PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/source-cs/settings.txt

https://bitbucket.org/tortoisehg/hgtk/
Plain Text | 350 lines | 231 code | 119 blank | 0 comment | 0 complexity | d22079b52ad2abf8b05418ec41877516 MD5 | raw file
 1*******************
 2Nastavení parametrů
 3*******************
 4
 5.. module:: settings.dialog
 6  :synopsis: Dialog used to set preferences
 7
 8.. figure:: figures/settings.png
 9  :alt: Settings dialog
 10
 11	Okno Konfigurace uživatele
 12
 13Dialog nastavení se používá pro konfiguraci jak TortoiseHg, tak DVCS Mercurialu, protože TortoiseHg je vlastně uživatelská obálka programu Mercurial.
 14
 15Konfigurace Mercurialu ve Windows má tři úrovně.
 16
 171) Nastavení pro počítač v souboru
 18  :file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\Mercurial.ini`
 19  Tento soubor je čten jako první a má nejnižší prioritu.
 202) Nastavení pro uživatele v souboru
 21  :file:`C:\\Documents and Settings\\username\\mercurial.ini`
 22  Tento soubor je čten jako druhý a může přepsat parametry nastavení pro počítač.
 233) Nastavení pro repozitář v souboru  :file:`repo-root\\.hg\\hgrc`.
 24  Tento soubor je čten jako poslední a má tudíž nejvyšší prioritu.
 25
 26Nastavení pro počítač může být přepsáno při aktualizaci, takže se doporučuje provádět změny jen v souborech :file:`..username\\mercurial.ini` a/nebo :file:`.hg\\hgrc`. 
 27V TortoiseHg je toto doporučení vynuceno tím, že se používají jen dvě úrovně nastavení:
 28
 29Globální nastavení uživatele
 30	edituje nastavení pro uživatele :file:`..username\\mercurial.ini`
 31Nastavení repozitáře
 32	edituje nastavení pro repozitář :file:`.hg/hgrc`
 33
 34Mezi těmito režimy lze přepínat ve výběrovém tlačítku vlevo nahoře. Vlastní nastavení lze provést buď ve vybraném dialogovém okně nebo editací uvedených souborů.
 35
 36Většina uživatelů TortoiseHg si všechny nastavitelné parametry uloží v globálním nastavení a soubor hgrc v repozitáři použije pro uložení cest (aliasy pro vzdálené repozitáře). Vězme, že soubory pro tato nastavení neexistují dříve, než poprvé použijeme dialog Nastavení.
 37
 38
 39Záložky
 40=======
 41
 42Nástroj pro konfiguraci programu se skládá ze záložek.
 43
 44Každá záložka přibližně odpovídá jedné sekci v konfiguračním souboru. Některé sekce však byly kvůli přehlednosti rozdělený do více záložek. 
 45
 46Všechny záložky kromě :guilabel:`Sync` mají stejný formát - sloupec nastavitelných parametrů s rozbalovacími seznamy možných hodnot. Názvy parametrů jsou doplněny skrytými popisy parametru a jeho možných hodnot.
 47Popis aktuálně editovaného parametru se rovněž objeví v textovém rámečku dole.
 48
 49Podrobnější informaci o nastavitelných parametrech nalezneme na stránkách wiki pro Mercurial, kromě těch záložek, které jsou specifické pro TortoiseHg:
 50:guilabel:`TortoiseHg`, :guilabel:`Commit`, :guilabel:`Changelog`.
 51
 52.. module:: TortoiseHg.settings
 53	:synopsis: Dialog used to set general TortoiseHg preferences
 54
 55TortoiseHg
 56----------
 57
 58:guilabel:`Nástroj pro slučování:`
 59	Grafický program pro řešení konfliktů při slučování. Pokud není určen, vybere Mercurial první použitelný nástroj, který nalezne v našem systému, nebo použije vlastní nástroj, který konflikty jenom označí. Tuto poslední možnost lze přikázat výběrem :guilabel:`internal:merge`. Volba :guilabel:`internal:prompt` vždy vybere lokální nástroj a volba :guilabel:`internal:dump` ponechá soubory v pracovním adresáři pro ruční sloučení. 
 60
 61:guilabel:`Nástroj Visual Diff:`
 62	Určit externí program pro porovnávání diffů (příkaz extdiff)
 63
 64:guilabel:`Přeskočit úvodní okno VDiff:`
 65	Vypustit úvodní okno se seznamem souborů a přímo použít prvky našeho 'VDiff' programu. Tuto volbu povolíme jen tehdy, pokud víme, že náš nástroj má platnou konfiguraci příkazu extdiff. Implicitní nastavení je False.
