PageRenderTime 33ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 14ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/src/java/server/web/BeslagslisterController.java

https://bitbucket.org/mgyth/server2
Java | 307 lines | 245 code | 39 blank | 23 comment | 19 complexity | 7240a0b26c0ed2c4799410b7e35c5bcd MD5 | raw file
 1package server.web;
 2
 3import java.io.Serializable;
 4import java.util.ResourceBundle;
 5import java.util.logging.Logger;
 6import javax.ejb.EJB;
 7import javax.faces.application.FacesMessage;
 8import javax.faces.bean.ManagedBean;
 9import javax.faces.bean.SessionScoped;
 10import javax.faces.component.UIComponent;
 11import javax.faces.context.FacesContext;
 12import javax.faces.convert.Converter;
 13import javax.faces.convert.FacesConverter;
 14import javax.faces.event.ActionEvent;
 15import javax.faces.model.DataModel;
 16import javax.faces.model.ListDataModel;
 17import javax.faces.model.SelectItem;
 18import server.ejb.BeslagslisterFacade;
 19import server.entity.Beslagslister;
 20import server.entity.Doerer;
 21import server.web.util.JsfUtil;
 22import server.web.util.PaginationHelper;
 23import server.web.util.SerializableListDataModel;
 24
 25@ManagedBean(name = "beslagslisterController")
 26@SessionScoped
 27public class BeslagslisterController implements Serializable {
 28
 29  private Beslagslister current;
 30  private Beslagslister currentAjax;
 31  private SerializableListDataModel items = null;
 32  @EJB
 33  private server.ejb.BeslagslisterFacade ejbFacade;
 34  private PaginationHelper pagination;
 35  private int selectedItemIndex;
 36
 37  public BeslagslisterController() {
 38  }
 39  
 40  public void prepareDelete(Beslagslister beslag){
 41    this.currentAjax = beslag;
 42  }
 43
 44  public Beslagslister getSelected() {
 45    if (current == null) {
 46      current = new Beslagslister();
 47      selectedItemIndex = -1;
 48    }
 49    return current;
 50  }
 51
 52  private BeslagslisterFacade getFacade() {
 53    return ejbFacade;
 54  }
 55
 56  public void createBeslagFromFile(Beslagslister beslag) {
 57    getFacade().create(beslag);
 58  }
 59
 60  public PaginationHelper getPagination() {
 61    if (pagination == null) {
 62      pagination = new PaginationHelper(10) {
 63        @Override
 64        public int getItemsCount() {
 65          return getFacade().count();
 66        }
 67
 68        @Override
 69        public SerializableListDataModel createPageDataModel() {
 70          return new SerializableListDataModel(getFacade().findRange(new int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() + getPageSize()}));
 71        }
 72      };
 73    }
 74    return pagination;
 75  }
 76
 77  public String prepareList() {
 78    recreateModel();
 79    return "/beslagslister/List";
 80  }
 81
 82  public String prepareView() {
 83    current = (Beslagslister) getItems().getRowData();
 84    selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex();
 85    return "/beslagslister/View";
 86  }
 87  
 88  public void prepareViewProsjekt(Beslagslister beslag) {
 89    current = beslag;
 90    selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex();
 91
 92  }
 93
 94  public String prepareCreate() {
 95    current = new Beslagslister();
 96    selectedItemIndex = -1;
 97    return "/beslagslister/Create";
 98  }
 99
100  public String create() {
101    try {
102      getFacade().create(current);
103      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("BeslagslisterUpdated")));
104      return prepareCreate();
105    } catch (Exception e) {
106      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured") + " " + e));
107      return null;
108    }
109  }
110  
111  public void prepareCreateAjax(Doerer doren) {
112    current = new Beslagslister();
113    current.setDoridfk(doren);
114    doren.addBeslagslisterCollection(current);
115    selectedItemIndex = -1;
116  }
117
118  public void createAjax() {
119    try {
120      getFacade().create(current);
121      recreateModel();
122//      current.getDoridfk().getBeslagslisterCollection().add(current);
123      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("BeslagslisterUpdated")));
124    } catch (Exception e) {
125      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured") + " " + e));
126    }
127  }
128  
129  public void newProjectView() {
130    current = null;
131  }
132
133  public String prepareEdit() {
134    current = (Beslagslister) getItems().getRowData();
135    selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex();
136    return "/beslagslister/Edit";
137  }
138  
139  public void updateDialog() {
140    try {
141      getFacade().edit(current);
142      recreateModel();
143      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("DoererUpdated")));
144    } catch (Exception e) {
145      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured") + " " + e));
