PageRenderTime 52ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/settings.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 350 lines | 231 code | 119 blank | 0 comment | 0 complexity | d22079b52ad2abf8b05418ec41877516 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0
 1. *******************
 2. Nastavení parametrů
 3. *******************
 4. .. module:: settings.dialog
 5. :synopsis: Dialog used to set preferences
 6. .. figure:: figures/settings.png
 7. :alt: Settings dialog
 8. Okno Konfigurace uživatele
 9. Dialog nastavení se používá pro konfiguraci jak TortoiseHg, tak DVCS Mercurialu, protože TortoiseHg je vlastně uživatelská obálka programu Mercurial.
 10. Konfigurace Mercurialu ve Windows tři úrovně.
 11. 1) Nastavení pro počítač v souboru
 12. :file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\Mercurial.ini`
 13. Tento soubor je čten jako první a nejnižší prioritu.
 14. 2) Nastavení pro uživatele v souboru
 15. :file:`C:\\Documents and Settings\\username\\mercurial.ini`
 16. Tento soubor je čten jako druhý a může přepsat parametry nastavení pro počítač.
 17. 3) Nastavení pro repozitář v souboru :file:`repo-root\\.hg\\hgrc`.
 18. Tento soubor je čten jako poslední a tudíž nejvyšší prioritu.
 19. Nastavení pro počítač může být přepsáno při aktualizaci, takže se doporučuje provádět změny jen v souborech :file:`..username\\mercurial.ini` a/nebo :file:`.hg\\hgrc`.
 20. V TortoiseHg je toto doporučení vynuceno tím, že se používají jen dvě úrovně nastavení:
 21. Globální nastavení uživatele
 22. edituje nastavení pro uživatele :file:`..username\\mercurial.ini`
 23. Nastavení repozitáře
 24. edituje nastavení pro repozitář :file:`.hg/hgrc`
 25. Mezi těmito režimy lze přepínat ve výběrovém tlačítku vlevo nahoře. Vlastní nastavení lze provést buď ve vybraném dialogovém okně nebo editací uvedených souborů.
 26. Většina uživatelů TortoiseHg si všechny nastavitelné parametry uloží v globálním nastavení a soubor hgrc v repozitáři použije pro uložení cest (aliasy pro vzdálené repozitáře). Vězme, že soubory pro tato nastavení neexistují dříve, než poprvé použijeme dialog Nastavení.
 27. Záložky
 28. =======
 29. Nástroj pro konfiguraci programu se skládá ze záložek.
 30. Každá záložka přibližně odpovídá jedné sekci v konfiguračním souboru. Některé sekce však byly kvůli přehlednosti rozdělený do více záložek.
 31. Všechny záložky kromě :guilabel:`Sync` mají stejný formát - sloupec nastavitelných parametrů s rozbalovacími seznamy možných hodnot. Názvy parametrů jsou doplněny skrytými popisy parametru a jeho možných hodnot.
 32. Popis aktuálně editovaného parametru se rovněž objeví v textovém rámečku dole.
 33. Podrobnější informaci o nastavitelných parametrech nalezneme na stránkách wiki pro Mercurial, kromě těch záložek, které jsou specifické pro TortoiseHg:
 34. :guilabel:`TortoiseHg`, :guilabel:`Commit`, :guilabel:`Changelog`.
 35. .. module:: TortoiseHg.settings
 36. :synopsis: Dialog used to set general TortoiseHg preferences
 37. TortoiseHg
 38. ----------
 39. :guilabel:`Nástroj pro slučování:`
 40. Grafický program pro řešení konfliktů při slučování. Pokud není určen, vybere Mercurial první použitelný nástroj, který nalezne v našem systému, nebo použije vlastní nástroj, který konflikty jenom označí. Tuto poslední možnost lze přikázat výběrem :guilabel:`internal:merge`. Volba :guilabel:`internal:prompt` vždy vybere lokální nástroj a volba :guilabel:`internal:dump` ponechá soubory v pracovním adresáři pro ruční sloučení.
 41. :guilabel:`Nástroj Visual Diff:`
 42. Určit externí program pro porovnávání diffů (příkaz extdiff)
 43. :guilabel:`Přeskočit úvodní okno VDiff:`
 44. Vypustit úvodní okno se seznamem souborů a přímo použít prvky našeho 'VDiff' programu. Tuto volbu povolíme jen tehdy, pokud víme, že náš nástroj platnou konfiguraci příkazu extdiff. Implicitní nastavení je False.