 66
 67:guilabel:`Vizuální editor:`
 68	Editor pro zobrazování souborů, atp.
 69
 70:guilabel:`Editor CLI:`
 71	Editor pro komunikaci z příkazového řádku.
 72
 73:guilabel:`Šířka záložky:`
 74	Určit počet míst na která se roztáhnou záložky v různých oknech TortoiseHg. Implicitně je 'neurčeno'.
 75
 76:guilabel:`Max velikost diffu:`
 77	Maximální velikost souboru (v KB) pro zobrazení změn v oknech pro changelog, status a commit. Nulová hodnota je pro nastavení bez limitu. Implicitně je 1024 (1MB).
 78
 79:guilabel:`Diff panel dole:`
 80	Umístit diffový panel pod seznamem souborů v oknech pro status, shelve a commit. Implicitně je False (panel je vpravo vedle seznamu souborů).
 81
 82:guilabel:`Zachytit stderr:`
 83	Přesměrovat stderr do bufferu, který je na konci procesu analyzován pro chyby za běhu. Implicitně je True.
 84
 85:guilabel:`Dělit hgtk:`
 86	Při zadání hgtk z přikazového řádku rozdělit proces na pozadí tak, aby spouštěl grafické dialogy. Implicitně je True.
 87
 88:guilabel:`Úplný název cesty:`
 89	Zobrazit celou cestu k adresáři repozitáře v záhlaví okna místo pouhého jména adresáře. Implicitně je False.
 90
 91:guilabel:`Kontrola pravopisu:`
 92	Implicitní jazyk pro kontrolu pravopisu. Není-li specifikováno, použije se jazyk systému. Příklady: en, en_GB, en_US. Kontrola pravopisu vyžaduje aplikaci gtkspell, která je přístupná jen na počítačích 'Gnome'.
 93
 94.. module:: commit.settings
 95	:synopsis: Dialog used to set commit specific preferences
 96
 97Commit
 98------
 99
100:guilabel:`Jméno uživatele:`
101	Jméno spojené s komity.
102:guilabel:`Délka souhrnného řádku:`
103	Maximální délka souhrnného řádku průvodní zprávy komitu.
104	Aplikace vydá varování při překročení zadané délky, nebo není-li souhrnný řádek oddělen od případného dalšího textu prázdným řádkem. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno). 
105:guilabel:`Délka řádku zprávy:`
106	Délka zalomení řádku průvodní zprávy komitu. Je-li délka zadána, lze použít vyskakovací menu pro formátování zprávy a objeví se varování při překročení zadané délky. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno).
107:guilabel:`Push po komitu:`
108	Aplikace se pokusí poslat (push) revizi k nastavenému repozitáři po každém úspěšném komitu. Implicitně je False.
109:guilabel:`Seznam auto-include:`
110	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vloženy do každého komitu. Zamýšleno pouze jako nastavení repozitáře. Implicitní nastavení je None.
111:guilabel:`Seznam auto-exclude:`
112	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vypuštěny z výběru při otevření dialogů status, commit a shelve. Implicitní nastavení je None.
113
114
115.. module:: changelog.settings
116	:synopsis: Dialog used to set changelog specific preferences
117
118Changelog
119---------
120
121:guilabel:`Zabarvení podle autora:`
122	Zabarvení changesetů podle jména autora. Není-li umožněno, jsou změny zabarveny zeleně pro sloučení, červeně pro netriviální rodiče a černě pro běžné případy. Implicitně je False.
123
124:guilabel:`Dlouhý souhrn:`
125	Zadáno-li true, spojují se řádky zpráv až do délky 80 znaků. Implicitně je False
126
127:guilabel:`Velikost dávky logu:`
128	Počet revizí načtených a zobrazených v jedné dávce. Implicitně je 500.
129
130:guilabel:`Mrtvé větve:`
131	Seznam čárkami oddělených jmen větví, které mají být ignorovány při sestavování seznamu jmen větví pro repozitář. Implicitní nastavení je None.
132
133:guilabel:`Barvy větví:`
134	Seznam mezerami oddělených jmen větví a barev ve formě 'branch:#XXXXXX'. Mezery a dvojtečky ve jménu větve musí být předznamenány zpětnými lomítky (\\). Podobně mohou být předznamenány i některé další znaky, např. \\u0040 bude dekódováno na znak @ a \\n na 'linefeed'. Implicitní nastavení je None.
135
136:guilabel:`Skrýt tagy:`
137	Seznam mezerami oddělených tagů, které se nebudou zobrazovat. Užitečný příklad: zadejte 'qbase qparent qtip' pro skrytí standardních tagů, vkládaných extenzí MQ. Implicitní nastavení je None.