146    }
147  }
148
149  public String update() {
150    try {
151      getFacade().edit(current);
152      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("BeslagslisterUpdated")));
153      return "/beslagslister/View";
154    } catch (Exception e) {
155      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured") + " " + e));
156      return null;
157    }
158  }
159
160  /**
161   * Sletter
162   * beslaget,
163   * setter
164   * index
165   * til
166   * -1
167   * og
168   * ombygger
169   * pagineringen
170   * og
171   * modellen
172   *
173   * @param
174   * Beslagslister
175   * som
176   * skal
177   * slettes
178   */
179  public void destroyAjax(Beslagslister beslag) {
180    current = beslag;
181    performDestroy();
182    beslag.getDoridfk().getBeslagslisterCollection().remove(beslag);
183    recreatePagination();
184    recreateModel();
185  }
186
187  public String destroy() {
188    current = (Beslagslister) getItems().getRowData();
189    selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex();
190    performDestroy();
191    recreatePagination();
192    recreateModel();
193    return "/beslagslister/List";
194  }
195
196  public String destroyAndView() {
197    performDestroy();
198    recreateModel();
199    updateCurrentItem();
200    if (selectedItemIndex >= 0) {
201      return "/beslagslister/View";
202    } else {
203      // all items were removed - go back to list
204      recreateModel();
205      return "/beslagslister/List";
206    }
207  }
208
209  private void performDestroy() {
210    try {
211      getFacade().remove(current);
212      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("BeslagslisterDeleted")));
213    } catch (Exception e) {
214      FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Database: ", ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured") + " " + e));
215    }
216  }
217
218  private void updateCurrentItem() {
219    int count = getFacade().count();
220    if (selectedItemIndex >= count) {
221      // selected index cannot be bigger than number of items:
222      selectedItemIndex = count - 1;
223      // go to previous page if last page disappeared:
224      if (pagination.getPageFirstItem() >= count) {
225        pagination.previousPage();
226      }
227    }
228    if (selectedItemIndex >= 0) {
229      current = getFacade().findRange(new int[]{selectedItemIndex, selectedItemIndex + 1}).get(0);
230    }
231  }
232
233  public DataModel getItems() {
234    if (items == null) {
235      items = getPagination().createPageDataModel();
236    }
237    return items;
238  }
239
240  private void recreateModel() {
241    items = null;
242  }
243
244  private void recreatePagination() {
245    pagination = null;
246  }
247
248  public String next() {
249    getPagination().nextPage();
250    recreateModel();
251    return "/beslagslister/List";
252  }
253
254  public String previous() {
255    getPagination().previousPage();
256    recreateModel();
257    return "/beslagslister/List";
258  }
259
260  public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() {
261    return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false);
262  }
263
264  public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() {
265    return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true);
266  }
267
268  @FacesConverter(forClass = Beslagslister.class)
269  public static class BeslagslisterControllerConverter implements Converter {
270
271    @Override
272    public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent component, String value) {
273      if (value == null || value.length() == 0) {
274        return null;
275      }
276      BeslagslisterController controller = (BeslagslisterController) facesContext.getApplication().getELResolver().
277          getValue(facesContext.getELContext(), null, "beslagslisterController");
278      return controller.ejbFacade.find(getKey(value));
279    }
280
281    java.lang.Integer getKey(String value) {
282      java.lang.Integer key;
283      key = Integer.valueOf(value);
284      return key;
285    }
286
287    String getStringKey(java.lang.Integer value) {
288      StringBuilder sb = new StringBuilder();
289      sb.append(value);
290      return sb.toString();
291    }
292
293    @Override
294    public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object object) {
295      if (object == null) {
296        return null;
297      }
298      if (object instanceof Beslagslister) {
299        Beslagslister o = (Beslagslister) object;
300        return getStringKey(o.getIDBeslagsliste());
301      } else {
302        throw new IllegalArgumentException("object " + object + " is of type " + object.getClass().getName() + "; expected type: " + Beslagslister.class.getName());
303      }
304    }
305  }
306  private static final Logger LOG = Logger.getLogger(BeslagslisterController.class.getName());
307}