prekladyphpbbcz /board3portal/root/language/cs/mods/lang_portal_acp.php

Language PHP Lines 306
MD5 Hash 5af12ff6f582886c330c4fdfe25149e2 Estimated Cost $5,721 (why?)
Repository http://prekladyphpbbcz.googlecode.com/svn/trunk/ View Raw File
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
<?php

/**
*
* @package - Board3portal
* @version $Id: lang_portal_acp.php 90 2008-02-03 21:43:30Z kevin74 $
* @copyright (c) kevin / saint ( http://www.board3.de/ ), (c) Ice, (c) nickvergessen ( http://www.flying-bits.org/ ), (c) redbull254 ( http://www.digitalfotografie-foren.de )
* @based on: phpBB3 Portal by Sevdin Filiz, www.phpbb3portal.com
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License 
*
*/

if (!defined('IN_PHPBB'))
{
	exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
	$lang = array();
}

// DEVELOPERS PLEASE NOTE
//
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
//
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
//
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine

$lang = array_merge($lang, array(
	'ACP_PORTAL_INFO_SETTINGS'			=> 'Základní nastavení',
	'ACP_PORTAL_INFO_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'D?kujeme pro výb?r ?ešení board3 Portal. Na této stránce m?žete nastavovat portál Vašeho boardu. Obrázky Vám poskytnou p?ehled o všech možných nastaveních. Odkazy na levé stran? obrazovky Vám umož?ují kontrolovat každý aspekt Vašeho portálu.',

	'ACP_PORTAL_SETTINGS'				=> 'Nastavení portálu',
	'ACP_PORTAL_SETTINGS_EXPLAIN'		=> 'D?kujeme pro výb?r ?ešení board3 Portal. Na této stránce m?žete nastavovat portál Vašeho boardu. Obrázky Vám poskytnou p?ehled o všech možných nastaveních. Odkazy na levé stran? obrazovky Vám umož?ují kontrolovat každý aspekt Vašeho portálu.',

	// general
	'ACP_PORTAL_GENERAL_INFO'				=> 'Administrace portálu',
	'ACP_PORTAL_GENERAL_INFO_EXPLAIN'		=> 'D?kujeme pro výb?r ?ešení board3 Portal. Na této stránce m?žete nastavovat portál Vašeho boardu. Obrázky Vám poskytnou p?ehled o všech možných nastaveních. Odkazy na levé stran? obrazovky Vám umož?ují kontrolovat každý aspekt Vašeho portálu.',
	'ACP_PORTAL_GENERAL_SETTINGS'			=> 'Základní nastavení',
	'ACP_PORTAL_GENERAL_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit hlavní nastavení i ur?itá specifická nastavení.',
	'PORTAL_ADVANCED_STAT'					=> 'Blok Pokro?ilé statistiky',
	'PORTAL_ADVANCED_STAT_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_LEADERS'						=> 'Blok Vedoucí / tým',
	'PORTAL_LEADERS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_LEADERS_EXT'					=> 'Rozší?ený blok Vedoucí / tým',
	'PORTAL_LEADERS_EXT_EXPLAIN'			=> 'Pro zobrazení rozší?eného bloku je nutné mít aktivovaný standardní blok Vedoucí / tým.<br />Standardní blok zobrazuje všechny administrátory a moderátory, rozší?ený blok zobrazuje všechny skupiny, které nejsou skryty.',
	'PORTAL_CLOCK'							=> 'Blok Hodiny',
	'PORTAL_CLOCK_EXPLAIN'					=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_LINK_US'						=> 'Blok Odkaz na naše stránky',
	'PORTAL_LINK_US_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_BIRTHDAYS'						=> 'Blok Narozeniny',
	'PORTAL_BIRTHDAYS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_BIRTHDAYS_AHEAD'				=> 'Po?et dní',
	'PORTAL_BIRTHDAYS_AHEAD_EXPLAIN'		=> 'Kolik dní dop?edu se má informace o narozeninách zobrazovat.',
	'PORTAL_SEARCH'							=> 'Blok Hledej',
	'PORTAL_SEARCH_EXPLAIN'					=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_WELCOME'						=> 'Blok Vítejte',
	'PORTAL_WELCOME_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_WHOIS_ONLINE'							=> 'Blok Kdo je online?',
	'PORTAL_WHOIS_ONLINE_EXPLAIN'					=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_CHANGE_STYLE'							=> 'Zm?na stylu',
	'PORTAL_CHANGE_STYLE_EXPLAIN'					=> 'Zobrazit tento blok na portálu.<br /><span style="color:red">Prosím, m?jte na mysli:</span> Pokud je volba "Vždy použít výchozí styl" v menu Nastavení fóra zvolena "Ano", tento blok <u>nebude zobrazen</u>, nazávisle na tomto nastavení.',
	'PORTAL_FRIENDS'						=> 'Blok P?átelé',
	'PORTAL_FRIENDS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_MAX_ONLINE_FRIENDS'				=> 'Limit po?tu zobrazených p?átel',
	'PORTAL_MAX_ONLINE_FRIENDS_EXPLAIN'		=> 'Limit po?tu p?átel, kte?í se na portálu zobrazují.',
	'PORTAL_MAIN_MENU'						=> 'Hlavní menu',
	'PORTAL_MAIN_MENU_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_USER_MENU'						=> 'Blok Uživatelské menu / P?ihlášení',
	'PORTAL_USER_MENU_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	
	//gallery
	'PORTAL_GALLERY'				=> 'Nejnov?jší obrázky v galerii',
	'PORTAL_GALLERY_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit nejnov?jší obrázky z galerie.',

