PageRenderTime 26ms CodeModel.GetById 20ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Swedish/sample-sv.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 315 lines | 263 code | 50 blank | 2 comment | 0 complexity | 832c767ee4d73e094aa59acac8875357 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<TITLE>TXT2TAGS EXEMPEL</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<CENTER>
 9<H1>TXT2TAGS EXEMPEL</H1>
 10<FONT SIZE="4"><I>Aurelio Jargas</I></FONT><BR>
 11<FONT SIZE="4">12/15/2010</FONT>
 12</CENTER>
 13
 14
 15<H1>Introduktion</H1>
 16
 17<P>
 18Välkommen till txt2tags exempelfil.
 19</P>
 20<P>
 21Här kommer exempel och en kortfattad föklaring av alla
 22markeringar.
 23</P>
 24<P>
 25De första 3 raderna i denna fil är rubriker på följande
 26format:
 27</P>
 28
 29<PRE>
 30 rad1: dokumentets titel
 31 rad2: författarens namn, epost
 32 rad3: datum, version
 33</PRE>
 34
 35<P>
 36Rader med balanserade likamedtecken = runt sig är
 37titlar.
 38</P>
 39
 40<H1>Typsnitt och Förvackrare</H1>
 41
 42<P>
 43Vi har två uppsättningar med typsnitt:       
 44</P>
 45<P>
 46Den NORMALA typen som kan förbättras med förvackrare.
 47</P>
 48<P>
 49SKRIVMASKINSTYPEN som använder ett typsnitt där alla
 50tecken är like stora för preformatterad text.
 51</P>
 52<P>
 53Vi kommer nu komma till ett underavsnitt...
 54</P>
 55
 56<H2>Förvackrare</H2>
 57
 58<P>
 59Textmarkeringarna för förvackrare är enkla, precis som
 60de du använder i ett epost meddelande.         
 61</P>
 62<P>
 63Vi använder dubbla *, / och _ för att representera
 64<B>fet</B>, <I>kursiv</I> och <U>understruken</U> text.
 65</P>
 66<P>
 67<B><I>Fet kursiv</I></B> stil stöds också som kombination.
 68</P>
 69
 70<H2>Pre-Formatterad Text</H2>
 71
 72<P>
 73Vi kan använda ett stycke kod eller annan preformatterad
 74text:       
 75</P>
 76
 77<PRE>
 78  detta   är preformatterat
 79 //markeringar// slår **inte** ``igenom``
 80</PRE>
 81
 82<P>
 83Det är även enkelt att göra bara en rad preformatterad
 84text:
 85</P>
 86
 87<PRE>
 88 prompt$ ls /etc
 89</PRE>
 90
 91<P>
 92Eller att avända <CODE>preformatterad</CODE> inuti meningar.
 93</P>
 94
 95<H2>Mer kosmetika</H2>
 96
 97<P>
 98Speciella inslag som epost (<A HREF="mailto:duh@somewhere.com">duh@somewhere.com</A>) och        
 99URL (<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) detekteras automagiskt,
100och horisontella linjer likaså:
101</P>
102
103<HR NOSHADE SIZE=1>
104
105<P>
106^ tunn eller tjock v
107</P>
108
109<HR NOSHADE SIZE=5>
110
111<P>
112Man kan också specificera en <A HREF="http://duh.org">explicit link</A>
113med ett namn.
114</P>
115<P>
116Kom ihåg,
117</P>
118	<BLOCKQUOTE>
119	TAB framför en rad gör ett citat.
120		<BLOCKQUOTE>
121		Fler TABBAR, mer djup (om det tillåts).
122		</BLOCKQUOTE>
123	</BLOCKQUOTE>
124<P>
125Trevligt.
126</P>
127
128<H1>Listor</H1>
129
130<P>
131En lista med saker är naturligt, stoppa bara ett 
132<B>bindestreck</B> eller ett <B>plus</B> i början av
133varje rad.
134</P>
135
136<H2>Enkla listor</H2>
137
138<P>
139Bindestrecket är standard listans identifierare. För
140underlistor lägger du bara till <B>mellanslag</B> i början 
141på varje rad. Mer mellan slag, mer underlistor.         
142</P>
143
144<UL>
145<LI>jorden
146 <UL>
147 <LI>amerika
148  <UL>
149  <LI>sydamerica
150   <UL>
151   <LI>brazilien
152    <UL>
153    <LI>hur djupt kan jag gå?