 45. :guilabel:`Vizuální editor:`
 46. Editor pro zobrazování souborů, atp.
 47. :guilabel:`Editor CLI:`
 48. Editor pro komunikaci z příkazového řádku.
 49. :guilabel:`Šířka záložky:`
 50. Určit počet míst na která se roztáhnou záložky v různých oknech TortoiseHg. Implicitně je 'neurčeno'.
 51. :guilabel:`Max velikost diffu:`
 52. Maximální velikost souboru (v KB) pro zobrazení změn v oknech pro changelog, status a commit. Nulová hodnota je pro nastavení bez limitu. Implicitně je 1024 (1MB).
 53. :guilabel:`Diff panel dole:`
 54. Umístit diffový panel pod seznamem souborů v oknech pro status, shelve a commit. Implicitně je False (panel je vpravo vedle seznamu souborů).
 55. :guilabel:`Zachytit stderr:`
 56. Přesměrovat stderr do bufferu, který je na konci procesu analyzován pro chyby za běhu. Implicitně je True.
 57. :guilabel:`Dělit hgtk:`
 58. Při zadání hgtk z přikazového řádku rozdělit proces na pozadí tak, aby spouštěl grafické dialogy. Implicitně je True.
 59. :guilabel:`Úplný název cesty:`
 60. Zobrazit celou cestu k adresáři repozitáře v záhlaví okna místo pouhého jména adresáře. Implicitně je False.
 61. :guilabel:`Kontrola pravopisu:`
 62. Implicitní jazyk pro kontrolu pravopisu. Není-li specifikováno, použije se jazyk systému. Příklady: en, en_GB, en_US. Kontrola pravopisu vyžaduje aplikaci gtkspell, která je přístupná jen na počítačích 'Gnome'.
 63. .. module:: commit.settings
 64. :synopsis: Dialog used to set commit specific preferences
 65. Commit
 66. ------
 67. :guilabel:`Jméno uživatele:`
 68. Jméno spojené s komity.
 69. :guilabel:`Délka souhrnného řádku:`
 70. Maximální délka souhrnného řádku průvodní zprávy komitu.
 71. Aplikace vydá varování při překročení zadané délky, nebo není-li souhrnný řádek oddělen od případného dalšího textu prázdným řádkem. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno).
 72. :guilabel:`Délka řádku zprávy:`
 73. Délka zalomení řádku průvodní zprávy komitu. Je-li délka zadána, lze použít vyskakovací menu pro formátování zprávy a objeví se varování při překročení zadané délky. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno).
 74. :guilabel:`Push po komitu:`
 75. Aplikace se pokusí poslat (push) revizi k nastavenému repozitáři po každém úspěšném komitu. Implicitně je False.
 76. :guilabel:`Seznam auto-include:`
 77. Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vloženy do každého komitu. Zamýšleno pouze jako nastavení repozitáře. Implicitní nastavení je None.
 78. :guilabel:`Seznam auto-exclude:`
 79. Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vypuštěny z výběru při otevření dialogů status, commit a shelve. Implicitní nastavení je None.
 80. .. module:: changelog.settings
 81. :synopsis: Dialog used to set changelog specific preferences
 82. Changelog
 83. ---------
 84. :guilabel:`Zabarvení podle autora:`
 85. Zabarvení changesetů podle jména autora. Není-li umožněno, jsou změny zabarveny zeleně pro sloučení, červeně pro netriviální rodiče a černě pro běžné případy. Implicitně je False.
 86. :guilabel:`Dlouhý souhrn:`
 87. Zadáno-li true, spojují se řádky zpráv do délky 80 znaků. Implicitně je False
 88. :guilabel:`Velikost dávky logu:`
 89. Počet revizí načtených a zobrazených v jedné dávce. Implicitně je 500.
 90. :guilabel:`Mrtvé větve:`
 91. Seznam čárkami oddělených jmen větví, které mají být ignorovány při sestavování seznamu jmen větví pro repozitář. Implicitní nastavení je None.
 92. :guilabel:`Barvy větví:`
 93. Seznam mezerami oddělených jmen větví a barev ve formě 'branch:#XXXXXX'. Mezery a dvojtečky ve jménu větve musí být předznamenány zpětnými lomítky (\\). Podobně mohou být předznamenány i některé další znaky, např. \\u0040 bude dekódováno na znak @ a \\n na 'linefeed'. Implicitní nastavení je None.
 94. :guilabel:`Skrýt tagy:`
 95. Seznam mezerami oddělených tagů, které se nebudou zobrazovat. Užitečný příklad: zadejte 'qbase qparent qtip' pro skrytí standardních tagů, vkládaných extenzí MQ. Implicitní nastavení je None.