	// random member
	'PORTAL_RANDOM_MEMBER'					=> 'Blok Náhodný uživatel',
	'PORTAL_RANDOM_MEMBER_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	
	// news and announcements
	'PORTAL_SHOW_REPLIES_VIEWS'				=> 'Zobrazení po?tu odpov?dí a zobrazení',
	'PORTAL_SHOW_REPLIES_VIEWS_EXPLAIN'		=> 'Nastavení pro kompaktní blok.<br />Pokud je vybráno ANO, po?ty odpov?dí a zobrazení budou zobrazeny ve 2 odd?lených sloupc?. Pokud je vybráno NE, odpov?di a zobrazení budou zobrazeny vedle jména fóra. Vyberte NE v p?ípad?, že máte problémy se zobrazením dalších sloupc? kv?li v?tší ší?ce bloku.', 

	// global announcements
	'ACP_PORTAL_ANNOUNCE_INFO'					=> 'Globální oznámení',
	'ACP_PORTAL_ANNOUNCE_SETTINGS'				=> 'Nastavení globálních oznámení',
	'ACP_PORTAL_ANNOUNCE_SETTINGS_EXPLAIN'		=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Globálních oznámení a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS'						=> 'Zobrazit globální oznámení',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_STYLE'				=> 'Blok kompaktního stylu pro globální oznámení',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_STYLE_EXPLAIN'		=> 'Když je vybráno Ano, bude pro globální oznámení použit kompaktní styl, v p?ípad? vybrání Ne bude použit objemný styl',
	'PORTAL_NUMBER_OF_ANNOUNCEMENTS'			=> 'Po?et oznámení na portálu',
	'PORTAL_NUMBER_OF_ANNOUNCEMENTS_EXPLAIN'	=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_DAY'					=> 'Po?et dní, po které se bude oznámení zobrazovat',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_DAY_EXPLAIN'			=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_LENGTH'				=> 'Maximální délka globálních oznámení',
	'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_LENGTH_EXPLAIN'		=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_GLOBAL_ANNOUNCEMENTS_FORUM'			=> 'ID globálních oznámení fóra',
	'PORTAL_GLOBAL_ANNOUNCEMENTS_FORUM_EXPLAIN'	=> 'Oznámení se berou z fóra, nechte prázdné pro všechna fóra, odd?lte ?árkou pro více fór, nap?. 1,2,5',

