PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/synchronize.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 127 lines | 86 code | 41 blank | 0 comment | 0 complexity | 3dac27e27d9d2a88ee9d321036edd28b MD5 | raw file
 1Synchronizace
 2===============
 3
 4.. module:: synchronize.dialog
 5  :synopsis: Dialog used to perform synchronization operations
 6	
 7
 8.. figure:: figures/synchronize.png
 9	:alt: Synchronize dialog
 10
 11	Dialogové okno Synchronizace 
 12
 13.. note::
 14	Tento nástroj byl v 0.9 zpochybněn a může být v další 
 15	verzi vypuštěn. Pro synchronizační úkoly doporučujeme 
 16	používat Průzkumník repozitáře.
 17
 18Synchronizační nástroj se používá pro přemisťování changesetů mezi repozitáři nebo pro odeslání změny emailem.
 19
 20	:guilabel:`Příchozí`
 21		zobrazit changesety, které mají být staženy z cílového repozitáře neboli změny v cílovém repozitáři, které nejsou v lokálním repozitáři 
 22	:guilabel:`Pull`
 23		převzít příchozí changesety z cílového repozitáře
 24	:guilabel:`Odchozí`
 25		zobrazit changesety, které mají být vyslány do cílového repozitáře, neboli změny v lokálním adresáři, které nejsou v cílovém repozitáři
 26	:guilabel:`Push`
 27		vyslat odchozí changesety do cílového repozitáře, neboli vytvořit nový *tip* v cílovém repozitáři z *tipu* v lokálním repozitáři 
 28	:guilabel:`Email`
 29		poslat odchozí changesety (do cílového repozitáře) jako email
 30	:guilabel:`Shelve`
 31		spustit nástroj 'shelve', aby bylo možné odložit pracovní změny dočasně do 'regálu', protože některé operace vyžadují čistý pracovní adresář
 32	:guilabel:`Stop`
 33		zastavit probíhající operaci
 34	:guilabel:`Nastavit`
 35		nastavit cesty k repozitářům
 36
 37Pod nástrojovou lištou jsou dvě tlačítka s jedním textovým polem:
 38
 39	:guilabel:`Repo:`
 40		vyhledat lokální repozitář pro synchronizaci
 41	:guilabel:`Svazek:`
 42		vyhledat lokální soubor svazku pro akci pull
 43
 44V rozbalovacím textovém poli zadáme nebo vyhledáme cesty k cílovým repozitářům. Synchronizační nástroj zaplní tento seznam cestami, nastavenými pro aktuální repozitář.
 45
 46Vyběrový seznam :guilabel:`Po akci Pull` obsahuje názvy operací, které se mají provést po akci 'pull'. Tyto operace jsou nastavitelné prostřednictvím tlačítka :guilabel:`Nastavit`. 
 47Je možné zadat globální nastavení (pro uživatele) a toto nastavení změnit v konfiguraci repozitáře.
 48
 49	:guilabel:`Nic`
 50		Po akci 'pull' se neprovede žádná operace. Bude možné vidět stažené changesety v zobrazení logů a provést aktualizaci k novému tipu.
 51	:guilabel:`Aktualizovat`
 52		Automaticky aktualizovat k novému tipu větve jenom v tom případě, že nové revize byly staženy do lokálního repozitáře. To může spustit slučování, pokud by stažené změny kolidovaly s lokálními nekomitovanými změnami.
 53	:guilabel:`Fetch`
 54		Ekvivalentní k hg fetch. Viz příslušná dokumentace k extenzi. Tento prvek lze použít při zpřístupněné extenzi 'fetch'.
 55	:guilabel:`Rebase`
 56		Ekvivalentní k pull --rebase. Viz příslušná dokumentace k extenzi. Tento prvek lze použít při zpřístupněné extenzi 'rebase'.
 57
 58Tlačítko :guilabel:`use proxy` je rychlá cesta k odpojení proxy konfigurace pro individuální operace. Toto tlačítko je aktivní, je-li nastaveno http proxy.
 59
 60Všechny operace, které vyžadují ověření, vysunují dialogová políčka pro získání požadované informace od uživatele. TorotiseHg používá nástroj TorotoisePlink (vypůjčený z TortoiseSVN) pro ošetření autentizace a spojení *ssh*. Při potížích s připojením k serveru ssh je možné nahlédnout do otázek a odpovědí FAQ_.
 61
 62.. _FAQ: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/FAQ#tortoisehg-faq
 63
 64Rozbalovací ikona :guilabel:`Pokročilé možnosti` skrývá řadu dalších nastavitelných parametrů platných pro většinu operací push/pull.
 65
 66	:guilabel:`Vynutit pull nebo push`
 67		potlačit varování o více čelech (heads) nebo nepříbuzných repozitářích
 68	:guilabel:`Cílová revize`
 69		zamezí poslání všech revizí
 70	:guilabel:`Vzdálený příkaz`
 71		poskytuje argument -e
 72	:guilabel:`Zobrazit oprávky`
 73		zobrazit diffy ve vstupních a výstupních změnách
 74	:guilabel:`Nejnovější ukázat první`
 75		změnit pořadí uváděných changesetů
 76	:guilabel:`Sloučení nezobrazovat`
 77		odfiltrovat z výstupu sloučené changesety (neovlivní akci push/pull)
 78
 79
 80Po akci Pull
 81------------
 82
 83Po stažení changesetů do našeho repozitáře se na dolním okraji okna může objevit tlačítko:
 84
 85	:guilabel:`Aktualizovat k tipu větve`
 86		Aktualizovat pracovní adresář k novému tipu aktuální větve.
 87
 88Tlačítko je skryté, není-li použitelné.
 89
 90Email
 91-----
 92
 93.. figure:: figures//email.png
 94	:alt: Email dialog
 95
 96	Dialogové okno pro odeslání emailu
 97 
 98Dialog pro odeslání emailu lze otevřít ve dvou nástrojích.
 99
1001) V kontextové nabídce průzkumníku repozitáře, v kterémžto případě uživatel zamýšlí odeslat jedinou revizi nebo rozsah revizí.
101
1022) V nástroji Synchronizace, v kterémžto případě uživatel může odeslat všechny výstupní změny do aktuálního cílového repozitáře. Je dobrým zvykem změny zkontrolovat před spuštěním okna emailu.
103
104Význam tlačítka :guilabel:`Poslat` je zřejmý a dle očekávání tlačítko :guilabel:`Nastavit` otevírá dialog pro nastavení SMTP, adresy příjemce a jména odesílatele.
105
106Textové pole :guilabel:`In-Reply-To:` se používá pro správné třídění oprávek (patches). 
107
108Vysvětlení rozdílů mezi 'prostými oprávkami, oprávkami Hg, oprávkami Git a svazky' nalezneme v dokumentaci Mercurialu. 
109
110
111Spuštění z příkazového řádku
112----------------------------
113
114::
115
116	hgtk synch
117
118	aliasy: pull, push, incoming, outgoing, email
119
120	repository synchronization tool
121
122	globální volby viz "hgtk -v help synch" 
123
124Příkaz se zadává bez voleb a parametrů s výjimkou globálních voleb. Je-li synchronizační nástroj spuštěn pomocí zástupných názvů push, outgoing nebo email, vybere automaticky *default-push* URL. Pro všechny ostatní aliasy vybere nástroj *default* URL. Není-li vybrané URL nalezeno, použije se první nalezená cesta.
125
126
127.. vim: noet ts=4