 'Comen&#231;a una llista numerada.',
 234. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 235. },
 236. createlink : {
 237. title: 'Enlla&#231;',
 238. text: 'Transforma el text seleccionat en un enlla&#231;.',
 239. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 240. },
 241. sourceedit : {
 242. title: 'Editar Codi',
 243. text: 'Canvia al mode d\'edici&#243; de codi.',
 244. cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
 245. }
 246. }
 247. });
 248. }
 249. if(exists('Ext.grid.header.Container')){
 250. Ext.apply(Ext.grid.header.Container.prototype, {
 251. sortAscText : "Ordenaci&#243; Ascendent",
 252. sortDescText : "Ordenaci&#243; Descendent",
 253. columnsText : "Columnes"
 254. });
 255. }
 256. if(exists('Ext.grid.GroupingFeature')){
 257. Ext.apply(Ext.grid.GroupingFeature.prototype, {
 258. emptyGroupText : '(Buit)',
 259. groupByText : 'Agrupar Per Aquest Camp',
 260. showGroupsText : 'Mostrar en Grups'
 261. });
 262. }
 263. if(exists('Ext.grid.PropertyColumnModel')){
 264. Ext.apply(Ext.grid.PropertyColumnModel.prototype, {
 265. nameText : "Nom",
 266. valueText : "Valor",
 267. dateFormat : "d/m/Y"
 268. });
 269. }
 270. if(exists('Ext.form.field.Time')){
 271. Ext.apply(Ext.form.field.Time.prototype, {
 272. minText : "L\'hora en aquest camp ha de ser igual o posterior a {0}",
 273. maxText : "L\'hora en aquest camp ha de ser igual o anterior {0}",
 274. invalidText : "{0} no &#233;s un hora v&#224;lida",
 275. format : "g:i A",
 276. altFormats : "g:ia|g:iA|g:i a|g:i A|h:i|g:i|H:i|ga|ha|gA|h a|g a|g A|gi|hi|gia|hia|g|H"
 277. });
 278. }
 279. if(exists('Ext.form.CheckboxGroup')){
 280. Ext.apply(Ext.form.CheckboxGroup.prototype, {
 281. blankText : "Ha de seleccionar almenys un &#233;tem d\'aquest group"
 282. });
 283. }
 284. if(exists('Ext.form.RadioGroup')){
 285. Ext.apply(Ext.form.RadioGroup.prototype, {
 286. blankText : "Ha de seleccionar un &#233;tem d\'aquest grup"
 287. });
 288. }
 289. });