	// news
	'ACP_PORTAL_NEWS_INFO'				=> 'Poslední p?ísp?vky',
	'ACP_PORTAL_NEWS_SETTINGS'			=> 'Nastaveni Posledních p?ísp?vk?',
	'ACP_PORTAL_NEWS_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Posldních p?ísp?vk? a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_NEWS'						=> 'Blok zobrazení Posledních p?ísp?vk?',
	'PORTAL_NEWS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_NEWS_STYLE'					=> 'Blok kompaktního stylu Posledních p?ísp?vk?',
	'PORTAL_NEWS_STYLE_EXPLAIN'			=> 'Když je vybráno Ano, bude pro novinky použit kompaktní styl, v p?ípad? vybrání Ne bude použit objemný styl.',
	'PORTAL_SHOW_ALL_NEWS'				=> 'Zobrazit všechny poslední p?ísp?vky v tomto fóru',
	'PORTAL_SHOW_ALL_NEWS_EXPLAIN'		=> 'V?etn? d?ležitých a oznámení.',
	'PORTAL_NUMBER_OF_NEWS'				=> 'Po?et posledních p?ísp?vk? na portálu',
	'PORTAL_NUMBER_OF_NEWS_EXPLAIN'		=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_NEWS_LENGTH'				=> 'Maximální délka posledního p?ísp?vku',
	'PORTAL_NEWS_LENGTH_EXPLAIN'		=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_NEWS_FORUM'					=> 'ID p?ísp?vk? z fóra',
	'PORTAL_NEWS_FORUM_EXPLAIN'			=> 'P?ísp?vky se berou z fóra, nechte prázdné pro všechna fóra, odd?lte ?árkou pro více fór, nap?. 1,2,5',
	'PORTAL_EXCLUDE_FORUM'				=> 'Vylou?it ID fóra',
	'PORTAL_EXCLUDE_FORUM_EXPLAIN'		=> 'P?ísp?vky se berou z fóra, nechte prázdné pro všechna fóra, odd?lte ?árkou pro více fór, nap?. 1,2,5',

	// recent topics
	'ACP_PORTAL_RECENT_INFO'				=> 'Poslední témata',
	'ACP_PORTAL_RECENT_SETTINGS'			=> 'Nastavení Posledních témat',
	'ACP_PORTAL_RECENT_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Posledních témat a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_RECENT'							=> 'Blok zobrazení Posledních témat',
	'PORTAL_RECENT_EXPLAIN'					=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_MAX_TOPIC'						=> 'Omezení po?tu posledních oznámení/oblíbených témat',
	'PORTAL_MAX_TOPIC_EXPLAIN'				=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_RECENT_TITLE_LIMIT'				=> 'Limit po?tu znak? pro poslední téma',
	'PORTAL_RECENT_TITLE_LIMIT_EXPLAIN'		=> '0 znamená neomezený po?et',

	// paypal
	'ACP_PORTAL_PAYPAL_INFO'				=> 'Paypal',
	'ACP_PORTAL_PAYPAL_SETTINGS'			=> 'Nastaveni Paypalu',
	'ACP_PORTAL_PAYPAL_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Paypalu a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_PAY_C_BLOCK'					=> 'Blok zobrazení Paypalu',
	'PORTAL_PAY_C_BLOCK_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_PAY_S_BLOCK'					=> 'Blok zobrazení malého paypalu',
	'PORTAL_PAY_S_BLOCK_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_PAY_ACC'						=> 'Ú?et na Paypalu, který se má použít',
	'PORTAL_PAY_ACC_EXPLAIN'				=> 'Zadejte Vᚠe-mail používaný na Paypalu, nap?. xxx@xxx.com',

	// last member
	'ACP_PORTAL_MEMBERS_INFO'				=> 'Poslední uživatelé',
	'ACP_PORTAL_MEMBERS_SETTINGS'			=> 'Nastavení Posledních uživatel?',
	'ACP_PORTAL_MEMBERS_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Posledních uživatel? a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_LATEST_MEMBERS'					=> 'Blok zobrazení Posledních uživatel?',
	'PORTAL_LATEST_MEMBERS_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_MAX_LAST_MEMBER'				=> 'Limit po?tu zobrazených posledních uživatel?',
	'PORTAL_MAX_LAST_MEMBER_EXPLAIN'		=> '0 znamená neomezený po?et',

	// bots
	'ACP_PORTAL_BOTS_INFO'						=> 'Návšt?vy bot?',
	'ACP_PORTAL_BOTS_SETTINGS'					=> 'Nastavení Návšt?v bot?',
	'ACP_PORTAL_BOTS_SETTINGS_EXPLAIN'			=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Návšt?v bot? a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_LOAD_LAST_VISITED_BOTS'				=> 'Blok zobrazení Návšt?v bot?',
	'PORTAL_LOAD_LAST_VISITED_BOTS_EXPLAIN'		=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_LAST_VISITED_BOTS_NUMBER'			=> 'Kolik bot? se má zobrazit',
	'PORTAL_LAST_VISITED_BOTS_NUMBER_EXPLAIN'	=> '0 znamená neomezený po?et',