138	
139.. module:: synchronize.settings
140	:synopsis: Dialog used to set synchronize specific preferences
141
142Sync
143----
144
145Na záložce :guilabel:`Sync` můžeme ukládat adresy URL (cesty) přidružených repozitářů. Tato informace se většinou ukládá do konfiguračního souboru repozitáře. Mercurial má dvě speciální jména cest, které lze pro některé operace nastavit jako implicitní cíle.
146
147* *default* - implicitní URL ze kterého lze stahovat (pull), obvykle je to zdroj našeho klonu
148* *default-push* - implicitní cíl pro operaci 'push' při použití příkazového řádku
149
150:guilabel:`Operace po akci pull:`
151	Nastavená operace se provede bezprostředně po úspěšné akci 'pull'. Volba :guilabel:`update` se rovná :command:`pull --update`, volba :guilabel:`fetch`
152	se rovná extenzi fetch, volba :guilabel:`rebase` se rovná pořadí
153	:command:`pull --rebase`. Implicitní nastavení je none.
154
155:guilabel:`Cesty ke vzdáleným repozitářům`
156	V tomto panelu lze nastavit náhradní označení pro repizitáře, se kterými se často synchronizujeme. Mercurial přidá automaticky označení *default* ke zdroji klonu. Všechna označení nastavených cest se objeví v rozbalovacím seznamu dialogu Synchronizovat a lze je použít jako zkratku na příkazovém řádku.
157 
158
159.. module:: web.settings
160	:synopsis: Dialog used to set web server specific preferences
161
162Web
163---
164
165:guilabel:`Název:`
166	Název repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
167
168:guilabel:`Popis:`
169	Popis účelu nebo obsahu repozitáře.
170
171:guilabel:`Kontakt:`
172	Jméno nebo mailová adresa osoby zodpovědné za repozitář.
173
174:guilabel:`Styl:`
175	Výběr šablony stylů
176
177:guilabel:`Formáty pro archivaci:`
178	Seznam (CSV) archivovacích formátů pro načítání
179
180:guilabel:`Port:`
181	Port, kterému má být nasloucháno.
182
183:guilabel:`Push vyžaduje SSL:`
184	Zda požadovat přenos příchozího 'push' přes SSL, aby se zabránilo 'čenichání po heslu'. 
185
186:guilabel:`Pruhy:`
187	Kolik řádků májí zabírat "pruhy zebry" ve víceřádkovém výstupu. Implicitní nastavení je 1; hodnota 0 volbu znemožní.
188
189:guilabel:`Souborů maximálně:`
190	Maximální počet souborů uváděných v jednom changesetu.
191
192:guilabel:`Změn maximálně:`
193	Maximální počet změn uváděných v changelogu.
194
195:guilabel:`Povolit push:`
196	Zda povolit vyslání do repozitáře. Není-li nic zadáno, 'push' není dovolen. Je-li zadána hodnota "*", může push provést libovolný i neověřený uživatel. Vzdálení uživatelé musí jinak být ověřeni a jejich ověřená jména musí být přítomna v tomto seznamu (oddělená mezerou nebo ","). Obsah seznamu allow_push je zkoumán po seznamu deny_push.
197
198:guilabel:`Odmítnout push:`
199	Zda odmítnout vyslání do repozitáře. Není-li nic zadáno, 'push' není odmítnuto. Je-li zadána hodnota "*", mají 'push' zamítnut všichni uživatelé, ověření či neověření. Případný seznam deny_push je zkoumán před seznamem allow_push.
200
201:guilabel:`Kódování:`
202	Název kódování znaků.
203
204
205.. module:: proxy.settings
206	:synopsis: Dialog used to set proxy specific preferences
207
208Proxy
209-----
210
211:guilabel:`Hostitel:`
212	Jméno hostitele a (nepovinné) port proxy serveru, například ``myproxy:8000``.
213
214:guilabel:`Seznam pro bypass:`
215	Nepovinné. CSV seznam jmen hostitelů, kteří mají obejít proxy server.
216
217:guilabel:`Uživatel:`
218	Nepovinné. Jméno uživatele pro ověření u proxy serveru.
219
220:guilabel:`Heslo:`
221	Nepovinné. Heslo pro ověření u proxy serveru.
222
223
224.. module:: email.settings
225	:synopsis: Dialog used to set email specific preferences
226
227Email
228-----
229
230:guilabel:`From:`
231	Emailová adresa pro použití v záhlaví "From" a pro obálku SMTP.
232
233:guilabel:`To:`
234	CSV seznam adres příjemců emailu.
235
236:guilabel:`Cc:`
237	CSV seznam adres příjemců kopie emailu.
238
239:guilabel:`Bcc:`
240	CSV seznam skrytých adres příjemců kopie emailu.
241
242:guilabel:`Metoda:`
243	Nepovinné. Použitá metoda při posílání emailových zpráv. Je-li hodnota "smtp" (implicitní hodnota), použije se SMTP (konfigurace viz níže). Jinak se zadaná hodnota použije jako jméno programu, který působí jako 'sendmail' (příjímá volbu :command:`-f` pro odesílatele, seznam příjemců na příkazovém řádku, zprávu v stdin). Normálně pro posílání zpráv postačí nastavení ``sendmail`` nebo ``/usr/sbin/sendmail``.