 96. .. module:: synchronize.settings
 97. :synopsis: Dialog used to set synchronize specific preferences
 98. Sync
 99. ----
 100. Na záložce :guilabel:`Sync` můžeme ukládat adresy URL (cesty) přidružených repozitářů. Tato informace se většinou ukládá do konfiguračního souboru repozitáře. Mercurial dvě speciální jména cest, které lze pro některé operace nastavit jako implicitní cíle.
 101. * *default* - implicitní URL ze kterého lze stahovat (pull), obvykle je to zdroj našeho klonu
 102. * *default-push* - implicitní cíl pro operaci 'push' při použití příkazového řádku
 103. :guilabel:`Operace po akci pull:`
 104. Nastavená operace se provede bezprostředně po úspěšné akci 'pull'. Volba :guilabel:`update` se rovná :command:`pull --update`, volba :guilabel:`fetch`
 105. se rovná extenzi fetch, volba :guilabel:`rebase` se rovná pořadí
 106. :command:`pull --rebase`. Implicitní nastavení je none.
 107. :guilabel:`Cesty ke vzdáleným repozitářům`
 108. V tomto panelu lze nastavit náhradní označení pro repizitáře, se kterými se často synchronizujeme. Mercurial přidá automaticky označení *default* ke zdroji klonu. Všechna označení nastavených cest se objeví v rozbalovacím seznamu dialogu Synchronizovat a lze je použít jako zkratku na příkazovém řádku.
 109. .. module:: web.settings
 110. :synopsis: Dialog used to set web server specific preferences
 111. Web
 112. ---
 113. :guilabel:`Název:`
 114. Název repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
 115. :guilabel:`Popis:`
 116. Popis účelu nebo obsahu repozitáře.
 117. :guilabel:`Kontakt:`
 118. Jméno nebo mailová adresa osoby zodpovědné za repozitář.
 119. :guilabel:`Styl:`
 120. Výběr šablony stylů
 121. :guilabel:`Formáty pro archivaci:`
 122. Seznam (CSV) archivovacích formátů pro načítání
 123. :guilabel:`Port:`
 124. Port, kterému být nasloucháno.
 125. :guilabel:`Push vyžaduje SSL:`
 126. Zda požadovat přenos příchozího 'push' přes SSL, aby se zabránilo 'čenichání po heslu'.
 127. :guilabel:`Pruhy:`
 128. Kolik řádků májí zabírat "pruhy zebry" ve víceřádkovém výstupu. Implicitní nastavení je 1; hodnota 0 volbu znemožní.
 129. :guilabel:`Souborů maximálně:`
 130. Maximální počet souborů uváděných v jednom changesetu.
 131. :guilabel:`Změn maximálně:`
 132. Maximální počet změn uváděných v changelogu.
 133. :guilabel:`Povolit push:`
 134. Zda povolit vyslání do repozitáře. Není-li nic zadáno, 'push' není dovolen. Je-li zadána hodnota "*", může push provést libovolný i neověřený uživatel. Vzdálení uživatelé musí jinak být ověřeni a jejich ověřená jména musí být přítomna v tomto seznamu (oddělená mezerou nebo ","). Obsah seznamu allow_push je zkoumán po seznamu deny_push.
 135. :guilabel:`Odmítnout push:`
 136. Zda odmítnout vyslání do repozitáře. Není-li nic zadáno, 'push' není odmítnuto. Je-li zadána hodnota "*", mají 'push' zamítnut všichni uživatelé, ověření či neověření. Případný seznam deny_push je zkoumán před seznamem allow_push.
 137. :guilabel:`Kódování:`
 138. Název kódování znaků.
 139. .. module:: proxy.settings
 140. :synopsis: Dialog used to set proxy specific preferences
 141. Proxy
 142. -----
 143. :guilabel:`Hostitel:`
 144. Jméno hostitele a (nepovinné) port proxy serveru, například ``myproxy:8000``.
 145. :guilabel:`Seznam pro bypass:`
 146. Nepovinné. CSV seznam jmen hostitelů, kteří mají obejít proxy server.
 147. :guilabel:`Uživatel:`
 148. Nepovinné. Jméno uživatele pro ověření u proxy serveru.
 149. :guilabel:`Heslo:`
 150. Nepovinné. Heslo pro ověření u proxy serveru.
 151. .. module:: email.settings
 152. :synopsis: Dialog used to set email specific preferences
 153. Email
 154. -----
 155. :guilabel:`From:`
 156. Emailová adresa pro použití v záhlaví "From" a pro obálku SMTP.
 157. :guilabel:`To:`
 158. CSV seznam adres příjemců emailu.
 159. :guilabel:`Cc:`
 160. CSV seznam adres příjemců kopie emailu.
 161. :guilabel:`Bcc:`
 162. CSV seznam skrytých adres příjemců kopie emailu.
 163. :guilabel:`Metoda:`
 164. Nepovinné. Použitá metoda při posílání emailových zpráv. Je-li hodnota "smtp" (implicitní hodnota), použije se SMTP (konfigurace viz níže). Jinak se zadaná hodnota použije jako jméno programu, který působí jako 'sendmail' (příjímá volbu :command:`-f` pro odesílatele, seznam příjemců na příkazovém řádku, zprávu v stdin). Normálně pro posílání zpráv postačí nastavení ``sendmail`` nebo ``/usr/sbin/sendmail``.