	// polls  
	'ACP_PORTAL_POLLS_INFO'				=> 'Anketa',
	'ACP_PORTAL_POLLS_SETTINGS'			=> 'Nastavení anket',
	'ACP_PORTAL_POLLS_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Anket a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_POLL_TOPIC'					=> 'Blok zobrazení Anket',
	'PORTAL_POLL_TOPIC_EXPLAIN'			=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_POLL_TOPIC_ID'				=> 'ID anket z fóra',
	'PORTAL_POLL_TOPIC_ID_EXPLAIN'		=> 'ID?ka fór, jejichž ankety by m?ly být zobrazeny. Pro použití více ID?ek fór použijte pro jejich odd?lení ?árku nebo nechte prázdné pro použití všech fór.',
	'PORTAL_POLL_LIMIT'					=> 'Limit po?tu zobrazených anket',
	'PORTAL_POLL_LIMIT_EXPLAIN'			=> 'Po?et anket, které by se m?ly na portále zobrazit.',
	'PORTAL_POLL_ALLOW_VOTE'			=> 'Umožnit hlasování',
	'PORTAL_POLL_ALLOW_VOTE_EXPLAIN'	=> 'Umožnit uživatel?m s pot?ebnými právy hlasovat ze stránek portálu.',

	// most poster
	'ACP_PORTAL_MOST_POSTER_INFO'				=> 'Nejv?tší p?isp?vovatelé',
	'ACP_PORTAL_MOST_POSTER_SETTINGS'			=> 'Nastavení Nejv?tších p?isp?vovatel?',
	'ACP_PORTAL_MOST_POSTER_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Nejv?tších p?isp?vovatel? a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_TOP_POSTERS'         		=> 'Blok zobrazení Nejv?tších p?isp?vovatel?',
	'PORTAL_TOP_POSTERS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_MAX_MOST_POSTER'					=> 'Kolik nejv?tších p?isp?vovatel? se má zobrazit',
	'PORTAL_MAX_MOST_POSTER_EXPLAIN'			=> '0 znamená neomezený po?et',

	// left and right column width 
	'ACP_PORTAL_COLUMN_WIDTH_INFO'				=> 'Ší?ka sloupce',
	'ACP_PORTAL_COLUMN_WIDTH_SETTINGS'			=> 'Nastavení ší?ky levého a pravého sloupce',
	'PORTAL_LEFT_COLUMN_WIDTH'					=> 'Hodnota ší?ky levého sloupce',
	'PORTAL_LEFT_COLUMN_WIDTH_EXPLAIN'			=> 'Nastavte ší?ku levého sloupce v pixelech, doporu?ená hodnota je 180',
	'PORTAL_RIGHT_COLUMN_WIDTH'				=> 'Hodnota ší?ky pravého sloupce',
	'PORTAL_RIGHT_COLUMN_WIDTH_EXPLAIN'		=> 'Nastavte ší?ku pravého sloupce v pixelech, doporu?ená hodnota je 180',

	// attachments  
	'ACP_PORTAL_ATTACHMENTS_NUMBER_INFO'				=> 'P?ílohy',
	'ACP_PORTAL_ATTACHMENTS_NUMBER_SETTINGS'			=> 'Nastavení P?íloh',
	'ACP_PORTAL_ATTACHMENTS_NUMBER_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení P?íloh a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_ATTACHMENTS'								=> 'Blok zobrazení P?íloh',
	'PORTAL_ATTACHMENTS_EXPLAIN'						=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_ATTACHMENTS_NUMBER'							=> 'Limit po?tu zobrazených p?íloh',
	'PORTAL_ATTACHMENTS_NUMBER_EXPLAIN'					=> '0 znamená neomezený po?et',
	
	// friends
	'ACP_PORTAL_FRIENDS_INFO'				=> 'P?átelé',
	'ACP_PORTAL_FRIENDS_SETTINGS'			=> 'Nastavení P?átel',
	'ACP_PORTAL_FRIENDS_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení P?átel a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_FRIENDS'						=> 'Blok zobrazení P?átel',
	'PORTAL_FRIENDS_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu',
	'PORTAL_MAX_ONLINE_FRIENDS'				=> 'Limit po?tu zobrazených p?átel',
	'PORTAL_MAX_ONLINE_FRIENDS_EXPLAIN'		=> 'Maximální po?et p?átel, kte?í se m?žou zobrazit.',