244
245:guilabel:`Hostitel SMTP:`
246	Jméno hostitele mailového serveru.
247
248:guilabel:`Port SMTP:`
249	Port pro připojení na mailovém serveru. Implicitní nastavení je 25.
250
251:guilabel:`SMTP TLS:`
252	Připojení k mailovému serveru s použitím TLS. Implicitní nastavení je False.
253
254:guilabel:`Uživatel SMTP:`
255	Uživatelské jméno pro ověření u mailového serveru.
256
257:guilabel:`Heslo pro SMTP:`
258	Heslo pro ověření u mailového serveru.
259
260:guilabel:`Lokální jméno hostitele:`
261	Hostitelské jméno, které může odesílatel použít pro ověření u mailového serveru.
262
263
264.. module:: diff.settings
265	:synopsis: Dialog used to set diff specific preferences
266
267Diff
268----
269
270:guilabel:`Oprávka EOL:`
271	Normalizovat ukončení řádků v souboru na lf nebo crlf během a po akci patch. Implicitní nastavení 'strict' normalizaci neprovádí. 
272
273:guilabel:`Formát Git:`
274	Použít rozšířený git formát záhlaví diffu. Implicitně je False.
275
276:guilabel:`Bez datumu:`
277	Do záhlaví diffů nezahrnovat data modifikací. Implicitně je False.
278
279:guilabel:`Zobrazit funkci:`
280	Ukázat funkci ve které je jednotlivá změna obsažena. Implicitně je False.
281
282:guilabel:`Ignorovat prázdné znaky:`
283	Ignorovat prázdné znaky (WS) při porovnávání řádků. Implicitně je False.
284
285:guilabel:`Ignorovat množství WS:`
286	Ignorovat změny v počtu prázdných znaků. Implicitně je False.
287
288:guilabel:`Ignorovat prázdné řádky:`
289	Ignorovat změny, jejichž řádky jsou všechny prázdné. Implicitně je False.
290	
291:guilabel:`Styl zabarvení:`
292	Úprava stylu zabarvení diffových řádků v prohlížeči changesetů. Implicitně: foreground.
293
294
295Font
296----
297
298:guilabel:`Implicitní fonty motivu`
299	Použít výchozí fonty založené na aktuálním motivu GTK
300	
301:guilabel:`Nastavené fonty:`
302	Vybrat nastavené fonty z rozbalovací nabídky. Tyto sady fontů vyjadřuji odlišnosti různých jazyků či prostředí.
303	
304:guilabel:`Uživatelské fonty:`
305	Určit jména fontů a velikostí individuálně pro jednotlivá místa použití.
306:guilabel:`Komentář komitu:`
307	Font je používán v prohlížeči changesetů a při zápisu komitu. Implicitně: monospace 10.
308:guilabel:`Text diffu:`
309	Font je používán pro zápis diffů v nástrojích status a commit. Implicitně: monospace 10.
310:guilabel:`Seznam souborů:`
311	Font je používán v seznamu souborů v nástrojích status a commit. Implicitně: sans 9.
312:guilabel:`Výstup příkazu:`
313	Font je používán v oknech s výstupem příkazů. Implicitně: monospace 10.
314
315
316Extension
317---------
318
319Záložka obsahuje seznam volitelných extenzí. Podrobnosti neuvedeny.
320
321
322Sporná témata
323-------------
324
325Popis záložky neuveden
326
327	
328Klávesová navigace
329===================
330
331:kbd:`Ctrl-Enter`
332	Uplatnit změny a ukončit dialog; ekvivalent stisknutí tlačítka 'OK'.
333
334
335Spuštění z příkazového řádku
336============================
337
338::
339
340	hgtk repoconfig
341
342pro nastavení repozitáře (:file:`.hg/hgrc` file) nebo ::
343
344	hgtk userconfig
345
346pro uživatelskou konfiguraci (:file:`Mercurial.ini` file).
347
348Příkazy se zadávájí bez parametrů, kromě globálních voleb.
349
350.. vim: noet ts=4