 165. :guilabel:`Hostitel SMTP:`
 166. Jméno hostitele mailového serveru.
 167. :guilabel:`Port SMTP:`
 168. Port pro připojení na mailovém serveru. Implicitní nastavení je 25.
 169. :guilabel:`SMTP TLS:`
 170. Připojení k mailovému serveru s použitím TLS. Implicitní nastavení je False.
 171. :guilabel:`Uživatel SMTP:`
 172. Uživatelské jméno pro ověření u mailového serveru.
 173. :guilabel:`Heslo pro SMTP:`
 174. Heslo pro ověření u mailového serveru.
 175. :guilabel:`Lokální jméno hostitele:`
 176. Hostitelské jméno, které může odesílatel použít pro ověření u mailového serveru.
 177. .. module:: diff.settings
 178. :synopsis: Dialog used to set diff specific preferences
 179. Diff
 180. ----
 181. :guilabel:`Oprávka EOL:`
 182. Normalizovat ukončení řádků v souboru na lf nebo crlf během a po akci patch. Implicitní nastavení 'strict' normalizaci neprovádí.
 183. :guilabel:`Formát Git:`
 184. Použít rozšířený git formát záhlaví diffu. Implicitně je False.
 185. :guilabel:`Bez datumu:`
 186. Do záhlaví diffů nezahrnovat data modifikací. Implicitně je False.
 187. :guilabel:`Zobrazit funkci:`
 188. Ukázat funkci ve které je jednotlivá změna obsažena. Implicitně je False.
 189. :guilabel:`Ignorovat prázdné znaky:`
 190. Ignorovat prázdné znaky (WS) při porovnávání řádků. Implicitně je False.
 191. :guilabel:`Ignorovat množství WS:`
 192. Ignorovat změny v počtu prázdných znaků. Implicitně je False.
 193. :guilabel:`Ignorovat prázdné řádky:`
 194. Ignorovat změny, jejichž řádky jsou všechny prázdné. Implicitně je False.
 195. :guilabel:`Styl zabarvení:`
 196. Úprava stylu zabarvení diffových řádků v prohlížeči changesetů. Implicitně: foreground.
 197. Font
 198. ----
 199. :guilabel:`Implicitní fonty motivu`
 200. Použít výchozí fonty založené na aktuálním motivu GTK
 201. :guilabel:`Nastavené fonty:`
 202. Vybrat nastavené fonty z rozbalovací nabídky. Tyto sady fontů vyjadřuji odlišnosti různých jazyků či prostředí.
 203. :guilabel:`Uživatelské fonty:`
 204. Určit jména fontů a velikostí individuálně pro jednotlivá místa použití.
 205. :guilabel:`Komentář komitu:`
 206. Font je používán v prohlížeči changesetů a při zápisu komitu. Implicitně: monospace 10.
 207. :guilabel:`Text diffu:`
 208. Font je používán pro zápis diffů v nástrojích status a commit. Implicitně: monospace 10.
 209. :guilabel:`Seznam souborů:`
 210. Font je používán v seznamu souborů v nástrojích status a commit. Implicitně: sans 9.
 211. :guilabel:`Výstup příkazu:`
 212. Font je používán v oknech s výstupem příkazů. Implicitně: monospace 10.
 213. Extension
 214. ---------
 215. Záložka obsahuje seznam volitelných extenzí. Podrobnosti neuvedeny.
 216. Sporná témata
 217. -------------
 218. Popis záložky neuveden
 219. Klávesová navigace
 220. ===================
 221. :kbd:`Ctrl-Enter`
 222. Uplatnit změny a ukončit dialog; ekvivalent stisknutí tlačítka 'OK'.
 223. Spuštění z příkazového řádku
 224. ============================
 225. ::
 226. hgtk repoconfig
 227. pro nastavení repozitáře (:file:`.hg/hgrc` file) nebo ::
 228. hgtk userconfig
 229. pro uživatelskou konfiguraci (:file:`Mercurial.ini` file).
 230. Příkazy se zadávájí bez parametrů, kromě globálních voleb.
 231. .. vim: noet ts=4