	// wordgraph
	'ACP_PORTAL_WORDGRAPH_INFO'				=> 'Nej?ast?ji se vyskytující slova',
	'ACP_PORTAL_WORDGRAPH_SETTINGS'			=> 'Nastavení Nej?ast?ji se vyskytujících slov',
	'ACP_PORTAL_WORDGRAPH_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Nej?ast?ji se vyskytujících slov a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_WORDGRAPH'						=> 'Blok zobrazení Nej?ast?ji se vyskytujících slov',
	'PORTAL_WORDGRAPH_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.<br /><strong>Funkce nej?ast?ji se vyskytujících slov není funk?ní, jestiže fulltextové mysql je vybráno jako prohledávací proces.</strong>',
	'PORTAL_WORDGRAPH_MAX_WORDS'			=> 'Kolik slov se má zobrazit',
	'PORTAL_WORDGRAPH_MAX_WORDS_EXPLAIN'	=> '0 znamená neomezený po?et',
	'PORTAL_WORDGRAPH_WORD_COUNTS'			=> 'Zahrnout po?et hodnot k zobrazení',
	'PORTAL_WORDGRAPH_WORD_COUNTS_EXPLAIN'	=> 'Zobrazit po?et výskyt? na slovo, nap?. (25).',
	'PORTAL_WORDGRAPH_RATIO'				=> 'Použít velikost slov založenou na ?etnosti',
	'PORTAL_WORDGRAPH_RATIO_EXPLAIN'		=> 'Zm?nit pom?r (v?tší/menší) velikosti slova (defaultn?=18)',

	// welcome message
	'ACP_PORTAL_WELCOME_INFO'				=> 'Vítejte',
	'ACP_PORTAL_WELCOME_SETTINGS'			=> 'Nastavení Vítejte',
	'ACP_PORTAL_WELCOME_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Vítejte a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_WELCOME_INTRO'					=> 'Uvítací zpráva',
	'PORTAL_WELCOME_GUEST'					=> 'Uvítací zpráva pouze pro návšt?vníky?',
	'PORTAL_WELCOME_INTRO_EXPLAIN'			=> 'Zm??te uvítání (lze použít i BCode). Max. 600 znak?!',

	// minicalendar
	'ACP_PORTAL_MINICALENDAR_INFO'				=> 'Kalendá?',
	'ACP_PORTAL_MINICALENDAR_SETTINGS'			=> 'Nastavení Kalendá?e',
	'ACP_PORTAL_MINICALENDAR_SETTINGS_EXPLAIN'	=> 'Zde m?žete zm?nit nastavení Kalendá?e a další specifická nastavení.',
	'PORTAL_MINICALENDAR'						=> 'Blok zobrazení Kalendá?e',
	'PORTAL_MINICALENDAR_EXPLAIN'				=> 'Zobrazit tento blok na portálu.',
	'PORTAL_MINICALENDAR_TODAY_COLOR'			=> 'Aktivovat jinou barvu pro každý den',
	'PORTAL_MINICALENDAR_TODAY_COLOR_EXPLAIN'	=> 'Barvy se zadávají v HEXa tvaru jako nap?. #FFFFFF pro bílou, nebo anglickým pojmenováním, nap?. vilolet.',
	'PORTAL_MINICALENDAR_DAY_LINK_COLOR'		=> 'Barva odkazu na den',
	'PORTAL_MINICALENDAR_DAY_LINK_COLOR_EXPLAIN'=> 'Barvy se zadávají v HEXa tvaru jako nap?. #FFFFFF pro bílou, nebo anglickým pojmenováním, nap?. vilolet.',

  // new version of the portal
  'ACP_PORTAL_VERSION'         => '<strong>Verze portálu v%s</strong>',
  'PORTAL_ATTACHMENTS_FORUM_IDS'           => 'ID fór(a) s p?ílohami',
  'PORTAL_ATTACHMENTS_FORUM_IDS_EXPLAIN'      => 'ID fór(a), jejichž p?ílohy mají být zobrazeny. K odd?lení jednotlivých ?ísel použijte ?árku nebo nechte prázdné pro všechna dostupná fóra.',  
  'PORTAL_NEWS_PERMISSIONS'     => 'Povolit/zakázat povolení',
  'PORTAL_NEWS_PERMISSIONS_EXPLAIN'  => 'Brát v potaz povolení k prohlížení fór p?i zobrazování posledních p?ísp?vk?',
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_PERMISSIONS'     => 'Povolit/zakázat povolení',
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_PERMISSIONS_EXPLAIN'  => 'Brát v potaz povolení k prohlížení fór p?i zobrazování oznámení',
  