154    </UL>
155   </UL>
156  </UL>
157 <LI>europa
158  <UL>
159  <LI>en massa länder
160  </UL>
161 </UL>
162<LI>mars
163 <UL>
164 <LI>vem vet?
165 </UL>
166</UL>
167
168<P>
169En lista slutar med <B>två</B> på varandra följande tomma rader.
170</P>
171
172<H2>Numrerad lista</H2>
173
174<P>
175Samma regler gäller som för en vanlig lista, fast med en 
176annan identifierare (plus).         
177</P>
178
179<OL>
180<LI>ett
181<LI>två
182<LI>tre
183 <UL>
184 <LI>mixad lista!
185 <LI>vilken röra
186  <OL>
187  <LI>räknar igen
188  <LI>...
189  </OL>
190 </UL>
191<LI>fyra
192</OL>
193
194<H2>Definitionslista</H2>
195
196<P>
197Identifieraren för en definitionslista är ett kolon,
198följt av termen. Termens definition placeras på
199nästa rad.        
200</P>
201
202<DL>
203<DT>apelsin</DT><DD>
204 en gul frukt
205<DT>äpple</DT><DD>
206 en grön eller röd frukt
207<DT>andra frukter</DT><DD>
208 <UL>
209 <LI>wee!
210 <LI>mixar listor
211  <OL>
212  <LI>igen!
213  <LI>och igen!
214  </OL>
215 </UL>
216</DL>
217
218<H1>Tabeller</H1>
219
220<P>
221Använd "pipe" för att bygga listor och celler.
222Dubbla pipes i början på en rad är en rad med rubriker.
223Dubbla mellanslag specificerar varje cells gruppering.
224</P>
225
226<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
227<TR>
228<TH>rubrik 1</TH>
229<TH>rubrik 2</TH>
230<TH>rubrik 3</TH>
231</TR>
232<TR>
233<TD>cell 1.1</TD>
234<TD ALIGN="center">cell 1.2</TD>
235<TD ALIGN="right">cell 1.3</TD>
236</TR>
237<TR>
238<TD>cell 2.1</TD>
239<TD ALIGN="center">cell 2.2</TD>
240<TD ALIGN="right">cell 2.3</TD>
241</TR>
242</TABLE>
243
244<P>
245Utan den sista pipen, inga ramar:
246</P>
247
248<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
249<TR>
250<TH>rubrik 1</TH>
251<TH>rubrik 2</TH>
252<TH>rubrik 3</TH>
253</TR>
254<TR>
255<TD>cell 1.1</TD>
256<TD ALIGN="center">cell 1.2</TD>
257<TD ALIGN="center">cell 1.3</TD>
258</TR>
259<TR>
260<TD>cell 2.1</TD>
261<TD ALIGN="center">cell 2.2</TD>
262<TD ALIGN="center">cell 2.3</TD>
263</TR>
264</TABLE>
265
266<H1>Speciella Entiteter</H1>
267
268<P>
269Eftersom att saker var för enkla.        
270</P>
271
272<H2>Bilder</H2>
273
274<P>
275Bildmarkeringen är så enkel som den kan vara: <CODE>[filnamn]</CODE>.
276</P>
277           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
278
279<UL>
280<LI>Filnamnet måste sluta på PNG, JPG, GIF, eller något liknande.
281<LI>Inga mellanslag inom hakparenteserna!
282</UL>
283
284<H2>Annat</H2>
285
286<P>
287Det bekväma <CODE>%%date</CODE> macrot expanderar till dagens datum.
288</P>
289<P>
290Så idag är det 20120111 på ISO <CODE>YYYYMMDD</CODE> format.
291</P>
292<P>
293Du kan också specifiecera datumformatet med %? flaggorna,
294så här: <CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE> deom ger: 01-11-2012.
295</P>
296<P>
297Det var det för den här gången.
298</P>
299
300<HR NOSHADE SIZE=1>
301
302<P>
303Översatt av Per Erik Strandberg.
304<A HREF="http://www.pererikstrandberg.se">www.pererikstrandberg.se</A>
305</P>
306
307<HR NOSHADE SIZE=1>
308
309<P>
310<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-sv.t2t">sample-sv.t2t</A>)
311</P>
312
313<!-- html code generated by txt2tags 2.6.641 (http://txt2tags.org) -->
314<!-- cmdline: txt2tags Swedish/sample-sv.t2t -->
315</BODY></HTML>