PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/clone.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 52 lines | 36 code | 16 blank | 0 comment | 0 complexity | 7a1c27f7dfeb8fe6353e55286ca391c8 MD5 | raw file
 1Klonování repozitáře
 2=========================
 3
 4.. module:: clone.dialog
 5    :synopsis: Dialog used to clone a repository
 6
 7Pro vytvoření věrné kopie repozitáře použijeme proceduru "clone".
 8V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo` nebo zadáme **hgtk clone**.
 9
10.. figure:: figures/clone.png
11	:alt: Clone dialog
12
13	Dialogové okno Klonovat repozitář
14	
15:guilabel:`Cesta ke zdroji`
16	Cesta k repozitáři (nebo URL), který má být klonován. Pro výběr lokálního adresáře můžeme použít nástroj :guilabel:`Vyhledat...`. 
17:guilabel:`Destinace`
18	Cesta k pracovnímu adresáři, do něhož má být klon uložen.
19
20Pod rozšířenou nabídkou expandéru :guilabel:`Pokročilé možnosti` nalezneme:
21
22:guilabel:`Klonovat až k revizi`
23	Můžeme omezit rozsah klonování až po zadanou revizi. Nebudou importovány ani tagy, vytvořené po této revizi.
24:guilabel:`Neaktualizovat nový pracovní adresář`
25	Je-li zatrženo, bude do nového pracovního adresáře zkopírována pouze složka **.hg**. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře klonováním. Komunikaci s takovým repozitářem tvoří nástroje  *push* a *pull*.
26:guilabel:`Použít protokol pull ke kopírování metadat`
27	Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy. Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .
28:guilabel:`Použít nekomprimovaný přenos`
29	Pro použití nekomprimovaného transferu (rychlé v LAN).
30:guilabel:`Použít proxy server`
31	Pro použití proxy serveru, nastaveného v :menuselection:`TortoiseHg... -> Globální nastavení -> Proxy`.
32	Volba je použitelná jen je-li proxy server nastaven.
33:guilabel:`Vzdálený příkaz`
34	Nutno určit příkaz Mercurialu, který má být spuštěn na vzdálené straně.
35
36
37Spuštění z příkazového řádku
38----------------------------
39
40::
41
42	hgtk clone
43	
44	alias: cl
45
46Skladba příkazu je ::
47
48	hgtk clone [SOURCE] [DEST]
49
50kde [SOURCE] a [DEST] jsou cesty ke zdrojovému repozitáři a k pracovní složce nového repozitáře.
51
52.. vim: noet ts=4