  // custom
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_INFO'            => 'Uživatelský blok',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SETTINGS'           => 'Nastavení Uživatelského bloku',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SETTINGS_EXPLAIN'      => 'Zde m?žete zm?nit nastavení Uživatelského bloku. Do t?chto blok? je možné vložit HTML kód nebo BBCode pro r?zné ú?ely, jako nap?. pro ú?ely reklamy, obrázk?, videa apod. Sta?í jen vložit p?íslušný kód.',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SMALL_SETTINGS'           => 'Nastavení Uživatelského bloku pro malý blok',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE'         => 'Nadpis pro malý uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE_EXPLAIN'      => 'Zde m?žete m?nit nadpis pro malý uživatelský blok.',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL'              => 'Zobrazit malý uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_EXPLAIN'           => 'Zobrazit tento blok na portálu.',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_BBCODE'           => 'Povolit použití BBCodu v malém uživatelském bloku',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_BBCODE_EXPLAIN'      => 'M?že zde být použit BBCode. Pokud není jeho použití povoleno, lze vložit HTML kód.',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_SMALL'           => 'Kód pro malý uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_SMALL_EXPLAIN'        => 'Zde zm??te kód pro malý uživatelský blok (HTML nebo BBCode).',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_CENTER_SETTINGS'           => 'Nastavení uživatelského bloku pro prost?ední blok',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER'              => 'Zobrazit prost?ední uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_EXPLAIN'         => 'Zobrazit tento blok na portálu.',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_HEADLINE'         => 'Nadpis pro prost?ední uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_HEADLINE_EXPLAIN'     => 'Zde m?žete m?nit nadpis pro prost?ední uživatelský blok.',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_BBCODE'         => 'Povolit použití BBCodu v prost?edním uživatelském bloku',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_BBCODE_EXPLAIN'      => 'M?že zde být použit BBCode. Pokud není jeho použití povoleno, lze vložit HTML kód.',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_CENTER'           => 'Kód pro prost?ední uživatelský blok',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_CENTER_EXPLAIN'      => 'Zde zm??te kód pro prost?ední uživatelský blok (HTML nebo BBCode).',     
  
  'PORTAL_FORUM_INDEX'           => 'Hlavní stránka fóra (seznam jednotlivých fór)',
  'PORTAL_FORUM_INDEX_EXPLAIN'        => 'Zobrazit tento blok na portálu.',  
  
  // global announcements
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_ARCHIVE'      => 'Povolit archiva?ní systém pro oznámení',
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_ARCHIVE_EXPLAIN'   => 'Pokud je archiva?ní systém pro oznámení povolen, budou zobrazena ?ísla stránek.',  
  
  // news
  'PORTAL_NEWS_SHOW_LAST'      => 'Zobrazit nejnov?jší p?ísp?vek',
  'PORTAL_NEWS_SHOW_LAST_EXPLAIN'   => 'Pokud je tato funk?nost povolena, bude zobrazen nejnov?jší p?ísp?vek. Pokud je tato funk?nost zakázána, bude zobrazen první p?ísp?vek tématu.<br />Pokud je aktivován kompaktní styl bloku Posledních p?ísp?vk?, odkaz povede na nejnov?jší p?ísp?vek.',
  'PORTAL_NEWS_ARCHIVE'      => 'Povolit archiva?ní systém nejnov?jších p?ísp?vk?',
  'PORTAL_NEWS_ARCHIVE_EXPLAIN'   => 'Pokud je archiva?ní systém nejnov?jších p?ísp?vk? povolen, budou zobrazena ?ísla stránek.',  
  
  // links
  'ACP_PORTAL_LINKS_INFO'     => 'Odkazy',
  'ACP_PORTAL_LINKS_SETTINGS'    => 'Nastavení Odkaz?',
  'ACP_PORTAL_LINKS_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Nastavení jednotlivých odkaz?.',
  'PORTAL_LINKS'         => 'Blok Odkazy',
  'PORTAL_LINKS_EXPLAIN'      => 'Zobrazit tento blok na portálu.',
  'PORTAL_LINK_TEXT'        => 'Text/URL',
  'PORTAL_LINK_TEXT_EXPLAIN'     => 'Text následovaný url pro p?íslušný odkaz. Pro smazání a p?eskupení odkaz? použijte tla?ítka. Nezapome?te na http:// !',
  'PORTAL_ADD_LINK_TEXT'      => 'P?idat odkaz',
  'PORTAL_ADD_LINK_TEXT_EXPLAIN'   => 'Klikn?te na P?idat pro vytvo?ení nového odkazu.',
  'PORTAL_LINK_ADD'        => '<strong>P?idat</strong>',  
  
  

));

?>
Back to Top